ZRSŠ
MIZŠ
ESS
Načrt uvajanja

Uvajanje je vodila projektna skupina, sestavljena iz strokovnih delavcev ZRSŠ in zunanjih sodelavcev. Poskus in postopno uvajanje na šolah so v sodelovanju z ZRSŠ vodili šolski projektni timi, ki so jih sestavili ravnatelji. Naloge šolskih projektnih timov so vezane predvsem na konkretne dejavnosti, povezane s poskusom npr.: uvajanje prilagojenih in/ali novih UN, koordinacija medpredmetnega povezovanja, izvajanje samoevalvacije, izmenjava izkušenj z ostalimi šolami v poskusu, sodelovanje s starši itd.


Načrt uvajanja je predvidel naslednje aktivnosti v posameznih časovnih obdobjih*:

V letu 2010:

 • določitev nosilcev in rokov za izvedbo posameznih nalog
 • priprava in preskušanje instrumentarija
 • analiza stanja
 • izbor šol kot kontrolnih skupin
 • priprava prilagoditev UN (za nivojski pouk) in novih UN
 • priprava izvedbenih kurikulumov posameznih šol
 • začetek izvedbe poskusa
 • predložitev UN Strokovnemu svetu
 • redna delovna srečanja s šolskimi projektnimi timi in vodstvom šol

V letu 2011:
 • izvajanje poskusa
 • izvedba spremljave
 • vnos in obdelava podatkov
 • priprava vmesnega poročila
 • izmenjava primerov dobre prakse
 • priprava prilagoditev UN in novih UN
 • predložitev UN Strokovnemu svetu
 • redna delovna srečanja s šolskimi projektnimi timi in vodstvom šol
 • obiske šol (projektna srečanja)

V letu 2012:
 • izvajanje poskusa
 • izvedba spremljave
 • vnos in obdelava podatkov
 • priprava vmesnega poročila
 • izmenjava primerov dobre prakse
 • redna delovna srečanja s šolskimi projektnimi timi in vodstvom šol
 • obiske šol (projektna srečanja)

V letu 2013:
 • izvajanje poskusa
 • izvedba spremljave
 • vnos in obdelava podatkov
 • priprava vmesnega poročila
 • izmenjava primerov dobre prakse
 • redna delovna srečanja s šolskimi projektnimi timi in vodstvom šol
 • - obiske šol (projektna srečanja)

V letu 2014:
 • redna delovna srečanja s šolskimi projektnimi timi in vodstvom šol
 • zaključek poskusa
 • priprava končnega poročila


* Zaradi objektivnih okoliščin so se nekatere aktivnosti izvedle v drugih časovnih obdobjih.