VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2016


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU: IZDELAVA RAZGLEDNIC IN IZMENJAVA RAZGLEDNIC S 15 DRŽAVAMI (V OKVIRU ETWINNING PROJEKTA).


3.11.2016 11:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Marko Drobne, dipl. anglist
Osnovna šola Rodica, Kettejeva 13, Domžale
2. Sodelujoči:
Sodelovalo je 15 učencev 9. razreda (med 14 in 15 let) osnovne šole pri heterogeni skupini pri predmetu angleščina.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnost se je izvajala v šoli, pri pouku angleščine.
Dejavnost je potekala petkrat v septembru 2016 (pred, v času in po Evropskem dnevu jezikov).
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku: izdelava razglednic in izmenjava razglednic s 15 državami (v okviru eTwinning projekta).
5. Cilji:
- medpredmetno povezovanje (angleščina, slovenščina, likovna umetnost)
- razširitev vsebine pouka (oblika in vsebina razglednice) z mednarodno dimenzijo
- spoznavanje tujih držav, jezikovne raznolikosti
- sodelovanje v mreži dejavnosti ob EDJ
- sodelovanje v projektu eTwinning
6. Vsebina:
Izdelava razglednic in izmenjava razglednic s 15 državami
(v okviru eTwinning projekta Homemade postcards for the European Day of Languages).
Sodelujoče države so: Francija, Albanija, Grčija, Turčija, Romunija, Češka, Hrvaška, Litva, Italija, Poljska, Španija, Danska, Reunion, Guadeloupe in Slovenija.
7. Potek in izvedba:
1) Učenci spoznajo pomen Evropskega dneva jezikov.
2) Rešujemo še kakšno interaktivno nalogo na spletni strani:
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sl-SI/Default.aspx
3) Učenec izbere državo ali državi, v kateri napiše in nariše razglednico.
Poiščemo kraj sodelujoče države na zemljevidu.
4) Učenec nariše sprednji del razglednica (na temo EDJ, države).
5) Učenec se na kratko predstavi, svojo državo in pozdrav ob EDJ na naslednji strani v maternem jeziku.
6) Zapiše se naslov na razglednici in kuverti.

Ob prispeli pošti:
7) S pomočjo prevajalnika se besedilo razglednice prevede in izgovori, ponavlja. Nauči se kakšno novo besedo v tujem jeziku.
8) Sledi evalvacija dejavnosti: pogovor, refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi ter pomenu EDJ, pregled fotografij in aktivnosti sodelujočih držav
na eTwinningovi platformi
9) Na koncu razstavimo prispele razglednice v razredu ter objavimo dogodek še na spletni strani šole in eTwinningu.
8. Rezultati:
Razglednice iz drugih držav
Razstava razglednic v razredu
Objava dogodka in prispevki (foto, zapisi) na eTwinningovi platformi
Razširitev znanja učencev z mednarodno dimenzijo
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Najpomembnejši cilj je bil dosežen: razširitev vsebin (opis razglednice) z dodatno dejavnostjo, ki je vključevala mednarodne partnerje.
Prav tako so bili realizirani vsi načrtovani cilji in dejavnosti. Dejavnosti so pripomogle k popestritvi pouka in večjemu pomenu Evropskega dneva jezikov, saj so dejavnosti potekale bolj pogosto in ves čas z navezavo na ta dan. Z vidika izvedbe ni bilo posebnosti, saj so bile aktivnosti integrirane v sam pouk.
Hkrati so učenci imeli priložnost spoznati delo preko spletnega okolja eTwinning in imeli možnost povezave z drugimi šolami v tujini. Učenci so poročali, da je bila dejavnost ustrezna in z zadovoljstvom so pričakovali razglednice. Prav tako je bilo med vsemi dejavnostmi sproščeno in delovno vzdušje. Želijo pa si nadaljnega spoznavanja teh držav. Mogoče bo to naslednja faza sodelovanja.
10. Odzivi:
Objava dogodka je na spletni strani šole - zavihek eTwinning:
http://sola-rodica.splet.arnes.si/2016/10/12/etwinning/

Ostalo gradivo (fotografije, zapisi) so shranjeni na eTwinningovi platformi:
https://twinspace.etwinning.net/23609/pages/page/143270
11. FotografijeJEZIKOVNI POUK PRI POUKU ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE, PRESTAVITEV DEJAVNOSTI IN RAZSTAVA


2.11.2016 20:44
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Vida Bombek: angleščina, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava; Irena Krajnc: angleščina in nemščina, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci 7. razreda pri pouku TJA in dodatnem pouku, ter skupina učencev pri izbirnem predmetu Nemščina (učenci 4., 5., in 6. razreda).
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava, mesec september 2016
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovni pouk pri pouku angleščine in nemščine, prestavitev dejavnosti in razstava
5. Cilji:
- spoznajo novo besedišče (števila do 10 in pozdrave v različnih jezikih)
- pripravijo video posnetek, kjer se predstavijo v slovenščini in angleščini
- spoznavajo druge evropske jezike
- izmenjava voščilnic-razglednic ob evropskem dnevu jezikov
- izmerijo pot, ki so jo razglednice prepotovale od lene do druge šole
6. Vsebina:
Učenci 7. b razreda so se udeležili dveh eTwinning projektov: Short videos in English to introduce ourselves and wish everyone a happy European Day of Languages in Vive le European Day of Languages. Oba projekta sta bila povezana s praznovanjem evropskega dneva jezikov, ki je bil 26. septembra.
V prvem projektu je sodelovalo 18 skupin iz 15 evropskih držav. Skupine so pripravile video predstavitve, v kateri so se predstavile in povedale nekaj o jezikih, ki se govorijo v državi. Najbolj zanimivi so bili posnetki, kjer so se učenci predstavljali dvojezično. Tudi naši učenci so se predstavili tako.
V drugem projektu je sodelovalo 16 skupin iz 10 držav. Pri tem projektu je šlo za izmenjavo razglednic, kjer so učenci napisali sporočilo v svojem in angleškem jeziku ter izrekli čestitke za dan jezikov. Naši učenci so razglednice izdelali sami. Prejete razglednice so bile razstavljene v avli šole na Spodnji Polskavi.
Projektu ob evropskem dnevu jezikov so se pridružili tudi učenci 5.a in 7.a ter se predstavili ostalim učencem v avli šole na Spodnji Polskavi. Petošolci so se naučili šteti do 10 v petih jezikih (slovenščini, hrvaščini, italijanščini, španščini, angleščini in nemščini) in peti ter deklamirati v angleščini in nemščini. Sedmošolci so izdelali evropske zastave in se naučili pozdravljati v različnih evropskih jezikih.

7. Potek in izvedba:
Dejavnosti so potekale pri pouku TJA in dodatnem pouku ter pouku Izbirnega predmeta Nemščina. Učenci predlagali, kaj bi v videu povedali. Nato so vadili skupinsko govorjenje in vsi hkrati predstavili svoj razred, kraj in jezike, ki se govorijo v Sloveniji. Na etwinning spletni strani so bili objavljeni tudi posnetki drugih šol, ki smo si jih pri pouku ogledali, nato pa smo izvedli predstavitev na šolski ravni, kjer so si vsi učenci šole ogledali prispevke iz drugih držav.
8. Rezultati:
Učenci so izdelali voščilnice ter jih poslali na druge evropske šole, od koder smo dobili njihove voščilnice. Izdelali smo video z dvojezično predstavitvijo ter predstavitev prispevkov v tujih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so z zanimanjem spremljali oba projekta. Najbolj zanimiv se jim je zdel odziv tujih šol: razglednice ter predvsem videoposnetki.
10. Odzivi:
Izdelki in poročilo je bilo objavljeno na spletni strani šole ter na etwnningovi strani.
11. FotografijeGLASBENI ODMORI (PONEDELJEK - ANGLEŠKE SKLADBE, TOREK - FRANCOSKE SKLADBE, SREDA - NEMŠKE SKLADBE, ČETRTEK - SKLADBE V JEZIKIH NAŠIH SOSEDOV, PETEK - SKLADBE V MATERINŠČINAH NAŠIH UČENCEV)


