VAŠE PEDAGOŠKE IZKUŠNJE - 2013


Na tej strani objavljamo vaše pedagoške izkušnje. Oddani vnosi so razvrščeni od najnovejših do najstarejših.

POUK


29.10.2013 18:25
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Renata Filipič, renata.filipic@guest.arnes.si, KEMIJA, OŠ VALENTINA VODNIKA LUBLJANA, avtorica in izvajalka; Suzana Furjanič Gladek, laborantka, izvajalka
2. Sodelujoči:
Vsi učenci 8. in 9. razredov.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Celo šolsko leto. /Učilnica za kemijo, računalniška učilnica.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
POUK
5. Cilji:
1. Razumevanje in boljše pomnjenje strokovnih izrazov zaradi poznavanja izvora besede: npr. fotosinteza; foto-svetloba, sinteza-spajanje.
2. Uporaba osnovne strokovne terminologije (bogatenje besednega zaklada).
3. Razumevanje in uporaba univerzalnega kemijskega simbolnega jezika ter zavedanje, da smo del velike mednarodne skupnosti, ki pozna in uporablja ta jezik.
4. Poznavanje simbolnega jezika mednarodnega označevanja nevarnih snovi in uporaba le-tega pri varnem samostojnem eksperimentiranju ali eksperimentiranju v skupini.
5. Medpredmetno povezovanje na osnovi izrazov s skupnimi predponami npr. poli - Polinezija, polis, poliedri, polimeri, polifonija ali koreni npr. cikel – Krebsov, gospodarski, prometni, dušikov, menstrualni…
6. Razumevanje izrazov iz vsakdanjega jezika (bicikel) in fraz (izginiti kot kafra).
6. Vsebina:
1. Razlaga izvora in pomena strokovnih izrazov, ki imajo izvor v tujih jezikih (koptskem, egipčanskem, starogrškem, latinskem, angleškem, germanskem in francoskem..) skozi celo šolsko leto: kemija (koptsko/egipčansko keme – črna oz. zemlja, grško himija – umetnost predelave kovin, arabsko kimiya – umetnost pretvarjanja), atom (starogrško a-ne, tomos-rez; nedeljiv), izotop (starogrško isos-isto, topos-mesto; atomi, ki se v PSE nahajajo na istem mestu, razlikujejo se v številu delcev v jedru), aciklične spojine (starogrško a-ne, ciklo-krog; spojine z zaprtimi verigami)…
2. S pomočjo poznavanja grških števk učenci samostojno poimenujejo anorganske spojine (ogljikov dioksid, silicijev tetrafluorid…).
3. Z različnimi aktivnostmi učenci sami razvozlajo pomen imen ogljikovodikov in drugih organskih spojin (npr. ciklopenten, heksadiin, pentanojska kislina, ciklobutanol…).
4. Zapis kemijskih reakcij, ki jih izvedemo pri pouku, z univerzalnim kemijskim simbolnim jezikom, tj. kemijskimi enačbami. Označevanje agregatnih stanj reaktantov in produktov s kraticami angleških besed za agregatna stanja (s, l, g).
5. Ogled animiranega filma, ki predstavi mednarodno simbolno označevanje nevarnih snovi.
6. Iskanje izvora in pomena imen elementov in povezovanje le-teh s krajšim zapisom elementa tj. kemijskim simbolom.
7. Potek in izvedba:
Na kratko bom opisala izvedbo učne ure s ciljem pod št. 6.:
Učenci v dvojicah iz različnih virov poiščejo izvor in pomen imena elementa, ki si ga sami izberejo. Opišejo tudi razloge za takšno poimenovanje elementov (opis lastnosti, ime pokrajine, planeta, božanstva…). Svoje delo v obliki drsnic in ustno predstavijo ob elektronski tabli.
8. Rezultati:
Elektronska zbirka drsnic učencev na temo: IZVOR IN POMEN IMEN ELEMENTOV IN NJIHOVIH SIMBOLOV.
Boljše pomnjenje simbolov elementov zaradi poznavanja izvornega imena oz. pomena imen elementov (H- hidrogenum: hidro-voda + genum-tvoriti).
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili za tovrstno delo motivirani. Radi so odkrivali izvor in pomen imen. Videz elementov, ki so ga spoznali, tako iz predstavitve zbirke elementov, kot tudi iz fotografij, jim je bila zanimiva novost. Mnogi menijo, da so se zaradi poznavanja izvornega imena in pomena elementa hitreje naučili simbole elementov, še posebno tistih, katerih slovenska imena se bistveno razlikujejo od izvornih imen. S poznavanjem najpogosteje uporabljenih in pri uri predstavljenih simbolov tudi v 9. razredu nimajo večjih težav. Na osnovi tega sklepam, da je na ta način osvojeno znanje trajnejše.
10. Odzivi:
Še v oblikovanju.
11. FotografijeINTEGRIRAN POUK ANGLEŠČINE IN ZGODOVINE (POUK ANGLEŠČINE IN POSREDOVANJE PRIDOBLJENEGA ZNANJA PRI URI ZGODOVINE)


