Gradiva

Uporaba gradiv je dopustna le v neprofitne izobraževalne namene javnih izobraževalnih ustanov, pri čemer mora biti navedena konferenca in predavatelj. Vsaka uporaba gradiv izven zgornjih pogojev, v delu ali celoti, je pogojena z izrecnim dodatnim soglasjem predavatelja.

Razsežnosti naravoslovnega izobraževanja (Aleksandra Kornhauser Frazer)   14 MB

Svetli obeti nanotehnologije, velika odkritja in stranpoti (Maja Remškar)   29 MB

Hormonski motilci (Gregor Majdič)   3 MB

Kemija skozi modne trende - namigi za kemijske kontekste (Metka Vrtačnik)   167 MB

Kemija izbranih organskih spojin v okolju (Polonca Trebše, Mladen Franko)   29 MB

NO - čudežna molekula (Nataša Bukovec)   8 MB

Didaktični vidiki priljubljenosti fizike v osnovni in srednji šoli (Ivan Gerlič)   1 MB

Narava v učilnici ali kako "zgraditi" model (Mojca Čepič)   10 MB

Elektromagnetno onesnaževanje (Nataša Vaupotič)   18 MB

Prehrana – dodatki v hrani (Marjan Simčič)   16 MB

Življenje gliv (Franc Pohleven)   40 MB

Poučevanje evolucije človeka (Barbara Bajd)   5 MB

Ravnotežja v raztopinah: protolitske in/ali ionske reakcije (Nataša Bukovec)   2 MB

Mednarodna kemijska olimpijada (Darko Dolenc)   1 MB

Medpredmetno povezovanje – merjenje (Danica Mati Djuraki, Tanja Bervar, Andreja Bačnik)   4 MB

Elementi motivacije pri pouku kemije (Tjaša Kampos)   5 MB

Mavrica za osnovnošolce (Jurij Bajc)   5 MB

Razvoj kompetenc za dvig naravoslovne pismenosti (Robert Repnik)   183 MB

Predstavitev gimnazijskega UN za astronomijo in optični teleskop kot najpomembnejši praktični pripomoček pri pouku novega izbirnega gimnazijskega predmeta (Rasto Snoj)   21 MB

Dodatna strokovna pomoč z vidika učenca in učitelja pri pouku naravoslovja (Andreja Hafner Krek, Špela Eržen)   2 MB

Podpora IKT pri poučevanju naravoslovnih vsebin (Bernarda Barbo, Bernarda Moravec)   6 MB

Uporaba in vključevanje e-gradiv v pouk naravoslovja (Bernarda Moravec)   8 MB

Premiki pri poučevanju naravoslovnih predmetov (Gorazd Planinšič)   5 MB

Pouk naravoslovnih predmetov, zasnovan na kompetenčnem pristopu (Andrej Šorgo)   11 MB

Odnos do okolja in gozda (Teo Hrvoje Oršanič)   8 MB

Primeri medpredmetno zasnovanega projektnega dela dijakov v sodelovanju z raziskovalci (Alenka Mozer s sodelavci)   13 MB

Laboratorijske vaje – (ne)izrabljena priložnost? (Petra Flajnik)   1 MB

Vem, kaj kupujem? (Jožica Kovač)   7 MB

Možni načini preverjanja in ocenjevanja kompleksnih dosežkov pred, med in po laboratorijskih vajah (Mateja Godec)   3 MB

Oh, OH življenje – projekt, ki združuje (Branka Klemenčič)   4 MB

Kemijska vez v OŠ (Nataša Bukovec)   2 MB

Medsebojno delovanje makroelementov in njihov vpliv na zdravje (Elizabeta Tratar Pirc)   3 MB

Kaj je v notranjosti paprike (Dušan Krnel)   2 MB

E-vadnica za fiziko E-VA (Renato Lukač)   1 MB

Kratke projektne naloge in neobvezne domače naloge kot priložnost za delo z nadarjenimi dijaki in za vzgojo pri pouku fizike v gimnaziji (Milenko Stiplovšek)   5 MB

Vključevanje projektov na daljavo v pouk fizike (Tatjana Gulič)   154 MB

Poskusi z odbojem in lomom svetlobe (Meta Trček)   14 MB

Agregatna stanja in prehodi med njimi na makroskopskem in submikroskopskem nivoju (Nataša Pozderec Intihar, Saša A. Glažar)   38 MB

Ekosistemske usluge ali kako razložiti zakaj moramo ohranjati naravo (Martina Kačičnik Jančar)   5 MB

Kako deluje jedrska elektrarna in kako zagotavljamo jedrsko varnost (Andrej Stritar)   1 MB

Kako preprečiti zmote v razumevanju osnovnih genetskih pojmov in dedovanja? (Helena Črne Hladnik)  15MB