ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Programski elementi poskusa

S poskusom preverjamo tri elemente sprememb, ki so jih šole najpogosteje navajale v svojih predlogih za poskus in so hkrati v Izhodiščih prenove gimnazijskega programa2 omenjeni v okviru načel, na osnovi katerih poteka prenova gimnazijskega programa. Tako se v gimnazijskem programu s poskusom preverijo naslednji elementi:

  1. Izbirnost.
  2. Fleksibilnost organizacije.
  3. Različne oblike in načine usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje.
Pri pripravi operativnih načrtov uvajanja programskih elementov smo si prizadevali za enakovredno preizkušanje vseh treh elementov. Zaradi možnih izvedbenih inačic pri posameznem elementu, je pri njegovi izvedbi upoštevana specifika šol.

2Izhodišča prenove gimnazijskega programa, Komisija za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe, gradivo sprejeto na 101. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19.4.2007.