Trening socialnih veščin kot primer dobre prakse prepleta formalnega in neformalnega izobraževanja

Social Skills Training as a Good Practice Example of Intertwining Formal and Non-Formal Education