1. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2012

Maribor, 23. in 24. avgust 2012

Gradiva

Zbornik povzetkov konference KUPM 2012:
PDF, Listanje

E-zbornik prispevkov konference KUPM 2012:
PDF, Listanje

 

Gradiva - Četrtek, 23. 8. 2012

8:00 - 9:00 REGISTRACIJA

Moderator: mag. Mojca Suban Ambrož 

Dvorana Turner
9:00-10:45

Otvoritev konference
ddr. Erich Wittmann: Teaching and Learning Mathematics along Fundamental Mathematical Ideas from Kindergarten to the Matura

ODMOR

11:15-13:00

dr. Zlatan Magajna: Med utemeljevanjem in dokazovanjem

dr. Alenka Lipovec: Je kvadrat lik ali okvir?

KOSILO

15:00 - 17:00 Vzporedne predstavitve in delavnice v dvoranah

Turner
Moderator:
M. Dolinar
Minarik
Moderator:
S. Kmetič
Priol
Moderator:
S. Rajh
Primožič
Moderator:
M. Sirnik
Vokač
Moderator:
M. Suban Ambrož
Teply
Moderator:
A. Sambolić Beganović
S. Flere, M. Kopasić: Oblikovanje pojma število pri otroku v 1. razredu

A. Berlot Koncut: Razvoj pojma števil v 1. razredu osnovne šole

M. Šuligoj: Izkustvena pot do oblikovanja številske predstave za število in za zapis številke

J. Cimerman: Zabavna poštevanka

S. Štefanec Kodila: Reševanje besedilnih nalog z uporabo bralnih učnih strategij
P. Legvart: Pomen matematičnega pogovora za razumevanje matematike

D. Antolin: Razvijanje spretnosti ocenjevanja pri pouku matematike -iskanje približkov

I.Kutoš: Mini preiskava v podaljšanem bivanju

S. Horvat Kovačič: Obdelava podatkov malo drugače

M. Bon Klanjšček, R. Gorjup: Analiza in refleksija dosežkov dijakov pri športni vzgoji z uporabo matematičnih znanj


M. Strnad: Matematika- več kot le učni predmet

J. Radolli: Reševanje realnih problemov – osmislimo matematične vsebine

S. Kocijančič, A. Okršlar: Timsko poučevanje pri eksperimentalni vaji Upor človeškega telesa

I. Kravanja Šorli: Učenje matematike skozi igre v doživljajski pedagogiki

I. Bauman: Primeri uporabe IKT pri pouku in reševanju ter raziskovanju realnih problemov

M. Omerzel: Linearna funkcija in upornost vodnikov
V. Vogrin: Zavrtimo geometrijske like v prostoru

N. Pavšič: Program, s katerim razgrnemo telesa v njihove mreže

J. Tratar, K. Končina: Smiselnost uporabe lastnega e-gradiva pri obravnavi nove snovi pri matematiki v OŠ

A. Klančar: Štirikotniki – problemski pouk geometrije z uporabo e-gradiv

A. Miklavčič – Jenič, D. Žnideršič: Preverjanje znanja pri matematiki z uporabo programa microsoft mouse mischief
Delavnica:
A. Herremans: Calculating Areas by Counting Nails / Računanje ploščine s preštevanjem žebljičkov
Delavnica:
J. Dobrindt: What Scientific Calculators are Capable of? / Kaj zmorejo znanstvena računala?