24.10.2013 19:33
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Jelka Čeligoj, jelka.celigoj@gmail.com, angleščina - nemščina, OŠ Pivka;
Urška Bubnič, urska.bubnic@guest.arnes.si, zgo. - dke., OŠ Pivka
2. Sodelujoči:
angleščina: 9. razred skupina 2 (14 učencev),
zgodovina: 9.b (22 učencev)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
12. 9. 2013, OŠ Pivka (angleščina)
13. 9. 2013, OŠ Pivka (zgodovina)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Integriran pouk angleščine in zgodovine
(pouk angleščine in posredovanje pridobljenega znanja pri uri zgodovine)
5. Cilji:
Učenci
- spoznajo, da lahko znanje, ki ga potrebujejo pri pouku zgodovine, dobijo iz angleških virov,
- razvijajo bralno spretnost,
- uporabljajo slovar,
- sklepajo, kaj so bili vzroki oziroma posledice določenih dejanj,
- znanje posredujejo drugim učencem.
6. Vsebina:
Atentat na avstroogrskega prestolonaslednika v Sarajevu
7. Potek in izvedba:
Angleščina:
1 Za uvod učenci povedo, kaj vedo o Bosni in Hercegovini: o prebivalcih, problemih...
2 Učenci dobijo besedilo v angleščini: The Assassination of the Archduke Franz Ferdinand at Sarajevo, 1914 z zemljevidi BiH na začetku 20. stoletja (vir: Val Amslie in Iain Amslie: Integrated Comprehension 2, OUP 1998) in naloge, ki so v slovenščini.
Učenci:
preletijo besedilo in zemljevide in poiščejo določene podatke,
- preberejo povzetke, ki so v slovenščini, in jih povežejo z odstavki besedila,
- dopolnijo tabelo z datumi oziroma dogodki, ki so se zgodili na določen dan,
- natančno preberejo besedilo in dopolnijo povedi.
3 Z učiteljico pregledajo rešitve.
Domača naloga: Učenci naj se pripravijo, da bodo pridobljeno znanje posredovali ostalim sošolcem pri uri zgodovine.
Zgodovina
- učenci predstavijo, kako je prišlo do atentata v Sarajevu, kdo je bil vpleten, kdaj se je atentat zgodil, kakšni so bili odnosi med državami (AO, Bosna in Hercegovina, Turčija, Srbija), na čigavi strani so bile,
- opišejo potek atentata,
- povedo, kdo je bil Gavrilo Princip, kaj se je po atentatu zgodilo z njim,
- s pomočjo danih podatkov sklepajo, kaj je bil vzrok in kaj povod za začetek prve svetovne vojne.
8. Rezultati:
Angleščina:
- učenci so poiskali določene podatke,
- skrbno so izpolnili delovne liste.
Zgodovina:
- učenci so ostalim v razredu predstavili podatke, ki so bili večini neznani,
- pri razlagi so si učenci pomagali z delovnimi listi, ki so jih dobili pri angleščini,
- svoje ugotovitve so učenci znali utemeljiti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Angleščina:
Učencem je bila ura všeč,
- ker je bilo delo drugačno kot po navadi,
- ker je bila tema uporabna (nekaterim prav zato, ker je bila zgodovinska),
- ker je učiteljica nekaterim učencem, ki imajo težave pri angleščini, pomagala,
- ker so dobili pobratno informacijo,
- ker so ugotovili, da lahko "resne" podatke dobijo tudi v angleških besedilih (npr. na internetu).
Učiteljica je bila zadovoljna,
- ker so bili cilji doseženi,
- ker so učenci celo uro zavzeto delali,
- ker je bila učencem ura všeč.
Zgodovina:
- učencem, ki niso snovi obravnavali pri angleščini, je bilo žal, da tega niso počeli tudi oni,
- vsi učenci so spoznali, da lahko zgodovino spoznavajo tudi preko angleških besedil,
- učencem je bil tak način dela všeč,
- učenci so bili zadovoljni, ker so lahko oni predstavili novo snov, in bili zato bolj samozavestni.
-Učiteljica je bila zadovoljna,
- ker so bili doseženi cilji,
- ker ni bila potrebna dodatna ura za razlago snovi.
10. Odzivi:DVE UČNI URI (PRI SLO IN ANG) PRI KATERIH SMO OBELEŽILI EVROPSKI DAN JEZIKOV, RAZSTAVA PLAKATA V VITRINI NA HODNIKU. PRI POUKU: RAZLAGA IN POGOVOR DOMA: PISANJE ESEJA (SLO: RAZMIŠLJANJE O JEZIKIH, ANG: DOMIŠLJIJSKI SPIS).


23.10.2013 20:57
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Barbara Rožmanec Rupnik in Špela Grum
b.rupnik@siol.net, spela.drmota@gmail.com
slovenščina angleščina
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana
2. Sodelujoči:
dijaki dveh prvih letnikov (1. K in 1. L) poklicno tehniškega izobraževanja, lesarski tehnik, v vsakem razredu po cca. 32 dijakov
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26.9.2012
šola
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dve učni uri (pri SLO in ANG) pri katerih smo obeležili Evropski dan jezikov, razstava plakata v vitrini na hodniku.
Pri pouku: razlaga in pogovor
Doma: pisanje eseja (SLO: razmišljanje o jezikih, ANG: domišljijski spis).
5. Cilji:
- dijak ve, kako so se razvili evropski jeziki,
- dijak se zaveda jezikovne pestrosti Evrope,
- dijak loči med besednimi vrstami
- dijak uri kritično / kreativno pisanje
- izražanje skozi ustvarjalnost: oblikovanje listov, drevesa
6. Vsebina:
- Nastanek evropskih jezikov,
- jezikovna pestrost Evrope,
- besedne vrste,
- kritično / kreativno pisanje
- ustvarjalna dejavnost
7. Potek in izvedba:
- Nekaj dni pred izvedbo ure sva dijake seznanili z delom, ki sva ga načrtovali.
- Pri uri SLO: nastanek evr. jezikov
- Pri SLO in ANG: jezikovna pestrost Evrope, Evropski dan jezikov
(vir: http://edl.ecml.at 23.10.2013)
- Pri SLO in ANG: ponovitev besednih vrst
- Zapis najljubše slovenske / angleške besede na drevesni list, oblak, sončni žarek, in oblikovanje drevesa
- Domača naloga: ANG: izbor 10 besed, vključijo v domišljijski spis "I could understand animals", SLO: razmišljanje o jeziku "Jezik je človekovo najmočnejše orodje".
8. Rezultati:
Oprijemljivi: - jezikovno drevo,
- spisi
Neoprijemljivi: - poznavanje besednih vrst,
- osveščenost o jezikovni pestrosti Evrope
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Obe profesorici sva zadovoljni z rezultati. Uri sta bili izvedeni tako, kot sva si jih zamislili. Krepili sva medpredmetno povezavo, sodelovali pri pripravi in izvedbi ur.
Cilji so bili večinoma doseženi, kar je velika spodbuda za naprej.
Takšen način dela zahteva malo več priprav, najlepša nagrada je, ko je eden od dijakov rekel: "Profesorica, to ste se pa odlično spomnila!".
Drevesi še vedno krasita naši učilnici, dijaki lahko dodajajo nove liste z novimi najljubšimi besedami. Žal ne morem pripeti slik,
10. Odzivi:
Pripravili smo prispevek za šolsko spletno stran, na uradni FB strani šole smo naredili objavo in obvestili tudi ostale dijake, da se je na ta dan praznoval Evropski dan jezikov.
http://www.lesarska.sclj.si/dijaki/prispevki-dijakov/25-obvestila-prispevki-dijakov/263-evropski-dan-jezikov-26-septemberhttps://www.facebook.com/pages/Srednja-lesarska-šola-Ljubljana/439951989416654
11. FotografijeIZDELAVA VELIKEGA JEZIKOVNEGA PLAKATA IN VEČTEDENSKA KRAJŠA RAZMIŠLJANJA O POMENU JEZIKOV


