VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2021


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

VSAKA DRŽAVA IMA SVOJ GLAS - JEZIKOVNI TEDEN PRI POUKU TUJIH JEZIKOV Z ZAKLJUČNO RAZSTAVO IN PREDSTAVITVIJO


7.1.2022 16:32
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Foršek, profesorica nemščine, OŠ Apače
Renata Jakič, profesorica nemščine, OŠ Apače
Bernarda Škafar, profesorica angleščine, OŠ Apače
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 9. razreda Osnovne šole in vrtca Apače
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27. 9. - 1. 10. 2021, v prostorih OŠ Apače
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Vsaka država ima svoj glas - jezikovni teden pri pouku tujih jezikov z zaključno razstavo in predstavitvijo
5. Cilji:
- seznanitev s pomenom EDJ
- spoznavanje in ozaveščanje jezikovne raznovrstnosti Evrope
̶ razvijanje pozitivnega odnosa do vseh evropskih oz. tujih jezikov
̶ spodbujanje učenja tujih jezikov
̶ širjenje besednega zaklada v tujih jezikih
̶ spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti pri pouku tujih jezikov
6. Vsebina:
Priprava različnih aktivnosti jezikovnega tedna za obeležitev Evropskega dneva jezikov na OŠ Apače je potekala v obliki projektnega učenja pri pouku nemščine ter angleščine s podporo digitalne tehnologije. Tema letošnjega evropskega dneva OŠ Apače je bila "Vsaka država ima svoj glas". Vsakemu oddelku od 1. do 9. razreda je bila dodeljena ena evropska država. Naloga učencev je bila, da se s podporo digitalne tehnologije lotijo spoznavanja dodeljene evropske države in njenega jezika. V obliki interaktivnih vsebin so se učenci seznanili z osnovnimi podatki posamezne države (lega, velikost, jezik, glavno mesto, znamenitosti, hrana in pijača, znane osebnosti itd.). Prav tako so usvojili nekaj osnovnih jezikovnih fraz, se naučili šteti do 10 in se predstaviti v jeziku določene države.
Učenci so izdelali jezikovno in slikovno gradivo za predstavitev posamezne države ter posneli svoj glasbeni nastop. Nastalo je bogato gradivo, kot so fotografije, videoposnetki ter plakati, ki smo ga razstavili v šolski avli.
7. Potek in izvedba:
Jezikovni teden je potekal štiri šolske ure. Prvo šolsko uro so si učenci na spletni strani Evropskega multimedijskega centra ogledali slikanico Ana se uči novega jezika in na podlagi fotografij predvidevali o vsebini. Sledilo je poslušanje in branje zgodbice ter nato razgovor o tujih jezikih, o pomembnosti učenja tujih jezikov itd. V razgovor smo vključili in si podrobno ogledali tudi plakat EDJ za leto 2021. Učenci so ugotovili, da bomo govorili o Evropskem dnevu jezikov. Sledilo je delo z interaktivnim zemljevidom. Učenci so na njem poiskali Slovenijo ter ostale države članice EU, ki jih že poznajo. Sledil je razgovor o evropskih jezikih, ki jih govorijo v posameznih državah članicah. Učenci so naštevali besede, ki jih že poznajo v različnih evropskih jezikih. S pomočjo brošure Larino jezikovno potovanje po EU so se učenci seznanili z evropsko državo, ki jo bodo podrobno spoznali. Sledilo je poslušanje, branje in izgovarjanje besed v jeziku izbrane države. Novo besedišče so nato utrjevali s pomočjo različnih interaktivnih iger.

Drugo šolsko uro je sledilo delo po skupinah. Skupine so se s pomočjo ponujenih interaktivnih povezav lotile iskanja podatkov o izbrani državi. Pri tem je vsaka skupina imela svojo nalogo kot npr.:
- napisati števila, vljudnostne fraze, osnovno besedišče v jeziku izbrane države
- narisati zastavico ter izdelati obris države
- napisati, narisati različne znamenitosti
- napisati, narisati znane osebnosti
- napisati, narisati hrano in pijačo
- na YouTubu poiskati pesem v jeziku izbrane države, si zapisati besedilo in si
izdelati plesno koreografijo.

Tretjo šolsko uro je sledila predstavitev skupinskega dela. Po določenem vrstnem redu so skupine na plakat prilepile sličice, napisale ključne besede ter ostalim sošolcem predstavile svoje delo. Rezultat skupinskega dela - plakat - smo nato razstavili v avli šole.

Četrta oz. zadnja šolska ura je bila namenjena poslušanju in usvajanju pesmi, ki jo je izbrala skupina učenec. Sledilo je učenje besedila ter plesne koreografije.
Za konec so učenci zapeli in zaplesali ter posneli videoposnetek pesmi, ki smo ga nato v avli šole predvajali ostalim učencem.
8. Rezultati:
Nastala je dragocena večjezična razstava, ki je krasila avlo šole in učence vabila k ogledu. Večjezično gradivo smo objavili na spletni strani šole in na Facebooku ter tako širši javnosti omogočili dostop do njega.
Učenci so se seznanili z značilnostmi posamezne države, spoznali jezik ter se naučili zapeti pesem v jeziku izbrane države. Prav tako so se naučili nekaj preprostih osnovnih besed, šteti do 10 ter se predstaviti v jeziku izbrane države. Posneli so kratki videoposnetek, v katerem so zapeli in zaplesali na izbrano pesem v tujem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Na šoli je bilo ob evropskem dnevu jezikov zelo živahno. Po sprehodu skozi oddelke si imel občutek, kot da si na potovanju po Evropi. V vsakem oddelku si slišal drugi evropski jezik. Učenci so uživali in z veseljem sodelovali pri ponujenih aktivnostih, bili so nasmejani in sproščeni. Zavzeto so se s podporo digitalne tehnologije lotili iskanja podatkov za izbrano državo kot npr. geografske značilnosti, znamenitosti, jezik, hrana, pijača itd. Učenci so igrali spletne didaktične igre, risali obrise držav, barvali zastave, se naučili nekaj osnovnih fraz, naučili šteti do 10 ter se predstaviti v jeziku izbrane države. Še posebej navdušeni pa so bili, ko so lahko na YouTubu sami poiskali znano pesem določene države, se jo naučili zapeti in zaplesati ter nato posneti videoposnetek svojega nastopa.

Učiteljice smo opazovale učence, kako so se brez jezikovnih zavor in zadreg, popolnoma sproščeni in nasmejani, lotevali ponujenih večjezičnih aktivnosti. Ob razstavnih panojih so ugotavljali podobnosti in razlike med posameznimi državami in jeziki ter uživali ob poslušanju in gledanju nastalih videoposnetkov.
10. Odzivi:
Objava fotografij na spletni strani OŠ in Facebooku.
Videoposnetek:
https://drive.google.com/drive/folders/14NLaKiSNhDaGPpvHqUE3g8c-RgvKwom1
11. FotografijeSPLETNA PRIREDITEV


4.1.2022 14:19
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Melita Rutar, OŠ Idrija, TJA
Urška Boškovič, OŠ Idrija, TJA in IP NEM
Tanja Andder, OŠ Idrija, IP RUŠ, ITA
Ciril Čuk, OŠ Idrija, OŠ Idrija, računalničar
Maria Ana Kremžar Jerman, OŠ Idrija, IP ŠPA
Darja Petkovšek, OŠ Idrija, razredni pouk
Urša Erjavec, OŠ Idrija, SLO
Branka Skrt, OŠ Idrija, NIP ANG
2. Sodelujoči:
Nastopajoči: učenci OŠ Idrija (s podružnicami), gledalci pa vsi učenci OŠ Idrija ter zainteresirana javnost
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Idrija, 1. 10. 2021
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
spletna prireditev
5. Cilji:
obeležitev evropskega dneva jezikov, ozaveščanje učencev in širše javnosti o pomenu učenja tujih jezikov, o pestrosti in raznolikosti jezikov in kultur ter pomena maternega jezika, spoštovanje vseh jezikov, spodbujanje večjezičnosti
6. Vsebina:
Prireditev, ki je v letošnjem letu zaradi številnih omejitev potekala virtualno, prav zaradi tega pa si jo je lahko ogledalo veliko širše občinstvo, je v uvodnem delu podala nekaj dejstev o jezikih. Preko vprašanj, ki sta jih voditelja zastavljala nekaterim učencem šole, pa je nato popeljala gledalce med zanimivosti o svetovnih jezikih, o tujcih, ki se učijo slovenščine, o izmišljenih jezikih in znanih osebnostih, ki govorijo več jezikov. Učenci izbirnih predmetov, ki se učijo tujih jezikov, so se preizkusili v lomilcih jezika, petošolci pa prikazali, kako se sproščeno učijo angleščine. Učenci iz podružnične šole v Zavratcu so prikazali svoje znanje znakovnega jezika, osmošolci pa pripravili dva zabavna skeča na temo sporazumevanja v tujih jezikih. Za konec so učenci v številnih jezikih povedali, da imajo radi jezike. Pri snovanju prireditve je sodelovalo veliko število učencev, ogledali so si jo vsi učenci naše šole ter drugi zainteresirani, saj je bila javno objavljena na spletni strani ter na facebook strani šole.
7. Potek in izvedba:
Tekom meseca septembra smo učitelji mentorji pripravili učence na snemanje posameznih prispevkov ter jih tudi posneli. S pomočjo računalničarja smo posnetke zmontirali v spletno prireditev, ki si jo je ogledalo okrog 730 učencev šole ter tudi precej zunanjih gledalcev, saj je bila prireditev javno objavljena na spletu in si jo je lahko ogledal kdorkoli.
8. Rezultati:
Preko zabavnih vprašanj in odgovorov ter vmesnih točk so učenci aktivno spremljali prireditev in spoznali mnogo zanimivosti o jezikih ter kulturni pestrosti Evrope in širše po svetu. Povezava do spletne prireditve je bila objavljena na spletni strani šole ter na Facebook strani šole, v časopisu Idrijske novice je bil izdan članek na to temo.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Priprava prireditve se je v teh časih izkazala za precej zahtevno, vendar smo prav zaradi spletne verzije lahko dosegli tako široko občinstvo. Učencem je bil takšen način všeč, povedali so, da so že med samo prireditvijo ugibali pravilne odgovore na vprašanja in se trudili že vnaprej predvideti odgovore. Zdela se jim je razgibana in pestra, saj je pri snemanju sodelovalo veliko število učencev zelo različnih starosti. Na prireditev se je odzvalo tudi veliko število sodelavcev in drugih, ki so pohvalili idejo in izvedbo.
10. Odzivi:
V časopisu Idrijske novice je bil objavljen članek, dne 22.10. (priponka)

Povezava do spletne prireditve: https://www.youtube.com/watch?v=Fc46hCQ2h1U
Povezava do strani na OŠ Idrija: http://www.osnovna-sola-idrija.si/2021/10/01/si-evropski-dan-jezikov-2021-22-26-09-2021-os-idrija/
11. FotografijeJEZIKOVNI TEDEN


4.1.2022 13:32
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Keržič, Dominika Pirjevec, Anja Rojec, Tjaša Šmid, Martina Lorber Tajnikar, Rebeka Zupan
2. Sodelujoči:
12 učencev – posnetki
2 učenca – ozvočnica
2 starša – posnetek
20 učencev – likovni izdelki
1 sodelavka z družino - posnetek
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Tržič s podružnicama Podljubelj in Lom pod Storžičem
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovni teden

5. Cilji:
-sodelujoči učenci predstavijo svoj materni jezik, državo in kulturo
-predstaviti jezikovno in kulturno raznolikost na naši šoli
-spoznavanje kulinarike predstavljenih držav
-sprejemanje drugačnosti
-krepitev lastne narodne zavesti

