Dijaki razmišljajo in sporočajo o podjetnosti

Secondary School Students Think and Communicate about Entrepreneurship

Uporaba žepnega računala pri učencih z učnimi težavami

Izvleček Znanje poštevanke, priklic matematičnih dejstev, štetje v zaporedju, postopki računskih operacij … je le nekaj šibkih področji, s katerimi…