20.10.2013 10:56
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Matej Žist
matej.zist@guest.arnes.si
slovenščina
OŠ Jurija Vege Moravče
2. Sodelujoči:
Sodelovali so učenci 5. razreda (22) osnovne šole pod vodstvom učitelja slovenščine.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Šolska učilnica na OŠ Jurija Vege Moravče, 26. 9.-18.10. 2013 (domače delo, ure slovenščine)
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Izdelava velikega jezikovnega plakata in večtedenska krajša razmišljanja o pomenu jezikov
5. Cilji:
Spoznati evropske države; njihove zastave; jezike, ki jih govorijo evropski narodi; raznolikost zapisov jezikov; pripraviti učence na razmišljanje o jeziku in jezikih; ozavestiti jezikovno bogastvo Evrope; spoznati evropski dan jezikov in njegov smisel
6. Vsebina:
Vsak učenec je izbral in narisal zastavo ene evropske države;
- napisal je približno deset izrekov ali besed v jeziku izbrane evropske države;
- narisali so male zastave Evropske unije;
- izpisali so misli o jeziku in o njih razmislili, kaj pomenijo, razmišljanje predstavili;
- vse plakate, zastave in najbolj zanimive misli smo razstavili na steni v obliki rastočega velikega plakata.
7. Potek in izvedba:
Dela smo se lotili po delčkih: izdelki so nastajali pri učencih doma v obliki domačih nalog. Po vsaki domači nalogi smo se pogovorili o njihovem delu, spoznali kaj novega o evropskih državah in njihovih jezikih ali jeziku na splošno.
V tem okviru smo tudi gostili učenko osmega razreda, ki je predstavila skrivnostne jezike, izmišljene besede, argo - učenci so povedali svoje izmišljene besede.
Sami so tudi povedali, kako si predstavljajo dopolnitve jezikovnega plakata.
Misli o jezikih nam še vedno služijo za kratke pogovore o jezikih.
8. Rezultati:
Učenci so posamezne jezikovne plakate združili v velik jezikovni plakat, tako kot Evropa združuje svoje narode in njihove jezike.
Ob tem so spoznali evropsko jezikovno in nasploh kulturno raznolikost in enakopravnost ter se ob pregovorih in mislih pogovarjali o pomenu jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
O jezikih smo se po delčkih pogovarjali slab mesec, zato je bil pristop nevsiljen. S ponosom predstavijo plakat drugim učiteljem in učencem. Bolje poznajo pomen evropskega dneva jezikov, evropskih jezikov in jezika sploh.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani (20. 10. 2013): http://www.osmoravce.si/jupgrade/index.php/aktivnosti/zdrava-ola/clanki-o-zdravju/147-uncategorised/1197-jezikovni-plakat
11. FotografijeCELOSTNI KULTURNI DAN Z NASLOVOM SVETOVNI DAN JEZIKOV


8.10.2013 22:20
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Zavasnik, mojca.zavasnik@guest.arnes.si, OŠ VRANSKO-TABOR
Koordinatorica: Lavra Končnik Perpar
Drugi sodelujoči: Beatrika Jernejc, druge strokovne delavke šole in povabljeni naravni govorci iz različnih držav sveta
2. Sodelujoči:
Vsi učenci matične šole (259) in vsi učenci podružnične šole (118). Skupaj: 377 učencev od 1. do 9. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. september 2013, Vransko in Tabor
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Celostni kulturni dan z naslovom Svetovni dan jezikov
5. Cilji:
Učence smo želeli opozoriti na pomen učenja in znanja tujih jezikov ter na prisotnost različnih kultur v naši okolici.
6. Vsebina:
Učiteljice tujih jezikov na šoli, nekatere druge strokovne delavke šole in povabljeni naravni govorci iz različnih držav sveta smo izvedli eno šolsko uro trajajoče delavnice v izbranem tujem jeziku: angleščina, nemščina, turščina, švedščina, ruščina, urdu (Pakistan), italijanščina, arabščina, španščina, makedonščina, francoščina, jezik gluhih in naglušnih - znakovni jezik.
7. Potek in izvedba:
Vsako izmed naštetih delavnic smo izvajalci večkrat ponovili. Učenci so se selili iz učilnice v učilnico.
8. Rezultati:
Učenci so tekom dopoldneva izdelali mini knjižico, kamor so zapisali pomembnejše informacije z vsake posamezne delavnice, ki so ji prisostvovali. Na zadnjo stran so ob koncu kulturnega dne dodali še svoje vtise.
Učenci so se naučili novih besed v različnih tujih jezikih in se hkrati učili sprejemanja drugačnosti.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci in vsi strokovni delavci obeh šol smo bili mnenja, da smo dosegli zastavljene cilje. Odzivi učencev ter vseh izvajalcev delavnic so bili izredno pozitivni. Učenci so radi sodelovali. Dan jim je bil zanimiv in poučen. Naravni govorci so dejali, da so začutili, da na šoli spoštujemo njihovo kulturno raznolikost.
10. Odzivi:
Objave prispevkov, vtisov učencev in fotografij na šolski spletni strani, na spletnih straneh občin Vransko in Tabor, v lokalnih časopisih.
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU KEMIJE


