VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2022


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

VRSTA DEJAVNOSTI: KREATIVNO PISANJE NASLOV: UMETNOST SPODBUJA NAŠO KREATIVNOST


30.11.2022 09:58
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Brigita Praprotnik, ANG/NEM, Prva gimnazija Maribor
Lucija Kuntner, ANG, Prva gimnazija Maribor
Sanja Šabeder Jaušovec, NEM, Prva gimnazija Maribor
Nataša Smolič, UZG, Prva gimnazija Maribor
Robert Čepon, ITA/LAT, Prva gimnazija Maribor
Zorana Fabrici Robnik, ANG, Prva gimnazija Maribor
Tatjana Košič, ANG, Prva gimnazija Maribor
2. Sodelujoči:
Dijaki Prve gimnazije Maribor (150),
Dijaki češke gimnazije Česko-anglické gymnasium Budějovice (10)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
September 2022
4. Naslov prispevka:
Vrsta dejavnosti: Kreativno pisanje

Naslov: Umetnost spodbuja našo kreativnost
5. Cilji:
- spoznajo značilnosti različnih zvrsti tekstov
- razvijajo svoje pisne zmožnosti
- razvijajo uporabo domišljije in kreativnosti
6. Vsebina:
Ideja: v umetnosti je velikokrat tekst, ki inspirira nastanek umetniške slike, po ideji slikarke Ejti Štih, smo prosili profesorico za umetnostno zgodovino, da izbere po dve sliki iz določene zgodovine umetnosti države. Dijaki so se seznanili s sliko in slikarjem in v pogovoru razvijali ideje, kako bi lahko bila ta slika izhodišče ali inspiracija za zgodbo, pesem, itd. Spoznali so tudi elemente različnih žanrov in se lotili pisanja v različnih jezikih.
7. Potek dejavnosti:
Nastalo je veliko materiala. Dijaki so delali po najboljših močeh. Nekaj izbranih bomo objavili v publikaciji in na spletni strani šole.
Dijaki so lahko pustili domišljiji prosto pot in pokazali svoje poznavanje uporabe stilnih sredstev za dobro zgodbo/pesem.
8. Rezultati:
Učitelji in dijaki smo v aktivnosti uživali. Učitelji smo spoznali dijake bolje ter odkrili skrite talente.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Spletna objava še slediRAZISKUJEMO EVROPSKE DRŽAVE


28.11.2022 22:52
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Ana Šnofl, geografija, OŠ Sveta Ana
2. Sodelujoči:
učenci 7. a razreda, 25 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
september - november pri pouku geografije na OŠ Sveta Ana
4. Naslov prispevka:
Raziskujemo evropske države
5. Cilji:
Obeležitev evropskega dneva jezikov.
Spoznavanje držav in njihove kulture.
Seznanitev z evropskimi jeziki.
6. Vsebina:
Z učenci smo na evropski dan jezikov spregovorili o različnih jezikovnih skupinah v Evropi in jezikih, ki jih govorijo po posameznih državah. Iskali smo podobnosti jezikov znotraj jezikovnih skupin. Za nalogo so dobili, da izdelajo razglednice posameznih držav in pripravijo kratek prispevek v jeziku države, ki jo predstavljajo. Izbrali so si po dve državi, ju raziskali, izdelali razglednico z osnovnimi podatki in značilnostmi države, ter pripravili nekaj povedi v njihovem jeziku. Predvsem so izbirali angleščino in nemščino, najpogumnejši pa tudi francoščino, poljščino, italijanšinčo in druge jezike. V projektu so sodelovali tudi starši, za kar smo jim še posebej hvaležni. Prišli so do ugotovitve, da je bila naloga zanimiva, vendar ne enostavna.
Na šolskem hodniku smo razglednice razstavili z željo, da bi zbudile radovednost še pri ostalih učencih na šoli. Pripravili pa smo tudi elektronsko razstavo s pomočjo spletnega orodja Padlet, kjer lahko kratke predstavitve tudi slišimo.
7. Potek dejavnosti:
Nastala je zelo zanimiva razstava razglednic na šolskem hodniku, prav tako elektronska razstava na spletnem orodju Padlet. Svoje delo smo predstavili na šolski spletni strani s povezavo na Padlet, šolska spletna stran pa deli svoje objave tudi na facebooku.
8. Rezultati:
Učenci so z veseljem raziskovali jezike posameznih držav, še rajši pa so poslušali posnetke sošolcev. Naloga jim je bila zanimiva, pri tem so se naučili veliko novega. So pa bili tudi precej kritični do pravilnega zapisa, predvsem pa izgovorjave v tujem jeziku.
S strani učiteljev, vrstnikov in staršev smo dobili zelo pozitiven odziv.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
https://www.sveta-ana.si/raziskujemo-evropske-drzave/
https://padlet.com/anasnofl/bl0t6mahaufpreyp
10. FotografijeŠPORT IN JEZIKI - PROJEKTNI TEDEN IN JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU.


28.11.2022 11:33
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari, Mateja Petrovič in Sabina Matekovič, angleščina
Mojca Gonza in Mateja Pivec, nemščina

Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola Maribor
2. Sodelujoči:
V praznovanje evropskega dneva jezikov so bili vključeni dijaki vseh letnikov in učiteljice tujih jezikov. V aktivnosti je bilo vključenih okoli 430 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praznovanje evropskega dneva jezikov je potekalo ob dejavnostih, ki smo jih dijaki in učiteljice tujih jezikov izvedli med poukom tujih jezikov. Glavnina aktivnosti je potekala med 26. 9. in 30. 9. 2022.
4. Naslov prispevka:
Šport in jeziki - projektni teden in jezikovne dejavnosti pri pouku.
5. Cilji:
Pri obeležitvi letošnjega evropskega dneva jezikov smo želele poudariti pomen jezika v vsakdanjem življenju. Dijake smo želele ozavestiti o pomenu učenja tujih jezikov in poudariti pomen jezikovne in kulturne pestrosti našega okolja preko športa. Pomembno je, da se dijaki zavedajo, da je jezik vpleten v vse sfere človekovega življenja. Spodbujale smo ustvarjalnost in kreativnost dijakov pri pouku tujih jezikov. Dijaki so usvojili uporabo različnih slovarjev, knjižnih ali spletnih, enojezičnih ali večjezičnih. Prav tako smo, glede na to, da šolo obiskuje veliko dijakov, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, načrtno spodbujale večjezičnost, medkulturno zavedanje in spoštovanje drugačnosti ter ob tem poudarjale jezik okolja. Dijaki so tako širili besedni zaklad v različnih jezikih, jih primerjali med seboj ter se naučili spoštovati vse jezike na evropski celini ali drugod po svetu.
6. Vsebina:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale pri pouku angleščine in nemščine.
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo pričeli s pogovorom, kjer smo poudarili, kdaj in zakaj sploh praznujemo evropski dan jezikov. Razmišljali smo o tem, koliko jezikov poznamo, na katerih področjih je jezik pomemben in kakšno vlogo ima jezik v našem vsakdanjem življenju.
V prvih letnikih smo se pogovarjali o tem, zakaj se učimo tuje jezike, kako in kje se jih učimo in o prednostih večjezičnosti. Dijaki iz različnih držav so predstavili svoje jezike in njihove posebnosti. Nato so dijaki oblikovali profile različnih športnikov in jih nato predstavili še v krajših sestavkih. Tako so nastali opisi športnikov v različnih jezikih, poleg nemščine in angleščine tudi v drugih evropskih jezikih. Tretji jezik je bil izbiren, posebej smo poudarili pomen maternega jezika, predvsem pri dijakih iz drugih evropskih držav. Tako so nastali tudi opisi v madžarščini, ukrajinščini, hrvaščini, srbščini,…
Dijaki drugih letnikov so pri prvem tujem jeziku sestavili vprašanja za intervjuje. Intervjuvali so svoje najljubše športnike, vprašanja pa so bila vezana tudi na pomen tujih jezikov v njihovem vsakdanjem in poklicnem življenju (npr. kateri jezik uporabljajo doma, pri športu, na intervjujih). Dijaki so nato tudi sami poiskali odgovore na svoja vprašanja. Intervjuji so napisani v različnih jezikih, na koncu pa so jih dijaki predstavili še sošolcem.