2.11.2016 10:45
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mateja Žnidaršič, nemščina, Osnovna šola Bistrica
2. Sodelujoči:
vsi učenci, ki so bili pripravljeni sodelovati
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
- izbiranje skladb: glavni odmor, 19. 9. in 20. 9. 2016, učilnica št. 21 na OŠ Bistrica
- poslušanje skladb: glavni odmor, 26. 9. - 30. 9. 2016, večnamenski prostor OŠ Bistrica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Glasbeni odmori
(ponedeljek - angleške skladbe, torek - francoske skladbe, sreda - nemške skladbe, četrtek - skladbe v jezikih naših sosedov, petek - skladbe v materinščinah naših učencev)
5. Cilji:
- opozarjanje na jezikovno in kulturno pestrost našega okolja skozi popularno glasbo
- spoznavanje popularne glasbene umetnosti
- aktivno preživljanje glavnega odmora
- obeležiti EDJ
6. Vsebina:
Učenci so sami oblikovali glasbene lestvice popularnih skladb v različnih tujih jezikih, glasovali za najljubše skladbe in jim prisluhnili v času glavnega odmora.
7. Potek in izvedba:
Pri pouku OIP nemščina, 9. razred, smo se z učenci pogovarjali o glasbi v nemškem jeziku. Ker so jo slabo poznali, smo skupaj naredili listo skladb, ki so nam prijetno zvenele. Podobno so učenci kar med odmori storili še za druge jezike. Glede na to da se na šoli učijo angleščine, nemščine in francoščine, so najprej izbrali skladbe za te jezike. Nato so na mojo pobudo izbrali še skladbe v jezikih naših sosedov (italijanščina, madžarščina, hrvaščina, nemščina) ter skladbe v materinščinah naših učencev (slovenščina, albanščina, srbščina).
Ko so bile liste spisane, smo določili dva datuma: 19. in 20. 9. Takrat so učenci med glavnim odmorom lahko glasovali za posamezne skladbe. V tednu od 26. 9. do 30. 9. pa smo izbranim skladbam lahko prisluhnili v večnamenskem prostoru. Tam jih je čakal seznam skladb po dnevih in misel "Smeh je univerzalni jezik." z emotikonom, ki so ga lahko odtrgali in delili z drugimi. (glej fotografije)
8. Rezultati:
- učenci so oblikovali glasbene lestvice
- učenci so spoznali popularno glasbo v različnih jezikih
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilje smo dosegli, učenci so bili z glasbenimi odmori zadovoljni in si želeli, da bi večkrat na tak način preživljali glavne odmore. Aktivnost je bila všeč tudi meni, saj je do nje prišlo spontano in ni vzela veliko časa. Vesela sem, da so učenci sami oblikovali glasbene lestvice in izbrali skladbe. Tako se je res vrtela glasba po njihovem izboru.
10. Odzivi:
http://zgo-nem.weebly.com/vsemogo268e/-evropski-dan-jezikov-na-os-bistrica
11. FotografijeMEDPREDMETNI POKLON EVROPSKEMU DNEVU JEZIKOV & 400. OBLETNICI SMRTI WILLIAMA SHAKESPEARA; OBLIKE: -KVIZ -KULTURNI DOGODEK -JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


29.10.2016 20:30
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Robert Šupe,
Profesor geografije in zgodovine,
Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9,
SI-8000 Novo mesto, EU.
2. Sodelujoči:
Gradiva v elektronski obliki po eAsistentu prejelo:
654 dijakov,
66 učiteljev,
Ʃ 720.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Praktična izvedba dejavnosti oz. programa v oddelkih Gimnazije Novo mesto:

Prvi b, 27 dijakov, 3. 10. 2016, 4. šolska ura,
Prvi c, 24 dijakov, 30. 9. 2016, 4. šolska ura,
Prvi k, 23 dijakov, 29. 9. 2016, 3. šolska ura,
Prvi š, 22 dijakov, 30. 9. 2016, 7. šolska ura,
Drugi d, 32 dijakov, 28. 10. 2016, 5. šolska ura,
Drugi k, 23 dijakov, 5. 10. 2016, 5. šolska ura,


4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Medpredmetni poklon Evropskemu dnevu jezikov & 400. obletnici smrti Williama Shakespeara; oblike:
-Kviz
-Kulturni dogodek
-Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
Dijaki/dijakinje razvijajo:

• sposobnost branja in razumevanja poljudnih in preprostejših strokovnih vsebin ter uporabe ustreznih pripomočkov (branje in razumevanje knjižnih in elektronskih virov),
• vedoželjnost do jezikov na splošno in zanimanje za medkulturno (jezikovno) sporazumevanje (vključevanje v mednarodne projekte, izmenjave, sodelovanje ipd. na šolski ali osebni ravni),
• kompetence iz Učnega načrta za zgodovino za splošne gimnazije (Doseganje ključnih kompetenc – 2.4.2 Sporazumevanje v tujih jezikih, 2. točka, stran 10).

6. Vsebina:

Medpredmetni poklon Evropskemu dnevu jezikov & 400. obletnici smrti Williama Shakespeara.»Zaljubil sem se vate na prvi pogled; in ti si se nasmehnila, saj si to vedela.«
Shakespeare


William Shakespeare se je rodil v mestecu Stratford-on-Avon leta 1564 (dijaki mesto poiščejo na priloženem zemljevidu v nadaljevanju besedila).
Je najpomembnejši angleški dramatik. Njegovi junaki so čustveno in miselno kompleksne osebnosti, ki so za postavljene cilje ali ideale, pripravljeni iti do skrajnih meja, vendar prepozno spoznajo, da je življenje močnejše od njihovih ambicij ali bolne domišljije. Tudi v komedijah se za fantazijsko lahkotnostjo igre skriva marsikatera tragična resnica.

Zemljevid Južne Anglije in Walesa

In prav romantično komedijo »Sen kresne noči« sem uporabil za svojevrsten uvod v poučevanje zgodovine Antične Grčije.

Tezej je bil grški mitološki kralj v Atenah, njegovo mladost so zaznamovale številne pustolovščine. Takrat je na Kreti vladal mogočen kralj Minos, oče Ariadne in Fajdre; njegova žena je rodila Minotavra, človeško bitje z bikovo glavo. Tega je Minos dal zapreti v labirint. Ariadna je Tezeju s klobčičem niti pomagala, da se je vrnil iz labirinta, potem, ko je tam ubil Minotavra. Mimogrede, tudi notranjemu delu ušesa pravimo labirint (polž).

Dijaki v razredu tiho preberejo obnovo dela »Sen kresne noči« v slovenskem prevodu; besedilo lahko teče na Power-Pointu v učilnici:

»Atenski vojvoda Tezej se pripravlja na svatbo.
Poročil se bo s kraljico Amazonk Hipolito. Na
poročnem slavju bodo atenski rokodelci uprizorili
igro o Piramu in Tizbi. V gozdu vadijo za svoj
nastop.
Obupan oče pred vojvodo Tezeja pripelje svojo
hčer Hermijo, ki je zaljubljena v Lisandra in zavrača
njegovega prijatelja – od očeta izbranega snubca
Demetrija. Tezej razsodi, da se mora Hermija
pokoriti in se poročiti z Demetrijem, sicer bo
obsojena na smrt ali zaprta v samostan. Hermija in
Lisander pobegneta iz Aten, Demetrij pa jima sledi.
Zaradi ljubezni do Hermije je zapustil Heleno, ki
sledi njemu. Štirje ljubimci se tako na kresno noč
znajdejo v istem gozdu, kjer atenski rokodelci vadijo
svojo gledališko igro.
V tem gozdu bivajo tudi vilinski kralj Oberon,
kraljica Titanija in palčki. Tudi Oberon in Titanija sta
sprta, saj Titanija soprogu noče prepustiti vilinčka iz
svojega spremstva, ki ga ta želi za oprodo. Oberon
se hoče Titaniji maščevati s čarobno tekočino: ko
se bo zbudila, se bo zaljubila v prvo bitje, ki ga bo
zagledala. Škrat Spak pa naj kane čarobno tekočino
v oči tudi Demetriju.
Spak mimogrede enemu od atenskih rokodelcev
– tkalcu Klopčiču,
pričara oslovsko glavo. Njega zagleda Titanija, ko
se prebudi, in se vanj zaljubi. Spak po pomoti kane
čarobno tekočino na veke Lisandru, in ne Demetriju.
Ko uvidi napako, jo kane na veke tudi Demetriju.
Lisander se zbudi in ob pogledu na Heleno pozabi
na Hermijo. Tudi Demetrij najprej zagleda Heleno.
Norosti sledijo druga drugi in nihče ničesar več ne
razume.
Spak z drugim zeliščem odčara vse razen Demetrija
in počasi se stvari postavljajo na svoje mesto. Demetrij se zveže s Heleno, Hermija se sme poročiti
z Lisandrom, Tezej s Hipolito, rokodelci uprizorijo
smešno igro, Oberon pa blagoslovi postelje vseh
zaljubljencev.
Zgodbo zaokroži Spak: »Če vas sence smo užalile,
/ mislite, da vse to bile / so le sanje: da zaprli /
ste oči, prikazni zrli. / In ker slabo to dejanje /
vam kazalo je le sanje, / nas zato ne grajajte: / mi
popravimo še vse.«

Nastopi trenutek, ko se zgodovinska tematika prevesi v geografsko:

»Kresna noč je najkrajša noč v letu, dan pa je
takrat najdaljši. Je noč sončevega obrata oziroma
solsticija. Poletni solsticij nastopi med 21. in 23.
junijem. Beseda solsticij prihaja iz latinščine – sol
pomeni sonce, sistere pa stati, sonce naj bi takrat
obstalo. Star slovenski pregovor pa pravi »O kresi
se dan obesi«, kar pomeni, da se od kresne noči
naprej dnevi krajšajo. Naši predniki so ob solsticiju
oblikovali vrsto obredov, kurili so na primer kresove,
da bi soncu dodali svetlobo in toploto, da bi še
dolgo sijalo s polno močjo. Ob kresovanjih so ljudje
plesali in peli, skakali čez ogenj ali pa celo živino
gnali čezenj, da bi se očistila bolezni. Pepel, ki je
ostal od kresov, pa so za srečo in zdravje nasuli
okrog hiš in po poljih. Je tudi primerna noč za
nabiranje zelišč s čarobno močjo. Najzanimivejša
reč, ki se lahko človeku pripeti ob kresni noči, pa je,
da lahko razume govorico živali, če se mu nehote
vsuje praprotno seme v čevlje. Kresna noč je pogost
motiv v pravljicah, najznamenitejša upodobitev pa je
prav Shakespearova drama »Sen kresne noči«.

Geografsko plat besedila so mestoma povezovali latinski pojmi.

Skupaj z dijaki si ogledamo projicirano sliko Britanskega slikarja.
Dijake lahko povprašamo:

»Kako bi razložili pojma akvarelno slikarstvo?« (slikanje z vodenimi barvami).