4.10.2013 19:01
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Danica Mati Djuraki in Lidija Vidmar,
danica.mati@guest.arnes.si, lidija.vidmar1974@gmail.com,
kemija in nemščina,
OŠ Frana Albrehta Kamnik
2. Sodelujoči:
Učenci devetega razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Redni pouk kemije, ki poteka v nemščini,
začetek šolskega leta, ena šolska ura
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku kemije
5. Cilji:
- ponovitev vsebine atom in periodni sistem
- ponovitev nemških števnikov
6. Vsebina:
S pomočjo opisa natrijevega atoma v slovenskem in nemškem jeziku ter nemškega periodnega sistema učenci spoznajo nemške besede za pojme: vrstno in masno število, elektron, proton, nevtron, perioda, skupina. Pri pisanju svojih zgledov po vzorcu opisa natrijevega atoma se spomnijo, kaj pojmi pomenijo in ponovijo nemške števnike.
7. Potek in izvedba:
Učenci preberejo opisa v slovenščini in nemščini (nemško različico glej spodaj). S prirejanjem nemških besed slovenskim sestavijo slovarček strokovnih besed. Po zgledu opišejo še atome drugih elementov.

Nekateri učenci so za delo potrebovali tudi seznam nemških glavnih in vrstilnih števnikov.

Ordnungszahl von Natrium ist elf, Atommasse von Natrium ist dreiundzwanzig. Ein Natriumatom hat im Kern elf Protone und zwölf Nevtrone. Er hat elf Elektrone. Natrium ist in der ersten Gruppe des Periodensystems und das bedeutet, dass er ein Elektron in der letzten Schale hat. Deswegen bindet er eine Verbindung mit Atomen von anderen Elementen. Er ist in der dritten Periode des Periodensystems, deswegen hat er drei Schalen. In der ersten Schale sind zwei Elektrone, in der zweiten Schale sind acht Elektrone und in der dritten Schale ist ein Elektron.
8. Rezultati:
Opisi različnih atomov v zvezku, na zanimivejši način ponovljene vsebine.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so se dela prestrašili. Med uro so veliko negodovali, zlasti pri prvem opisu, težko jim je bilo pisati. A z vsakim primerom je bilo lažje. Pokazalo se je, da so nekateri pomene kemijskih pojmov pozabili, a so se jih z namigi sošolcev in učiteljic kar hitro spomnili. Pri preverjanju sem ugotovila, da so učenci na ta način vsebino zelo dobro ponovili.
10. Odzivi:RAZSTAVA


1.10.2013 22:38
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Šumandl, mojca.sumandl@gmail.com, prof. nemščine, Srednja prometna šola Maribor,
Mateja Petrovič, Danijela Kačinari, Mateja Pivec, Snežna Trojner Kvas.
2. Sodelujoči:
Dijaki vseh razredov
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26.9.2013, v avli in na hodnikih šole.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Razstava
5. Cilji:
Dijaki so spoznali kulturo in jezikovne raznolikosti posameznih držav.
6. Vsebina:
"Spoznajmo države"
7. Potek in izvedba:
S projektom »Spoznajmo države« so dijaki vseh razredov predstavili države in izpostavili njihove zanimivosti. Nekateri z hrano, glasbo, oblačili, s plakati in seveda pozdravi v posameznem jeziku. Ob prihodu je vsak dijaki dobil nalepko z napisom »Pogovarjaj se z menoj« v različnih jezikih ter vprašalnik, ki se je nanašal na razstavo posameznih držav.
8. Rezultati:
Dijaki so pripravili plakate, spekli tradicionalno pecivo iz države, ki jo predstavljajo, predvajali glasbo ter pozdravljali v različnih jezikih.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Vsi dijaki, ki so sodelovali pri pripravi držav, so se zelo potrudili na edinstven in zanimiv način in tako pritegnili pogled mimoidočih dijakov in profesorjev.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani in glasilu šole.
11. FotografijeZABAVEN KVIZ V TUJIH JEZIKIH Z GLASBENIMI IN RECITATORSKIMI TOČKAMI


1.10.2013 07:01
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Alenka Gortan (alenka.gortan@t-2.net)
angleščina, španščina,
Gimnazija Velenje
Jožica Plešnik, Nataša Makovecki, Jelka Oder, Sonja Nastran, Darja Joger
2. Sodelujoči:
Dijaki drugega letnika gimnazije Velenje sodelujejo aktivno, kot gledalci pa dijaki prvega in tretjega letnika
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Velika dvorana glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje,
trajanje: dve uri ob 12.30.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
zabaven kviz v tujih jezikih z glasbenimi in recitatorskimi točkami
5. Cilji:
učenje jezika brez katedra
osveščati potrebo po učenju in znanju tujih jezikov
učenje jezika ni nujno dolgočasno
6. Vsebina:
Program v tujih jezikih; kviz na odru, v dvorani pa sošolci, ki navijajo.
7. Potek in izvedba:
Vsaka paralelka izbere po pet dijakov, ki posedejo na oder za pet miz (vsaka paralelka ima svojo mizo) in potem kot skupina odgovarjajo na vprašanja iz različnih jezikov o različnih jezikih. Vsak odgovor je ovrednoten s točko, zmaga tisti razred, ki doseže največ točk. Sošolci sedijo v dvorani in navijajo za svoj razred. Kviz prekinjajo glasbene točke in zabavni program v angleščini, nemščini, španščini, francoščini.
8. Rezultati:
Ozaveščanje dneva jezikov,
ozaveščanje o možnostih migracij (študij, šola, izmenjave, delo) po Evropi,
doživeti tuje jezike v šolski situaciji, pa vendar brez katedra
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Dijaki so nad takšno obliko obeleženja dneva jezikov navdušeni, učitelji pa v to vložimo veliko truda. Na koncu smo vsi zadovoljni.
10. Odzivi:
Objava v lokalnem časopisu Naš čas.OBELEŽITEV/POČASTITEV EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV


