Glas učenca pri pouku spoznavanja okolja v prvem razredu

Student Voice in the First Grade Subject Learning about the Environment

Raziskovanje pri matematiki v 1. razredu

Izvleček Prispevek prikazuje učne situacije, v katerih lahko učenci utrjujejo osnovne računske operacije in razvijajostrategije reševanja problemov. Učenec z lastnim…