Na vrsti je ogled notnega zapisa skladatelja Felixa Mendelssohna, ki je uglasbil to Shakespearovo delo in ga posvetil kronskemu princu-prestolonasledniku Frideriku Viljemu IV. (Vladal: 1840 – 1861, »kralj-romantik«); odklonil je nemško cesarsko krono, ki mu jo je ponudil frankfurtski parlament; v pruskih junkerskih krogih je dozorela ideja o združitvi Nemčije.

V glasbeni stolp vstavimo zgoščenko Mendelssohnove uverture »Sen kresne noči« in skupaj z dijaki poslušamo glasbo ter sledimo zapisu partiture v italijanščini, ki spotoma teče na Power-Point projekciji (Partitura je italijanska beseda, je skupna notacija vseh partov skladbe; sočasno zveneče note so napisane druga pod drugo.

Od zgoraj navzdol si sledijo: pihala, trobila, tolkala, brenkala, glasovi, godala, orgle).

Ouverture - Allegro molto (circa 12 minuti)
Scherzo - Allegro vivace (circa 5 minuti)
Marcia degli Elfi - Allegro vivace (circa 1 m 30 s)
Coro degli Elfi: Ye spotted snakes - Allegro ma non troppo (circa 4 minuti)
Intermezzo - Allegro appassionato (circa 2 minuti)
Notturno - Con moto tranquillo (circa 6 minuti)
Marcia nuziale - Allegro vivace (circa 4 minuti)
Prologo (circa 20 secondi)
Marcia funebre - Andante comodo (circa 1 minuto)
Danza bergamasca - Allegro molto (circa 1 m 30 s)
Finale : « Through this house give glimmring light » - Allegro molto (circa 5 minuti)

(Süddeutsche Phil. Dir.: Alexander von Pitamic)
ali splet:
https://www.youtube.com/watch?v=1EL09RRlY2c

Dijaki se preizkusijo še v tihem branju in prevajanju besedila:

»The Royal Mint has struck three official £2 coins in his honour – a first for the United Kingdom. Each coin celebrates an aspect of Shakespeare’s famous work and “The British public should start to see these coins appearing in their change from spring 2016″, as the director of commemorative coin at the Royal Mint said at BBC.
They feature a series of designs by well-known coinage artist, John Bergdahl, celebrating Shakespeare’s most famous works. The three coins celebrate Shakespeare’s Comedies, Histories and Tragedies. The coin that is probably going to be the most popular is the one with a skull aside a thorny rose. Moreover, the Royal Mail will honour the bard with a special set of ten First Class stamps, featuring phrases from his plays and sonnets. Nowadays, letters are not so trendy anymore, but if you fancy writing a message to your lover go for the stamp with the phrase “Love comforteth like sunshine after rain“, taken by from the poem Venus and Adonis.«

(Kraljevska kovnica je navdušila javnost z izdajo 3. tematskih kovancev (komedije, tragedije, zgodovinske drame) za 2 Britanska funta ob častitljivem jubileju, kar je prvič doslej.
Prizore na kovancih je oblikoval priznan umetnik in strokovnjak John Bergdahl in so v uporabi od spomladi 2016, je povedal direktor oddelka za izdajanje spominskih kovancev novinarjem BBC-ja.
Direktor meni, da bo, bržkone, največ slave požel kovanec s podobo mrtvečeve lobanje in trnaste vrtnice.
Tematsko oblikovane zbirke prvovrstnih znamk - po 10 skupaj, z odlomki iz del slavnega dramatika, je izdala tudi Kraljevska Pošta.
In če pisanje pisem, menda, ni več v modi, si boste, morda nekega dne, zaželeli napisati na pisemski papir, nekaj vrstic ljubljeni osebi; takrat vsekakor izberite znamko s citatom iz dela o Adonisu in Afroditi – »Ljubezen tolaži, kot sonce po dežju«.)

Viri, literatura:

• Shakespeare William, A Midsummer Nights Dream, Penguin Books Ltd London 1994,
• Sen kresne noči
William Shakespeare,
Založba Didakta, 1996 ,
• Zgoščenka: Mendelssohn Bartholdy Felix, Sogno Di Una Notte Di Mezza Estate, Pilz GMBH & CO. Media Group KG / Kranzberg 1993,
• Zgodovina 1, učbenik za prvi letnik gimnazije, Brodnik, Jernejčič, Zgaga, DZS Ljubljana 2011, str. 64 – 67,
• Geografija - tematski leksikon, DUDEN/UČILA Tržič 2001, str. 512,
• Julius Rietz (1812-1877)
Felix Mendelssohn-Bartholdys Werke, Serie 2
Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1874. Plate M.B. 7. (notni zapis uverture),
• SIMMONS John, 1823-1876, HERMIA AND LYSANDER, A MIDSUMMER NIGHTS DREAM 1870, vodene barve, prekrivajoči gvaš,
• http://www.royalmint.com/shop/The_Shakespeare_2016_UK_2_pound_three_coin
http://www.lg-mb.si/f/docs/ponovitve/SKN-Predlogi.pdf dostop do spletnih mest 1/6-2016.


Robert Šupe, prof.
geografije in zgodovine,
7. Potek in izvedba:
1. etapa; senzibilizacija in priprava dijakov in učiteljev na dogodka – prejem vseh gradiv v elektronski obliki po eAsistentu 3 tedne pred izvedbo

2. etapa; v oddelkih:

2.1: Kviz za uvodno motivacijo:

A) Koliko avtohtonih jezikov so našteli v Evropi?
B) V katerem mestu se je rodil W.
Shakespeare?
C) Katera reka teče skozi mesto
in kaj njeno ime pomeni v keltskem
jeziku?
Č) Kako imenujemo najkrajšo noč
v letu in zakaj?
D) Razložite pojem partitura; iz
katerega jezika izhaja ta pojem?
E) Imenujte tehniki slikarstva
slikarja J. Simmonsa?
F) Imenujte vsaj tri Slovenske
pesnike ali pisatelje - prevajalce Sha-
kespearovih del?
G) Poiščite 3 arhaične angleške
besede in njihove sodobne razli-
čice v odlomku besedila:

No Fear Shakespeare – A Midsummer Night’s Dream (by SparkNotes) -1-

Original Text

Enter THESEUS, HIPPOLYTA, and PHILOSTRATE,
with others

Modern Text

THESEUS and HIPPOLYTA enter
withPHILOSTRATE and others.

Original Text

THESEUS
Now, fair Hippolyta, our nuptial hour
Draws on apace. Four happy days bring in
Another moon. But oh, methinks how slow
This old moon wanes! She lingers my desires,
Like to a stepdame or a dowager
Long withering out a young man’s revenue.

Modern Text

THESEUS
Our wedding day is almost here, my beautiful
Hippolyta. We’ll be getting married in four days,
on the day of the new moon. But it seems to me
that the days are passing too slowly—the old
moon is taking too long to fade away! That old,
slow moon is keeping me from getting what I
want, just like an old widow makes her stepson
wait to get his inheritance.

Original Text

HIPPOLYTA
Four days will quickly steep themselves in night.
Four nights will quickly dream away the time.
And then the moon, like to a silver bow
New bent in heaven, shall behold the night
Of our solemnities.

Modern Text

HIPPOLYTA
No, you’ll see, four days will quickly turn into four
nights. And since we dream at night, time passes
quickly then. Finally the new moon, curved like a
silver bow in the sky, will look down on our
wedding celebration.

Original Text

THESEUS
Go, Philostrate,
Stir up the Athenian youth to merriments.
Awake the pert and nimble spirit of mirth.
Turn melancholy forth to funerals.
The pale companion is not for our pomp.

Modern Text

THESEUS
Go, Philostrate, get the young people of Athens
ready to celebrate and have a good time.
Sadness is only appropriate for funerals. We
don’t want it at our festivities.

H) V približno 5. minutah skušajte
na glas obnoviti slovenski prevod
dela "Sen kresne noči"
I) Labirint je ... ?
J) Pri uri bomo prisluhnili uverturi
Sen kresne noči (3056), njen skla-
datelj pa je ... ?

3. etapa; branje in prevajanje projiciranega besedila, poslušanje glasbe med sprotnim spremljanjem partiture, analiza slikovnega gradiva, arhivskega notnega zapisa ter uporaba priloženega zemljevida.8. Rezultati:
Nova spoznanja in znanja dijakov in učiteljev.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
https://www.facebook.com/gimnm/
10. Odzivi:

Šolski razgledi št. 15, 30. 9. 2016 stran 6,
http://www.solski-razgledi.com/revija.asp?ID=201615
11. FotografijeUČITELJICE ANGLEŠČINE SO SKUPAJ Z UČENCI 2. IN 3. RAZREDA PRIPRAVILI PLAKATE S "SREČNIMI" BESEDAMI V ANGLEŠČINI IN BESEDAMI, POVEZANIMI Z VELIKO BRITANIJO. UČITELJICE ANGLEŠČINE SKUPAJ Z UČENCI 9. RAZREDA PRIPRAVIJO RADIJSKO ODDAJO, KI JO NA ŠOLI PREDVAJAMO ŽE V PETEK, 23.9. IN TAKO UČENCE SEZNANIMO Z DNEVOM JEZIKOV IN JIH PRIPRAVIMO NA PONEDELJKOVO DOGAJANJE ZUNAJ ŠOLE. SKUPAJ S KNJIŽNIČARKO UČITELJICE PRIPRAVIMO DELAVNICE VEZANE NA RAZLIČNE EVROPSKE JEZIKE POD NASLOVOM "KNJIŽNICA POD BREZAMI". DELAVNIC SE UDELEŽIJO UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA.


