ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Načrt spremljanja in evalvacije

Spremljanje je osredotočeno na naslednja področja:

 • a) pri dijakih:
  • prisotnost pri pouku,
  • motivacija za šolsko delo,
  • učni uspeh, dosežki na maturi,
  • zadovoljstvo dijakov z možnostjo uresničevanja svojih interesov in izvedbenimi pristopi.
 • b) pri učiteljih:
  • stališča o izbirnosti,
  • zadovoljstvo z različnimi izvedbami predmetnika,
  • mnenje o vplivu sprememb na njihovo delo in odnose.
 • c) pri ravnateljih in šolskih projektnih timih
  • ocena o organizaciji pouka (prednosti in slabosti).
 • d) pri starših:
  • informiranost o življenju in delu na šoli,
  • možnost vplivanja na življenje in delo šole.

Preglednica: Potek spremljanja poskusa
Načini zbiranja podatkov Ciljna publika Poročevalci Instrumentarij Število ponovitev Okviren čas spremljave
pisno anketiranje učitelji učitelji vprašalnik za učitelje 4 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
pisno anketiranje dijaki dijaki vprašalnik za dijake 4 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
pisno anketiranje starši starši vprašalnik za starše 2 2010/11, 2013/14
pisno anketiranje ravnatelji ravnatelji vprašalnik za ravnatelje* 4 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
intervju ravnatelj intervjuvar strukturiran intervju 4 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
intervju učitelji intervjuvar strukturiran intervju 2 2010/11, 2012/13, 2013/14
redna poročila šolski projektni timi vodja šolskega projektnega tima obrazec za poročila 8 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14
*Ni bil izveden, ker smo vse informacije lahko pridobili v s pomočjo intervjujev, ki so bili opravljeni na obiskih šol