30.9.2013 11:47
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Koordinatorica: Liana Miholič, prof. nem in an. liana.miholic@gfml.si
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
sodelujoči: Mojca Ficko Rodrigez špan., Milojka Vaupotič, nem., Beverley Landricombe an., Lidija Kos Ulčar fr.
2. Sodelujoči:
50 izbranih dijakov/inj drugih in tretjih letnikov Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer iz programov Predšolska vzgoja in Gimnazija.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
26. september 2013 od 10h - 12h
Glavni trg Ljutomer
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Obeležitev/počastitev Evropskega dneva jezikov
5. Cilji:
Vzpodbujanje učenja tujih jezikov, promocija ljubezni do materinega jezika, vzpodbujanje ohranjanja in razvijanja narečij
6. Vsebina:
Dijaki/nje so s pomočjo učiteljev pripravili 9 delavnic v petih jezikih: angleščini, nemščini, španščini, francoščini in slovenščini. Teme delavnic: učenje osnovnih španskih besed in številk (tekmovalne igrice), učenje osnovnih francoskih besed (petje in recitiranje), primerjanje angleških in slovenskih pregovorov (tekmovanje), kviz o angleščini (z naravno govorko), splošni kviz o nemščini, pantomima in preštevanka v nemščini, petje v nemščini, primerjave narečnih besed iz krajev Ljutomer, Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Ormož. Za otroke iz vrtca učenje angleških besed za dele telesa (petje in ples)
7. Potek in izvedba:

Na Glavni trg v Ljutomeru smo, kot vsako leto 26. septembra, povabili otroke štirih skupin iz Vrtca Ljutomer in osmošolce in devetošolce iz Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer.
Dijakinje predšolskega programa so skupine iz vrtca naučile angleških izrazov za dele telesa s pomočjo pesmic in plesa.
Dijaki Gimnazijskega programa so za osnovnošole izvedli delavnice v angleščini, francoščini, nemščini, španščini in delavnico na temo narečja, saj naši dijaki prihajajo iz vseh naštetih krajev
8. Rezultati:
Otroci iz vrtca so se naučili angleških izrazov za dele telesa.
Osnovnošolci so se naučili nekaj osnov španščine in francoščine, spoznali podobnosti in razlike med angleškimi in slovenskimi pregovori, spoznali nekaj dejstev o Evropski uniji in o državah, katerih jezike smo promovirali, preizkusili so se v nemščini in angleščini (naravne govorke) in se naučili nekaj slovenskih narečnih izrazov iz regije v kateri živimo, ter se naučili dejstva, da so narečja del naše kulturne dediščine in jih je treba uporabljati in negovati.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učitelji in učenci OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in vzgojiteljice in otroci iz Vrtca Ljutomer so bili mnenja, da smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili z izvedbo obeleženja Evropskega dneva jezikov in so bili z izvedbo zadovoljni.
10. Odzivi:
Prisoten je bil RADIO MAXI, oddaja o obeleženju Evropskega dneva jezikov je bila na sporedu v petek in ponovljena v soboto. Članek s sliko je izšel v dnevniku VEČER, novica s slikami je bila objavljena na Prlekija.on.net, prispevek v mesečni šolski TV oddaji in zapis o tem na šolski internetni strani.
11. FotografijeDEJAVNOST PRI POUKU, OBELEŽIMO EVROPSKI DAN JEZIKOV, 26. SEPTEMBER 2013


29.9.2013 22:21
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lejla Zadel, lejla.zadel@gmail.com
OŠ Toneta Čufarja Jesenice
likovna vzgoja, angleščina,
2. Sodelujoči:
8. razred -
9 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
20. september 2013
šola, računalnišla učilnica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnost pri pouku, obeležimo Evropski dan jezikov, 26. september 2013
5. Cilji:
Z uporabo računalnika likovno opremiti angleške pregovore
6. Vsebina:
Učenci so spoznali neketere pogosteje uporabljene angleške pregovore in jih poizkušali slikovno oz. likovno izraziti. Čas dela: 1 šolska ura
7. Potek in izvedba:
Učenci so izbrali en angleški pregovor, odprli proram Slikar na računalniku, delali so v parih ali posamezno, likovno so izrazili pomen pregovora.
8. Rezultati:
Nastalo je nekaj zanimivih elektronskih sporočil, s katerimi so učenci spoznali angleške pregovore in ustvarjali s pomočjo računalniškega risarskega orodja
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tako kot vedno, ob medpredmetnem povezovanju in uporabi večih učnih sredstev ali metod dela, so rezultati zanimivi in uspešni. Učenci se kreativno izražajo, udejstvujejo in si med seboj pomagajo
10. Odzivi:
11. FotografijeDEJAVNOST PRI POUKU, OBELEŽIMO EVROPSKI DAN JEZIKOV, 26. SEPTEMBER 2013