Dijaki tretjih in četrtih letnikov so na spletu najprej poiskali informacije o tradicionalnih evropskih športih. Nato so si izbrali en šport in naredili predstavitev. Predstavitve so dijaki predstavili sošolcem, v njih pa so poleg angleščine in nemščine uporabili tudi druge evropske jezike. Nastali so tudi zvočni zapisi, nekateri izmed njih so bili tudi v slovenskih narečjih.7. Potek dejavnosti:
Dijaki so se naučili, kako pomembni so jeziki v vsakdanjem življenju. Poudarjali smo pomen maternega jezika, primerjali jezike med seboj ter osvetlili probleme pri jeziku okolja. Tako so dijaki ozavestili koristnost jezikov v vsakdanjem in poklicnem življenju.
Poleg teh spoznanj je nastalo tudi kar nekaj izdelkov. Dijaki so svoje izdelke (opise športnikov, intervjuje, predstavitve športov) predstavili svojim sošolcem v razredu. Nekatere izdelke smo nato predstavili tudi na spletni strani šole ter na facebook strani šole:
https://prometna.net/srednja-sola/aktualni-dogodki/evropski-dan-jezikov-2022/
https://www.facebook.com/srednjaprometna
8. Rezultati:
Odzivi dijakov kažejo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Iz diskusije je bilo moč razbrati, da je bil projektni teden dijakom všeč, saj je bil pouk pester in zanimiv. Učiteljice smo dijakom pokazale, da je jezik močno komunikacijsko sredstvo, ki se uporablja tako v vsakdanjem kot poklicnem življenju.
Veseli nas, da so pri izvedbi dejavnosti aktivno sodelovali tudi jezikovno šibkejši dijaki, prav tako so sodelovali tudi dijaki, ki so po navadi v razredu nekoliko zadržani, predvsem pa so uživali dijaki, katerih močno področje so jeziki.

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
V razredu so bili odzivi zelo pozitivni. Dijaki si vsekakor želijo več kreativnih ur pouka tujih jezikov, saj tako učenje poteka nekoliko drugače. Tokrat smo učiteljice tujih jezikov dale večji poudarek športu, ki dijake tudi drugače zelo zanima. Dijaki so svoje izdelke oddali v Teams-ih, nekatere izdelke pa smo predstavili tudi na spletni strani šole ter na facebook strani šole:
https://prometna.net/srednja-sola/aktualni-dogodki/evropski-dan-jezikov-2022/
https://www.facebook.com/srednjaprometna

10. FotografijeJEZIKOVNE MANDALE


25.11.2022 09:45
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Lovrec, nemščina, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
2. Sodelujoči:
5.a, 6.b, 7.b, 9.b (61 učencev)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2022, 27. 9. 2022 in 28. 9. 2022, med poukom nemščine, nemška učilnica
4. Naslov prispevka:
Jezikovne mandale
5. Cilji:
- Obeležitev dneva jezikov
- Spodbujanje učenja tujih jezikov
- Spodbujanje kreativnosti
- Zavedanje jezikovne raznovrstnosti
6. Vsebina:
Učenci so bili razdeljeni v skupine. Učiteljica je vodila pogovor, v katerem so učenci razmišljali, kaj je tisto, kaj povezuje svet, kaj je tisto, kaj poznamo vsepovsod po svetu. Učenci so imeli različne zamisli. Tako smo prišli med drugim tudi na mandale. Po individualnem barvanju mandal so se učenci znotraj skupine dogovorili, kaj pozitivnega bodo zapisali na hrbtno stran mandale. Vsak učenec je zapisal v drugem jeziku. Omejili smo se na evropske jezike.
7. Potek dejavnosti:
Barvanje mandal je pomirilo učence. Mandale smo uporabili kot sredstvo spoštovanja jezikov, saj predstavljajo ljubezen, harmonijo in mir. Nastale so lepe jezikovne mandale. Učenci so se naučili, kako se lahko pozitivno izrazijo v različnih jezikih.
8. Rezultati:
Učenci so bili umirjeni in so radi sodelovali. Uporabljali so slovarje in brez težav zapisali nekaj pozitivnega na hrbtno stran mandale.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi so bili pozitivni. Nastala je razstava v nemški učilnici, ki si jo lahko ogledajo vsi učenci, ki imajo pouk v tej učilnici.
10. FotografijeSPOZNAJMO SVOJE SOSEDE


24.11.2022 20:58
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Irena Rimc Voglar, nemščina, OŠ Velika Dolina
2. Sodelujoči:
Sodelovali so vsi razredniki od 6. do 8. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Avla in učilnice OŠ Velika Dolina, 26. 9. 2022, od 7.30h do 12.h
4. Naslov prispevka:
Spoznajmo svoje sosede
5. Cilji:
Spoznavanje kulture in jezika sosednjih držav
Cilji:
•Učence spodbuditi k pomembnosti poznavanja kulture in jezika sosednjih držav in osvestiti pomembnost večjezičnosti.
•Spodbuditi zavedanje o pomembni skrbi za krepitev medkulturne in socialne zmožnosti.
•Preko ustvarjalnih dejavnosti razviti veselje do učenja in pridobivanja novih izkušenj (jezikovnih, socialnih medkulturnih, vseživljenjskih.
•Iskanje in spoznavanje besed v 4 jezikih (hrvaščina, madžarščina, italijanščina, nemščina) ter njihov zapis.
6. Vsebina:
UVOD
Zjutraj smo se vsi zbrali v avli. Za uvod v kulturni dan smo na kratko povedali, kaj je dan jezikov, zakaj ga vsako leto obeležimo z različnimi dogodki in zakaj je pomembno, da poznamo kulturo in jezike sosednjih držav. Po uvodnih besedah smo povedali, da se na naši šoli trudimo delovati medkulturno tudi s tem, ko že več let sodelujemo v mednarodnem projektu eTwinning. Ogledali smo si filmček o Etwinningu, ki ga je CMEPIUS posnel na naši šoli in dramatizacijo, ki smo jo v okviru eTwinning projekta VIRTUAL MUSEMU NIGHT lansko šolsko leto pripravili učenci 8. razreda. Po uvodnem delu so učenci pred odhodom v razrede izžrebali državo, ki so jo raziskoval (v košari so bili listki z zastavami držav).
JEDRO, 1. in 2. šolska ura
Učitelj se je z učenci uvodoma pogovoril o državi, ki so jo raziskovali in jih povprašal, kaj že vedo in kaj jih zanima, kaj bi radi izvedeli o državi. Informacije so sproti zapisali na tablo in zapis pustili na tabli. Po končanem dnevu so preverili, kaj so znali pred začetkom kulturnega dne in kaj so se ta dan novega naučili.
Učenci so skupaj z učiteljem iskali informacije po svetovnem spletu in jih zapisovali na delovni list .Med delom so poslušali glasbo iz države, ki so jo raziskovali. Učitelj jim je pomagal s svojim znanjem in izkušnjami z izbrano državo. Učenci so prevedli posamezne recepte in jih zapisali v elektronsko knjižico:
3. in 4. ura
Delo v manjših skupinah in priprava jedi
•zapis imena države
•naloga 1: poišči in nariši zastavo države
•naloga 2: poišči in zapiši glavno mesto, največje mesto, koliko ljudi živi v državi, kateri jezik oz. jezike govorijo v državi
•naloga 3: poišči in zapiši nekaj zanimivosti o državi (hrana ali kakšna posebna jed, živali, kulturne znamenitosti, naravne znamenitosti, znani kraji, znani ljudje, športniki
•naloga 4: poišči recept za tradicionalno jed
Iz nabranih informacij so v manjših skupinah izdelali predstavitve – plakat, zastavo, izpisali recepte za tradicionalno jed in slovar iz enostavnih besed v štirih jezikih. Izmenično so v gospodinjski učilnici pripravili jedi. Učenci so po razporedu odhajali v gospodinjsko učilnico, kjer jim je učiteljica pomagala pri pripravi jedi.
3.ZAKLJUČEK 5. ura
Učenci so v avli pripravili razstavo z izdelki in plakati. Vsak razred je predstavil državo in jed. Po predstavitvi smo jedi degustirali.
7. Potek dejavnosti:
Razstava izdelkov in predstavitev vseh držav ter degustacija pripravljenih jedi.
8. Rezultati:
Učenci so po koncu kulturnega dne izpolnili evalvacijiski vprašalnik. Povezava do vprašalnika: https://forms.gle/wK6y4vS9FbVT8nyQ9
Učenci so izdelali elektronsko knjižico:
https://www.storyjumper.com/book/read/140409382
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dogodek sem objavila na Facebook strani.
10. FotografijeBRANJE V NADALJEVANJIH OSTRŽEK LUTKOVNA PREDSTAVA OSTRŽEK V IZVEDBI LG MARIBOR SODELOVANJE Z NARAVNIMI GOVORCI ANGLEŠČINE, ALBANŠČINE IN NIZOZEMŠČINE RAZSTAVA KNJIG V VEČ JEZIKIH POUSTVARJALNE DELAVNICE NASLOV: NE BODI KOT OSTRŽEK!