6. Vsebina:
V sedmih dneh so sodelujoči učenci v posnetkih predstavili svoj materni jezik, državo in nekatere jezikovne ter kulturne zanimivosti. Predvajali smo glasbo po izboru sodelujočih učencev ter postregli z malico in kosilom, ki sta vključevala značilne jedi predstavljenih držav. Učenci so si lahko ogledali interaktivno razstavo v avli šole. Na željo učencev smo osmi dan dodali še predstavitev Slovenije.
7. Potek in izvedba:
Jezikovni teden smo pričeli z ozvočnico, s katero smo opozorili na namen praznovanja dneva evropskih jezikov ter napovedali dejavnosti, ki se bodo odvijale na šoli. Prav tako je učence ob vstopu v šolo že pričakalo okrašeno stopnišče. Fraze v jezikih, ki jih poleg slovenščine govorijo učenci naše šole, so jih vodile do osrednjega prostora, kjer se je nahajal naslov našega tedna jezikov – Vsi pod eno streho. Za vsak dan od 20. 9. do 28. 9. 2021 smo imeli pripravljen posnetek, ki so ga dežurni učitelji učencem zavrteli v času odmora za malico. Sodelujoči učenci so v posnetku prebrali besedilo v svojem maternem jeziku ter povedali nekaj zanimivosti o jeziku in državi. Mnogi izmed njih so predstavili tudi svoj odnos do svojega maternega jezika in države. Iz posnetkov je bilo moč razbrati, v koliki meri družine prenašajo poznavanje jezika na mlajše generacije. Poleg omenjenih posnetkov so sodelujoči učenci pripravili nabor pesmi, ki so jih učitelji zavrteli učencem. Malica in kosilo sta bila v znamenju predstavljenih držav. V sedmih dneh so se zvrstile predstavitve bosanskega, hrvaškega, nizozemskega, finskega, srbskega, makedonskega in albanskega jezika.
Na željo učencev smo osmi dan dodali še Slovenijo. V avli šole je potekala interaktivna razstava. Učenci so si jo ogledali v spremstvu učiteljev. S svojimi napravami so skenirali QR kode in tako dostopali do izbranih videoposnetkov. Za slikovni del razstave so poskrbeli učenci razredne stopnje iz matične šole in obeh podružnic.
8. Rezultati:
-napisi na stopnišču (fraze v jezikih, ki jih govorijo učenci naše šole)
-interaktivna razstava v avli šole
-posnetki sodelujočih učencev
Albanski jezik (arnes.si)
Belgija 2 (arnes.si)
Belgija (arnes.si)
Bosanski jezik 2 (arnes.si)
Makedonski jezik (arnes.si)
Hrvaški jezik (arnes.si)
Bosanski jezik (arnes.si)
Finski jezik (arnes.si)
-članek za občinsko glasilo Tržičan

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Sodelujoči učenci so imeli možnost predstaviti svoj materni jezik in svoj odnos do države in kulture, s katero ostajajo bolj ali manj povezani. Večinoma gre za učence, ki se sicer ne izpostavljajo s svojimi sposobnostmi. Tokrat so doživeli izjemno pozitiven odziv sovrstnikov in učiteljev, kar prispeva h krepitvi njihove samopodobe. Prav tako se je med učenci zbudila zavest o pripadnosti lastni kulturi. Mnogi so izrazili željo po dodatnem dnevu, na katerem bi izpostavili Slovenijo in slovenski jezik.
10. Odzivi:OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV Z RAZLIČNIMI AKTIVNOSTMI IZPOSTAVLJAMO JEZIK PRIJATELJSTVA


2.1.2022 17:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Osnovna šola Bistrica in Podružnična šola Kovor

Marija Bohinjec - angleščina (1.-3. razred)
Tjaša Švab - angleščina (6.-9. razred)
Melita Učakar - angleščina, francoščina (6.-9. razred)
mag. Sonja Sedej - angleščina (4.-5. razred)
Mateja Žnidaršič - nemščina (4.-8. razred)
2. Sodelujoči:
Izbor in prevod lepih mislih o prijateljstvu v različne jezike: 13 učenk in učencev iz 6., 8. in 9. razreda pri pouku TJA in OIP nemščina

Izbor skladb o prijateljstvu v tujih jezikih: izbor so pripravile učiteljice TJ v sodelovanju s 13 učenkami in učenci, na razredni stopnji sta učiteljici pesem izbrali sami, učenci so se pesem učili pri pouku TJA (pri aktivnosti sta učiteljici zajeli vse učence od 1. do 5. razreda tako na matični kot podružnični šoli). Izboru skladb so prisluhnili vsi učenci v objavi po šolskem radiu.

Izdelovanje razglednic: 9 učenk in učencev, 7. razred pri pouku OIP nemščina

Postavitev razstave razglednic: 10 učenk in učencev, 7. in 8. razred, po pouku

Branje objav po šolskem radiu: 12 učenk in učencev (objavi prisluhnejo vsi učenci matične šole)

Izpolnjevanje virtualne table: k sodelovanju povabljeni vsi učenci, vsi zaposleni, starši

Ogled virtualne razstave razglednic: vsi učenci in zaposleni, vabilo k ogledu so prejeli tudi vsi starši

Op.: Na matični in podružnični šoli se skupaj šola 448 učencev.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Virtualna razstava razglednic v večnamenskem prostoru matične šole in online na šolski spletni strani: 20. 9. - 24. 9. 2021
Razstava razglednic v knjižnici in atriju matične šole: 20. 9. do 1. 10. 2021
Razstava likovnih izdelkov na podružnični šoli: 20. 9. do 1. 10. 2021
Virtualna tabla za zbiranje lepih misli in skladb o prijateljstvu: od 20. 9. 2021 naprej
Objave po šolskem radiu: 20. 9. - 24. 9. 2021
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Ob evropskem dnevu jezikov z različnimi aktivnostmi izpostavljamo JEZIK PRIJATELJSTVA
5. Cilji:
- učenci spoznavajo raznolikost jezikov, kulturno podobo okolja, v katerem živijo
- spoznavajo popularno glasbeno umetnost v tujih jezikih
- obeležiti EDJ
- opozarjanje na strpno, prijazno, spoštljivo komunikacijo, - učenci spoznavajo jezik prijateljstva in njegove značilnosti (spoštovanje, razumevanje, iskrenost)
- iskanje misli o prijateljstvu in prevajanje le-teh
- ustvarjanje razglednic in postavitev razstave
- učenci se naučijo deklamirati pesem v TJ
6. Vsebina:
Članice aktiva TJ smo se odločile, da to leto ob EDJ podpremo projekt Varno in spodbudno učno okolje, ki se na naši šoli odvija od januarja 2021. Zato smo za osrednjo temo vseh aktivnosti izbrale JEZIK PRIJATELJSTVA. Učence smo pri urah tujega jezika spodbudile, da so pripravili razstavo lepih misli o prijateljstvu. Misli so iskali v različnih jezikih in jih prevajali v slo., nem., ang., bos. in fra. Misli so zapisali na razglednice, ki so jih ustvarili sami in jih naslovili na našo šolo. Misli so delili tudi po šolskem radiu. Objave po šolskem radiu so popestrili s skladbami v tujih jezikih, ki govore o prijateljstvu.
7. Potek in izvedba:
1. PREDMETNA STOPNJA

Uvod v aktivnosti pri nemščini: učenci od 4. do 6. razreda se naučijo pesem Wir, učenci 7. in 8. razreda se naučijo pesem So groß wie ein Baum (glej foto 2).

a) Pri pouku nemščine in angleščine v 8. in 9. razredu so učenci s pomočjo spleta iskali lepe misli o prijateljstvu. Misli so prevajali v slovenščino, angleščino, nemščino, bosanščino. Učiteljica francoščine je pomagala s prevodi v francoski jezik.

b) Pri pouku nemščine so učenci 7. razreda ustvarjali razglednice in nanje zapisali lepe misli, ki so jih izbrali ter prevedli učenci 8. in 9. razreda.

c) Razglednice so bile razstavljene v šolski knjižnici (od 20. 9. do 24. 9. 2021) in šolskem atriju (od 27. 9. do 30. 10. 2021). (glej odzivi - šolska spletna stran)

č) Razglednice so učenci tudi fotografirali in jih zbrali v power point predstavitvi, ki je služila virtualni razstavi. Virtualna razstava se je vrtela v času šolskega kosila od 20. 9. do 24. 9. 2021 v večnamenskem prostoru. Vsem je bila dostopna na šolski spletni strani. (glej foto 3)

d) Skupina učencev je pripravila še objave za šolski radio, ki so se vrtele od 20. 9. do 24. 9. 2021 vsakokrat ob 9.45. Za vsako objavo so izbrali eno misel o prijateljstvu, ki so jo prebrali v slo., ang., nem. in bos. Zadnji dve misli so učenci prevedli tudi v madžarščino, češčino in albanščino - jezike, ki jih naši učenci tudi govorijo in razumejo. Objavo so vsak dan popestrili še s skladbo, ki govori o prijateljstvu:
- 20. 9. 2021 skladba v materinščini (https://www.youtube.com/watch?v=BGfIz8lnaaM)
- 21. 9. 2021 skladba v nemščini (https://www.youtube.com/watch?v=3ryohiCVq3M )
- 22. 9. 2021 skladba v francoščini (https://www.youtube.com/watch?v=1tdbtRpfk-c )
- 23. 9. 2021 skladba v angleščini (https://www.youtube.com/watch?v=Msl2fl3h59I )
- 24. 9. 2021 je pesem A bridge of friendship zapel zborček 3. a

Širši izbor skladb smo pripravile učiteljice TJ. Učenci so pri pouku prisluhnili izboru in izbrali po eno skladbo za posamezni jezik.

e) Učenci so v spletnih učilnicah tujih jezikov prejeli povezavo do virtualne table https://padlet.com/mateja_osb/EDJ. Povabili smo jih, da na padletu delijo še druge skladbe in misli o prijateljstvu, ki jih poznajo.

f) Vse učilnice tujih jezikov so bile opremljene s plakati, ki so opozarjali na aktivnosti. (glej foto 1)


1. RAZREDNA STOPNJA
Učenci so se pri urah angleščine naučili pesem A bridge of friendship. 24. 9. 2021 je zborček 3. a zapel pesem po šolskem radiu, po učilnicah pa so se zborčku pri petju pridružile vse razredne učiteljice s svojimi učenkami in učenci.

Na podružnici so učenci ustvarjali še likovne izdelke na temo prijateljstvo. Od 20. 9. do 1. 10. 2021 so bili njihovi izdelki na razstavi na šolskem hodniku.
8. Rezultati:
- učenci najdejo ustrezne misli in jih prevedejo v tuje jezike
- učenci ustvarjajo razglednice
- učenci pripravijo razstavo razglednic (https://www.os-bistrica.si/files/2021/09/EDJ_eFotorazstava.pdf)
- učenci pripravijo likovno razstavo
- učenci preberejo objave po šolskem radiu
- učenci znajo zapeti pesem A bridge of friendship
- učenci znajo deklamirati pesmi Wir in So groß wie ein Baum
- učenci, zaposleni in starši ustvarjajo virtualno tablo https://padlet.com/mateja_osb/EDJ
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Vse cilje smo dosegli. Ne nevsiljiv in prijazen način smo drug drugega opozorili, da je prijateljstvo vrednota, za katero se moramo truditi vsi. Spomnili smo se, da prijateljstvo ne pozna jezikovnih ovir, ne pozna meja in da z jezikom prijateljstva lahko gradimo trdne mostove, ki nas bodo povezovali tudi v bodoče. Sodelujoči smo bili veseli konkretnih izdelkov in pohval, ki smo jih slišali s strani zaposlenih.
10. Odzivi:
Šolska spletna stran: https://www.os-bistrica.si/evropski-dan-jezikov-4/

Članek v občinskem glasilu Tržičan: https://www.trzic.si/doc/obcina-trzican/trzican-8-2021.pdf, str. 22-23.
11. FotografijeČAROBNI SVET BESED