28.10.2016 19:14
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Kacjan, učiteljica angleščine in nemščine
Osnovna šola Polzela
Alja Bratuša, knjižničarka
Lučka Rančigaj, Mojca Vidmajer, Lea Gunc, Urška Lukan, Mateja Breznik - učiteljice angleščine
2. Sodelujoči:
Vsi učenci od 1. do 9. razreda sodelujejo na delavnicah "Pod brezami".
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Ponedeljek, 26. 9. 2016
Osnovna šola Polzela
Delavnice pod naslovom "Knjižnica pod brezami" (izvedene na šolskem EKO vrtu in pod brezami)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Učiteljice angleščine so skupaj z učenci 2. in 3. razreda pripravili plakate s "srečnimi" besedami v angleščini in besedami, povezanimi z Veliko Britanijo.

Učiteljice angleščine skupaj z učenci 9. razreda pripravijo radijsko oddajo, ki jo na šoli predvajamo že v petek, 23.9. in tako učence seznanimo z Dnevom jezikov in jih pripravimo na ponedeljkovo dogajanje zunaj šole.

Skupaj s knjižničarko učiteljice pripravimo delavnice vezane na različne evropske jezike pod naslovom "Knjižnica pod brezami". Delavnic se udeležijo učenci od 1. do 9. razreda.
5. Cilji:
Učenci se seznanijo z Dnevom jezikov, spoznajo nekatere evropske jezike in ozavestijo razlike med jeziki in kulturami.
6. Vsebina:
Delavnice kot so prepevanje v angleškem, nemškem in francoskem jeziku za mlajše učence, spoznavanje palindromov, lomilcev jezikov, spoznavanje cirilice in pisanje skrivnega sporočila, oglašanje živali v tujih jezikih, kviz, twister v španščini, branje knjig v angleškem in nemškem jeziku.
7. Potek in izvedba:
V okolici šole se na EKO vrtu in pod brezami izvedejo delavnice. Učenci se po naprej pripravljenem urniku zvrstijo na delavnicah. Nekatere delavnice potekajo 20 minut, nekatere celotno šolsko uro.
8. Rezultati:
Poustvarjanje delavnic pri urah angleškega in nemškega jezika.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2016/10/evropski-dan-jezikov/
10. Odzivi:
http://www.osnovna-sola-polzela.si/os-glasilo/2016/10/evropski-dan-jezikov/

http://www.osnovna-sola-polzela.si/spletni-album/2016/10/knjiznica-pod-brezami/
11. FotografijeV TEDNU, KI SE JE ZAČEL Z EVROPSKIM DNEVOM JEZIKOV, TOREJ OD 26. 9. DO 30. 9. 2016 SO PRI POUKU ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE POTEKALE DEJAVNOSTI NA TEMO VREDNOTE.


27.10.2016 18:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danijela Kačinari, angleški jezik, Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola;
Mateja Petrovič, Mateja Pivec, Mojca Gonza
2. Sodelujoči:
Sodelovali so vsi dijaki šole.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola; od 26. 9. do 30. 9. 2016.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
V tednu, ki se je začel z Evropskim dnevom jezikov, torej od 26. 9. do 30. 9. 2016 so pri pouku angleščine in nemščine potekale dejavnosti na temo Vrednote.
5. Cilji:
- podpora večjezičnosti in sprejemanju raznolikosti kultur
- razvijanje medkulturnega razumevanja;
- opozarjanje na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope;
- seznanjanje dijakov in učiteljev o pomenu in raznovrstnosti vrednot;
- razvijanje zavedanja o pomenu osebnih vrednot;
- razvijanje zavedanja o medkulturnosti kot temeljni vrednoti EU;
- natančnejša uporaba različnih spletnih slovarjev;
- razvijanje močnih področij pri dijakih.
6. Vsebina:
Vrednote
7. Potek in izvedba:
26. 9. 2016 smo o praznovanju in aktivnostihob Evropskem dnevu jezikov seznanili dijake in delavce šole po šolskem radiu.
Z dijaki je v razredih pri pouku tujih jezikov potekala diskusija o vrednotah in na osnovi le-te so dijaki izbrali po 2 najlepši besedi oziroma njim najpomembnejši vrednoti. Z uporabo spletnih slovarjev so poiskali prevode teh besed v čim več evropskih jezikov, se seznanili z njihovo izgovorjavo in se jih naučili zapisati. Nato so izbrali eno od obeh vrednot in poskušali izbrano besedo likovno upodobiti – dijaki so lahko sami izbirali in se odločili ali bo končni izdelek risba, karikatura, računalniška risba, simbol, strip ... Delali so samostojno in pokazali svojo kreativnost, saj so z likovnim prikazom morali upodobiti simbolni pomen izbrane vrednote.
Delo je potekalo do 30. 9. 2016, odvisno od tega, kako hitro so delali v posameznih razredih.
8. Rezultati:
Končni rezultati dela dijakov so likovne upodobitve vrednot, najboljše in najbolj izvirne izdelke smo razstavili v šoli. Dijaki so skozi diskusije v razredu spoznali pomen različnih osebnih vrednot ter vrednote medkulturnosti, naučili so se temeljiteje uporabljati spletne slovarje in natančnejšega iskanja informacij na internetu, se naučili precej novih besed za poimenovanje vrednot in z njimi povezanega besedišča.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Zastavljeni cilji so bili doseženi, dijaki in učiteljice smo razširili svoja znanja in zavedanje o pomenu vrednot v našem življenju, o pomenu medkulturnega dialoga kot temeljni vrednoti EU. Z obravnavano tematiko smo želeli doseči povezavo med aktualno problematiko v Evropi in po svetu, saj je pomembno je, da se vsebine in znanja, obravnavana v šoli povezujejo z življenjem zunaj nje. Z letošnjim načinom dela smo poskusili spodbuditi tudi dijake, katerih močno področje je likovno ustvarjanje.
10. Odzivi:
Dijaki sami so si takoj ogledali izdelke sošolcev, bili navdušeni nad risbami, sploh nad tistimi, ki so izstopale iz povprečja. Aktivnosti so bile takšne, da so lahko sodelovali vsi dijaki šole in so izdelke sošolcev tudi komentirali. Objava je na šolski spletni strani.
11. Fotografije- POWER POINT PREZENTACIJA OB GLAVNEM VHODU V ŠOLO - PLAKAT V PRVI AVLI - KVIZ ZA VSE DIJAKE GIMNAZIJE VELENJE - NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI ESEJ NA TEMO TEXTINGA


26.10.2016 19:07
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Alenka Gortan, Gimnazija Velenje,
Darja Joger
Nataša Makovecki
2. Sodelujoči:
Sodelovali so vsi dijaki Gimnazije Velenje.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Gimnazija Velenje
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- power point prezentacija ob glavnem vhodu v šolo
- plakat v prvi avli
- kviz za vse dijake Gimnazije Velenje
- natečaj za najboljši esej na temo TEXTINGa
5. Cilji:
Obeležiti Evropski dan jezikov, ozavestiti pomen znanja tujih jezikov in komuniciranja. Ozavestiti dejstvo, da se jeziki spreminjajo (texting). Znanje jezikov omogoča razvijanje tolerance, kar je še posebej pomembno v času, ko so migracije dejstvo.
6. Vsebina:
Power point prezentacija - zanimivosti o jezikih Evropske Unije, plakat, kviz in natečaj za esej.
7. Potek in izvedba:
1. Power point prezentacija na glavnem projektorju v avli - prikazanih deset zanimivosti o jezikih Evropske skupnosti

2. Izdelava plakata, ki je visel v prvi avli šole, na katerem so predstavljeni verzi slovenskih pesnikov, prevedenih v jezike EU

3. Desetminutni kviz za vse razrede, ki smo ga izpeljale učiteljice angleščine v vseh razredih, kjer smo imele pouk v torek, 27.9.2017. Kviz je potekal v slovenščini, pripravile smo ga učiteljice angleščine in ga dijakom ponudile na projekciji, da smo racionalizirale projekt. Dijaki so na vprašanja odgovarjali na svojih listkih, listke z dogovori izbirneega tipa (A,B,C,D) smo pobrale ter pregledale. Šlo je za 15 vprašanj, ki jih prilagam.