23.11.2022 15:40
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Avtorici, koordinatorici in izvajalki:

Jožica Nuč (učiteljica TJA)
Mojca Pažon Čonžek (učiteljica 5.a)

VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Ul. Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina

2. Sodelujoči:
učenci in učiteljice 4. in 5. razredov (107 učencev) centralne šole VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Zunanji sodelavci:
Lutkovno gledališče Maribor
nizozemski naravni govorec Fred Langendoen
angleška naravna govorka Sienna Earles
albanska učenka Arbana Morina
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dogodek se je odvijal v razredih, galerija šole in v knjižnici.
4. Naslov prispevka:

Branje v nadaljevanjih Ostržek
Lutkovna predstava Ostržek v izvedbi LG Maribor
Sodelovanje z naravnimi govorci angleščine, albanščine in nizozemščine
Razstava knjig v več jezikih
Poustvarjalne delavnice

naslov: Ne bodi kot Ostržek!
5. Cilji:
- aktivno sodelovanje v skupnem branju v nadaljevanjih in pogovoru o prebranem
- primerjava vsakodnevnega življenja in svojih izkušenj z Ostržkovimi dogodivščinami
- prepoznavanje družbeno-moralnih pravil
- poglabljanje, poustvarjanje in vrednotenje literarnega besedila
- ozaveščanje pomena učenja in branja v tujem jeziku
- krepitev medkulturnega dialoga (jezikovna raznolikost)
- ozaveščanje pomena branja za užitek
6. Vsebina:

V razredih smo knjigo Ostržek brali v nadaljevanjih, v tednu otroka pa smo se posvetili poglobljenemu branju in uživali v ustvarjanju z besedilom. Pri nas je gostovalo tudi Lutkovno gledališče Maribor, s posebno predstavo Ostržek (en lutkar in poseben način govora ter nedokončane lutke). Po končanih aktivnostih branja in ogleda predstave, so učenci poustvarjali na različne načine: pisali nove dogodivščine, dialoge, oživljali predmete, izdelali pripovedovalske palice ...
Izvedene so bile učne ure z naravnimi govorci (branje v 3 tujih jezikih in širjenje besednega zaklada). Ogledali so si lahko tudi razstavo Ostržkovih knjig v jezikih, ki so prisotni v Evropi in primerjali zapisano.

7. Potek dejavnosti:
Nastali so izjemni literarni, likovni izdelki, saj smo se zelo poglobili v besedilo in se z njim poistovetili. Nastajali so miselni vzorci, dramski prizori, slovarček razlage starinskih besed in pregovorov.
Stkali smo nove vezi z naravnimi govorci, se naučili nekaj novih besed v tujem jeziku in povezali besedilo z vsakdanjim življenjem.
8. Rezultati:
Knjiga je bila zelo zahtevna za branje, saj smo imeli starejšo različico, ampak skozi motivacijske napovednike smo z veseljem pričakovali nove dogodivščine. Spoznali so, da je napaka del učenja in odpravljali stereotipe in predsodke. Z sporočilom lutkovne predstave in tujejezičnimi gosti smo razširili svoja znanja in ob vsem tem uživali in ustvarili zanimive izdelke in zaključke.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
šolska stran II. OŠ
https://www.facebook.com/search/top?q=teden%20otroka
10. Fotografije"SKUPAJ NAM JE BOLJE, KER NAM JE MAR TUDI ZA JEZIKOVNO OKOLJE" VSE DEJAVNOSTI SO POTEKALE V POVEZAVI Z EVROPSKIM TEDNOM MOBILNOSTI IN NJEGOVIM GESLOM TRAJNOSTNO POVEZANI.


22.11.2022 11:38
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Karin Žunič, učiteljica nemščine
Jelka Perne, učiteljica francoščine in latinščine (jelka.perne@francebevk.si)
2. Sodelujoči:
Učenci od 4. do 9. razreda, ki obiskujejo izbirne predmete nemščina, francoščina in latinščina, približno 140 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Franceta Bevka Ljubljana; dejavnosti so potekale v času od 15. 9. do 20. 10 2022.
4. Naslov prispevka:
"Skupaj nam je bolje, ker nam je mar tudi za jezikovno okolje"

Vse dejavnosti so potekale v povezavi z Evropskim tednom mobilnosti in njegovim geslom Trajnostno povezani.
5. Cilji:
Spoznavanje in primerjava različnih jezikov ter kultur, vključevanje učencev priseljencev, spodbujanje večjezičnosti in raznojezičnosti, ozaveščanje o trajnostnem načinu prevoza, spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku tujih jezikov, sodelovalno učenje, skupinsko in projektno delo.
6. Vsebina:
Pripravili smo razstavo v veliki avli šole. Tema razstave je bila širši šolski okoliš in načini prevoza, ki jih naši učenci uporabljajo za pot v šolo. Pri pouku tujih jezikov so učenci izdelali mestne stavbe in površine ter jih okrasili z večjezičnimi napisi.
Razstava je služila tudi kot dopolnitev in popestritev pouka, saj so učenci v skupinah ob razstavi reševali delovne liste z različnimi nalogami in ugankami. Ob tem so primerjali različne jezike, ki se jih učijo v šoli ali pa jih govorijo naši učenci priseljenci.
Projekt smo predstavili tudi gostujočim ravnateljem iz Makedonije, ki so bili navdušeni nad napisi v makedonščini.


7. Potek dejavnosti:
Oprijemljivi rezultati:
Trajnostna razstava - delovni listi v portfoliu učencev, večjezični napisi in slikovni prikaz šole s širšo okolico.
Neoprijemljivi rezultati:
Vključujoča šola, ki je glavno poslanstvo naše šole, kar pomeni spoznavanje različnih jezikov, tudi jezikov učencev priseljencev, sprejemanje različnosti, spodbujanje medsebojnega sodelovanja, razumevanje pomembnosti večkulturnosti in strpnosti ter zagotavljanje varnega učnega okolja.
8. Rezultati:
EDJ je odlična priložnost za medpredmetno povezovanje ter za spodbujanje večjezičnosti in raznojezičnosti. Hkrati je to zelo pomembna priložnost za spodbujanje učencev k učenju tujih jezikov in vpisu k izbirnim predmetom -
na šoli se namreč že več kot tretjina učencev uči drugega tujega jezika.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so si z zanimanjem ogledali razstavo, prebirali večjezične napise ter z navdušenjem reševali delovne liste.
Ob razstavi so se redno ustavljali tudi delavci in obiskovalci šole, ki so se ob tem naučili nekaj novega. Gostujoči ravnatelji so bili navdušeni nad delom učencev in njihovo motiviranostjo za učenje jezikov. Presenetil jih je tudi lep odnos učencev in celotne šole do učencev priseljencev in do njihovih maternih jezikov.
10. FotografijeŽIVJO! MERHABA! HELLO! EVROPSKI DAN JEZIKOV NA ŽIVILSKI ŠOLI LJUBLJANA