1.1.2022 12:18
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Polanec, učiteljica nemškega jezika na OŠ rada Robiča v Limbušu, razredniki ter učitelji podaljšanega bivanja s svojimi učenkami in učenci
2. Sodelujoči:
Z mano so sodelovali razredniki ter učitelji podaljšanega bivanja s svojimi učenkami in učenci
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Rada Robiča. Avla šole, nekatere dejavnosti pa smo morali zaradi ukrepov prenesti na splet.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
ČAROBNI SVET BESED
5. Cilji:
Naš vodilni cilj je bil, potopiti se v čarobnost tujih besed, spoznati koliko lepega/drugačnega/zanimivega lahko skriva sama beseda v sebi; razisikati svet besed, ki niso prevedljive v slovenščino, spoznati, da se lahko veliko hitreje učimo tujega jezika, če gojimo neko pozitivno čustvo.
6. Vsebina:
Letošnji cilj sem si zadala, da z učenci izbrskamo besede, ki imajo globlji, drugačen ali zelo poseben pomen. Želela sem vključiti prav vsakega, ki ima željo spoznavati raznolikost jezikov, zato smo morali razmišljati širše. Postavilo se je vprašanje, kako vključiti učenke in učence od prvega do devetega razreda.
7. Potek in izvedba:
Ko smo imeli ideje na mizi, sem porazdelila delo, ki je nad vsemi pričakovanji potekalo tekoče. Ker smo šola, ki sodeluje pri projektu Inovativna pedagogika 1:1, je bilo samoumevno, da si pri pripravi materiala pomagamo z različnimi aplikacijami in platformami. Tako smo z učenci izdelali plakat, raziskali osnovne informacije o EDJ, sestavili kviz s pomočjo quizizz-a, generirali QR kodo za dostop do kviza, oblikovali plakat s pomočjo programa canva, brskali po spletu in iskali najbolj zanimive, posebne besede, besede, ki jih ne moremo prevesti in besede, ki imajo nek globlji pomen. Razvrstili smo jih v rubrike in skupaj z učenci izbrali iz nabora tiste, ki so se na tak ali drugačen način dotaknile tudi nas.
Nam najljubše besede smo potem zapisali na rumene liste (na naše sončke) in prav vsaka vrata (in tudi kakšno steno, ograjo, oglasno desko v zbornici…) okrasili z enim sončkom. Pogovorili smo se o pomenu pregovora: Vsi se smejimo v istem jeziku, ki smo ga kot naš letošnji moto izobesili v vsakem nadstropju šole. Veliko oseb se je obrnilo name rekoč, da so se ob pogledu na misel nasmehnili. In če gledamo zadnji dve leti iz današnje perspektive, koliko slabega je prinesel virus, koliko skrbi, stresa, neprespanih noči, sivih las…je prav ta delček, ki smo ga prispevali z lepimi besedami, lepo mislijo to, kar nam je zadnje čase nekoliko manjkalo: Kotičke ust smo zavihali navzgor.
8. Rezultati:
S tem smo krepili zavest do vseh evropskih jezikov in spoznali, da vsake besede ne moremo dobesedno prevest, a se lahko v njej skriva pomen, ki nas prevzame in če se z besedo identificiramo, si jo tako veliko lažje in bolje zapomnimo. Zato je učenje tujega jezika veliko več, kot le beseda na besedo, poved na poved…


Vrata zbornice je krasila meni najljubša beseda izmed vseh in sicer grška beseda MERAKI, ki pomeni deloljubje oziroma delati z užitkom. Marsikdo od učiteljev me je vprašal, če je ta sonček bil z namenom prilepljen na naša vrata ….seveda je bil…
Kviza, ki smo ga pripravili, so se lahko udeležili učenci od 6. do 9. razreda. Zelo uspešno so ga reševali in za najboljše smo pripravili majhne nagrade. Učenke in učenci so bili sami presenečeni kako dober občutek imajo glede jezikov in koliko dejstev jim je poznanih.
Učenke in učenci 4. in 5. razreda so se spremenili v jezikovne detektive in odkrivali svet jezikov s pomočjo igre Jezikovni izzivi za tajne agente.
Letos je bilo na spletni strani EDJ toliko raznolikih in pestrih dejavnosti, da smo se z veseljem udeležili tudi teh.
Naši najmlajši pa so spregovorili o svojih najljubših besedah. Prvošolci so jo tudi ilustrirali in izdelek razstavili.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Največja pohvala zame je bila, ko je ena od kolegic rekla, da imam veliko poguma se lotiti EDJ na način, da vključim od naših najmlajših do najstarejših učenk in učencev prav vsakega in zanje najdem starosti primerno aktivnost, da lahko sodelujejo, spoznavajo lepote jezikov in se obenem veliko naučijo.


V bodoče sem prepričana, da se bodo ukrepi rahljali in bo moja ideja o prihodnjem EDJ lahko realizirana.

Nekaj utrinkov našega dela je na naslednjem padletu:

https://padlet.com/ppolanec82/6ik2xx4ta7ay7ggz
10. Odzivi:
11. FotografijeSPOZNAVANJE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA, MADŽARŠČINE IN ESPERANTA OB OBELEŽITVI EDJ NA NAŠI ŠOLI.


30.12.2021 17:47
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Divača. Scenarij: Alma Volk, sodelujoči: učitelja Timea Gal in Martin Fabčič (montaža), Denis in Maks Marion, ter naša bivša pripravnica Klavdija Grabar (zadnja dva zaposlena na Zavodu za gluhe in naglušne).
2. Sodelujoči:
Učiteljica nemščine na šoli (madžarsko govoreča) Timea Gal, naša bivša učiteljica pripravnica Klavdija Grabar, naša bivša učenca Maks in Denis Marion.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Na OŠ Divača, 27.septembra 2021 (ponedeljek), preko video posnetka.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Spoznavanje slovenskega znakovnega jezika, madžarščine in esperanta ob obeležitvi EDJ na naši šoli.
5. Cilji:
Učenci (v luči pravičnosti in aktivnega državljanstva) spoznajo slovenski znakovni jezik kot sporazumevanje gluhonemih pri nas in po svetu, spoznajo nekaj besed madžarščine z našo učiteljico nemščine, ki se je iz narodnostno mešanega območja preselila v naše kraje. Spoznajo pa tudi jezik esperanto, za katerega se v naši državi spet budi zanimanje.
6. Vsebina:
26. septembra letos praznujemo že 20. obletnico praznovanja jezikovne in kulturne raznolikosti EU.

Na naši šoli vsako leto obeležimo ta dan na različne načine, od razstav, do kviza, do različnih prispevkov,… S tem spodbujamo večjezičnost v prepričanju, da je jezikovna raznolikost pot do boljšega medkulturnega razumevanja in bogate kulturne dediščine Evrope.

Lansko leto smo zaradi ukrepov ob koronavirusu posneli video prispevek z našimi bivšimi učenci, ki so odšli v svet in se nam javili iz različnih držav.

Tudi letos smo se odločili za goste, ki so povezani z našo šolo. Najprej smo spoznali slovenski znakovni jezik, ki je postal ravno ob epidemiji medijsko zelo razpoznaven.

Poleg tega se je letos slovenski znakovni jezik vpisal v ustavo republike Slovenije. Slovenija je postala prva država na svetu, ki je v ustavo vključila jezik gluhoslepih. Maks Marion in Klavdija Grabar (iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana – ZGNL) nam ga bosta predstavila v letošnjem video prispevku.

25. september je mednarodni dan gluhih. Ob posnetku smo se lahko naučili kakšno kretnjo in spoznali sporazumevanje v jeziku gluhih in naglušnih v Sloveniji.

Z učiteljico nemščine Timeo Gal smo spoznali nekaj besed v madžarščini. Kako pa zveni jezik esperanta, nam je predstavil g. Denis Marion.

https://www.youtube.com/watch?v=TmOND6OSdR4

(Alma Volk, učiteljica italijanščine za OŠ Divača).
7. Potek in izvedba:
Otroci so pri pouku slovenščine, tujega jezika ali razredne ure po oddelkih gledali video in se o tem pogovarjali, tudi najmlajši, nekatere učiteljice so potem navezale pogovor na tuje učence po razredih in vsak je povedal kaj v njihovem maternem jeziku.

https://www.youtube.com/watch?v=TmOND6OSdR4
8. Rezultati:
- učenci spoznajo slovenski znakovni jezik in kako se gluhonemi sporazumevajo
- učenci se naučijo kakšno besedo v madžarščini kot naši sosedi in esperantu, ki ne daje prednosti nobeni skupini ljudi in nobeni kulturi, ampak zagotavlja jezikovno enakost vseh
- učenci se pogovarjajo o kulturni in jezikovni raznolikosti in spoznavajo nam manj znane jezike
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
- učitelji vključijo spoznavanje slovenskega znakovnega jezika in sporazumevanje gluhonemih v pouk slovenščine, ravno tako se seznanijo, da imajo tuji jeziki tudi svoje znakovne jezike
- bivši učenci obujajo spomine na našo šolo
- učenci se med seboj bolje spoznajo v svojih maternih jezikih
10. Odzivi:
https://www.os-divaca.si/2021/09/26/evropski-dan-jezikov-2021/KREATIVNO JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU IN KONČNA RAZSTAVA V AVLI ŠOLE.


24.12.2021 06:31
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Nina Granda, angleščina in nemščina, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
Svjetlana Urbančič, slovenščina in francoščina
Mateja Feltrin Novljan, slovenščina
Vanja Jordanov, likovna umetnost – pripravila razstavo
Mirjana Jaklič, angleščina
Maša Tramte, fizika in tehnika in tehnologija
Katja Grah, angleščina
2. Sodelujoči:
Učenci izbirnega predmeta francoščina (7. r), učenci 8. d razredna ura, 7. b angleščina, 9. b angleščina, 6. c, 6.d, 8. c, 8. d slovenščina, izbirni predmet nemščina (7., 8., 9. razred).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 20. 9. do 24. 9. 2021 v prostorih OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka, pri posameznih urah, s končno razstavo 27. 9. 2021.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Kreativno jezikovna dejavnost pri pouku in končna razstava v avli šole.
5. Cilji:
- jezikovno in medpredmetno povezovanje,
- spoznavanje jezikovne raznolikosti znotraj šole,
- uporaba in zapis v tujem jeziku, razširitev besedišča,
- seznanitev z dejavnostmi, ki učence veselijo,
- uporaba IKT za zapisovanje v ciljnem jeziku.
6. Vsebina:
Evropski dan jezikov smo v tem šolskem letu obeležili ne le pri pouku nemškega, angleškega in francoskega jezika pač pa pri pouku nasploh, saj smo želeli skupaj z učenci raziskati, kako mnogojezična je pravzaprav naša šola.
Primeri zapisov:
What makes you happy? Nature. Because its so powerful. / Was macht dich glücklich? Spaziergänge. Weil ich mich besser fühle. / Что делает меня счастливым? Музика. / Ce qui me rend heureux? Les jeux, parce que je peux oublier la realite. / ¿Lo que me hace feliz? los arboles. / Шта ме чини срећним?/ Što me čini sretnim? Šolja kafe. Jer se kraj nje opustim.
7. Potek in izvedba:
Učiteljice so seznanile učence s praznikom in pomenom praznika Evropski dan jezikov s pomočjo Canva predstavitve ter jim predstavile primere izdelkov znanega projekta mreže LMIT »Kaj me osreči«. (Mreža L’MIT zbira domiselne, simpatične in nenavadne odgovore mladih na vprašanje “Kaj me osreči?”- https://www.lmit.org/kaj_me_osreci). Učenci so prejeli šablono peres, sami izbrali barvo papirja, iz katerega so pero izrisali in izrezali. Zapisali so misel, poved, ključne besede kot odgovor na vprašanje, kaj jih osrečuje. Učenci so se sami odločili, v katerem jeziku so s premišljeno pisavo in ilustracijo zapisali svojo misel na pero. V kolikor so pisali v tujem jeziku, so svojo misel najprej zapisali v slovenskem jeziku, nato s pomočjo spletnega slovarja zapisali še v ciljnem jeziku. Veliko jih je pisalo v maternem jeziku, ki je za nas tuj.
Ob koncu ure so svoje zapise v tujih jezikih predstavili še ostalim učencem.
8. Rezultati:
Oprijemljivi izdelek ob koncu tedenske dejavnosti sta sestavljeni krili iz vseh peres, ki sta razstavljeni v avli šole, ob njih se avtorji ter tudi drugi učenci lahko fotografirajo (naredijo tako imenovan SELFIE/SEBEK). Čudovito spoznanje projekta je multikulturni duh naše šole. Po kratkih predstavitvah zapisov so učenci spoznali, koliko različnih jezikov pravzaprav govorijo in celotni razred naučili kakšno poved ali dve v ciljnem jeziku. Hkrati so se učenci med seboj bolje spoznali in ugotovili, koliko skupnih stvari jih osrečuje, četudi so si v jezikih in narodnostih raznoliki.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je bila dejavnost všeč, saj so razkrili stvari, ki jih osrečijo ter hkrati pokazali, katere druge jezike še govorijo. Za učence, katerih slovenščina ni prvi jezik, je bila to izjemna možnost sošolce naučiti nekaj novega. Za učence, ki se učijo tujega jezika, pa priložnost, da svoje znanje pokažejo in ga praktično uporabijo.
10. Odzivi:
Fotografije v spletni učilnici, objava v šolskem glasilu TRATE ob koncu šolskega leta in stalna razstava kril v šoli.
11. FotografijeTUJI JEZIKI IN JEZIK STROKE - PROJEKTNI TEDEN IN JEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU.