29.9.2013 22:18
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Lejla Zadel, lejla.zadel@gmail.com
OŠ Toneta Čufarja Jesenice
likovna vzgoja, angleščina,
2. Sodelujoči:
8. razred -
9 učencev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
20. september 2013
šola, računalnišla učilnica
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Dejavnost pri pouku, obeležimo Evropski dan jezikov, 26. september 2013
5. Cilji:
Z uporabo računalnika likovno opremiti angleške pregovore
6. Vsebina:
Učenci so spoznali neketere pogosteje uporabljene angleške pregovore in jih poizkušali slikovno oz. likovno izraziti. Čas dela: 1 šolska ura
7. Potek in izvedba:
Učenci so izbrali en angleški pregovor, odprli proram Slikar na računalniku, delali so v parih ali posamezno, likovno so izrazili pomen pregovora.
8. Rezultati:
Nastalo je nekaj zanimivih elektronskih sporočil, s katerimi so učenci spoznali angleške pregovore in ustvarjali s pomočjo računalniškega risarskega orodja
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Tako kot vedno, ob medpredmetnem povezovanju in uporabi večih učnih sredstev ali metod dela, so rezultati zanimivi in uspešni. Učenci se kreativno izražajo, udejstvujejo in si med seboj pomagajo
10. Odzivi:
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU IN RAZSTAVA.


28.9.2013 17:44
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Petra Klobasa, petra.klobasa@sola-podlehnik.si; OŠ Podlehnik
predmet, ki ga poučujem: angleščina
ostali sodelujoči učitelji: Majda Erlač
2. Sodelujoči:
Učenci 7., 8., 9. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Podlehnik, v času pouka na dan jezikov, 26.9.2013.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku in razstava.
5. Cilji:
Učenci so poslušali in primerjali enako besedilo v več jezikih, primerjali "zven" jezikov in prevode posamznih besed in fraz.
6. Vsebina:
Učenci so brali odseke literarnega dela Zvezdica Zaspanka, Frana Miličnskega - Ježka v štirih jezikih in sicer v slovenščini, hrvaščini, angleščini in nemščini.
7. Potek in izvedba:
Dejavnost je potekala pri pouku, v 7. razredu 15 minut, v 8. in 9. pa celo šolsko uro. Učenci so izmenično brali besedilo v vseh treh jezikih, ter se med branjem in po njem pogovarjali o vsebini, prevodu imen in podobno. nato pa izdelali plakate na to temo.
8. Rezultati:
Razstava z naslovom Evropski dan jezikov z plakati na katerih najdemo učencem ljube odseke Zvezdice Zaspanke v slovenščini in enem od treh tujih jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učencem je bila dejavnost všeč, saj gre za popestritev pouka, hkrati pa so imeli priložnost uriti svoje bralne veščine v tujih jezikih. Še posebno zanimivo je bilo branje v hrvaškem jeziku, saj se z njim srečujejo pogosto v vsakdanjih situacijah, glede na to, da živijo učenci naše šole na mejnem področju, ter v času dopustovanja na grvaški obali, a ga slišijo in uporabljajo v glavnem v govorni obliki, veliko redkeje pa v pisni obliki.
10. Odzivi:
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU, NA KONCU RAZSTAVA.


27.9.2013 12:22
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Monika DOBRIJEVIČ (NEMŠČINA) monika.dobrijevic@gmail.com, DENIS ŽOLDOŠ (ANGLEŠČINA) denis_zoldos@hotmail.com

OSNOVNA ŠOLA FOKOVCI, FOKOVCI 32, 9208 FOKOVCI
2. Sodelujoči:
6. RAZRED: 16 UČENCEV
7. RAZRED: 15 UČENCEV
8. RAZRED: 14 UČENCEV
9. RAZRED: 8 UČENCEV
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
FOKOVCI, OD 24. DO 26.09. 2013
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
JEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU, NA KONCU RAZSTAVA.
5. Cilji:

- POUDAREK NA RAZNOLIKOSTI JEZIKOV
- KULTURNA PESTROST EVROPE
- POMEN JEZIKOV
6. Vsebina:
PREGOVORI V NAŠEM VSAKDANJIKU.
7. Potek in izvedba:
UČENCI SO PRI POUKU NEMŠČINE IN ANGLEŠČINE POISKALE POGOSTE PREGOVORE, KI JIH UPORABLJAMO V NAŠEM VSAKDANJIKU. IZBRANIM PREGOVOROM SO NATO POISKALI ŠE V NEMŠKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU. UČENCI SO POTEM VSE PREGOVORE PODKREPILI Z ILUSTRACIJAMI.
8. Rezultati:
UČENCI SO VIDELI, DA SO SI PREGOVORI ZELO PODOBNI, NEKATERIH PA NE MOREŠ DOBESEDNO PREVAJATI IN DA JE PREGOVOR ZELO TEŽKO PRENESTI V SLIKO.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
ZELO RADI SO SODELOVALI, VSAK NA SVOJ NAČIN. ENI SO RISALI, DRUGI BRSKALI PO SPLETU, TRETJI SO UREDILI PLAKATE. V GLAVNEM SO BILI VSI VKLJUČENI V DOGAJANJE.
10. Odzivi:
11. FotografijeJEZIKOVNE DELAVNICE, RAZSTAVA IZDELKOV, RADIJSKA ODDAJA. PRED LETI SMO ORGANIZIRALI ŠOLSKO PRIREDITEV POSVEČENO DNEVU EVROPSKIH JEZIKOV. NASTOPAJOČI SO SE PREDSTAVILI S SKEČI, GLASBENIMI TOČKAMI, RECITIACIJAMI V AN, NE, ŠP.