4.11.2022 11:55
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Sandra Horvatić, angleščina; BIC Ljubljana, Živilska šola;
2. Sodelujoči:
dijaki 3. letnika programa naravovarstveni tehnik
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Ekohiša, učilnica EH -2, 6. 10. 2022 ob 12. uri (2 šolski uri)
4. Naslov prispevka:
Živjo! Merhaba! Hello! Evropski dan jezikov na Živilski šoli Ljubljana
5. Cilji:
- obeležiti dan jezikov na malo drugačen način skozi živo situacijo
- izkustveno učenje, saj so dijaki aktivni udeleženci procesa
- sporazumevalna zmožnost (tvorjenje in posredovanje govorjenih in pisnih besedil v tujem jeziku)
- vseživljensko učenje
- spodbujanje učenja tujih jezikov
- spodbujanje kreativnosti
- medkulturna zmožnost kot ključni dejavnik sporazumevanja med različnimi narodi (navezovanje stikov z vrstniki in spoznavanje nove kulture)
- socialna zmožnost (navezovanje stikov, delo v skupinah)
- spodbujanje in razvijanje interaktivnosti
- vizualna zmožnost (oblikovanje PowerPoint predstavitev, izbiranje slikovnega gradiva)
- kompetenca digitalne pismenosti (delo v spletnem okolju Zoom, priprava ppt predstavitev, brskanje po internetu)
6. Vsebina:
Dne 6. 10. 2022 so dijaki 3. nt razreda preko Zoom okolja proslavili evropski dan jezikov skupaj s turškimi prijatelji iz Katarja. Tokrat je slovenska ekipa pripravila predstavitve o Turčiji, Katarju ter turški skupnosti v Katarju, prijatelji iz Qatar Turkish School pa so se poučili in predstavili našo lepo Slovenijo. Dan jezikov seveda ne bi bil to, če se ne bi preizkusili tudi v učenju in poučevanju: mi smo uživali v učenju turškega jezika, turški dijaki pa so se odlično odrezali v slovenščini; pogumno so se lotili vljudnostnih fraz, pozdravov, številk, lomilcev jezika, niso se ustrašili ne č-jev, š-jev in ž-jev, kaj šele pešec pešači čez cestišče.
Srečanje smo zaključili s Kahoot kvizom na temo jezikov in si obljubili, da se zelo kmalu zopet zoomamo.
7. Potek dejavnosti:
Oprijemljivi: izdelava ppt predstavitev, Kahoot kviz, ki sva ga za to priložnost ustvarili s kolegico iz Katarja, video na FB, objava na šolski spletni strani in FB strani zavoda, šolska kronika;
Neoprijemljivi: super izvedba dijakov, popestritev pouka skozi izredno zabaven dogodek, izražanje v ciljnem jeziku, zavedanje vrednosti znanja tujih jezikov, spoštovanje jezikovne in kulturne raznolikosti, premikanje lastnih meja ter krepitev samozavesti dijakov pri rabi tujega jezika v živi situaciji;
8. Rezultati:
Na kratko bi lahko rekli - mission accomplished! Dijaki so se prvič lotili tovrstnega podviga, na začetku je bila malce prisotna trema na obeh straneh, vendar so se kmalu opogumili in bili izredno aktivni v interakciji. Naš cilj je bil, da bi bil dogodek čim bolj aktiven, interaktiven, da bi dijaki komunicirali med seboj in posledično tudi zmanjšali ali pa v celoti izgubili strah pred uporabo jezika v live dogodkih. Dijaki imajo različno znanje angleščine, tako da mi je bilo zanimivo opazovati predvsem šibkejše dijake, ki so se zaradi množične dinamike uspeli malo sprostiti in uporabljati jezik ne glede na morebitne napake, saj je v razredu bilo čutiti ogromno vzpodbujanja, en dijak mi je celo rekel, da si ni mogel misliti, da se bo kdaj sam javil za kakšno aktivnost pri pouku angleščine na splošno, kaj šele pri mednarodnem dogodku – super rezultat, izredno ponosna na vse dijake!
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Objave:
- šolska spletna stran: https://www.bic-lj.si/novice/zivjo-merhaba-hello-evropski-dan-jezikov-na-zivilski-soli
- FB stran zavoda: https://www.facebook.com/bicljubljana
- FB video, ki so ga ustvarili dijaki iz Katarja po našem dogodku: https://fb.watch/gAwVnGFnrG/
- Kahoot kviz na temo jezikov: https://create.kahoot.it/share/cogalt-european-day-of-languages-quiz/5bd1b8d5-e9a3-428a-8924-ea2ef9a5196b
10. FotografijeBAZAR JEZIKOV NA ŽIVILSKI ŠOLI


2.11.2022 21:18
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
dr. Maja Štekovič, ANG
Aleksandra Savić, ANG
Sandra Horvatić, ANG
2. Sodelujoči:
Dijaki in dijakinje oddelkov: 2s, 2ta, 2sp, 1s, 1sa, 1p, 1pb.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
5. 10. 2022, avla v prvem nadstropju Živilske šole.
4. Naslov prispevka:
Bazar jezikov na Živilski šoli
5. Cilji:
5.10. 2022 smo na Ižanski cesti v avli Živilske šole praznovali evropski dan jezikov. Svet Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 spodbuja k učenju več jezikov. Jezikovna pestrost predstavlja ključno izhodišče za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja, česar se na Živilski šoli dobro zavedamo, zato dijake spodbujamo k učenju večih evropskih jezikov.


Spoštujmo in praznujmo vse jezike, ne le ob evropskem dnevu jezikov, temveč vsak dan!
6. Vsebina:
Dijaki in dijakinje vseh smeri so med obema glavnima odmoroma preizkusili svoje znanje preko jezikovnih iger spomina v kar 16 jezikih.
7. Potek dejavnosti:
Dijaki Živilske šole so se ob pomoči in vodenju naravnih govorcev naučili osnovnih fraz kot so: živijo, moje ime je, kako ti je ime itd. v kar šestnajstih različnih jezikih, in sicer: v slovenskih narečjih, nemščini, španščini, italijanščini, portugalščini, francoščini, ruščini, makedonščini, bosanščini, albanščini, tajščini, arabščini, kitajščini in japonščini, ameriški angleščini, predstavniki Srbije pa so pripravili hiter tečaj srbske abecede v cirilici.
8. Rezultati:
Dijaki in profesorji so bili navdušeni nad izvedbo jezikovnega bazarja, kar so pokazali s tem, da so se želeli naučiti čim več novih fraz v različnih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
https://www.bic-lj.si/novice/zivjo-merhaba-hello-evropski-dan-jezikov-na-zivilski-soli
10. FotografijeSSHHH... TRANSLATIONS IN PROGRESS!/ ŠŠŠŠ...PREVODI V TEKU!


25.10.2022 19:47
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Klobasa Petrač, učiteljica angleščine, Jakob Feguš, učitelj glasbene umetnosti, OŠ Podlehnik
2. Sodelujoči:
Učenci od 7. do 9.razreda (45 učencev), na natečaju je sodelovalo 8 učenk 7. in 8. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Na šoli
4. Naslov prispevka:
Sshhh... translations in progress!/ Šššš...prevodi v teku!
5. Cilji:
Učenci:
- se zavedajo jezikovne raznovrstnosti v Evropi
- primerjajo prevode besedil v različne jezike
- samostojno prevajajo besedilo že znane pesmi v slovenščino
- upoštevajo pomen besedila, ton, ritem, kitice in atmosfero pesmi
- pesem v prevodu zapojejo
6. Vsebina:
Učenci so uvodoma spoznali nekaj dejstev o jezikovni raznovrstnosti v Evropi in po svetu in pomenu EDJ. Že v uvodni predstavitvi smo poudarili dejstvo, da so vsi uradni jeziki članic EU v enakopravnem položaju znotraj EU in da se zato vsa uradna besedila, spletne strani in druga gradiva, ki jih potrebujemo za delovanje EU prevajajo v jezike držav članic. Poslušali smo zven različnih evropskih jezikov in ugotavljali za kateri jezik gre.
Potem smo si prebrali nekaj krajših odsekov prevoda pesmi I cant stop the feeling Justina Timberlaka v različnih svetovnih jezikih, ki so jo učenci, ki obiskujejo šolski mladinski pevski zbor že poznali.
Učenci so bili nato povabljeni k sodelovanju v natečaju, kjer smo jih povabili, da besedilo pesmi prevedejo. Učitelj glasbe pa jim je obljubil, da bodo najustreznejši prevod tudi glasbeno izvedli.
Odzvalo se je lepo število učencev oziroma učenk, 5 sedmošolk in 3 osmošolke. Nekatere so se prevoda lotile v skupinicah, parih, nekatere samostojno. Vse učenke smo tudi nagradili z izvodom revije, ki nam jih z namenom spodbujanja učenja tujih jezikov prijazno podari Center Oxford iz Ljubljane.