(dve izvedbi: 15:00-16:00 in 16:00-17:00)

ODMOR

17:30-19:00 Vzporedne predstavitve in delavnice v dvoranah

Turner
Moderator:
J. Bone
Minarik
Moderator:
S. Rajh
Priol
Moderator:
M. Sirnik
Primožič
Moderator:
A. Sambolić Beganović
Vokač
Moderator:
S. Kmetič
Teply
Moderator:
T. Miholič
U. Drnovšek: Razvijanje divergentnega mišljenja pri reševanju matematičnih problemov

M. Vehovec: Nadarjeni učenci in matematika

L. Željko: Delo z nadarjenimi učenci v 2. triadi osnovne šole

H. Skok Schlegel: Raziskava oblik diferenciacije pri pouku matematike

B. Černilec: Diferenciacija pri pouku matematike

S. Ivančič: Nivojski pouk matematike v 1., 2. in 3. letniku gimnazije
K. Kmetec: Raziskovanje vzorcev pri igri hanojski stolpi

M. Jemec: Rozeta

M. Magdič: Številski stolpiči in številski kvadrati

D. Čekada: Vzorci
M. Vodenik, E. Peternel: Učne težave pri učenju matematike

N. Vanček: Razvoj računskih strategij po načelih metode montessori pri učencih s težavami pri matematiki

M. Vogrinčič Bizjak: Potence po metodi montessori

I. Lačen: Pogoste učne težave romskih učencev pri matematiki

D. Horvat: Reševanje matematičnih besedilnih nalog v 4. razredu pri učencih z govorno-jezikovno motnjo

T. Božič Geč: Učenci s posebnimi potrebami in težave pri matematiki
R. Lazar:
Aktivna raba IKT pri učenju in poučevanju matematike v 1. r. OŠ


J. Lapornik: Uporaba prostodostopnih matematičnih storitev pri delu z učenci z učnimi težavami

V. Fifonja Hanc: Interaktivni pouk pri matematiki v 1. r.

L. Gajšek: Računamo z denarjem na interaktivni tabli

S. Horvat Kovačič: Primeri uporabe i-table pri matematiki v 1. r.

S. Vidmar Jelen: Motivacijska sredstva pri pouku matematike v prvem triletju

V. Koščak:
Obdelava podatkov v obliki tehniškega dneva za učence 8. razreda

A. Lukač, V. Šturm: Didaktične igre pri deljenju z dvomestnimi števili

V. Šturm: Učne težave pri deljenju z naravnimi števili v petem razredu

S. Benkovič Pintarič: Oh, spet ta števila
Delavnica:
E. Wittmann: Practicing Basic Skills in a Productive Way / Utrjevanje osnovnih veščin na učinkovit način

Delavnica:
A. Novak: Animirana vizualizacija besedilnih nalog
19:15 Razglasitev rezultatov foto natečaja

 

Gradiva - Petek, 24. 8. 2012
8:00-9:00 REGISTRACIJA

Moderator: mag. Mojca Suban Ambrož  

Dvorana Turner
9:00-13:00

Včeraj, danes, jutri

dr. Jasmina Milinković: Realistic Mathematics Education from Theory to Practice

ODMOR

dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda: Reševanje realističnih problemov na začetku šolanja

Nives Jozić: Učenje usmjerenim opažanjem

dr. Amalija Žakelj: Odkrivanje in prepoznavanje učnih težav ter strategije in ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki

KOSILO

15:00-17:00 Vzporedne predstavitve in delavnice v dvoranah

Turner
Moderator:
S. Kmetič
Minarik
Moderator:
J. Bone
Priol
Moderator:
V. Vršič
Primožič
Moderator:
M. Sirnik
Vokač
Moderator:
M. Suban Ambrož
Teply
Moderator:
A. Sambolić Beganović
V. Moderc: Reševanje besedilnih nalog

A. Grahor: Uporaba koncepta simetrije pri reševanju problemov in odkrivanju novega znanja

S. Pustavrh: Problemske naloge in opisno ocenjevanje

A. Herremans: “Today Champions in Math, Tomorrow in Equal Chances”: a Short Overview of Strengths and Weaknesses of Flemish Education

M. Peršolja: Strah pred ocenjevanjem, kaj je že to? Formativno spremljanje znanja
D. Sever: Uporaba matematičnega znanja v sklopu tehniškega dneva