26.9.2013 13:47
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Marija Burnik, knjiznica.ostcj@guest.arnes.si, učiteljica TJA na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice, Tavčarjeva 21
ostali sodelujoči učitelji: Karmen Kržič, Urška Willewaldt, Branka Poklukar, Lejla Zadel
2. Sodelujoči:
Učenci od 5. do 9. razreda.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Od 24. do 26. 9, na OŠ Toneta Čufarja Jesenice
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovne delavnice, razstava izdelkov, radijska oddaja.
Pred leti smo organizirali šolsko prireditev posvečeno dnevu evropskih jezikov. Nastopajoči so se predstavili s skeči, glasbenimi točkami, recitiacijami v AN, NE, ŠP.
5. Cilji:
Spoznavanje učencev z večjezikovno in kulturno različno Evropo.
6. Vsebina:
Pregovori, pozdravi, fraze v SL, AN, NE, RU in ITA.
7. Potek in izvedba:
Jezikovne delavnice so potekale v učilnicah v času pouka TJA IN TJN.
8. Rezultati:
Učenci so se naučili pregovore in pozdrave v tujih jezikih. Z radijsko oddajo so dobili podatke o uradnih in delovnih jezikih v EU.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so bili nad delom zelo navdušeni, ustvarjalni in motivirani. S tem načinom dela želimo nadaljevati tudi v prihodnosti in načrtujemo tudi bolj obširne akcije.
10. Odzivi:
Objava na šolski spletni strani, odzivi še sledijo.RUBRIKA HIŠICA BESED, OBJAVLJENA V REVIJI, SPODBUDA ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA SPLETNIH STRANEH


23.9.2013 15:59
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Uredništvo revije Ciciban,
avtorici Manca Perko, Barbara Hanuš
2. Sodelujoči:
revija Ciciban in
spletne strani Založbe Mladinska knjiga
http://www.mladinska.com/ciciban/ucne_priprave
Manca Perko, Barbara Hanuš - avtorici
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Ciciban, šolsko leto 2013-14, enkrat mesečno redna rubrika in
http://www.mladinska.com/ciciban/ucne_priprave
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Rubrika Hišica besed, objavljena v reviji,
spodbuda za vzgojno-izobraževalno delo na spletnih straneh
5. Cilji:
Bralci bogatijo besedni zaklad; zaznavajo zven jezikov; krepijo zavedanje o jezikovni različnosti; iščejo besede v slikovnih slovarjih; izdelajo svoje slovarje in svoje hišice besed; rešujejo uganke; naučijo se novo pesmico
6. Vsebina:
Spoznavanje besed v jezikih sosednjih držav in angleščine. Septembra besede za šolske potrebščine, oktobra štetje do 12. Oktobra priprava za vzgojno-izobraževalno delo na spletnih straneh
7. Potek in izvedba:
Mesečna rubrika, trajanje: eno šolsko leto.
8. Rezultati:
Otroci se naučijo novih besed, krepijo zavedanje o jezikovni različnosti in se učijo sprejemati drugačnosti, zaznavajo zven jezikov, opazujejo ilustracije, berejo in se učijo pravilne izgovarjave, opazujejo podobnosti in razlike med jeziki ipd.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Na srečanjih uredništva z učitelji in mentorji se izmenjujejo prva mnenja. Rubrika je še nova, saj je prvič izšla v septembrski številki.
10. Odzivi:
Objava vsak mesec v reviji Ciciban ter od oktobra na spletnih straneh
http://www.mladinska.com/ciciban/ucne_priprave
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU KEMIJE.


22.9.2013 19:49
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Karmen Slana in Vanja Kavčnik Kolar, karmen.slana@gmail.com,
OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika.
2. Sodelujoči:
45 učencev iz 9.r.
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Redni pouk kemije, ki poteka v angleščini, blok ura, ob zaključku šolskega leta ali v okviru eko dnevov.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku kemije.
5. Cilji:
- z eksperimenti dokazati prisotnost različnih hranil v izbranih živilih
- spoznati angleško besedišče s področja laboratorijskih pripomočkov in kemijske varnosti
- opažanja in rezultate eksperimentalnega dela zapisati in predstaviti v angleščini
6. Vsebina:
Vrste hranil v živilih - uporaba prehranjevalne piramide. Dokazne reakcije za maščobe, proteine, monosaharide in polisaharide. Angleško besedišče za lab equipement, foods and chemikals. Pripravimo: maslo kot primer živila z veliko maščob, med in sok kot primer za monosaharide, kruh in svaljki za polisaharide in jajce za proteine ter reagente: jodovica, fehlingov reagent, vodna raztopina bakrovega sulfata, aceton... in laboratorijske pripomočke: kuhalnik, čaše, epruvete, kapalke, klešče...
7. Potek in izvedba:
1. Laborant skupaj z učiteljem kemije pripravi snovi in reagente za izbrane dokazne reakcije.
2. Učiteljica kemije učencem predstavi vrste eksperimentov.
3. Učiteljica angleščine predstavi besedišče, ki ga bodo potrebovali ob slikah na interaktivni tabli.
4. Sledi skupinsko eksperimentalno delo. Posamezni učenec iz skupine izvede po eno dokazno reakcijo. Opažanja zapisujejo skupaj in sporti v angleščini v naprej pripravljeno tabelo.
5. Skupine poročajo o opažanjih in dobljenih rezultatih v angleščini.
6. Učitelj kemije evalvira učenčevo pridobljeno znanje s pomočjo interaktivnih nalog.
8. Rezultati:
Učenci uporabljajo na novo pridobljeno besedišče pri naslednjih vprašanjih:
1.What lab equipement do you need by all ot these these experiments?
2.Which food contained proteins, polysaccharides, monosaccharides, fats?
3.How can you prove that?
4.Are there any precautions for you to follow in order to be safe?
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci so se sprva prestrašili, da ne bodo ničesar razumeli. Zelo hitro so ugotovili, da je besedišče preprosto, da ga že dobro poznajo, le povezati ga je bilo še potrebno. Uporabljali smo present simple tense. Eksperimetnov so se lotili z navdušenjem kot vedno. Tudi zapis opažanj v tabelo jim ni delal težav niti poročanje v angleščini. Navdušeni so bili nad interaktivnimi nalogami. Izrazili so, da bi tako lahko bilo večkrat, žal pa je bilo konec šolskega leta in za njih tudi zaključena osnovna šola.
10. Odzivi:
Pri prvi in drugi izvedbi je bilo objavljeno na spletni strani šole.
11. FotografijeJEZIKOVNA DEJAVNOST PRI POUKU