7. Potek dejavnosti:
Učenke so oddale skupno 5 prevodov pesmi. Dele njihovih prevodov smo izobesili na vratih učilnice tujih jezikov, pri urah pevskega zbora pa jih v prihodnjih tednih čaka zahtevnejše delo, saj se bodo lotili tudi pevske izvedbe prevedene pesmi.
8. Rezultati:
Učenci so bili navdušeni nad nalogo, saj so pesem že dobro poznali, je spevna in mladostna. Seveda pa je bil izziv kar težak, saj so ob delu uvideli, da prevajanje ni vstavljanje besedila v prevajalnik temveč veliko več kot to. Ob koncu jih je predvsem zanimalo kateri prevod je »zmagal«. Z veseljem smo jim povedali, da so vsi prevodi »zmagali«, saj se je vsaka od prevajalk uspešno spopadla z izzivom in ujela bistvo pesmi. Oba sodelujoča učitelja sva si enotna, da je bila aktivnost več kot uspešna.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Mladinski pevski zbor bo pevsko izvedbo prevodov predstavil na eni od šolskih prireditev.
10. FotografijeJEZIKOVNI TEDEN JEZIKI IN MLADI


21.10.2022 14:56
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tina Teraž, nemški jezik OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
Teja Malovrh Cigale, Valerija Karba, Mojca Fefer, Ana Geček, Tadeja Voljč, Svetlana Jovanović, Leja Jecelj Habič,Nina Jerina, Alja Krašovec, Maja Malnarič, Ingrid Sever, Tina Pucihar Balant in ostali kuharji, Dušan Balutto, Matjaž Metličar in Teja Plečnik, Judita Oblak, Mileno Lavrinec, Rok Gabrovšek, Tadeja Oblak

2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 9. razreda OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 20.9.2022 do 28.9.2022, dejavnost je potekala v razredu, pri pouku, V Ljubljani na Festivalu jezikov in v avli šole.
4. Naslov prispevka:
Jezikovni teden Jeziki in mladi
5. Cilji:
Cilj dogodka je predstaviti večjezičnosti na šoli in navdušiti mlajše učence nad raznolikostjo jezikov, starejše pa spodbuditi k promociji tujih jezikov med mlajšimi učenci.
6. Vsebina:
V tednu med 20.9 in 28. 9.2022 smo na šoli obeležili Evropski dan jezikov.
Učenci NIS-a in pri predmetu likovna vzgoja so ustvarjali jezikovni kažipot. Pri pouku tujih jezikov smo z učenci ustvarjali 5-vrstične pesmice in jih obesili na oglasno desko. Na razredni stopnji so obeležili 26. 9 in okrasili stopnišče. Pripravili smo radijsko oddajo o pomenu jezika in poslušali slovensko himno v več tujih jezikih, za malico so imeli učenci bavarsko presto z belo kavo. V sredo 28.9 smo v avli šole pripravili jezikovni izziv, kjer so se učenci pomerili v znanju različnih tujih jezikov ter bili za svoje sodelovanje tudi nagrajeni.
V petek, 23.9. pa smo peljali učence nemščine, španščine in italijanščine v Ljubljano na prireditev Festival jezikov, kjer so spotoma učenci naše šole še dali izjave za oddajo na radiu Val 202.Prireditev je bila poslikana in pripravili so slikovni kolaž pri predmetu multimedija, Učenki sta pripravili članek za spletno stran, šolsko glasilo Enajsta šola in lokalni časopis Naš časopis.
7. Potek dejavnosti:
Oprijemljivi rezultati so jezikovni kažipot, 5-vrstične pesmice v tujih jezikih, okrasitev šole v različnih jezikih, slovenska himna v več tujih jezikih, radijska oddaja, članki, slikovni kolaž
8. Rezultati:
Učitelji in učenci so v dejanstvih zelo uživali. Na jezikovnem izzivu je bil pravi mali jezikovni direndaj, kjer so se učenci med seboj generacijsko povezali in skupaj reševali jezikovne probleme. Obisk Festivala jezikov je bil zelo prijeten, ki se je zaključil še z zanimivim intervjujem za radijsko oddajo na radiju Val 202.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Objava na spletni strani šole, v šolskem glasilu Enajsta šola in lokalnem časopisu Naš časopis“SPOZNAJMO SE”


19.10.2022 10:44
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Maričić, italijanščina, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
2. Sodelujoči:
Dijaki 2d, 3d
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Med poukom, doma
4. Naslov prispevka:
“Spoznajmo se”
5. Cilji:
Izdelava slovarčka v jezikih tujih dijakov na šoli v 1. letnikih SSGT.
6. Vsebina:
Dijaki so na ustvarjalen način izrazili ideje, misli, prepričanja na določene teme. Skupaj smo izbrali besede in osnovne izraze v slovenskem jeziku. Posamezni dijaki so le-te prevedli v svoj materni jezik.
7. Potek dejavnosti:
Nastal je čudovit slovarček v ukrajinščini, ruščini, albanščini in hebrejščini.
8. Rezultati:
Dijaki so bili navdušeni.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dobri odzivi na FB strani šole in na šoli. Nastala je tudi zelo lepa razstava.
Slovarčke smo podelili med dijake, učitelje in vodstvo šole. Izdeek jim je bil všeč.
10. Fotografije“SPOZNAJMO JEZIKE” JEZIKE, KI SE UČIMO NA ŠOLI


19.10.2022 10:32
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Maričić, italijanščina, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
2. Sodelujoči:
Dijaki 3b
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Med poukom, doma
4. Naslov prispevka:
“Spoznajmo jezike” jezike, ki se učimo na šoli
5. Cilji:
Seznaniti se z besedami hvaležnost, ljubezen, moč, “zmorem”… v tujih besedah in poiskat pozitivne afirmacije na izbrano temo in narediti plakat ter oblikovati razstavo na šoli
6. Vsebina:
Dijaki so si izbrali temo in poiskali besedo oz. Njen prevod recimo hvaležnost v ITA, ANG, NEM, RUS in Špa jeziku. Poleg tega poiskati pozitivne povedi na to temo. Sijaki so na ustvarjalen način izrazili ideje, misli, prepričanja na določene teme.
7. Potek dejavnosti:
Nastali so čudoviti plakati, ki smo jih obesili po šoli in naredili razstavo
8. Rezultati:
Dijaki so bili navdušeni. Izbrali so dobre afirmacije na temo. Se družili, zabavali, ustvarjali.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dobri odzivi na FB strani šole in na šoli. Nastala je zelo lepa razstava.
10. FotografijePREGOVORI IN PISAVE OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV 2022, OŠ DIVAČA


15.10.2022 19:02
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Avtorica: Alma Volk, učiteljica italijanščine (idejna zasnova in scenarij), OŠ Divača. Sodelujoči in ostali izvajalci: Martin Fabčič (montaža prispevka), nastopajoči učenci iz naše OŠ Divača in podružničnih šol PŠ Senožeče in PŠ Vreme, ter bivša učenka naše šole Zala Hreščak. Učitelji razredniki in učitelji jezikov naše šole.
2. Sodelujoči:
Sodelujoči učenci naše šole: Gregorii Leonov, 9.c, OŠ Divača
Florinda Mazreku, 7. a, OŠ Divača
Mihajlo Pantić, 8.c, OŠ Divača
Taida Alibabić, 9.c, OŠ Divača
Ferzije Kormakoska, 9.c, OŠ Divača
Samuel Virloget Hrobat, 6.b, OŠ Divača
Stella Medau, 5.c, PŠ Senožeče
Platon Egorov, 5.c, PŠ Senožeče
Charlotte Hanna Lipuš, 5.b, OŠ Divača
Lucas Keser, 4.d, PŠ Vreme
Marta Rivolti, 3.a, OŠ Divača
Dmytro in Andrii Petrovskyi, 3.b, OŠ Divača
Darius Ghinescu, 2.d, PŠ Vreme
Lara Guštin, 1.a, OŠ Divača
Zala Hreščak, bivša učenka PŠ Senožeče in OŠ Divača.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
V mesecu septembru smo posneli video posnetek ob letošnjem evropskem dnevu jezikov. Dogajanje: naša OŠ Divača, lokalna knjižnica Divača.
4. Naslov prispevka:
Pregovori in pisave ob evropskem dnevu jezikov 2022, OŠ Divača
5. Cilji:
Cilj letošnjega EDJ je spoznavanje vseh jezikov, ki jih znajo otroci naše šole, oz. "spoštovanje vseh jezikov, prisotnih na evropski celini ter našem območju".