4. Objavile smo razpis za natečaj na temo TEXTING - does texting enrich the language or does it empoverish it? Dijaki so esej napisali doma, dobili so natančna navodila o tem, kako naj esej strukturirajo in odzvalo se je 22 dijakov, ki so v razpisanem roku oddali esej. Vse eseje smo pregledale tri učiteljice angleščine in jih ocenile po kriterijih, s katerimi ocenjujemo maturitetne eseje. Glede na točkovnik smo razglasili zmagovalca med prvimi, drugimi, tretjimi in četrtimi letniki. Nagrajenci so dobili priznanja in čokoladke.
8. Rezultati:
Izdelki:
22 esejev na temo TEXTING
360 sodelujočih dijakov na kvizu o poznavanju jezikov EU, najboljši so dobili priznanje in čokolado
plakat
power point prezentacija
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so z veseljem sodelovali, kviz se jim je zdel zabaven in teden jezikov jim je bil všeč. Učitelji smo izvedli štiri dejavnosti v tednu jezikov EU in smo bile z udeležbo dijakov in z izvedbo zelo zadovoljne. Zagotovo bomo s podobno prakso nadaljevale, ker gre za projekt, ki od učitelja ne zahteva zelo veliko predpriprav (manj kot lansko leto) in tudi izvedba ni zapletena. Pomembno se nam zdi, da so zajeti vsi dijaki in da imajo možnost tisti, ki si tega želijo, narediti na tem področju še več.
10. Odzivi:
Objava na spletnih straneh šole, na spletnih omrežjih
11. FotografijeJEZIKOVNE DEJAVNOSTI PRI POUKU


22.10.2016 08:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA
mag. MBA Nina Gašparac, prof. slov. in nem.
izbirni predmet Nemščina v III. VIO
2. Sodelujoči:
učenci izbirnega predmeta v III. VIO
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
šolski prostori
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovne dejavnosti pri pouku

5. Cilji:
Širiti besedišče na drugačen način.
Razmisliti o pomenu učenja jezika.
Prepoznati anglicizme v nemščini.
Uvideti pomen glasbe za učenje besedišča.
6. Vsebina:
7. razred: ZAKAJ se učiti nemščino?
(izdelava mobilne televizije z oddajo Zakaj se učiti nemščino)
8. razred: Širjenje besedišča z nemško glasbo
(uporaba aplikacij Dubsmash/Muzikal)
9. razred: Interpretacija nemškega besedila Be cool, speak Deutsch
7. Potek in izvedba:
v tednu evropskega dneva jezika
8. Rezultati:

iMovie - Sprachentag (youtube povezava)
(mobilna televizija)
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
navdušenje nad sproščenim načinom usvajanja zgoraj zapisanih ciljev
10. Odzivi:
odziv udeležencev v dejavnostih
objava na šolski spletni strani

objava na youtube: https://youtu.be/YHAq9edIJeoIZVEDBA POUKA NA TEMO: PREGOVORI V TUJIH JEZIKIH - PRIMERJAVA


20.10.2016 10:57
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika DOBRIJEVIČ
NEMŠČINA (1. TUJI JEZIK, IZBIRNI PREDMET)
OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI, FOKOVCI 32, 9208 FOKOVCI
2. Sodelujoči:
7. RAZRED - 8 UČENCEV
8. RAZRED - 7 UČENCEV
9. RAZRED - 16 UČENCEV
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
27.09.2016 - 30.09.2016, OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
IZVEDBA POUKA NA TEMO: PREGOVORI V TUJIH JEZIKIH - PRIMERJAVA
5. Cilji:
UČENCI POZNAJO PODOBNOSTI OZIROMA RAZLIKE MED JEZIKI: npr. NEMŠČINA - ANGLEŠČINA - SLOVENŠČINA.
6. Vsebina:
PREGOVORI.
7. Potek in izvedba:
Učenci so si izbrali različne pregovore, jih narisali in napisali v nemščini. Nato so naredili še primerjavo s slovenščino oz. angleščino.
8. Rezultati:
PREČUDOVITI PLAKATI, RAZSTAVA V ŠOLI.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Pohvale ob razstavi.
10. Odzivi:
11. FotografijePREDAVANJE AMERIŠKEGA DIPLOMATA IZAAKA MARTINA NA ŽIVILSKI ŠOLI, OGLED PROJEKCIJE HAMLET V ORGANIZACIJI BRITANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA TER BRITISH COUNCIL-A, PRIREDITEV TRDNO STOJ! SPREGOVORI! Z MOTIVACIJSKIM GOVORNIKOM NICKOM VUJICICEM.


2.10.2016 19:25
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Maja Štekovič, Sandra Horvatić, Kristina Bradač
2. Sodelujoči:
Dijaki Živilske šole iz sledečih letnikov: 1ta, 2sp, 1p, 3ž, 2nt, 2s, 1sa, 4ž, 4nt, 3s.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. na Živilski šoli, 27. 9. v Kinodvoru, 28. 9. v Kopru.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Predavanje ameriškega diplomata Izaaka Martina na Živilski šoli, ogled projekcije Hamlet v organizaciji britanskega veleposlaništva ter British Council-a, prireditev Trdno stoj! Spregovori! z motivacijskim govornikom Nickom Vujicicem.
5. Cilji:
Glavni cilji so bilo:
- dijakom dati možnost, da preizkusijo svoje znanje angleškega jezika ter izboljšajo svoje govorne ter slušne kompetence,
- dijake izpostaviti trem različnim vrstam angleščine - ameriški, britanski ter avstralski,
- dijakom približati tri različne kulture in jim s tem pomagati razširiti obzorja,
- krepiti medkulturne vezi,
- utrditi medpredmetno sodelovanje - angleščina in delo v slaščičarskih delavnicah.
6. Vsebina:
V ponedeljek, 26. 9., smo na Živilski šoli evropski dan jezikov obeležili na prav poseben način. K nam je prišel g. Izaak Martin z Veleposlaništva Združenih držav Amerike. Dijakom je predstavil zvezno državo Washington ter nam podal svoja opažanja o Sloveniji in Slovencih – zaupal nam je, da se pri nas počuti domače.
Bodoče slaščičarke Ana, Barbara in Tina iz 3S so mu v zahvalo pripravile prav posebno torto, ostali dijaki pa so mu z veseljem razkazali šolo.

V torek, 27. 9. so si zainteresirani dijaki ogledali projekcijo gledališke igre Hamlet, v sredo pa so se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali v Koper na predavanje Nicka Vujicica, uglednih slovenskih športnikov, politikov in predstavnikov Ministrstva za izobraževanje.

7. Potek in izvedba:
Tokrat smo imeli na Živilski šoli priložnost, da evropski dan jezikov razširimo kar na tri dni. Zainteresirani dijaki (80) so za gospoda diplomata pripravili ne le vprašanja, ampak tudi slastno torto, okrašeno z ameriško zastavo. 20 dijakov je prejelo vstopnice za predstavo Hamlet in kar 36 se jih je odpravilo v Koper, kjer so v dvorani Bonifika poslušali predavanje s pozitivnim sporočilom.
8. Rezultati:
Dijaki so v treh dneh ne le spoznali 3 različne vrste angleščine, ampak so se seznanili tudi z ameriško in britansko kulturo in imeli priložnost za duhovno rast ter se razviti v boljše posameznike, ki bodo prevzeli odgovornost in doprispevali k boljši družbi, s tem da se odrečejo nasilju oz. bodo prevzeli aktivno vlogo pri prečevanju nasilja, če le-tega opazijo.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so bili nad vsemi tremi dogodki vidno navdušeni. Z gospodom Martinom z Veleposlaništva ZDA so lahko poklepetali v pravi ameriški angleščini, v čemer so dijaki blesteli. Ob projekciji Hamleta so se zamislili nad ponavljajočimi se družbenimi težavami. Govor Nicka Vujicica pa se jim je zdel navdihujoč in ganljiv, pa tudi smešen na momente.
10. Odzivi:
https://www.facebook.com/53039228087/photos/?tab=album&album_id=10154523525963088
https://www.instagram.com/p/BK409fmB1bL/?taken-by=trdnostoj

https://www.instagram.com/p/BK4w0ziBiNY/?taken-by=trdnostoj
11. FotografijeNAJPREJ SMO IZVEDLI JEZIKOVNI DOGODEK PRI POUKU TUJEGA JEZIKA, KJER SMO IZPELJALI MOŽGANSKO NEVIHTO NA TEMO SLEDI IN ZNAKI JUDOV V PREKMURJU TER POSLUŠALI PESMI V JIDIŠU. SLEDILO JE PREDAVANJE GOSTA MAG. FRANCA KUZMIČA NA TEMO JEZIK, KI GA GOVORIJO JUDJE TER DELAVNICA PREVAJANJA PREPROSTIH IZRAZOV V JIDIŠU. PRIPRAVA RAZSTAVE NAŠIH PREVODOV.


2.10.2016 11:57
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
mag. Sonja Slana (učiteljica nemščine in angleščine)
2. Sodelujoči:
Dijaki 3B, 3C ter 4C razreda, gost mag. Franc Kuzmič ter profesorji.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Projekt Redstu (English / Yidish)? ?(רעדסטו (ענגליש / ייִדיש
je potekal v času od 26.9. – 28.9.2016 na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota.

4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Najprej smo izvedli jezikovni dogodek pri pouku tujega jezika, kjer smo izpeljali možgansko nevihto na temo sledi in znaki Judov v Prekmurju ter poslušali pesmi v jidišu.
Sledilo je predavanje gosta mag. Franca Kuzmiča na temo Jezik, ki ga govorijo Judje ter delavnica prevajanja preprostih izrazov v jidišu. Priprava razstave naših prevodov.
5. Cilji:
- spoznavanje osnov jidiša, različice stare visoke nemščine s hebrejskimi koreninami
- prevajanje preprostih izrazov iz jidiša v slovenščino
- prepoznavanje podobnosti med jidiš in nemščino
- spoznavanje razlike med izrazoma Žid in Jud ter zakaj Židje niso živeli v Judovski temveč Židovski ulici
- spoznavanje zvrsti glasbe klezmersa
- spoznavanje judovske dediščine v Prekmurju
- seznanijo se s tragično usodo prekmurskih Judov
- rahljanje predsodkov o Judih
- zbuditi zanimanje za jidiš.
6. Vsebina:
Pri pouku tujega jezika smo izvedli projekt Redstu (English / Yidish)? ?(רעדסטו (ענגליש / ייִדיש, kjer so dijaki spoznavali jidiš – različico stare nemščine s hebrejskimi koreninami preko pesmi, prevajanja. Poslušali smo predavanje mag. Franca Kuzmiča na temo Jezik, ki ga govorijo Judje. Pripravili smo razstavo naših prevodov.
7. Potek in izvedba:
Dejavnosti pred predavanjem Jezik, ki ga govorijo Judje:
- v razredih izpeljemo možgansko nevihto na temo Sledi in znaki Judov v Prekmurju
- dijaki poslušajo pesmi v jidišu in iščejo podobnosti z nemščino v pesmi “Der Rebe Elimelech”.