N. Olenik: Lastnosti večkotnikov

E. Maver: Povezava učne poti in IKT

M. Kukec Mezek: Fotografija kot učni pripomoček pri temah razmerje, sorazmerje in podobnost

M. Rožič: Do predpisa kvadratne funkcije kot matematik ali fizik

I. Rauter Repija: Steklena prizma – priložnost za matematično razmišljanje
L. Novak, N. Markun Puhan: Matematika + športna vzgoja = x; x > igra

K. Zadravec: Problemsko naravnan pouk v prvem razredu osnovne šole

M. Ristić: Reševanje in raziskovanje matematičnih in realnih problemov v 1. razredu

M. Pisk: Tortni prikaz v povezavi z ulomki

M. Flisar, V. Serdt: Od načrta reševanja do vrednotenja rezultatov matematičnih in realnih problemov
K. Tadič:
E(ko)-frajer.si


I. Mohorič: Medpredmetno povezovanje - zbiranje in predstavitev podatkov

S. Vreš: Ura geometrije v grškem gledališču

P. Mladinić: Vizualizacija i razina abstrakcije

T. Balantič: Uporaba IKT pri učnem sklopu Merila za sredino in razpršenost v 9. r. OŠ

M. Doberšek, M. Pintar, S. Plemenitaš-Centrih:
Z i-tablo in e-gradivi v spletni učilnici do boljših matematičnih predstav v 1. triletju
O. Arnuš, D. Hvastija: Matematika kot del kulture človeka

P. Mlinar:
Umeščanje šolske matematike v kulturni kontekst učencev

D. Delač Felda:
Vpeljevanje kompetence učenje učenja v pouk

M. Plut, K. Virc: Matematika in ekonomija z roko v roki

A. Oberwalder Zupanc: Učitelj strokovno teoretičnih predmetov hkrati učitelj matematike

Ž. Zorić: Učenici istražuju povijest matematike
Predavanje in delavnica:
G. Aumayr: Class Activities for Describing Real World Phenomena with Mathematical Models using TI- NspireTM

ODMOR

17:30-18:15 Vzporedne predstavitve in delavnice v dvoranah

Turner
Moderator:
M. Dolinar
Minarik
Moderator:
S. Rajh
Priol
Moderator:
A. Sambolić Beganović
Primožič
Moderator:
V. Vršič
Vokač
Moderator:
S. Pustavrh
Teply
Moderator:
J. Bone
M. Panker: Merjenje v prvem razredu - višinski merski trak

N. Belec: Uporaba sodelovalnih metod za spodbujanje učenja učenja pri matematiki

B. Trbovc: Sodelovalno učenje pri matematiki v 5.r.

V. Kocjančič Kuhar: Uvajanje bralno učnih strategij pri pouku matematike

A. Miklavčič – Jenič: Matematika na naravoslovnem dnevu v 6. r.
D. Colnar: Raziskovanje odvisnosti med količinami v 8. r. OŠ

B. Sajko, M. Tirgušek: Slovenščina + matematika = ?
N. Šuligoj, H. Lebič: Njegov prvi in zadnji - uvod v modeliranje

H. Lebič, N. Šuligoj: Matematika? Ni problem!

H. Kapus, N. Kunšič: Timsko poučevanje

M. Jug Skledar: Vpliv sprememb pri ustnem delu poklicne mature na pouk matematike

L. Dretnik: Prenovljen pisni del poklicne mature iz matematike
T. Miholič: Gluha matematika

P. Peterka: Uporaba odpadne embalaže pri matematiki

T. Ilovar: Matematika za življenje
J. Senekovič: Točkovnik in dosežki merjenja znanja

M. Sirnik: Povezovanje vsebinskih in procesnih znanj pri pouku matematike

S. Kmetič: Procesi razmišljanja pri pouku matematike
Delavnica:
M. Škrlec: Matematično modeliranje z numeričnim žepnim računalom

18:30 Zaključek konference