23.12.2021 11:50
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari, Mateja Petrovič in Snežna Trojnar Kvas, angleščina
Mojca Gonza in Mateja Pivec, nemščina

Srednja prometna šola Maribor
2. Sodelujoči:
V praznovanje evropskega dneva jezikov so bili vključeni dijaki vseh letnikov in učiteljice tujih jezikov. V aktivnosti je bilo vključenih okoli 400 dijakov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praznovanje evropskega dneva jezikov je potekalo ob dejavnostih, ki smo jih dijaki in učiteljice tujih jezikov izvedli med poukom tujih jezikov. Glavnina aktivnosti je potekala med 20. 9. in 24. 9. 2021.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Tuji jeziki in jezik stroke - projektni teden in jezikovne dejavnosti pri pouku.
5. Cilji:
Pri letošnjem praznovanju evropskega dneva jezikov smo učiteljice tujih jezikov želele poudariti pomen jezika stroke. Dijake smo želele ozavestiti o pomenu učenja tujih jezikov. Pomembno je, da se dijaki zavedajo, da je jezik vpleten v vse sfere človekovega življenja, tudi v njegov poklic in njegovo delo. Spodbujale smo ustvarjalnost in kreativnost dijakov pri pouku tujih jezikov. Dijaki so usvojili uporabo različnih slovarjev, knjižnih ali spletnih, enojezičnih ali večjezičnih. Prav tako smo, glede na to, da šolo obiskuje veliko dijakov, ki prihajajo iz drugih evropskih držav, načrtno spodbujale večjezičnost, medkulturno zavedanje in spoštovanje drugačnosti. Dijaki so tako spoznavali podobnosti in razlike med posameznimi jeziki.
6. Vsebina:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo zasnovale tako, da so aktivnosti potekale pri pouku angleščine in nemščine.
Dijaki prvih letnikov so se pogovarjali o pomenu večjezičnosti in učenja tujih jezikov ter nato sestavljali večjezične slovarje, vezane na svojo stroko.
Dijaki drugih letnikov so sestavili intervjuje, vezane na temo večjezičnost in jezik stroke.
Dijaki tretjih in četrtih letnikov se naredili različne plakate, ki so predstavljali njihovo stroko.
7. Potek in izvedba:
Praznovanje evropskega dneva jezikov smo pričeli s pogovorom, kjer smo poudarili, kdaj in zakaj sploh praznujemo evropski dan jezikov. Razmišljali smo o tem, kako pomembno vlogo ima v tuj jezik v našem vsakdanjem življenju in v našem poklicu.
V prvih letnikih smo se pogovarjali o tem, zakaj se učimo tuje jezike, kako in kje se jih učimo in o prednostih večjezičnosti. Dijaki iz različnih držav so predstavili svoje jezike in njihove posebnosti. Nato so dijaki oblikovali večjezične slovarje. Dijaki, ki se izobražujejo v programu logistični tehnik, so iskali besede iz logistike, dijaki programa tehnik varovanja pa besede iz varovanja. Dijaki so delali po skupinah, vsaka skupina si je izbrala svoje strokovno področje. Nato so te strokovne besede prevedli v 5 drugih jezikov. Vse besede smo nato združili v večjezične slovarje, ki jih bodo dijaki lahko uporabljali tudi v kasnejših letih, saj so svoje naloge oddali v spletnem okolju Teams.
Dijaki drugih letnikov so pri angleščini kot prvem tujem jeziku sestavili vprašanja za intervjuje. Intervjuvali so učitelje z naše šole, vprašanja pa so bila vezana na pomen tujih jezikov v njihovem vsakdanjem in poklicnem življenju. Dijaki so delali v skupinah. Najprej so si izbrali učitelja, nato so sestavili vprašanja ter na koncu še izvedli intervju. Intervjuji so potekali v različnih jezikih, kasneje pa so bili predstavljeni v razredih.

Dijaki tretjih in četrtih letnikov so nadgradili svoje znanje iz stroke. Delali so v skupinah, izbrali so si strokovno področje ali poklic, raziskovali temo in predstavili stroko oziroma poklic v nemščini ali angleščini ter nato ključne besede prevedli tudi v druge jezike. Te ključne besede so nato predstavili na večjezičnih plakatih.
Pri angleščini so prav tako izdelovali navodila za varstvo pri delu. Navodila so najprej poiskali v slovenščini in jih nato prevedli v različne jezike, delali pa so v skupinah. Vsaka skupina je bila zadolžena za določen jezik. Tako so nastala varnostna navodila v različnih jezikih in v različnih pisavah.
Plakati s strokovno temo in varnostna navodila so obešena na vidnih mestih po šoli.
8. Rezultati:
Dijaki so se pri tujem jeziku naučili, kako pomembni so tuji jeziki v njihovi stroki. Spoznali so kar nekaj novih besed in besednih zvez, ki jih bodo lahko uporabili tudi pri pouku strokovnih predmetov. Tako so ozavestili koristnost tujih jezikov v vsakdanjem in poklicnem življenju. Dijaki so prav tako preko intervjujev učitelje spoznali nekoliko drugače, saj je večina intervjujev potekala izven razredov.
Poleg teh spoznanj je nastalo tudi kar nekaj izdelkov. Večjezični slovarji so v spletnem okolju Teams, dijaki lahko do konca svojega izobraževanja dostopajo do njih. Plakati in varnostna opozorila visijo na vidnih mestih po šoli. Intervjuji z našimi učitelji pa so bili predstavljeni v različnih razredih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Odzivi dijakov kažejo, da smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Iz diskusije je bilo moč razbrati, da je bil projektni teden dijakom všeč, saj je bil pouk pester in zanimiv. Učiteljice smo dijakom pokazale, da je jezik močno komunikacijsko sredstvo, ki se uporablja tako v vsakdanjem kot poklicnem življenju.
Veseli nas, da so pri izvedbi dejavnosti aktivno sodelovali tudi jezikovno šibkejši dijaki, prav tako so sodelovali tudi dijaki, ki so po navadi v razredu nekoliko zadržani, predvsem pa so uživali dijaki, katerih močno področje so jeziki ali strokovni predmeti.
10. Odzivi:
V razredu so bili odzivi zelo pozitivni. Dijaki si vsekakor želijo več kreativnih ur pouka tujih jezikov, saj tako učenje poteka nekoliko drugače. Tokrat smo učiteljice tujih jezikov dale večji poudarek stroki, ki je osnova njihovega srednješolskega izobraževanja
11. FotografijeIZVEDBA MEDNARODNE VIDEOKONFERENCE OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV V SKLOPU V ETWINNING PROJEKTA Z NASLOVOM EUROPEAN DAY OF LANGUAGES.


17.12.2021 13:17
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jasmina Gojčič, učiteljica angleškega in nemškega jezika, Osnovna šola Dobrna
Andreja Kveder, učiteljica likovne umetnosti na OŠ Dobrna
Sodelujoči čitelji iz 10 evropskih šol: Sennur KARANLIK iz Turčije, Iris Olujić Ljubica,Tatjana Kristek in Manuela Mihelić iz Hrvaške,Silvia Scolari in Monica Rocchi iz Italije,
Julita Kapłon Marta Pawlak in Irena Mikusek s Poljske, Barbara Rouquette , Flora Dupont , Adèle Lecrosnier, Marion Chapelle in Valentin Harel iz Francije,
Alina Stoian iz Romunije, Laura Pablo, Valeria Recaré ,Deborah Navarro in Olatz Alba iz Španije, Magdolna Wölferné Bugovics iz Madžarske, Marina Vaitekunene iz Litve, Anita Hoehle iz Nemčije
2. Sodelujoči:
Sodelovalo je 8 učenk in 5 učencev 7.b razreda OŠ Dobrne, skupno 26 učiteljev in približno 370 učencev iz 11 evropskih držav.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Projekt je trajal v obdobju od julija 2021, ko smo sodelujoči učitelji skupaj določili potek, aktivnosti in cilje projekta, vse do seznanitve učencev z nalogami v začetku septembra, do končne mednarodne videokonference, ki je potekala 27. septembra 2021. Dejavnosti so potekale na spletu preko eTwinning platforme, na OŠ Dobrna in v vseh sodelujočih evropskih šolah.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Izvedba mednarodne videokonference ob evropskem dnevu jezikov v sklopu v eTwinning projekta z naslovom European Day of Languages.
5. Cilji:
- ozaveščanje o pomembnosti učenja tujih jezikov
- spoznavanje novih jezikov, ljudi, njihovih kultur, krajev in držav
- medpredmetno povezovanje
- spodbujanje učenja tujih jezikov
- razvijanje spoštljivega odnosa do ljudi iz drugačnih jezikovnih in kulturnih okolij, hkrati pa
poudarjati pomen vrednot kot sta prijateljstvo in ljubezen
- spodbujanje ustvarjalnosti pri učenju tujih jezikov
- uporaba in širjenje znanja IK tehnologije
- ozaveščanje o varni rabi interneta.
6. Vsebina:
Učenci s pomočjo Google predstavitev predstavijo domači kraj in Slovenijo v angleškem jeziku, posnamejo video ob evropskem dnevu jezikov, ustvarijo številne plakate na temo jezikov in varne rabe interneta. Izdelajo knjižne kazalke in na njih zapišejo v slovenskem in angleškem jeziku tri besede- ljubezen, prijateljstvo in upanje, kar predstavlja tudi rdečo nit našega projekta. Skupaj s razglednicami iz Dobrne jih pošljejo k sodelujočim učencem v države po Evropi. Učenci pomagajo narediti razstavo vseh prejetih kazalk in razglednic na zgornjem hodniku šole. 27. septembra vsi sodelujejo na mednarodni konferenci ob dnevu jezikov.
7. Potek in izvedba:
15. julija 2021 sem povabila sodelujoče učitelje na ZOOM videokonferenco, da smo se dogovorili o poteku dela in zastavljenih ciljih od začetka do konca projekta. Učenci so bili s projektom in aktivnostmi seznanjeni v začetku septembra. Pri urah likovne umetnosti so ustvarjali plakate na teme, ki smo jih prej obravnavali pri pouku angleškega in nemškega jezika. Najprej so se seznanili z varno rabo interneta in na to temo izdelali plakate, ustvarili so kazalke s tremi ključnimi besedami- ljubezen, prijateljstvo in upanje ,v slovenskem in angleškem jeziku. Napisali so razglednice z željami ob dnevu jezikov v slovenskem in angleškem jeziku in jih poslali partnerskim šolam. 27. septembra 2021 smo na naši šoli organizirali in vodili mednarodno videokonferenco z vsemi sodelujočimi učitelji in učenci, ki so predstavili učenje jezikov na svojih šolah. Utrinke s srečanja smo sodelujoči učitelji vključili v našo e-knjigo polno nepozabnih vtisov.
8. Rezultati:
Na šolskem hodniku so na ogled plakati, prejete razglednice in kazalke s tujih šol, na spletni strani smo objavili video ob evropskem dnevu jezikov. Ključni izdelek je skupna e- knjiga s pregledom in odzivi na naš skupen projekt. Članek o projektu smo objavili na spletni šolski strani in v lokalnem časopisu Dobrnčan.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili nad osrednjim dogodkom -mednarodne videokonference ob dnevu jezikov- izredno navdušeni, prav tako tudi učitelji, ki so svoja mnenja izražali tudi v različnih blogih, na našem zadnjem spletnem srečanju, ki je bil namenjen evalvaciji projekta ter tudi v e-knjigi. Kot organizatorji in vodje projekta smo bili v pozitivnem smislu presenečeni nad odzivom in pripravljenostjo sodelovanja partnerskih šol, ki so prispevali najpomembnejši del k vsebini mednarodne konference.
10. Odzivi:
O projektu smo objavljali na spletni strani šole in v lokalnem časopisu Dobrnčan.
https://www.os-dobrna.si/2021/12/13/mednarodni-projekt-etwinning-european-day-of-languages/
https://www.dobrna.si/web/images/Dobr%C4%8Dan_%C5%A1tevilka_92_december_2021.pdf (stran 39-40)
Z orodjem BookCreator smo ustvarili tudi skupno e-knjigo, imenovano European Day of Languages.
https://read.bookcreator.com/VWBiXknTGucFJTMhwgSi1BICm9I2/YQzYoE0LR2C21ZcmQz1P_Q
Ustvarili smo tudi letak, ki prikazuje kratek pregled našega dela.
https://www.canva.com/design/DAEyXEzj8zA/_hDC9EQdB8oajvIlQFje0g/view?utm_content=DAEyXEzj8zA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=homepage_design_menu
11. FotografijePOLZELSKA JEZIKOVNA JUH'CA


