ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Različne oblike in načini usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje

Gre za element, kjer se preverjajo, priznavajo in vrednotijo dejavnosti ter aktivnosti, ki so del medpredmetnega ali interdsiciplinarnega znanja, bodisi v okviru vsebin OIV ali kot različne bogatitve gimnazijskega programa: projektna/raziskovalna naloga, referat, interdisciplinarni predmeti, novi izbirni predmeti ipd.

V okviru elementa različne oblike in načini usvajanja znanja ter njihovo vrednotenje so bila oblikovana gradiva sodelujočih šol.