Dejavnosti med predavanjem Jezik, ki ga govorijo Judje:
- dijaki se seznanijo z osnovami jidiša ter z zgodovino, kulturo ter religijo prekmurskih Judov.

Dejavnosti po predavanju Jezik, ki ga govorijo Judje:
- dijaki prevajajo preproste izraze iz jidiša v slovenščino
- dijaki odkrivajo izvor svojega priimka
- dijaki zbirajo kuharske recepte prekmurskih Judov in spoznavajo prehransko kulturo Judov v Prekmurju pred drugo svetovno vojno.
8. Rezultati:
Dijaki so izpolnili učne listen a temo Judje v Prekmurju, prevedli preproste izraze iz jidiša v slovenščino, zbirali kuharske recepte prekmurskih Judov ter pripravili razstavo svojih del.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so bili presenečeni, da razumejo veliko jidiša, ki je različica stare visoke nemščine. Ugotovili so, da je jidiš izjemno lep, poetičen jezik in da je zanimivo dejstvo, da ne pozna vojaških ter surovih izrazov. V dijakih smo zbudili zanimanje za jidiš, za klezmers, zanimanje za raziskovanje izvora svojih priimkov ter za kultuno dediščino Judov v Prekmurju.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani.

11. FotografijeCELOLETNI PROJEKT DRUGAČNEGA POUČEVANJA TUJEGA JEZIKA S POMOČJO E-PORTFOLIA PADLET, TABLIC IN APLIKACIJ ZA UČENJE V ŠOLI; SPLETNI KVIZ OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV.


1.10.2016 20:37
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Ksenija Pečnik, TJA
Anita Strmšek, TJN
Sara Jurečko, TJA, TJN
Osnovna šola Rače
2. Sodelujoči:
Učenci 7. razreda (40 učencev), 8. razreda (35 učencev) in 9. razreda (34 učencev) pri pouku angleščine ter učenci 3 razreda (35 učencev) pri pouku nemščine; en predstavnik staršev; ravnatelj šole.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Celotno šolsko leto 2015/16 na OŠ Rače, v šolskem letu 2016/17 projekt širimo; 20.–27. september 2016 na OŠ Rače.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Celoletni projekt drugačnega poučevanja tujega jezika s pomočjo e-portfolia Padlet, tablic in aplikacij za učenje v šoli; spletni kviz ob evropskem dnevu jezikov.
5. Cilji:
 učenci se naučijo uporabljati e-portfolio Padlet za zbiranje svojih e-izdelkov, pri čemer jih učitelj vodi v tujem jeziku;
 učenci se naučijo uporabljati tablice za učenje, pri čemer jim učitelj daje navodila v tujem jeziku;
 učenci znajo uporabljati različne aplikacije za učenje, ki pa so vse napisane v tujem jeziku;
 učenci samostojno ali ob pomoči učitelja ali v sodelovanju s sošolci ustvarijo e-izdelke na določeno temo (plakat, video, razglednica, kolaž, besedni oblak, opis slike s povezavami, miselni vzorec, komentar, animacija izbranega lika idr.);
 izboljšujejo svoje tujejezične kompetence;
 znajo kombinirati znanje tujega jezika z uporabo sodobne tehnologije;
 učenci so bolj motivirani za učenje tujih jezikov in njihovo promocijo;
 znajo uporabljati elektronske vire podatkov (slovar, svetovni splet) in se zavedajo pomena varne uporabe spleta;
 raje kot tekmujejo si med seboj pomagajo, se drug od drugega učijo in med seboj sodelujejo.
6. Vsebina:
Obravnavali smo vsebine, predpisane z učnim načrtom za angleščino oziroma nemščino, npr. My room, My school, Seasons, Months, Festivals, The year of light, Daily life, An email to a friend, Animals: present continuous & present simple, My favourite animal, Vertebrates, Our holiday, Food and drinks, My pizza recipe, Comparison of adjectives in številne druge.
Vsebina e-kviza ob evropskem dnevu jezikov 2016: Wordly Words.
Kviz je bil objavljen na šolski spletni strani. Rešilo ga je 241 ljudi: učenci od 6. do 9. razreda in drugi.
7. Potek in izvedba:
Poučevanje TJA v 7. razredu:
 učence in njihove starše smo na začetku šolskega leta obvestili o predvidenih novostih pri poučevanju TJA;
 učenci so si skupaj s starši ustvarili svoj e-račun za uporabo v šoli in doma (za prijavo v Padlet in nekatere druge aplikacije, pošiljanje izdelkov in medsebojno komuniciranje);
 učence smo seznanili s protokolom za ravnanje s tablicami in varno rabo interneta;
 učenci so si ustvarili vsak svoj spletni dnevnik Padlet in ga primerno naslovili;
 na začetku učnih ur so se seznanili z aplikacijo, ki so jo nato uporabljali za učenje (pri učnih urah, kjer je bilo takšno delo načrtovano – približno 1/3 vseh ur);
 ko je učenec izdelek končal, ga je učiteljica pregledala in podala svoj komentar; učenec je izdelek po potrebi izboljšal in ga prilepil v svoj Padlet ali/in si ga poslal na svoj e-naslov in to storil doma;
 učiteljica ima naslove spletnih dnevnikov vseh učencev in sproti nadzira njihovo delo in napredek ter z njimi izmenjuje informacije prek e-pošte in osebno med poukom, kar omogoča formativno spremljanja napredka učencev;
 učenci so pisali preverjanja v obliki e-kvizov (Kahoot, Quizlet in Quizizz), da so dobili povratno informacijo o svojem znanju;
 na šolski spletni strani so lahko spremljali, katere izdelke morajo imeti v svojem e-portfoliu;
 učiteljica je dvakrat ocenila e-portfolie na osnovi izdelanih kriterijev in učencem poslala ocenjevalni obrazec prek e-pošte; učenci so si oceno prilepili v svoj spletni dnevnik.

Učenci 3., 8. in 9. razreda:
 učenci so uporabljali tablice in različne aplikacije za učenje TJA in TJN, izdelkov pa niso shranjevali v e-portfolio.

Povezava do e-portfolia ene od učenk: https://padlet.com/nika_race8/nk12wm94qoap

KVIZ: gradivo za kviz so v začetku septembra 2016 pri urah angleščine pripravili učenci lanskega 7. razreda (letošnjega 8. razreda) POVEZAVA DO KVIZA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSjhQXk4cKpnFNlWsQT5epJ6Fin0m3HscdpNVMpkCIXCqAw/viewform?c=0&w=1
8. Rezultati:
Ta način dela smo uporabili prvič, zato smo vse elemente uvedli zgolj v 7. razredu, nekatere pa v 3., 8. in 9. razredu. Učiteljice smo se izobraževale prek e-seminarjev v organizaciji European Schoolnet Academy (Tablice za učenje, e-portfolio Padlet, aplikacije za učenje), za katere smo izvedele prek vabila ge. Alenke Andrin iz Zavoda za šolstvo RS, na Zavodu za šolstvo LJ in MB (seminar o formativnem spremljanju in študijske skupine) ter na seminarju Arnesa o varni rabi interneta.
Ravnatelj šole je zagotovil 25 novih tablic, tako da ima vsak učenec za učenje v šoli svojo tablico. Za učenje smo med drugim uporabljali tudi naslednje aplikacije:
PADLET (e-portfolio)
PIZAP (mreža za fotografije, opisovanje dogajanja na slikah)
TAGXEDO (besedni oblak, na računalniku)
ANIMOTO (za videe)
ZOOBE (učenec posodi svoj glas izbranemu junaku)
PHOTO TALKS (opisovanje fotografij z oblački)
THINGLINK (za lepljenje linkov na slike – linki vodijo do videov idr.)
PIC COLLAGE (za izdelovanje plakatov)
ANSWER GARDEN (besedni oblak v skupni rabi, vsi učenci prispevajo svoje zamisli – prek računalnika)
POPPLET (za miselne vzorce; deluje na računalniku ali Applovih tablicah)
DRAW MY STORY (ročno pisanje, e-pisanje, video, slike, glasba – interaktivna predstavitev)
KAHOOT (kvizi za formativno spremljanje; preverjanje z izdelano analizo dosežkov učencev)
QUIZLET (igre, kvizi za pouk angleščine)
QUIZIZZ (kvizi za formativno spremljanje; preverjanje z izdelano analizo dosežkov učencev)
PHOTOS FOR CLASS (spletna stran s slikami, ki so že citirane in proste za uporabo v šoli)
PONS spletni slovar