5.12.2021 20:05
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Kacjan, profesorica angleškega in nemškega jezika v sodelovanju s knjižničarko in učiteljicami angleščine ter slovenskega znakovnega jezika.
2. Sodelujoči:
Mojca Kacjan, profesorica angleškega in nemškega jezika v sodelovanju s knjižničarko in učiteljicami angleščine ter slovenskega znakovnega jezika.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Osnovni cilji letošnjih aktivnosti so bili ozaveščanje učencev o drugačnosti v smislu jezikovne rabe, povezovanje že osvojenih jezikovnih znanj, spoznavanje in raba jezika mladih ter razmišljanje o svoji vlogi v jezikovnem svetu.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Polzelska jezikovna juh'ca
5. Cilji:
Osnovni cilji letošnjih aktivnosti so bili ozaveščanje učencev o drugačnosti v smislu jezikovne rabe, povezovanje že osvojenih jezikovnih znanj, spoznavanje in raba jezika mladih ter razmišljanje o svoji vlogi v jezikovnem svetu.
6. Vsebina:
Osrednja tema praznovanja evropskega dneva jezikov na Osnovni šoli Polzela je bila letos pripovedovanje zgodb. Praznovanje se je začelo z otvoritvijo angleškega bralnega kotička in razstave v jedilnici s povabili na prihajajoče dogodke. Tema razstave je bila jezik mladih, jezik čustvenčkov in kratic v sporočilih. Učenci so bili povabljeni, da ustvarijo svoj čustvenček in opišejo njegov pomen. Poleg tega smo izvedli 20 različnih delavnic v času pouka angleščine, izbirnih predmetov nemščine in slovenskega znakovnega jezika ter v času podaljšanega bivanja in pouka izvedenega v knjižnici. Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda. Več podrobnosti o vsebini delavnic in izdelkih učencev je na Evropski dan jezikov na Polzeli (edjnapolzeli.blogspot.com).
7. Potek in izvedba:
Zgoraj omenjene aktivnosti so potekale v oddelkih od 1. do 9. razreda v času pouka angleščine na matični in podružnični šoli, v času pouka nemščine kot obveznega in neobveznega izbirnega predmeta, slovenskega znakovnega jezika kot obveznega izbirnega predmeta, v času podaljšanega bivanja in pri izvajanju ur pouka v knjižnici.
8. Rezultati:
Nastali sta dve razstavi v jedilnici šole na ogled in aktivno sodelovanje vseh učencev šole, prva kot uvod v dogajanje in druga kot zaključek dogajanja na šoli. Učenci, ki so izdelovali jezikovne kartice so večjezično opremili svoje učilnice, nastali so plakati, ki krasijo posamezne razrede in filmčki, ki so objavljeni na jezikovnem blogu. Prav tako je nastalo ogromno gradiva, ki ga učenci vstavijo v zastav drugih držav. jezikovni listovnik. Učenci so ob aktivnostih krepili zavest do lastnega jezika in drugih jezikov, ki jih obkrožajo. Spoznali so, da so lahko tudi simboli, kratice in čustvenčki jezik, ki ga uporabljamo vsi, a da moramo pri njegovi uporabi biti previdni, da nas sogovornik tudi razume. Posamezni učenci so se zazrli tudi vase in sebe ter svoje znanje umestili na jezikovne karte, o katerih so razmišljali in jih tudi predstavili na papirju.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učiteljice, ki smo bile vpletene v dogajanje ob letošnjem Evropskem dnevu jezikov, smo z izvedbo delavnic izjemno zadovoljne, kljub osnovnemu zelo široko zastavljenemu načrtu, pa smo sproti še dodajale ideje, ki so dogajanje še bolj popestrile. Tudi učenci so delavnice izjemno pohvalili, si jih želijo še več, nekaj pa jih je svoje razmišljanje zapisalo tudi na jezikovnem blogu.
10. Odzivi:
Vse delavnice so s slikovnim in filmskim materialom predstavljene in opisane na našem šolskem jezikovnem blogu na naslednji povezavi: https://edjnapolzeli.blogspot.com/. Posamezne delavnice so predstavljene na desni strani. Kratko predstavitev dogajanja smo objavili tudi v spletnem časopisu šole. Prispevek šolske novinarke Nuše Bohak si lahko preberete tukaj: http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2021/10/dan-jezikov-skozi-oci-novinarke/, Nuša pa pripravlja tudi prispevek za Časoris, kjer je prav tako zelo aktivna. Tudi sama sem kot vodja aktivnosti za šolski spletni časopis pripravila povzetek, ki ga lahko preberete tukaj: http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2021/10/evropski-dan-jezikov-in-angleski-koticek/.
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


5.12.2021 11:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
DOŠ I Lendava - 1. Sz. Lendvai KÁI
Učitelji:
Damir Soldat - angleščina
Anita Gašpar - madžarščina
Jasna Cigut - slovenščina
Manuela Treiber Vida - nemščina
Dario Gönc - Tehnika in tehnologija
2. Sodelujoči:
Učenci od 4. do 9. razreda (78 učencev)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
DOŠ I Lendava. Čas izvedbe: od 20.9.2021 do 8.11.2021
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
- Učenci spoznajo pomen znanja več jezikov.
- Razvijajo sprejemanje jezikovne in kulturne raznolikosti.
- Vadijo izražanje v ciljnem jeziku.
- Medpredmetna povezava: jeziki - tehnika
6. Vsebina:
- Izdelava učnega pripomočka (deščice z deli zgodbe v različnih jezikih, ki jih učenci sestavijo v smiselno celoto)
7. Potek in izvedba:
- Učenci prejmejo papirčke z deli zgodbe v različnih jezikih. (Učitelj lahko uporabi poljubno število jezikov, glede na predznanje učencev.)
- V skupinah učenci poskusijo dele zgodbice sestaviti. Nato zgodbico prevedejo v ciljni jezik, ilustrirajo, napišejo podobno zgodbico, ipd.
- V okviru medpredmetne povezave s tehniko učenci izdelajo deščice s posameznimi deli zgodbe.
- Te deščice učitelji v bodoče uporabljajo pri pouku, z namenom promocije večjezičnosti.
8. Rezultati:
- Učenci spoznajo pomen znanja več jezikov.
- Razvijajo sprejemanje jezikovne in kulturne raznolikosti.
- Vadijo izražanje v ciljnem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
- Učencem se je zgodbica zdela zelo zanimiva in poučna.
- Učitelji so z veseljem pomagali pri izvedbi.
- Učencem je pri pouku tehnike bilo zelo zanimivo, da so lahko izdelali učni pripomoček, ki ga bodo uporabljale kasnejše generacije.
10. Odzivi:
11. FotografijePROJEKT NAMENJEN EVROPSKEMU DNEVU JEZIKOV. PRAVLJICA AVTORJA FRANA LEVSTIKA, KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO, V SLOVENSKEM, ROMSKEM, ZNAKOVNEM JEZIKU IN DRAMATIZIRANA.


1.12.2021 09:53
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Marija Plavec, Urša Prus, Helena Bartol Rus, Anita Hudorovac
2. Sodelujoči:
Marija Plavec- razredničarka
Učenci 2.B-20 učencev
Anita Hudorovac- romska pomočnica
Urša Prus- knjižničarka in mentorica pravljičnega krožka
Helena Bartol Rus- surdopedagoginja
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
18. 10. 2021- 22. 10. 2021
OŠ Loka Črnomelj, PH Stratus
Ure: 7 šolskih ur
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Projekt namenjen evropskemu dnevu jezikov. Pravljica avtorja Frana Levstika, Kdo je napravil Vidku srajčico, v slovenskem, romskem, znakovnem jeziku in dramatizirana.
5. Cilji:
-učenci spoznajo neverbalne zvrsti jezika (znakovni jezik)
-spoznajo tuje jezike in vzroke za njihovo učenje
-spoznajo osnovne kretnje in osnovne besede besedila- hvala, prosim, Videk, rak, grm, ovca, ptiček, mama
-oblikujejo pozitivno razmerje do svojega maternega jezika in do slovenščine (v primeru, da to ni njihov materni jezik), ob tem pa razvijejo spoštovanje in naklonjenost do drugih jezikov in narodov
-ozaveščajo pomen ohranjanja jezikovne, kulturne, narodne identitete in spoštovanja, ter spoštovanja do drugih jezikov in kultur ter do drugačnih od sebe
-ustvarjanje odprtega in zdravega medkulturnega okolja na šoli
-spoznavajo izgovorne podobnosti med slovenskim, romskim in znakovnim jezikom
6. Vsebina:
Pripovedovanje pravljice ob ilustracijah slikanice Frana Levstika »Kdo je napravil Vidku srajčico«, v slovenščini in romščini. Predstavitev znakovnega jezika in ljudi, ki ga uporabljajo. Ogled videoposnetka »Kdo je napravil Vidku srajčico« v znakovnem jeziku in ob ilustracijah. Ob vsaki pripovedi je sledil čustven odmor in zapis ali učenje kretenj: hvala, prosim, mama, Videk, rak, grm, ovca, ptiček. Z učitelji so se pogovarjali o tem, kje se romski otroci ter gluhi in naglušni naučijo jezik, besede, kretnje.
Na koncu so učenci, ki se udeležujejo interesne dejavnosti pravljični krožek, izvedli dramatizacijo pravljice najprej v pravljičnem krožku, predstavili so zgodbo ostalim učencem 2. razredov, nato pa so zaigrali pravljico še v razredu.
7. Potek in izvedba:
-Pripovedovanje pravljice ob ilustracijah v slovenščini, romščini.
-Učna ura s surdopedagoginjo, komunikacija naglušnih ljudi in uporaba znakovnega jezika.
-Ogled pravljice v znakovnem jeziku (videoposnetek).
-Spoznavanje kretenj za besede vezane na besedilo in novih tujih besed.
- Pogovor o ljudeh v našem okolju, ki uporabljajo omenjene jezike.
-Dramatizacija pravljice z lutko.
8. Rezultati:
Primerjava jezikov in občutkov ob videnju in poslušanju le teh. Učenci so spoznali nova jezika in oblikovali spoštljiv odnos do ljudi, ki ta jezika uporabljajo. Naučili so se nekaj kretenj za besede iz vsakdanjega življenja.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učence je tema s svojo tujo naravo pritegnila in so z velikim zanimanjem poslušali in gledali zgodbo. V večini so se z znakovnim jezikom srečali prvič, učenci, ki poznajo ta jezik iz domačega okolja pa so se počutili ponosne na svoje znanje in ga z veseljem delili z drugimi. Romski učenci so se vživeli v dramatizacijo. Vsi udeleženci tega dogodka smo bili navdušeni nad izvedbo, ta teden smo razbijali stereotipe o neznanih jezikih in ljudeh, ki so drugačni od nas. Zunanje izvajalce pouke so otroci z radovednostjo in navdušenjem sprejeli. Na novo pridobljeno znanje bo otrokom ostalo kot dragocena življenjska popotnica.
10. Odzivi:
11. Fotografije- OBJAVE NA ŠOLSKEM RADIU, - MEDRAZREDNO TEKMOVANJE ZA NAJ JEZIKAVI RAZRED, - RAZSTAVA IZDELKOV SADJA IN ZELENJAVE, - SPLETNI KVIZ O POZNAVANJU JEZIKOV, SADJA IN ZELENJAVE, - EVROPSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE


30.10.2021 21:02
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Koroška Bela:
Barbara Ahačič, učiteljica angleščine in slovenščine
Manca Martinčič, učiteljica biologije in gospodinjstva, organizatorka šolske prehrane
Mojca Kavčič, učiteljica slovenščine, pomočnica ravnatelja
2. Sodelujoči:
Učenci od 6. do 9. razreda (8 oddelkov)
Luka Čušin, Simona Zorman, Urša Prša, Eva Vrhovnik Gomboc, Andreja Prezelj, učitelji (pomoč pri izvedbi kviza)
Žiga Vidmar in Sanela Bektašević, kuharja (priprava sadja in zelenjave)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27. 9. - 1. 10. 2021
OŠ Koroška Bela
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- OBJAVE NA ŠOLSKEM RADIU,
- MEDRAZREDNO TEKMOVANJE ZA NAJ JEZIKAVI RAZRED,
- RAZSTAVA IZDELKOV SADJA IN ZELENJAVE,
- SPLETNI KVIZ O POZNAVANJU JEZIKOV, SADJA IN ZELENJAVE,
- EVROPSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE
5. Cilji:
- spodbujanje raznojezičnosti in medkulturnega sodelovanja,
- spodbujanje sodelovanja, strpnosti in medkluturnega dialoga,
- spoznavanje besedišča s področja sadja in zelenjave v različnih evropskih (in svetovnih) jezikih,
- širjenje besednega zaklada s pomočjo interaktivnih gradiv,
- ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave,
- spodbujanje uživanja sadja in zelenjave in pozitivnega odnosa do hrane.