Vezna nit letošnjega posnetka, ki je ob tej priložnosti nastal, so pregovori.
Pregovore poznajo vsi jeziki, z njimi se iz roda v rod prenašajo življenjske modrosti kot del žive kulturne dediščine. Nekateri pregovori so v tujih jezikih identični slovenskim, nekateri pa zelo podobni, življenjske izkušnje ne poznajo meja.
V drugem delu letošnjega posnetka smo malo bolje spoznali dve, za nas malo manj znani pisavi, prva je cirilica, ki nam jo je predstavil osmošolec Mihajlo Pantić, druga pa Braillova pisava (brajica). O tem nam je precej povedala naša bivša učenka Zala Hreščak.
Tudi letos smo v luči vključevanja medkulturnih vidikov in ozaveščanja sprejemanja različnih jezikovnih in kulturnih stvarnosti na ta dan posvetili posebno pozornost manj razširjenim jezikom, ki jih na naši šoli ne poučujemo. Pregovor pravi: »Več glav več ve« (in več zna).

Ob nacionalnem mesecu branja pa so učenci brali v knjižnici v tujih jezikih.

Preko razstave so si učenci ogledali pregovore v različnih pisavah.
6. Vsebina:
Na naši šoli smo si učenci in učitelji ogledali posnetek po oddelkih med urami slovenščine/tujega jezika ali razredne ure, ter se pogovarjali o jezikih, ki se jih na naši šoli ne učimo, ampak jih znajo učenci iz domačega okolja. In teh je precej in niso samo iz evropske celine. Te dejavnosti so potekale v zadnjem tednu septembra, od 26.9. dalje. Poleg tega smo ob nacionalnem mesecu skupnega branja z učenci prebirali poezijo v tujih jezikih v naši krajevni Kosovelovi knjižnici v Divači.

V večnamenske prostoru naše šole smo pripravili razstavo z zapisi pregovorov v tujih jezikih in pisavah.
7. Potek dejavnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=WWnGXK2ECQk

8. Rezultati:
Tematika je bila zelo zanimiva in uporabna z vidika spoznavanja pregovorov, ter različnih kultur in tujih jezikov. Odziv je bil med starši in učitelji zelo pozitiven. Ravno tako so nastopajoče učence pohvalili in pozdravili vsi ostali učenci naše šole. Vsi s(m)o prejeli veliko pohval in čestitk.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
https://www.os-divaca.si/2022/09/25/evropski-dan-jezikov-2022/
10. FotografijeEVROPSKI DAN JEZIKOV IN TEDEN EVROPSKE KULINARIKE


14.10.2022 09:07
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maruša Jazbec Colja, nemščina, OŠ Naklo
mag. Vera Stoilov Spasova, angleščina, OŠ Naklo
2. Sodelujoči:
Katja Marenk, angleščina, OŠ Naklo
Anja Košnik, angleščina, OŠ Naklo
Nataša Černilec, organizator prehrane, OŠ Naklo
učenci OŠ Naklo
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26.-30. 9. 2022, OŠ Naklo
4. Naslov prispevka:
Evropski dan jezikov in teden evropske kulinarike
5. Cilji:
- seznaniti učence z zanimivosti sosednjih držav in Velike Britanije
- povezati jezike z ustreznimi državami
- spoznati nekaj osnovnih fraz v jezikih obravnavanih držav
- spoznati in okusiti tradicionalno hrano sosednjih držav in Velike Britanije
- seznaniti se z glasbo obravnavanih držav
6. Vsebina:
Učenci so izdelali plakate sosednjih držav in Velike Britanije, na katere so zapisali zanimivosti o državi, osnovne statistične podatke, znamenitosti, nekaj vsakdanjih fraz povezanih s hrano in prehranjevanjem in jedilnik v ciljnem jeziku. S plakati so pripravili razstavo v jedilnici šole. Prav tako so bili izdelani letaki z osnovnimi frazami, jedilnikom v ciljnem jeziku in slikami znamenitosti obravnavanih držav. Za vsak dan v tednu je bila izbrana tipična hrana določene države za vse šolske obroke (malica, kosilo in popoldanska malica). Učenci so izbrali tudi priljubljeno glasbo za vsako državo, ki so jo potem po šolskem ozvočenju lahko poslušali med malico.
7. Potek dejavnosti:
Izdelani so bili plakati in letaki, s pomočjo katerih so učenci lahko spoznali sosednje države in Veliko Britanijo. Poskusili so tipične jedi posamezne države in se seznanili z glasbo teh držav.
8. Rezultati:
Učenci so bili nad evropskim tednom kulinarike navdušeni. Spodaj je nekaj mnenj:

Evropski teden jezikov mi je bil zelo všeč. Najboljši dan je bil Velika Britanija. Hrana je bila zelo odlična. Lana

Pri tednu evropskih jezikov mi je bila zelo všeč hrana in glasba med malico. Najboljša hrana je bila prvi dan v tednu: Nemčija. Želim, da se bo to ponovilo tudi naslednje leto. Živa

Ta teden je bilo zelo dobro kosilo in malica. Plakati so bili zanimivi in všeč mi je bila glasba med malico. Bilo mi je zelo všeč, upam, da bo naslednje leto enako. Zoja

Meni je bila najboljša avstrijska kuhinja, najmanj pa hrvaška. Z veseljem pa bi to tudi drugo leto ponovila. Dodala pa bi še mehiško kulinariko Maja

Lahko bi imeli večkrat pico. Naslednjič naj bo polenta manj slana. Drugače je bila hrana odlična. Večkrat v letu bi morale biti pesmi med odmorom. Ana

Teden evropskih jezikov se mi je zdel res zanimiv, ker smo imeli vsak dan hrano iz določene evropske države. Naslednje leto bi si tudi želela kaj takega. Sara

Ta teden jezikov mi je bil všeč. V petek, ko je bila Hrvaška, je bila malica najslabša, vendar je bila glasba najboljša. Naučil sem se tudi, kako se reče dober tek po hrvaško. V sredo pa me je kosilo dobesedno presenetilo, ker je bila Velika Britanija. Urh

Zelo všeč mi je bilo, kako lepo so pripravili malico. Glasba med odmorom je bila tudi dobra. Upam, da bo tako tudi naslednje leto. Lovro

Teden jezikov je bil zelo zanimiv. Jedli smo tradicionalne jedi držav v Evropi. Upam, da bo enako naslednje leto. Tilen

Ta teden mi je bil zelo všeč zaradi glasbe med malico in zanimive hrane. Najboljši dan je bil, ko je bila predstavljena Madžarska, najslabša mi je bila Hrvaška. Primož
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
https://www.os-naklo.si/2022/10/05/evropski-dan-jezikov-in-teden-evropske-kulinarike/
10. FotografijePISANJE RAZGLEDNIC EVROPSKIM PRIJATELJEM