Učenci so ustvarili številne zanimive izdelke, pri čemer so uporabljali tuji jezik. Ob uporabi tablic in spleta so usvojili mnogo dodatnega nadstandardnega besedišča in utrdili slovnične strukture, s katerimi se srečujejo med iskanjem podatkov in ustvarjanjem izdelkov. Med delom so se spontano oblikovale in znova preoblikovale različne delovne skupine, učenci so si med seboj nudili pomoč, nikogar niso izključevali. Ponosni so bili na svojo kreativnost in napredek. Dogovorov v zvezi z uporabo tablic in interneta niso kršili, saj so se ves čas intenzivno ukvarjali s svojim izdelkom. Zablestel je marsikateri učenec, ki je imel sicer težave s tujim jezikom.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Evalvacija celoletnega dela je pokazala, da:
 so vsi, ki so bili vpleteni v projekt (učenci, predstavnik staršev, ravnatelj, učiteljice izvajalke), podali pozitivno oceno takega načina dela in ga podprli ter priporočali v nadaljnjo uporabo;
 učenci lanskega 7. razreda izkazujejo pričakovano in nekateri tudi boljše znanje angleškega jezika od pričakovanega;
 to nas je opogumilo, da smo letos projekt razširili na 6. in (novi) 7. in 8. razred ter da bomo nadaljevali z uporabo tablic in aplikacij v nižjih razredih (prvo in drugo triletje);
 z navdušenjem so tablice sprejeli učenci s primanjkljaji na določenih področjih;
 naš cilj je razvijati e-poučevanje pri tujih jezikih in drugih učnih predmetih ter ga združiti s preostalimi pomembnimi elementi (gibanje, prehrana), da bi bili naši učenci zdravi in srečni.
10. Odzivi:
O svojem delu smo sproti poročali na spletni strani naše šole ter objavljali izdelke učencev. 8. septembra 2016 je z nami navezal stik novinar Kanala A Adi Omerović, ki je na spletu našel naše prispevke o rabi tablic za učenje. Ekipa Kanala A je zato za oddajo Svet na Kanalu A posnela prispevek, ki si ga je slovenska javnost lahko ogledala 21. in 22. 9. 2016 v informativni oddaji Svet na Kanalu A, objavljen pa je tudi na strani 24ur:
http://www.24ur.com/novice/slovenija/ali-slovensko-solstvo-dohaja-potrebe-gospodarstva.html
in na Facebookovi strani Sveta na Kanalu A:
https://www.facebook.com/119653936442/posts/10154079473466443. Prispevek so v šoli pohvalili nekateri učenci, njihovi starši, učitelji in vodstvo šole, zasebno pa prijatelji, sosedje in znanci.
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU ANGLEŠČINE IN V ČASU PODALJŠANEGA BIVANJA (USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA).


1.10.2016 20:23
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Ana Peterka, mag. prof. pouč. na razredni stopnji z angleščino
OŠ Sostro: PŠ Besnica, Janče in Prežganje
2. Sodelujoči:
Učenci 1. in 2. razreda PŠ Besnica, Janče in Prežganje (23 učencev)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 26. 9. 2016 do 30. 9. 2016 v učilnicah (PŠ Prežganje, Janče, Besnica)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku angleščine in v času podaljšanega bivanja (ustvarjalno preživljanje časa).
5. Cilji:
Učenci:
- spoznajo novo besedišče (števila do 10 in pozdrave v različnih jezikih)
- uporabljajo besedišče z obravnavanih vsebinskih področij in osnovne jezikovne vzorce
- usvajajo temeljne sporazumevalne funkcije (pozdravi) in se nanje odzivajo
- ločijo med slovenskim in angleškim jezikom ter drugimi tujimi jeziki
- preizkušajo spretnosti/zmožnosti izgovarjave, intonacije in ritma tujega jezika
- uzaveščajo osnovne medkulturne značilnosti pri govorjenju v tujem jeziku
- obeležijo evropski dan jezikov
6. Vsebina:
Pri pouku angleščine smo se z učenci 1. in 2. razreda odpravili na potovanje po Evropi ob petju in plesu znane pesmi Gremo okrog sveta (Čuki). Ustavili smo se v 7 državah in se naučili njihovega pozdrava in štetja do 10.
V času podaljšanega bivanja so učenci okrasili razredni pano s pozdravi v različnih jezikih in s sliko zastave države, ki jim je bila najbolj všeč. Spoznali so tudi jezik gluhih in naglušnih in povedali svoje ime z znakovno abecedo.
7. Potek in izvedba:
Učenci so 26. 9. 2016 obeležili evropski dan jezikov.
Pri pouku angleščine v 1. in 2. razredu smo najprej pogovarjali o različnih jezikih v Sloveniji. Nato smo si pogledali zemljevid Evrope z zastavami evropskih držav. Ko so na zemljevidu Evrope našli Slovenijo je vsak učenec izbral najlepšo slovensko besedo, ki jo je tudi zapisal na ppt prezentacijo. Z učenci smo ponovili slovenski pozdrav v krogu in se pogovorili o tem, v katerih državah so že bili in kam bi odšli na potovanje. Nato pa smo še prešteli do 10 od nog do ušes. Malo smo še poskakali in se razmigali, nato pa se ob petju pesmi Gremo okrog sveta odpravili na potovanje po Evropi z različnimi prevoznimi sredstvi. Ko smo prišli v določeno državo sem na ppt pokazala zastavo države in učenci so poskusili ugotoviti kam smo prišli. Prvo postajo so takoj prepoznali, saj smo prišli v Veliko Britanijo. Učenci so naredili krog s pesmijo Make a circle in se z igro po dva in dva pozdravljali v angleščini. Igra se imenuje menjava mest (med menjavo so se pozdravili in zamenjali mesto v krogu). Igro sem stopnjevala tako, da so najprej hodili, nato skakali, racali itd). Nato smo šteli do 10 od prstov na nogi do ušes v angleščini. Ob petju pesmi smo se poslovili od Velike Britanije in odšli še v Španijo, Nemčijo, Italijo, Francijo, Hrvaško in nazadnje spet v Slovenijo. V vsaki državi smo ponovili dejavnosti, vendar v drugem jeziku. Pri štetju v tujih jezikih smo si pomagali ob poslušanju pesmi na youtubu: Numbers Song in French, Spanish, Italian, German. Med potovanjem po Evropi smo menjavali prevozna sredstva, katera smo gibalno prikazali in poimenovali v angleščini (vozili smo se z vlakom, letalom, ladjo, motorjem, kolesom ...). Ko smo prišli nazaj v Slovenijo nas je razredna lutka Gogo z navdušenjem pozdravila, saj smo bili kar nekaj časa odsotni. Želela je slišati vse o potovanju in se seveda še sama preizkusila v pozdravljanju in štetju v različnih jezikih. Pri tem pa so ji učenci z veseljem pomagali. Ob zaključku ure so učenci na melodijo pesmi Če si srečen zdaj z dlanjo udari v dlan, zapeli pesem Hello around the world.
V podaljšanem bivanju so učenci ustvarili napis dan jezikov in okrasili razredni pano s pozdravi v različnih jezikih. Ko so končali domačo nalogo so na listek narisali otroke in zastavo države, ki jim je bila na potovanju najbolj všeč. Učili so se tudi znakovni jezik gluhih in naglušnih in se naučili z znakovno abecedo povedati svoje ime. S skupnimi močmi so tudi napisali besedo jeziki.
Učenci so spoznali jezikovno pestrost nekaterih tujih jezikov in ugotovili, da je znanje jezikov pravo bogastvo posameznika.
8. Rezultati:
Učenci so ustvarili nabor najlepših slovenskih besed in izdelali okrasitev razrednega panoja s plakatom in s slikami evropskih zastav. Poleg tega pa so učenci preko iger, petja, poslušanja, pisanja pridobili veliko novega jezikovnega znanja. Učenci so se odpravili na domišljijsko potovanje, pri čemer so se zabavali ob učenju novih jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so usvojili vse zastavljene cilje. Pri tem so se zabavali, saj je učenje potekalo preko domišljijske igre. Najbolj zabavno jim je bilo učenje francoščine, kjer so si lomili jezike. Učenci so imeli tudi v podaljšanem bivanju veliko za povedati o potovanju, kam bi oni še odšli, katerega jezika bi se še naučili, spraševali so kako se poimenujejo različne stvari v teh jezikih. Doma so staršem pokazali pesmice Numbers song in French, Italian ... Najbolj ponosni so bili, ko so starše naučili šteti in pozdravljati v francoščini, španščini, nemščini ...
10. Odzivi:
Odzivi so bili pozitivni tako s strani učencev kot nekaterih staršev. Objava o evropskem dnevu jezikov je dostopna na spletni strani PŠ Besnica.
11. FotografijeNAJPREJ SMO IZVEDLI JEZIKOVNI DOGODEK PRI POUKU SLOVENŠČINE, ANGLEŠČINE, NEMŠČINE IN FRANCOŠČINE. SLEDIL JE IZBOR MATERIALOV ZA RAZSTAVO IN ZLOŽENKE. V PETEK, 23. 9. 2016 SMO PRIPRAVILI RAZSTAVO IZBRANIH MATERIALOV IN JIH RAZSTAVILI SKUPAJ Z RAZLIČNIMI SLOVARJI. OTVORITEV RAZSTAVE JE POTEKALA 26. 9. 2016.