6. Vsebina:
Evropski dan jezikov smo povezali z Mednarodnim letom sadja in zelenjave in pripravili vrsto dejavnosti, ki so se odvijale ves teden:
- v okviru šolskega radia smo vsak dan pripravili objavo z naslovom Minuta za jezik, sadje in zelenjavo,
- vsak dan sta se dva razreda pomerila v kvizu za Naj jezikavi razred, v petek pa smo izvedli veliki finale,
- pripravili smo razstavo, za katero so učenci izdelali različne vrste sadja in zelenjave in jih poimenovali v različnih jezikih,
- za učence smo pripravili spletni kviz o poznavanju sadja, zelenjave in jezikov,
- učenci so v okviru Evropske sheme sadja in zelenjave vsak dan pri malici dobili različne vrste sadja in zelenjave.
7. Potek in izvedba:
OBJAVE NA ŠOLSKEM RADIU
Vsak dan smo pripravili objavo z naslovom Minutka za jezik, sadje in zelenjavo.
Objave so pripravili učenci, ki so pripravili recitacijo pesmi v tujem jeziku (angleščina, nemščina, poljščina, makedonščina, srbščina), prebrali so nekaj zanimivosti o sadju in zelenjavi in modro misel na to temo.

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE ZA NAJ JEZIKAVI RAZRED
Od ponedeljka do četrtka so med seboj tekmovali učenci posameznih oddelkov. Vsak razred je sestavil ekipo tekmovalec; en učenec je z zavezanimi očmi prepoznaval različne vrste sadja in zelenjave, sošolci pa so morali to vrsto sadja in zelenjave zapisati v čim več jezikih. Tako smo dobili finaliste, ki so se pomerili v petkovem finalu.
Za petkov finale smo pripravili kviz (povezava:https://www.baamboozle.com/game/652817) in dobili zmagovalni razred, ki je dobil častni naziv Naj jezikavi razred in posladek pri šolski malici.

RAZSTAVA IZDELKOV SADJA IN ZELENJAVE
Učenci so iz papirja in kartona izdelali različne vrste sadja in zelenjave in jih poimenovali v različnih jezikih. Bili so zelo izvirni, saj so izdelali različne vrste sadja in zelenjave, med drugim tudi pasijonko, avokado, karambolo, ananas, mango ...

SPLETNI KVIZ O POZNAVANJU SADJA, ZELENJAVE IN JEZIKOV
Povezava: https://forms.gle/Ynnz4eGtTEy1WSEJ6

EVROPSKA SHEMA SADJA IN ZELENJAVE
Učenci so pri malici dobili paradižnik, melono, ananas, fige in banano. Jedilnik smo prevedli v nemščino in angleščino.

8. Rezultati:
V jedilnici šole smo pripravili razstavo izdelkov, vsak dan pa so učenci in oddelki, ki so sodelovali v kvizu, pripravili pravo zdravo tekmovalno vzdušje, pri tem pa krepili sodelovanje, medkulturni dialog in širili besedni zaklad, pri tem pa ozaveščali pomen znanja tujih jezikov.
Z objavami na šolskem radiu smo popestrili pouk, s sadjem in zelenjavo, ki so jo učenci vsak dan dobili pri malici pa ozavestili pomen uživanja sadja in zelenjave.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Z izvedenimi dejavnostmi smo dokazali, da je tudi v času, ko pouk poteka v skladu z omejitvami zaradi koronavirusa, možno izvesti zanimive in zabavne vsebine, ki so uresničile vse začrtane cilje, predvsem pa so temeljile na medpredmetnem sodelovanju in so združile različna znanja in spretnosti.
Učencem so bile dejavnosti všeč in si želijo še več podobnih aktivnosti.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani:
https://www.oskoroskabela.si/2021/10/03/evropski-dan-jezikov-in-mednarodno-leto-sadja-in-zelenjave/
11. FotografijeIZDELAVA ZASTAV DRŽAV ČLANIC EU, UČENJE POZDRAVOV V RAZLIČNIH EVROPSKIH JEZIKIH, PETJE PESMIC, IGRANJE SPLETNIH IGRI. KVIZOV IN INTERAKTIVNIH NALOG O EVROPSKIH DRŽAVAH, RAZSTAVA V ŠOLI, VIDEO SREČANJA S POLJSKIMI UČENCI, IZMENJAVANJE BESED V SLOVENŠČINI, POLJŠČINI IN ANGLEŠČINI


29.10.2021 10:51
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jasna Ilić, TJA, OŠ Brusnice
2. Sodelujoči:
učenci, OŠ, 6.b, 13
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Brusnice
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
izdelava zastav držav članic EU, učenje pozdravov v različnih evropskih jezikih, petje pesmic, igranje spletnih igri. kvizov in interaktivnih nalog o evropskih državah, razstava v šoli, video srečanja s poljskimi učenci, izmenjavanje besed v slovenščini, poljščini in angleščini
5. Cilji:
Učenci spoznavajo evropske države in njihove simbole..
Učenci ugotavljajo podobnosti in razlike med evropskimi jeziki.
Učenci se urijo v sporazumevanju v angleščini na daljavo.
Učenci si poiščejo nove evropske prijatelje.
Učenci se učijo uporabljati IKT.
Učenci spoznavajo delo v skupini na daljavo.
6. Vsebina:
Spoznavanje evropskih držav, njihovih simbolov, jezika in kulture.
7. Potek in izvedba:
Pri rednih urah angleščine, dodatno delo doma, video srečanja s poljskimi učenci pri rednih urah angleščine.
8. Rezultati:
Kvizi:
https://padlet.com/jniedz/4fsgbt6i6fk62o2g

Učenci so se s pomočjo različnih interaktivnih nalog poglabljali znanja iz učnega načrta pri TJA, SLJ in GEO.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so rešili kviz in izrazili svoje mnenje:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r7BLSxIqcU2u-YoJMwZ-5B6lyxoTG4BOpKKwgsYGn-JUQk5KVTRWOTJQOUY4TlJTV0VPQU0yREkyRS4u
10. Odzivi:
11. FotografijeKULTURNI DAN - POTEKAL JE 5 ŠOLSKIH UR.


18.10.2021 17:16
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mateja Javeršek (učiteljica slovenščine(južnoslovanskih jezikov), OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi, Dejan Kramžar (učitelj zgodovine in nemščine), OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi
Ostali izvajalci: Nika Oven (učiteljica angleščine), OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi; gostujoči učitelji tujih jezikov iz Mladinskega centra Litija
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci od 6. do 9. razreda (11 oddelkov). V vsakem razredu so bili prisotni razredniki ter pomočniki. Učeči in gostujoči učitelji so menjavali razrede (Mateja Javeršek - makedonščina; Dejan Kramžar - italijanščina in nemščina; Nika Oven - angleščina; gostujoči učitelji - kitajščina, angleščina, francoščina), razredniki so tisto uro, ko ni bilo učitelja, poskrbeli za učenje raznih jezikov preko spleta, omogočili so dostop do raznih aplikacij, potekalo je delo v skupinah itd.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27. 9. 2021 na OŠ Toneta Okrogarja Zagorje ob Savi (5 šolskih ur; od 8.20 do 12.40)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Kulturni dan - potekal je 5 šolskih ur.
5. Cilji:
Spoznavanje in učenje različnih tujih jezikov. Učenci usvojijo osnove - kako se predstaviti, pozdraviti, šteti ... Spoznavajo kulturo, kulinariko itd.
6. Vsebina:
Učenje raznih tujih jezikov.
(Mateja Javeršek - makedonščina; Dejan Kramžar - italijanščina in nemščina; Nika Oven - angleščina; gostujoči učitelji - kitajščina, angleščina, francoščina), razredniki so tisto uro, ko ni bilo učitelja, poskrbeli za učenje raznih jezikov preko spleta, omogočili so dostop do raznih aplikacij, potekalo je delo v skupinah - učenci so se učili jezikov po lastni izbiri.
7. Potek in izvedba:
Po postajah/oddelkih so potekale različne delavnice, nekatere so vodile gostje – naravne govorke, nekatere pa učitelji naše šole. Razredniki in pomočniki so bili ves čas v svojem oddelku, kjer so izvajali določene delavnice ter skrbeli za nemoteno izvajanje delavnic. Učitelji so vsako uro menjali oddelek.
Delavnice so bile aktivne z rezultati dela. Razredniki so izdelke posneli/fotografirali/arhivirali in le-ti bodo objavljeni tudi v raznih medijih - šolski časopis. Prav tako je vsak razrednik ustvaril kanal EDJ (MS Teams), kamor je sproti nalagal posnetke, fotografije izdelkov.
8. Rezultati:
Oprijemljivi: izdelki - plakati, učni listi, posnetki z dialogi v tujih jezikih
Neoprijemljivi: nova spoznanja in znanja učencev
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so poudarili, da je bilo zabavno, drugače, še posebej, ker so lahko uporabljali tablične računalnike, telefone. Mnogi bodo znanje določenih tujih jezikov, ki so jih ta dan navdušili, v prihodnosti nadgrajevali.
10. Odzivi:
Šolski časopis Novi koraki, objava na šolski spletni strani.
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU (1. IN 2. RAZRED) TER PO POUKU (3.RAZRED), RAZSTAVA


18.10.2021 10:48
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Damijana Medved, knjižničarka, OŠ n.h. Maksa Pečarja
Petra Stražar, učiteljica angleščine, OŠ n.h. Maksa Pečarja
2. Sodelujoči:
Učenci od 1. do 3. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dogodki so se izvajali v tednu od 27. 9. do 1.10. 2021. Za prve in druge razrede v razredih, med urami angleščine, za tretje razrede pa po pouku v šolski avli.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku (1. in 2. razred) ter po pouku (3.razred), razstava
5. Cilji:
Zavedanje, da v Evropi obstajajo številni jeziki, prebuditi zanimanje za druge jezike, razgibati jezičke z lomilci jezikov, spodbuditi k učenju novih jezikov, predstaviti knjige v različnih jezikih, ki jih imamo v šolski knjižnici, spoznati različne zastave, z barvanjem krepiti grafomotorične sposobnosti, spodbuditi sodelovanje v skupini.
6. Vsebina:
Prvošolci so se učili šteti in pozdraviti v španščini in francoščini ter spoznali različne evropske zastave. Drugošolci so si poleg tega „lomili jezik“ tudi s slovenskimi lomilci jezikov. Tretješolci pa skušali slušno prepoznati posamezni jezik, razvrstiti knjige v angleškem, francoskem, nemškem, srbskem in španskem jeziku. Poleg francoskega in španskega, so se naučili šteti in pozdraviti še v nemškem jeziku. Spoznali so cirilico in razvrstili zastave na evropskem zemljevidu, na koncu pa še izbrali eno od evropskih zastav in jo pobarvali. Po izvedbi dejavnosti pa je bila narejena še razstava s fotografijami dogodkov in najlepše pobarvanimi zastavami.
7. Potek in izvedba:
V prvem razredu so se učenci razdelili v dve skupini. Ena skupina se je učila šteti do 5 in pozdraviti v španščini, druga v francoščini, nato so se zamenjali. Na koncu pa izbrali eno od evropskih zastav in jo pobarvali. V drugem razredu so poleg tega spoznali še slovenske lomilce jezikov in se mojstrili v izgovorjavi. Za tretješolce pa je bilo v avli postavljenih 8 točk. Razdelili so se v skupine in potovali od točke do točke, kjer so jih čakale različne naloge: učenje španščine, francoščine, nemščine in poslušanje pravljic v teh jezikih, slušno prepoznavanje različnih jezikov, vidno prepoznavanje različnih jezikov (preko knjig iz šolske knjižnice), spoznavanje cirilice, v kateri so morali napisati svoje ime, prepoznavanje evropskih zastav in ustvarjanje (risanje in barvanje) zastav, ki so bili na koncu tudi razstavljene. Za vsako dobro opravljeno nalogo so prejeli žig; ko so jih zbrali osem, so zaključili.
8. Rezultati:
Spoznanja, da v Evropi govorimo v različnih jezikih, znanje besed v novih jezikih, prepoznavanje različnih evropskih zastav, zastave (prvošolci in drugošolci so jih nalepili v zvezke, izdelke tretješolcev pa smo razstavili).
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dejavnosti ob Evropskem dnevu jezikov so odlično uspele. Dosegle so res širok krog in ne samo nekaj izbranih učencev. Učenci so z veseljem sodelovali in so bili res motivirani.
10. Odzivi:
https://www.makspecar.si/index.php/dogodki/novice/evropski-dan-jezikovUČENCI 9.RAZREDOV SO IMELI DAN DEJAVNOSTI: DAN JEZIKOV. VSAK IZVAJALEC (NAŠTETI SO ZGORAJ) JE PRIPRAVIL URO O KULTURI, JEZIKU IN OSNOVNI KOMUNIKACIJI V IZBRANEM JEZIKU.