11.10.2022 10:12
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nina Novak, angleščina, OŠ Jakobski Dol
2. Sodelujoči:
Učenci od 5. do 9. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Jakobski Dol, 23. in 26. 9. 2022
4. Naslov prispevka:
Pisanje razglednic evropskim prijateljem
5. Cilji:
Učenci napišejo nekaj osnovnih podatkov o sebi v slovenskem in angleškem jeziku ter zaželijo lepo praznovanje Evropskega dneva jezikov.
6. Vsebina:
Pišejo in rišejo razglednice
7. Potek dejavnosti:
Dobijo razglednice svojih vrstnikov iz Poljske, Nemčijo, Švedske, Francije,...
8. Rezultati:
Zelo zadovoljni in veseli, trudijo se prebrati osnovne podatke o učencih v različnih evropskih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Objava na spletni strani šole.
https://www.osjakobskidol.si/2022/10/03/razglednice-evropskih-prijateljev/
https://www.osjakobskidol.si/2022/09/22/pisanje-razglednic-evropskim-prijateljem/JABOLKO NA DANA DEN DOKTOR AWAY - SPOZNAVANJE EVROPSKIH JEZIKOV PREKO FRAZEMOV


11.10.2022 07:21
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Helena Kambič – učiteljica angleščine OŠ Loka Črnomelj
Petra Poplašen – učiteljica nemščine OŠ Loka Črnomelj
Urša Prus – knjižničarka in mentorica knjižničarskega krožka OŠ Loka Črnomelj
2. Sodelujoči:
Učenci 7.a, b in c: 52 učencev
Učenci izbirnega predmeta NEMŠČINA (2 in 3) – 5 učencev
Učenci knjižničarskega krožka - 27
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Razstava plakatov s pregovori v osrednjem delu šole na OŠ Loka Črnomelj od 26. 9. 2022- do konca šolskega leta
Razstava plakata z Evropskimi državami v osrednjem delu šole na OŠ Loka Črnomelj od 26. 9. 2022- do konca šolskega leta
Razstava knjig Evropskih avtorjev v knjižnici OŠ Loka Črnomelj- 5. 10. 2022 do 24. 10. 2022
OŠ Loka Črnomelj, 8 pedagoških ur z učenci od 19. 9. 2022 do 30. 9. 2022
4. Naslov prispevka:
Jabolko na dana den Doktor away - spoznavanje evropskih jezikov preko frazemov
5. Cilji:
• seznanitev s pomenom EDJ
• spoznavanje in ozaveščanje jezikovne raznovrstnosti Evrope
• razvijanje pozitivnega odnosa do vseh evropskih oz. tujih jezikov
• spodbujanje učenja tujih jezikov
• širjenje besednega zaklada v tujih jezikih
• spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti
• ozaveščanje o pomenu ohranjanja jezikovne, kulturne, narodne identitete in spoštovanja, ter spoštovanja do drugih jezikov in kultur ter do drugačnih od sebe
• ustvarjanje odprtega in zdravega medkulturnega okolja na šoli
• spoznavanje Evropskih avtorjev
• širjenje bralne kulture
6. Vsebina:
Z učenci 7. razreda smo pri angleščini zbirali pregovore in iskali različice v slovenščini. Učiteljica je pregovore v angleščini razrezala po besedah. Učenci so v skupinah po tri poskušali postaviti besede v pravilen vrstni red. Ko so učenci končali, so preverili pri učiteljici in pregovor zapisali v zvezek. Nato so se lotili naslednjega pregovora. Učenci so tekmovali med sabo. Nekaj pregovorov jim je delalo težave, saj jih ni mogoče dobesedno razumeti. Na koncu so imeli v zvezku napisanih vsaj 10 različnih pregovorov.
Z učenci nemščine 2 in 3 smo najprej poslušali nekaj posnetkov v različnih evropskih jezikih. Nato so se učenci pomerili v iskanju frazemov v nemščini, ki obstajajo tudi v drugih jezikih. Učiteljica je povedi razrezala po besedah, učenci pa so te dele uredili nazaj v povedi in dobili pregovore, ki so jih zapisali v zvezek. Nato smo k vsakemu poiskali še različice v drugih tujih jezikih – na voljo so bili zapisani pregovori v povedih. Na plakatu smo predstavili vse različice pregovorov, ki smo jih iskali.
Učenci so v drugi polovici septembra, pri knjižničarskem krožku, pričeli z raziskovanjem Atlasov in spletne strani EDJ. Naredili so seznam držav, zbrali na spletnih straneh njihove zastave in poiskali glavna mesta. Učenci so vse zastave Evrope uvrstili na razstavni plakat, ki je učencem šole na voljo v osrednjem prostoru matične šole. Učenci knjižničarskega krožka so si tudi izbrali vsak po 2 knjižni polici mladincev, pionirjev in cicibanov ter s pomočjo računalnikov in telefonov po Cobissu iskali narodno pripadnost avtorjev, ki jih šolska knjižnica drži v svoji zbirki. Po enega avtorja na državo smo tudi uvrstili na razstavni prostor, kjer smo knjigo opremili z majhno zastavo države, iz kjer avtor izvira. Knjige so na voljo za izposojo vsem učencem šole.
7. Potek dejavnosti:
Učenci so izhajali iz slovenskih prevodov in logično sklepali na zaporedje besed. Nekaj pregovorov ni bilo moč dobesedno prevesti in tukaj so porabili več časa. Uspešno reševanje jim je dalo dodatno motivacijo in želeli so zbrati čim več pravilno zapisanih pregovorov.
Pri drugem tujem jeziku je šlo učencem sestavljanje besed v povedi odlično od rok. Pri tem jim je bilo v pomoč upoštevanje pozicije glagola v nemškem stavku (na drugem mestu) in velike začetnice.
Učenci so spoznali zastave in manj znane države, ki spadajo v Evropo. Učenci so ob raziskovanju izvora avtorjev knjig iz šolske knjižnice poskrbeli za širitev bralne kulture.
8. Rezultati:
Učencem je bilo delo s pregovori v različnih jezikih všeč. Raziskovali so, kako bi našli pomen pregovora še v kakšnem drugem tujem jeziku in se osredotočili na besede, ki so podobne njim že znanim jezikom. Iskanje pomena pregovora v drugih tujih jezikih je bilo zabavno, saj so določeni zveneli smešno.
Učence je tema iskanja zastav in držav pritegnila, tekmovali so med seboj, kdo našteje več držav po prepoznavanju zastav. Učenci šole se ob plakatu ustavljajo in se poizkušajo v znanju prepoznavanja zastav ter ugibanja držav. Učence je iskanje evropskih avtorjev šolske knjižnice zelo pritegnilo, saj so jim bili na voljo tako računalniki kot lastni telefoni. Počutili so se kot pravi raziskovalci in so bili ponosni, ko so našli avtorja kakšne manjše države. Po postavitvi knjig avtorjev Evrope, so v knjižnico vodili svoje sošolce.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Objavljeno na šolski spletni strani ter na spletni strani Radia Odeon.
Plakat s pregovori v tujih jezikih je razstavljen v središčnem delu šole poleg knjižnice in je na ogled vsem mimoidočim.
10. FotografijeSPOŠTUJEMO VSE JEZIKE-ŽOGA NAS POVEZUJE.