27.9.2016 19:40
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Prva gimnazija Maribor
Dijaki šole in njihovi mentorji:
Breda Jesenik Kolar
dr. Nataša Kralj
Simone Krampl
Brigita Praprotnik
Silva Rapoc
Sanja Šabeder Jaušovec
mag. Martina Vrecl
2. Sodelujoči:
Sodelovalo je 14 oddelkov od 1. do 4. letnika gimnazije; sodelovalo je 7 učiteljev, ki poučujejo slovenščino, angleščino, nemščino in francoščino. Pri pripravi razstave so sodelovali še Metka Kostanjevec, Borut Mlinarič in Simona Kenda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnosti: projekt Besede, besede, besede - september 2016
Otvoritev razstave: 26. 9. 2016
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Najprej smo izvedli jezikovni dogodek pri pouku slovenščine, angleščine, nemščine in francoščine. Sledil je izbor materialov za razstavo in zloženke.
V petek, 23. 9. 2016 smo pripravili razstavo izbranih materialov in jih razstavili skupaj z različnimi slovarji. Otvoritev razstave je potekala 26. 9. 2016.
5. Cilji:
S projektom smo želeli pri dijakih vzbuditi oseben odnos do jezika in besedišča, ki ga pri pouku ali izven njega usvajajo. Ob tem smo jim predstavili ali utrdili uporabo različnih slovarjev.
6. Vsebina:
Pri pouku različnih predmetov in oddelkov smo izvedli projekt Besede, besede, besede , s katerim so dijaki izbirali svojo najljubšo, najlepšo, najtežjo, najbolj smešno, najbolj nenavadno besedo v določenem jeziku. Spodbudili smo jih, da izbiro besede opremijo tudi z razlago svoje izbire.
7. Potek in izvedba:
V prvi polovici septembra so dijaki pri pouku po zgoraj opisanem ključu izbirali besedo. Pri tem smo jim mentorice svetovale pri izbiri tem za izbiro besede, jim pomagale pri razlagi besed in tvorjenju pravilnih stavkov. Del ure smo namenili tudi predstavitvi (v prvih letnikih) in utrjevanju uporabe slovarjev v višjih letnikih.
8. Rezultati:
2 zloženki z mešanimi jeziki
2 zloženki v nemškem jeziku
1 zloženka v angleškem jeziku
razstava pred knjižnico

9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji smo vsakoletno uvajanje v delo s slovarji popestrili z dejavnostjo, ki so jo dijaki sprejeli z mešanimi občutki, ob izpolnitvi naloge pa so ponosno pokazali svoje opise sošolcem in staršem.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani:
http://pgmb.si/evropski-dan-jezikov/
11. FotografijeKRATKA PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH JEZIKOV Z DEMONSTRACIJO DELOVANJA KRATKEGA PROGRAMA PRI POUKU TJN.


27.9.2016 12:33
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jurij Marhold, Računalništvo, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
2. Sodelujoči:
Učenci 7. a in 7. b
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. 9. 2016, 8.40 - 9.25, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Kratka predstavitev programskih jezikov z demonstracijo delovanja kratkega programa pri pouku TJN.
5. Cilji:
Učencem predstaviti povezave med programskimi in naravnimi jeziki.
6. Vsebina:
- Predstavitev zasnove in zgodovine programskih jezikov.
- Predstavitev izdelave preprostega programa (od Slovenščine do strojnega jezika).
- Predstavitev delovanja programa na simulatorju robota.
7. Potek in izvedba:
Predstavitev je bila izvedena frontalno v učilnici s pomočjo Powerpointa
8. Rezultati:
Učenci so spoznali, da imajo programski jeziki podobne lastnosti kot naravni jeziki. Vsebujejo abecedo, besedišče in slovnico.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učiteljica TJN je bila zadovoljna s prikazom.
10. Odzivi:- OBJAVA NA ŠOLSKI SPLETNI STRANI - SNEMANJE KRATKEGA FILMA - RAZSTAVA V ŠOLSKI AVLI NEPREVEDLJIVE BESEDE - ZAGATA ALI IZZIV?


26.9.2016 11:18
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Učiteljice Breda Ulčnik, Tatjana Rupnik Hladnik in Petra Kobe Tomič
2. Sodelujoči:
Učenci razredne in predmetne stopnje
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Osnovna šola Poljane Ljubljana, 26. september 2016
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
- Objava na šolski spletni strani
- Snemanje kratkega filma
- Razstava v šolski avli Neprevedljive besede - zagata ali izziv?
5. Cilji:
Učenci spoznavajo besede, ki jih je nemogoče dobesedno prevesti.
Učenci iščejo besede neprevedljivke v svojih jezikih (na šoli imamo veliko govorcev tujih jezikov).
Ozaveščajo pomen dobrega prevajanja in vlogo prevajalca pri prenosu besed/besedil v drug jezik.
Učenci izrazijo mnenje, zakaj je učenje tujih jezikov dobro, in utemeljujejo, zakaj so se za to odločili.
Medpredmetno povezujejo pouk jezikov, likovno umetnost in filmsko vzgojo.
6. Vsebina:
- Snemanje kratkega filma: snemanje in montaža posnetkov, objava filma.
- Urejanje razstave: izbira besed, ilustriranje, urejanje prispevkov za razstavo, postavljanje razstave.
7. Potek in izvedba:
- V mesecu septembru smo izbrali učence, ki so se v tujem jeziku naučili povedati, zakaj se ga radi učijo. Osmošolec jih je posnel, posnetek samostojno zmontiral in ga objavil na portalu youtube. Spletno povezavo smo objavili na šolski spletni strani.
- Z učenci smo se pogovarjali o besedah oz. besednih zvezah, ki jih s težavo prevedemo v druge jezike. Izbrani učenci-likovniki so besede ilustrirali in razložili njihov pomen. Vsi učenci so si ogledali izdelke na razstavi v avli.
8. Rezultati:
- Učenci so poskušali prevajati neprevedljive besede in se začeli zavedati, kako težka je ta dejavnost.
- Spodbujanje aktivnosti učencev na področju snemanja filmov.
- Učenci-likovniki so se lahko izrazili na svojem močnem področju.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so ilustrirali neprevedljive besede. K sodelovanju smo pritegnili tiste, ki so močni na likovnem področju. Učencem, tudi najmlajšim, je bila všeč zasnova razstave (odpiranje strani na panojih). Film smo si ogledali po razredih in je bil lepo in z zanimanjem sprejet, ker so nastopajoči učenci različnih starosti.
10. Odzivi:
- šolska spletna stran: http://www.ospoljane.si/ (prispevek: 26. september, evropski dan jezikov)
- film: https://www.youtube.com/watch?v=I--OcAnx7BQ
11. FotografijeJEZIKOVNO DRUŽENJE Z UČENCI SOSEDNJE DRŽAVE


24.9.2016 22:26
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lidija Tempfer, učiteljica nemščine, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, Slovenija
Alexandra Kröpfl, učiteljica razrednega pouka, Volksschule Lind ob Velden, Österreich
2. Sodelujoči:
učenci 5 . razreda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, 7 učencev
učenci 4. razreda VS Lind ob Velden, 5 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Lind ob Velden, 24. februar 2016
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
jezikovno druženje z učenci sosednje države
5. Cilji:
učenci spregovorijo v tujem jeziku
učenci stopajo v kontakt s sovrstniki iz Avstrije in si medsebojno pomagajo
učenci izboljšajo izgovorjavo
učenci se skupaj igrajo in učijo v jezikovno mešanih skupinah
učitelji si izmenjajo izkušnje
učitelji si izmenjajo primere dobre prakse
učitelji spoznajo šolski sistem sosedov in spoznavajo njihovo metodologijo dela
učitelji timsko sodelujejo in načrtujejo
6. Vsebina:
Druženje z učenci sosednje države in delo v jezikovno mešanih skupinah. Medpredmetne povezave:
jezik, matematika, gospodinjstvo, likovna umetnost, šport
7. Potek in izvedba:
Ob prihodu na Volksschule Lind ob Velden so nas prijazno sprejeli in nam za dobrodošlico zapeli šolsko himno v štirih jezikih.
Odšli smo v učilnico, kjer so se učenci takoj razdelili v jezikovno mešane skupine.
Prva naloga je bilo predstavljanje. Slovenski učenci so se predstavili v nemškem jeziku, avstrijski pa v slovenskem. Dobili so učni list, ki jim je bil v oporo in potem so vadili svojo predstavitev. Medsebojno so si pomagali predvsem pri pravilni izgovorjavi.
Naslednja naloga je bil bingo s števili. Učiteljica je klicala števila nekatera je brala v slovenščini in druga v nemščini. Skupina, ki je prva pokrila vsa števila na tablici, je zmagala.
Sledil je zajtrk s tipično avstrijsko postrežbo. Učenci so sami izbrali jedi in si prebrali in zapomnili nekatere besede. Primerjali so tipičen slovenski in tipičen avstrijski zajtrk. Zaželeli so si »dober tek« v obeh jezikih in se naučili besedi »lecker in okusno«. Za sabo so tudi pospravili.
Pri igri s kocko so prevajali preproste besede v nemščino oziroma slovenščino.
Branje knjige je potekalo tako, da je učiteljica iz Avstrije brala v nemščini in učiteljica iz Slovenije v slovenščini. Po poslušanju so učenci najprej reševali učni list s ključnimi besedami, potem so ilustrirali najljubši odlomek in na koncu zapisali nekaj povedi v nemškem oziroma slovenskem jeziku. Vsaka skupina je zopet poročala in ponovno so si medsebojno zelo pomagali.
Zadnja aktivnost je bila prosta igra na igralih na šolskem prostoru. Učenci so bili prisiljeni v pogovor, saj so se le tako lahko dogovorili, kaj bodo skupaj počeli.
Na koncu smo se zahvalili za prijetno dopoldne in se poslovili.
8. Rezultati:
Učenci so napisali kratko vsebino zgodbice, ki so jo slišali. Naslikali so tri ilustracije. Iz fotografij je nastal kratek film. Stkala so se prijateljstva. Izmenjali so si elektronske naslove. Dogovorili smo se za ponovno srečanje vseh učencev razredov v Kranjski Gori.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili na srečanju za delo zelo motivirani. Radi so reševali vse zastavljene naloge in bili zelo kreativni. Sprva niso bili navdušeni nad jezikovno mešanimi skupinami, vendar potem so hitro postali prijatelji in si medsebojno pomagali. Pri tem so uživali in bili ponosni, da so vse zahtevane naloge uspešno opravili. Veseli so bili vseh pohval in si želeli ponovnega srečanja z novimi prijatelji. Pri zajtrku so jih najbolj navdušili rogljički.
10. Odzivi:
https://www.youtube.com/watch?v=Owf4TNVNHes