30.9.2021 12:50
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mirta Vrhovnik, španščina, OŠ Frana Albrehta Kamnik
Vesna Arnež, nemščina, OŠ Frana Albrehta Kamnik
Anita Rusak Kastelic, francoščina, OŠ Frana Albrehta Kamnik
Kristina Kepe, madžarščina, OŠ Frana Albrehta Kamnik
2. Sodelujoči:
Daša Zoya Habjan, korejščina, študentka
Dergej Mihajlov, kitajščina, študent
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Ponedeljek, 27.9.2021, 5 šolskih ur
dan dejavnosti na šoli
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Učenci 9.razredov so imeli dan dejavnosti: Dan jezikov. Vsak izvajalec (našteti so zgoraj) je pripravil uro o kulturi, jeziku in osnovni komunikaciji v izbranem jeziku.
5. Cilji:
Spoznati kulturo, običaje, hrano, jezik različnih narodov ter povedati nekaj osnovnih fraz v različnih tujih jezikih. Pomen jezikov pri komunikaciji v svetovnem merilu.
6. Vsebina:
Predstavitev držav (Španija, Francija, Nemčija, Madžarska, Kitajska, Koreja), značilnosti jezikov in komunikacija.
7. Potek in izvedba:
Vsak izvajalec je imel na voljo 45 minut. 15 minut je namenil predstavitvi države, 15 minut značilnosti jezika in 15 minut komunikaciji.
8. Rezultati:
Spoznali so različne države, kulturo, navade, spoznali so značilnosti jezikov in spregovorili nekaj osnovnih fraz.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je bil zelo všeč Kahoot pri francoščini, želeli bi si več govora v tujih jezikih, spoznavanje tujih jezikov jim bo pomagalo pri izbiri drugega jezika v srednji šoli
10. Odzivi:
-
11. FotografijeKULTURNI DAN BRANJE IN USTVARJALNOST - OB JEZIKANJU, OZIROMA KAKO NASTANE KNJIGA?


29.9.2021 14:15
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
MONIKA DOBRIJEVIČ (koordinatorica kulturnega dne),
OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI, Fokovci 32
Kristjan Pertoci (kitajščina), Suzana Deutsch (madžarščina), Suzana Panker (ruščina), Monika Dobrijevič (nizozemščina), učiteljice razrednega pouka: Sonja Kosednar, Karin Cigler Maček, Marija Zorko, Bernarda Sukič Škrilec, ilustratorka in terapevtka ANITA PERTOCI s psičko Elli.
2. Sodelujoči:
Vsi učenci šole od 1. do 9. razreda: 82 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27. 09.2021 (ponedeljek), Osnovna šola Fokovci
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
KULTURNI DAN

BRANJE IN USTVARJALNOST - OB JEZIKANJU, OZIROMA KAKO NASTANE KNJIGA?

5. Cilji:
- spodbujanje in popularizacija branja med mladimi,
- poznavanje procesa nastanka knjige od avtorja do bralca,
- seznanjanje z ilustracijo in stripom,
- spodbujanje večjezičnosti učencev s ponudbo možnosti učenja različnih jezikov in rabe le teh pri različnih predmetih v času šolanja na različnih ravneh za doseganje čim boljših izobraževalnih rezultatov,
- razvijanje bralne sposobnosti in bralne kulture ter pridobivanje književnih znanj.
6. Vsebina:
1. razred
KAKO NASTANE KNJIGA?
NIZOZEMŠČINA
BRANJE S PSIČKO ELLI (ANITA PERTOCI)
IZDELAVA SLIKANICE
UČENCI SE PREIZKUSIJO KOT ILUSTRATORJI

2. in 3. razred
KAKO NASTANE KNJIGA?
Madžarščina
BRANJE S PSIČKO ELLI (ANITA PERTOCI)
IZDELAVA SLIKANICE
UČENCI SE PREIZKUSIJO KOT pisatelji PRAVLJIC.

4. razred
RAZSTAVA O DELIH ANDREJA ROZMANA – ROZE
Ruščina
BRANJE S PSIČKO ELLI (ANITA PERTOCI)
IZDELAVA knjige
UČENCI SE PREIZKUSIJO KOT pesniki.

5. razred
RAZSTAVA O DELIH Boštjana Gorenca – Pižame in o stripih
Nizozemščina
BRANJE S PSIČKO ELLI (ANITA PERTOCI)
Kako nastane strip?
Izdelava stripa.

6. in 7. razred
Kitajščina
Kako nastane knjiga (Anita Pertoci, ilustratorka)
Ogled predstave – Vojna pisateljev
Kitajščina (izdelava didaktičnih pripomočkov)

8. razred
Ruščina
Kako nastane knjiga (Anita Pertoci, ilustratorka)
Ogled predstave – Vojna pisateljev
Ruščina (izdelava didaktičnih pripomočkov)

9. razred
Madžarščina
Kako nastane knjiga (Anita Pertoci, ilustratorka)
Ogled predstave – Vojna pisateljev
Madžarščina (izdelava didaktičnih pripomočkov)
7. Potek in izvedba:
V ponedeljek, 27. 09. 2021, smo izvedli kulturni dan za učence od 1. do 9. razreda z nameni spodbujanja in popularizacije branja med mladimi, poznavanja procesa nastanka knjige od avtorja do bralca, seznanjanja z ilustracijo in stripom ter spodbujanja večjezičnosti učencev s ponudbo možnosti učenja različnih jezikov in rabe le teh pri različnih predmetih v času šolanja na različnih ravneh za doseganje čim boljših izobraževalnih rezultatov.
Ob tej priložnosti smo povabili Anito Pertoci, ki je najprej učencem od 6. do 9. razreda predstavila svoje delo ilustratorke, kasneje pa se ji je pridružila terapevtska psička Elli, kateri so potem učenci od 1. do 5. razreda brali zgodbice o kužkih. Branje s tačkami je namenjeno otrokom, ki imajo kakršnekoli težave z branjem ali jim primanjkuje motivacije za branje. Zraven so se pogovarjali o vzgoji in negi psov.
Učenci od 6. do 9. razreda so si medtem v telovadnici šole ogledali predstavo Vojna pisateljev. Učitelji naše šole smo učencem predstavili jezike, in sicer: madžarščino, kitajščino, nizozemščino in ruščino. Jezikovne delavnice smo izvajali ob obeleževanju Evropskega dneva jezikov. V okviru jezikovnih delavnic so izdelovali igro spomin in ostale učne pripomočke, ki jih bodo uporabljali pri učenju jezikov. Spoznavali so osnove in značilnosti jezikov, pri besedišču pa je bil poudarek na temi knjiga: avtor, ilustrator, ilustracija, naslov, kazalo …
Učenci 1. razreda so se preizkusili v vlogi ilustratorjev in tako je nastala prelepa slikanica. Učenci 2. in 3. razreda so pisali pravljice, ki jih bodo združili v skupno slikanico. 4. razred je spoznal pesnika Andreja Rozmana – Rozo, sami pa so se preizkusili kot pesniki. Svoje pesmice bodo vezali prav tako v knjižno obliko. 5. razred je za uvod spoznal delo Boštjana Gorenca – Pižame, ki prevaja stripe Pasjega moža in Kapitana Gatnika. Nadaljevali so s spoznavanjem značilnosti stripa in se potem še sami preizkusili v ustvarjanju stripov.
Skozi različne dejavnosti so učenci razvijali bralne sposobnosti in bralno kulturo ter pridobivali književna znanja. Spoznali so, kako nastane knjiga in izdelali svojo knjigo.
8. Rezultati:
Učenci so ilustrirali, pisali pravljice in pesmice, ustvarjali stripe, se seznanili s poklicom ilustratorke, brali so terapevtski psički Elli in zelo uživali pri tem, ustvarili so prelepe slikanice, spoznavali jezike in izdelovali didaktične pripomočke za pouk jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Uživali so tako učenci, kot tudi učitelji uživali ob vseh dejavnostih, ki smo jih izvajali ta dan. Vsi cilji kulturnega dne so bili izvedeni. Vsi smo pa videli tudi nekaj novega.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani šole, ogromno fotografij, objava v Pedagoškem forumu in sledila bo objava v Lipnici (Moravske Toplice).
11. FotografijePIŠEM PRIJATELJU V TUJEM JEZIKU PRI POUKU SLOVENŠČINE RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI IN PORTALU MOJA OBČINA KIDRIČEVO


29.9.2021 11:17
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
SONJA LENARČIČ, LIDIJA HORVAT, JASNA MEDVED IN PETRA ŽUNKO
SLOVENŠČINA, KNJIŽNIČARSTVO
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
2. Sodelujoči:
UČENCI OD 6. DO 9. RAZREDA
154 UČENCEV
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OSNOVNA ŠOLA KIDRIČEVO
OD 24. DO 27. 9. 2021
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
PIŠEM PRIJATELJU V TUJEM JEZIKU PRI POUKU SLOVENŠČINE
RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI
OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI IN PORTALU MOJA OBČINA KIDRIČEVO
5. Cilji:
Pri pouku učenci razvijajo tudi sociokulturno zmožnost. To pomeni, da se seznanjajo z družbenimi, zgodovinskimi, naravnimi in kulturnimi dejstvi slovenskega (jezikovnega) prostora, razvijajo splošno védenje o Sloveniji in državi, v kateri živijo. Krepijo zanimanje za druge jezike, ki se jih učijo ali govorijo, in jih primerjajo s slovenščino.

Živeti raznolikost: vključevanje otrok priseljencev, slovenščina in medkulturni dialog.
6. Vsebina:
26. septembra obeležujemo evropski dan jezikov, letos je že 20. obletnica. V Evropi so zaskrbljujoči podatki raziskave o znanju jezikov, saj manj kot polovica Evropejcev ne zna drugega jezika, kot le svojega.
Večini učencev naše šole je slovenščina materni jezik, ostalih jezikov se učijo v šoli, doma ali drugod. Med nami je nekaj učencev, ki se slovenščine učijo kot drugega jezika. Za njih je učenje »novega« jezika organizirano individualno in traja prvo leto šolanja v Sloveniji. Tisti učenci, katerih materni jezik izhaja iz slovanske jezikovne skupine, hitreje osvojijo slovenščino in jim učenje ne predstavlja tako velikih težav. Težje je ostalim učencem, saj nove besede niso niti malo podobne njihovemu jeziku. Vsem pa dela največ težav posebnost slovenskega jezika – dvojina.
Vsako leto z učenci pri pouku jezika obeležimo ta dan na različne načine.
7. Potek in izvedba:
Letos smo pri pouku slovenščine izvedli pisanje lepih misli učencem tujcem in tudi oni so se potrudli lepe misli prevesti v naš jezik.
Pisali smo v španščini, hrvaščini, bosanščini, češčini, latvijščini, ukrajinščini, nemščini in angleščini.
Izdelke so opremili tudi barvno in likovno v obliki stripa oz. oblačka.
Misli smo prebirali in jih primerjali z našim jezikom.
8. Rezultati:
Učencem je taka oblika dela zelo všeč. Z veseljem spoznavajo druge jezike in njihovo identiteto.
Učenci tujci so se dobro počutili, obenem so bili deležni pozornosti v maternem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tudi učitelji se ob tem naučimo marsikaj novega in uzaveščamo pomembnost znanja tujih jezikov.
10. Odzivi:
11. FotografijeO POMENU ZNANJA TUJIH JEZIKOV