9.10.2022 12:20
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Dragica Vidmar, učiteljica angleščine v 1. triletju v sodelovanju z učiteljicami angleškega in nemškega jezika po vertikali, vključno s podružnično OŠ Andraž.
2. Sodelujoči:
Dragica Vidmar, učiteljica angleščine v 1. triletju v sodelovanju z učiteljicami in učenci angleškega in nemškega jezika po vertikali, vključno s podružnično OŠ Andraž.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Projekt je trajal od sredine septembra do začetka oktobra 2022, ko smo z učiteljicami načrtovale in izvajale načrtovane dejavnosti v okviru pouka kot izziv obogatitve pouka tujega jezika, vse do razstave v avli šole in objave dejavnosti v lokalnem časopisu Polzelan in na blogu šole eTwinnig (https://edjnapolzeli.blogspot.com/ ).
4. Naslov prispevka:
Spoštujemo vse jezike-žoga nas povezuje.
5. Cilji:
Spoznavati različnost skozi eno besedo, besedo žoga, ki nas toliko povezuje, da s svojo vlogo bogati našo jezikovno rabo, medpredmetno povezuje, vpliva na spoštovanje o drugačnih jezikovnih okolij, širjenje in povezovanje že usvojenih znanj, raba jezika mladih in razmišljanje o svoji jezikovni vlogi v jezikovnem svetu in o pomenu učenja tujih jezikov.
6. Vsebina:
Žoga je beseda, ki nas je navdihnila ob dnevu jezikov, da smo jo podrobneje spoznali. Športni pripomoček, ki združuje ljudi, ne glede na to, kateri jezik govoriš, vsi jo imajo radi.
Jezikovna vprašanja, ki so nas spremljala: Ali veš v katerem jeziku je beseda žoga?
Koliko športov z žogami lahko našteješ? Povej večjezična števila v treh jezikih.
Barve v večjezičnih številih. Kakšen je moj jezikovni portret? Spoznavajmo evropske države in jezike. Imena športov z žogo v tujih jezikih. Sodeluj v večjezičnem kvizu.
V 1., 2. in 3. razredu smo iskali športe z žogo, si privoščili pouk na hopi žogah in uporabljali aktivne športne besede za igro z žogo, ustvarjali pisane žoge in jih predstavljali in slišali besedo žoga v več jezikih. V 4. in 5. r so raziskovali števila in barve v tujih jezikih, predstavljali svoje žoge, v 6.razredu so predstavljali svoj jezikovni portret in aktivne športne besede z žogo, v 7.in 8.r
so spoznavali evropske države, jezike in športe, v 9.r pa so zaključili s pogovorom in kvizom o večjezičnosti.
Vse dejavnosti so podrobno predstavljene na naslednji povezavi:https://edjnapolzeli.blogspot.com/
7. Potek dejavnosti:
Vse dejavnosti so bile sproti dodajane na razstavo v avli šole in na koncu je nastal pregled aktivnosti od 1.-9. razreda. Aktivnosti pa so dodane tudi na naš blog eTwinning, ki si ga lahko ogledate tukaj ( https://edjnapolzeli.blogspot.com/ ).
Vse aktivnosti so učenci dodali tudi v evropski jezikovni listovnik.
8. Rezultati:
Vse učiteljice smo bile z aktivnostmi zelo zadovoljne, saj je bila letošnja žoga tista, ki je tudi nas navdihnila, da smo se preko gibanja še bolj lahko sodelovalno povezale z učenci. Učenci pa z idejami o žogastih aktivnostih kar niso nehali, kar nam sporoča, da je učenje preko gibanja še kako pomembno in je učencem zelo blizu.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Vse aktivnosti so po razredih objavljene na našem šolskem jezikovnem blogu pod naslovom Jeziki na Polzeli na povezavi https://edjnapolzeli.blogspot.com/ , prav tako tudi novica v krajevnem časopisu Polzelan in v spletnem časopisu Oš Polzela, Glas mladih na naslednji povezavi: https://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2022/10/evropski-dan-jezikov/ .
10. FotografijeTEDEN ZA NOV JEZIK - DELAVNICA ZA POKUŠINO JEZIKA UČENCEV IZ UKRAJINE


7.10.2022 12:13
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Žunko, slovenščina, OŠ Kidričevo
2. Sodelujoči:
Učenci OŠ Kidričevo 1.-9. razred - to je približno 320 učencev, delavnice so pomagali voditi trije učenci iz Ukrajine.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 26. 9. do 3. 10., v času pouka slovenščine
4. Naslov prispevka:
Teden za nov jezik - delavnica za pokušino jezika učencev iz Ukrajine
5. Cilji:
Učenci spoznajo nove učence, ki prihajajo iz Ukrajine( Nazar, Vlad in Rita), spoznajo, kaj so slovenski jeziki, poslušajo nov jezik, ga primerjajo s slovenskim, spoznajo ukrajinsko cirilico, naučijo se nekaj besed.
6. Vsebina:
Učencem sem predstavila jezikovne skupine v Evropi s poudarkom na slovanskih jezikih in ukrajinsko abecedo – cirilico. Nato pa sva z Nazarjem učencem od 1. do 3. razreda prebrala pravljico Niki in strašni volkovi Valerija Gorbacheva, ki je bil rojen v Ukrajini. Nazar je bral besedilo v ukrajinščini, jaz pa v slovenščini. Učenci so ob pozornem poslušanju ugotovili, da so prepoznali kar veliko besed, ki so zelo podobne ali enake kot slovenske. Najbolj so se jim zdele zanimive črke in z velikim veseljem so odkrili, da jih imamo Slovenci kar 8 manj.
Učencem od 4. do 9. razreda sta Vlad in Rita pripravila dejavnost izdelovanje slovarja. Skupina učencev je spoznavala ukrajinske besede iz športa, druga skupina pa šolske potrebščine. Vsak učenec je ob sličicah iskal ustrezno zapisano besedo, v cirilici. Najbolj jih je presenetilo, da kar nekaj črk, ki jih poznamo v slovenščini, ne pomenijo v cirilici isto.
7. Potek dejavnosti:
Izdelava slovarčka, spoznanje, da je nekaj slišanih besed podobnih ali enakih slovenskim. Spoznali so nove prijatelje, se z njimi družili izven razreda.
8. Rezultati:
Vsi učenci so z zanimanjem prisluhnili učencem, jim dovolili, da jih poučujejo in jih sprejeli. Vsi učitelji, ki poučujejo slovenščino, so bili pripravljeni, da nas sprejmejo medse.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Zapis o dogodku je objavljen na šolski spletni strani, šolskem FB, občinski spletni strani.
10. FotografijeEVROPSKI DAN JEZIKOV - OKUŠAMO JEZIKE


4.10.2022 10:35
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Jazbec, Nemščina, OŠ Žirovnica
2. Sodelujoči:
učenci, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina v 7. in 8.r., skupaj se odločilo sodelovati 18 učenk
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnost je bila izvedena 26. 9. 2022 v dopoldanskem času na OŠ Žirovnica
4. Naslov prispevka:
Evropski dan jezikov - Okušamo jezike
5. Cilji:
- učenci pobrskajo po spletu za tortami, ki so značilne za določeno državo;
- učenci spečejo in poizkusijo torte, značilne za določeno evropsko državo;
- učenci poiščejo na spletu ime torte v izvornem jeziku;
- učenci poiščejo na spletu, kako voščimo dober tek v jeziku države, za katero so spekli torto;
- učenci poiščejo na spletu ime torte v nemškem jeziku;
- učenci pridobljene informacije zabeležijo na kartice, se fotografirajo in pripravijo manjšo razstavo
6. Vsebina:
- učenci, ki so se odločili sodelovati pri projektu, so v dvojicah malo pobrskali po spletu za tortami, ki so značilne za določeno evropsko državo;
- z učenci smo izmed več receptov, ki sem jih pripravila sama, izbrali 6 tort;
- učenci so oblikovali skupine po 3 in si razdelili delo;
- na evropski dan jezikov so učenci v šolski kuhinji spekli 6 tort, poiskali informacije o imenu torte v izvornem jeziku (in v nemščini) ter voščilo za dober tek in vse skupaj zapisali na kartice;
- učenci so se fotografirali s tortami in karticami in pripravili manjšo razstavo;
- učeni so se posladkali s tortami in si voščili dober tek v novem jeziku;
- učenci so torte postregli in predstavili tudi sošolcem ter jim voščili dober tek v novem jeziku.
7. Potek dejavnosti:
- torte iz 6 evropskih držav;
- kartice z imeni tort in voščilom za dober tek v izvornem jeziku in nemškem jeziku;
- manjša razstava;
- učenci so se preizkusili v novih jezikih;
- učenci so spoznali delček kulinaričnih posebnosti evropskih držav;
- učenci so ozavestili dan jezikov in ga nenazadnje tudi okusili.
8. Rezultati:
S cilji in izvedbo sem zelo zadovoljna. Med učenci je ideja naletela na odličen odziv. Pridno so sodelovali pri projektu in brez težav opravili vsa dela. Ker je bil projekt nekaj novega v njihovem vsakdanu, ga bodo (in s tem tudi evropski dan jezikov) ohranili v spominu. Dejavnost bomo zagotovo še ponovili, pri čemer bomo pazili, da bodo kartice nekoliko večje, saj so na fotografijah slabo vidne. Dejavnost me je spodbudila, da jo bom prenesla v pouk nemščine v mesecu decembru, ko bomo pekli kako značilno nemško božično pecivo ali piškote.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dejavnost je naletela na zelo pozitiven odziv med učiteljskim zborom. Prihodnjič jo bomo delili tudi na šolski spletni strani.
10. Fotografije