ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Cilji in kazalniki

Temeljni cilj poskusa je posodobiti gimnazijski program z uvedbo novih programskih elementov. Pri dijakih želimo razvijati odgovornost za učenje, delovne navade, pozitiven odnos do samostojnega dela ter dosegati višjo kakovost in različne vrste znanja. Na ravni šole pa želimo spodbuditi nove pristope v organizaciji pouka in več sodelovanja med učitelji.

Cilji in kazalniki poskusa so naslednji:

Št.C i l j iK a z a l n i k i
1. Ugotoviti, ali in kako možnost izbire (nivoji zahtevnosti, izbirni predmeti in novi izbirni predmeti) vpliva na razvoj večje odgovornosti dijakov za lastno znanje.
 • prisotnost pri pouku
 • motivacija za šolsko delo
 • učni uspeh pri teh predmetih
 • dosežki na maturi pri teh predmetih
 • zadovoljstvo dijakov z možnostjo uresničevanja svojih interesov
2. Ugotoviti učinek različnih izvedb predmetnika in fleksibilne organizacije pouka na znanje.
 • učni uspeh
 • dosežki na maturi
 • zadovoljstvo dijakov in učiteljev
3. Ugotoviti učinkovitost organizacije življenja in dela šole.
 • zadovoljstvo dijakov in učiteljev
 • sodelovanje staršev
4. Vpliv različnih oblik in načinov usvajanja in vrednotenja znanja na motivacijo, učno uspešnost ter odgovornost za učenje.
 • kakovost raziskovalnih nalog in drugih izdelkov
 • motiviranost za učenje
 • učni uspeh
 • zadovoljstvo učiteljev