27.9.2021 16:53
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Tanja Lovrec, nemščina, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
Janja Tratnjek, nemščina, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
Petra Kvas, angleščina, OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
2. Sodelujoči:
6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27. in 28. 9. 2021, v prostorih OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
O pomenu znanja tujih jezikov
5. Cilji:
- obeležiti evropski dan jezikov
- se zavedati pomena, da znanje tujih jezikov povezuje ljudi celega sveta
- spodbujanje učenja tujih jezikov
- širjenje besednega zaklada
- spodbujanje ustvarjalnosti pri pouku tujih jezikov
- spodbujanje strpnosti
6. Vsebina:
Evropski dan jezikov smo obeležili tudi v tem šolskem letu pri pouku nemškega in angleškega jezika. Najprej so si učenci ogledali posnetek na temo tuji jeziki. Nato so zapisali svoje mnenje o pomenu znanja tujih jezikov v nemškem, angleškem ali slovenskem jeziku.
7. Potek in izvedba:
Dejavnost je potekala v okviru pouka nemškega in angleškega jezika, za vsak razred posebej. Po uvodnem ugotavljanju, kateri dan smo obeležili v nedeljo, 26. septembra, smo prišli do ugotovitve, da je bil to evropski dan jezikov. Nato smo si ogledali desetminutni posnetek na temo tuji jeziki. Posnetek je bil v slovenskem jeziku. Učenci so nato na listke napisali svoje mnenje o pomenu znanja tujih jezikov. Učenci, ki dobro obvladajo nemški in angleški jezik, so svoja mnenja napisali v tujem jeziku, ostali v slovenščini. Listke smo nato zalepili na veliki beli list papirja, dodali naslov ter plakat nato izobesili v učilnici.
8. Rezultati:
Mnenja, ki so jih napisali nekateri učenci o pomenu znanja tujih jezikov:
Ich finde es wichtig, Deutsch zu lernen. Wenn du wenigstens ein bisschen die deutsche Sprache beherrscht, kannst du in Österreich später vielleicht mal Arbeit bekommen.
Ich finde, Fremdsprachen zu beherrschen ist gut, aber einige sind schwierig zu lernen, wie zum Beispiel Deutsch oder Französisch. Es ist viel leichter, Englisch zu lernen, da die Grammatik nicht so kompliziert ist.
The knowledge of English language is useful because you can speak it in foreign countries. Its also useful on the Internet and for reading English books. It comes handy for knowing song lyrics and movie subtitles.
English is very useful on the Internet when you talk to people from different countries or simply to discover new things. English is also the most widely spoken language in the world, so you can speak it almost everywhere and people will understand you.
English is useful for talking to people who only speak English. You need it for travelling to foreign countries. Its fun to use. Expressing yourself in English is easier than talking in Slovenian.
Znati nemški jezik se mi zdi dobro, ker se lahko pogovarjaš z Avstrijci. In da lažje delaš, če imaš službo v Avstriji.
Če poznaš vsaj en svetovni jezik, ti veliko pomaga, ko greš na počitnice v tujino.
Če znaš angleško, se lahko sporazumevaš po celem svetu.
Zdi se mi, da če znaš več tujih jezikov, lahko potuješ ali se izobražuješ v tujih državah.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so radi sodelovali, kljub temu, da so imeli nekaj manjših težav pri zapisu svojega mnenja v tujem jeziku. Učenci si tudi v prihodnosti želijo podobnih projektov, saj jim je bila tako zastavljena učna ura zelo všeč in jim je hitro minila.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici ter v šolskem časopisu ob koncu šolskega leta.
11. FotografijeUČITELJICA SEM SKUPAJ Z UČENCI IZVEDLA JEZIKOVNO DEJAVNOST PRI POUKU 1. TUJI JEZIK NEMŠČINA.


27.9.2021 14:22
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika Paluc Zamuda
1. tuji jezik nemščina
Osnovna šola Cankova
2. Sodelujoči:
Sodelujoči učenci: 8.a razred, 15 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Osnovna šola Cankova, 24.9.2021, 1. šolsko uro (45 minut)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Učiteljica sem skupaj z učenci izvedla jezikovno dejavnost pri pouku 1. tuji jezik nemščina.
5. Cilji:
Učenci:
- so utrjevali refleksivne zaimke v 3. sklonu,
- razmišljali in izražali svoje želje in pričakovanja na temo šola, moj osebni svet, moj širši svet in moja prihodnost ter
- nadgrajevali svoje temeljno znanje in sposobnost izražanja z uporabo Konjunktiva II
6. Vsebina:
Wunschweide
Učenci so razmišljali o svojih željah za prihodnost in izdelali deteljice želja.
7. Potek in izvedba:
Učenci so v sklopu učne ure najprej razmišljali o tem, kaj si želim za svojo prihodnost in kako lahko te želje izrazim. Potem so zapisali svoje predloge in jih predstavili sošolcem. Sošolci so podali svoje mnenje in predloge za izboljšave, kjer so te bile potrebne. Na koncu so izdelali štiriperesne deteljice želja in na njih napisali svoje želje v nemščini. Na koncu smo pripravili razstavo in deteljice želja razstavili na šolskem hodniku. nastal je Travnik želja - Wunschweide.
8. Rezultati:
Učenci so izdelali Deteljice želja in posledično je nastal travnik želja. Učenci so se naučili kako z uporabo različnih slovničnih struktur izraziti svoje želje.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji. Učenci so usvojili tako slovnično znanje, kot ga tudi znali uporabiti v smiselnih stavkih in ustrezno izraziti svoje želje.
10. Odzivi:
Izdelke smo razstavili na šolskem hodniku, kjer si lahko vsi učenci, pa tudi zaposleni in starši ogledajo nastale izdelke.
11. FotografijeEVROPSKI DAN JEZIKOV 2021: FOODTASTIC ECHO OF THE WORLD LETOŠNJO OBELEŽITEV DNEVA JEZIKOV SMO NA ŽIVILSKI ŠOLI RAZŠIRILI KAR NA DAN SVETOVNIH JEZIKOV. DIJAKI IN DIJAKINJE 1SP ODDELKA SO ZA GOSTJE IZ LITVE, KI SO PRI NAS NA IZMENJAVI, PRIPRAVILI PRAVI MEDKULTUREN DOGODEK Z NASLOVOM FOODTASTIC ECHO OF THE WORLD, NA KATEREM SO PREDSTAVILI JEZIKOVNE, GLASBENE IN KULINARIČNE POSLASTICE DRŽAV, IZ KATERIH PRIHAJAJO. PREDSTAVILE SO SE: SLOVENIJA, KOSOVO, ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, RUSIJA, BOSNA, SEVERNA MAKEDONIJA TER LITVA.


27.9.2021 12:37
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Štekovič, dijaki in dijakinje 1sp razreda, dijakinje iz Litve
2. Sodelujoči:
Celoten oddelek 1sp razreda, dijakinje iz Litve, ki so na Živilski šoli na izmenjavi.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Petek, 24. 9. 2021 ob 13.00 v U5.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Evropski dan jezikov 2021: Foodtastic Echo of the World

Letošnjo obeležitev dneva jezikov smo na Živilski šoli razširili kar na dan svetovnih jezikov. Dijaki in dijakinje 1sp oddelka so za gostje iz Litve, ki so pri nas na izmenjavi, pripravili pravi medkulturen dogodek z naslovom Foodtastic Echo of the World, na katerem so predstavili jezikovne, glasbene in kulinarične poslastice držav, iz katerih prihajajo. Predstavile so se: Slovenija, Kosovo, Združene države Amerike, Rusija, Bosna, Severna Makedonija ter Litva.
5. Cilji:
- opozarjanje javnosti o pomenu učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, z namenom spodbujanja raznojezičnosti in medkulturnega razumevanja,

- spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje
6. Vsebina:
Letošnje šolsko leto se je pričelo pestro - tudi zasedba dijakov je s kulturnega in jezikovnega vidika zelo pestra. V mešanem oddelku slaščičarjev in pekov se izobražujejo dijaki iz Slovenije, ZDA, Rusije, Kosova, Severne Makedonije in Bosne in tudi tokrat smo se osredotočili na raznolikosti, ki nam lahko vsakdan le polepšajo.
Na delavnici, ki smo jo organizirali za obiskovalke iz Litve so dijaki predstavili svoj jezik, pesmi in hrano, ki predstavljajo njihove države.
7. Potek in izvedba:
Dijaki so v skupinah pripravili dialoge v šestih različnih jezikih (slo, ang, rus,k alb, mak, bos) ter jih prevedli tudi v angleščino. Sledila je predstavitev tipične sladice iz njihove države. V novo kulturo nas je vsakič uvedla tudi znana pesem v enem izmed jezikov in tako smo poslušali vse od Avsenikov do Dina Merlina in legendarnega Elvisa Presleya!
8. Rezultati:
Oprijemljivi rezultati - nastanek ppt predstavitve in zanimivi nastopi dijakov. Dijaki so dobili kanček vpogleda v druge kulture - glavni poudarek je bil na zbliževanju med seboj različnih kultur, učenju eden od drugega, bogatenju in osebni rasti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so navdušeno nadaljevali z izmenjavo novih besed v omenjenih 6 jezikih. Prav tako so dijaki iz drugih okolij z veseljem nadaljevali z učenjem novih slovenskih besed, da se bodo še lažje integrirali v slovensko kulturo. Projekt je uspel!!
10. Odzivi:
https://www.bic-lj.si/novice/evropski-dan-jezikov-2021-foodtastic-echo-world
11. FotografijeDRUŽINSKI PIKNIK OB DNEVU JEZIKOV Z JEZIKOVNIMI DELAVNICAMI 2021


14.9.2021 21:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Anja Dobrovc, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Jasmina Lepoša, učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Rajko Tekalec, učitelj dopolnilnega pouka slovenščine v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem,
Špela Hafner Kalan, predsednica Združenja staršev Martin Krpan, Švica
2. Sodelujoči:
Udeleženci dopolnilnega pouka slovenščine iz Švice, Kneževine Lihtenštajn in s Predarlskega ter njihovi starši
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
5. september 2021, javno kopališče Wollishofen v Zürichu, Švica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Družinski piknik ob dnevu jezikov z jezikovnimi delavnicami 2021
5. Cilji:
- ozavestiti pomen učenja materinščine in poznavanja slovenske kulture v tujini,
- spodbujati pozitivi pristop k učenju slovenščine,
- spodbujati narodno zavest in pripadnost Slovencev v tujini,
- promovirati medvrstniško in medgeneracijsko učenje slovenščine,
- spodbujati vsakodnevno uporabo materinščine v družinskem in prijateljskem krogu,
- spodbujati povezovanje Slovencev v tujini,
- promovirati slovenščino izven slovenskih meja,
- govoriti, brati in pisati v slovenščini.
6. Vsebina:
- jezikovne dejavnosti,
- ljudske pesmi,
- rajalne igre,
- otroške igre s pravili,
- jezikovne delavnice ob spoznavanju slovenskih pokrajin s pripadajočo kulinariko.
7. Potek in izvedba:
Že tradicionalno se od dnevu jezikov družimo ob zueriškem jezeru. Učitelji DPS pripravimo pedagoški program, starši Združenja Martin Krpan pa poskrbijo za hrano in jedačo.
Letošnji program je vključeval delavnice s področja jezika, glasbe ter gibanja. Poseben poudarek je bil na spoznavanju slovenskih pokrajin ter njihovi kulinariki. Ob zemljevidu smo se sprehodili po Sloveniji in poimenovali tipične slovenske jedi. Tako smo Prekmurje povezali s prekmursko gibanico, Dolenjsko pa z matežem itd.
V drugem delu smo učence preko plesa, glasbe in petja naučili slovensko narodno pesem Dramala, pa nič ni delala.
Dogodek smo sproščeno zaokrožili z rajalnimi in športnimi igrami.
8. Rezultati:
Dneva jezikov se vsakoletno udeleži do 100 slovenskih izseljencev prve, druge in tudi tretje generacije. Vsi s ponosom govorijo slovensko in so veseli, da se imajo priložnost družiti s Slovenci ter ohranjati slovenski jezik in kulturo v tujini. Obšolske dejavnosti, kot je dan jezikov, so odlična prilžnost, da na neformalni način negujemo slovenstvo tudi v tujini.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
CIlj govoriti slovensko in se zavedati, da je večjezičnost veliko darilo in človeška kvaliteta, je bil dosežen.
10. Odzivi:
FB: Slovenščina v Švici
https://www.facebook.com/groups/279713135407175
11. Fotografije