19.9.2013 02:33
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Mojca Velušček
OŠ Šmartno pod Šmarno goro
mojca.veluscek@os-smartno.si
2. Sodelujoči:
Učenci obveznega drugega tujega jezika – nemščina
Osnovna šola - 7. razred
55 učencev
(prikazani bodo vzorčni primeri)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Obravnava redne snovi pri pouku nemščine v 7. razredu.
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Jezikovna dejavnost pri pouku
5. Cilji:
Učenec predstavi samega sebe v nemščini s pomočjo čarobne mize
(Čarobna miza: tehnika snemanja z videokamero)
6. Vsebina:
Predstavitev samega sebe: ime, starost, prebivališče, počutje, bratje /sestre, najljubša barva...
7. Potek in izvedba:
Dejavnost pri pouku traja 2 šolski uri:
a. 1. ura
• Učitelj se predstavi v nemščini. Kjučne besede ima predstavljene na simboličnem predmetu (npr. cvet, pri čemer vsak list cveta predstavlja en podatek), na projekciji so jezikovni vzorci za izražanje predstavitve.
• Ko učitelj predstavi sebe, stopi do vsakega učenca in ga sprašuje po njegovih podatkih.
• Vsak učenec med to uro spregovori v nemščini ob pomoči učitelja, učenci si jezikovne vzorce zapišejo v zvezek.
• Za domačo nalogo izdela poljuben predmet s ključnimi besedami svojih podatkov (ime, starost s številko, najljubša barva itd.)
b. 2. ura
1. Učenci snemajo filme v skupinah po štiri. Vsak član skupine ima svoje naloge: igralec – snemalec – vodja produkcije – režiser. Naloge vsakega deležnika so opredeljene v slikovni priponki.
2. Pri snemanju poskušajo biti časovno racionalni. Prvič poskušajo zaigrati situacijo, drugič le-to posnamejo. Če poskus ni uspel, snemajo še enkrat. Oddajo boljši video izdelek.
3. Domača naloga: oddaja izdelka (e-pošta, spletna učilnica)
8. Rezultati:
Učenci izdelajo film po vsebini obravnavane učne snovi. Snemanje filmov je oblika kreativnega timskega ponavljanja besedila. Hkrati pa nastane izdelek oz. videoposnetek, ki ga lahko ocenimo, objavimo na spletu, ga pokažemo staršem.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Samorefleksija učiteljice: Kreativni način »drila« učence motivira. Učenci se sami odločijo, koliko kreativnosti želijo imeti ali pa upoštevajo uniformirana priporočila. Tak način dela z vidika pedagoškega dela časovno ni potraten. Potrebno pa je usvojiti tehniko vodenja razreda za tak način poučevanja.
Odziv učencev opredeljuje neposredna reakcija učenca: »Učiteljica, ali bomo večkrat tako delali?«. Učenci tak način dela sprejemajo z odprtimi rokami. Radi sodelujejo pri pouku, če lahko uporabljajo mobilni telefon, in se kreativno izražajo.
Starši z verbalnim in neverbalnim odhivom s ponosom spremljajo neposredno prikazan napredek v znanju svojega otroka.
10. Odzivi:
Objava na spletni strani šole oz. predmeta:
http://youtu.be/G2NRK_59uI4
Vsebine so prikazane v obliki delavnic na seminarju E-šolstva.
11. FotografijeVEČJEZIČNA PRIREDITEV OB KONCU ŠOLSKEGA LETA


16.9.2013 16:58
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Zorica Kozelj, prof. angl.
zorica.kozelj@guest.arnes.si
sodelavci naše šole
OŠ CVetka Golarja, Škofja Loka
2. Sodelujoči:
učenci od 4. do 9. razreda
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
Zaključna prireditev, 23. 6. 2010
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Večjezična prireditev ob koncu šolskega leta
5. Cilji:
cilji: vključitev učencev, katerih maternih jezik ni slovenščina, ki sem jih v tistem letu poučevala angleški jezik
Pomeben cilj pa je bil, da ti učenci spregovorijo v svojem maternem jeziku in da so na svoj jezik ponosni.
Vzpodbujala sem jih,da so lahko ponosni, da poleg angleščine in slovenščine govorijo še jezike, ki jih mi oz. sošolci ne znamo.
6. Vsebina:
Prostor: športna dvorana naše šole
Vsebina: prireditev je predstavljala letališče Cvetko (po naši šoli). Na letališče so prihajali potniki različnih narodnosti. Ko so oddajali prtljago, sta jih voditelja nagovorila v slovenščini ali angleščini, potniki pa so odgovarjali v maternih jezikih. Tako so lahko obiskovalci, tako učenci, učitelji in starši slišali jezike, ki jih naši učenci govorijo. Tako smo vključili različne jezike: srbski, makedonski, bosanski, hrvaški, ukrajinski, črnogorski.
Nekateri učenci pa so govorili nemško ali angleško.
7. Potek in izvedba:
Prireditev je trajala eno šolsko uro in pol ter bila sprejeta z navdušenjem.
Učence smo pripravili že prej, čeprav so nekateri zavračali govoriti v svojem maternem jeziku, a smo jih spodbujali, da je znanje več jezikov prednost vsakega človeka.
8. Rezultati:

Obiskovalci so čutili, da na naši šoli cenimo vse učence, da so enakovredni in da cenimo njihovo kulturno raznolikost.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Cilji so bilo doseženi. Učenci so po nastopih v svojih maternih jezikih doživeli bučen aplavz publike. Sijali so od sreče in ponosa.
10. Odzivi:

posnetek na DVD-OBRAVNAVA PRI POUKU: IZŠTEVANKE IN USPAVANKE -PETJE USPAVANK V RAZLIČNIH JEZIKIH NA ŠOLSKI PREDSTAVI -PETJE PESMI "ČE SI SREČEN" V MATERNIH JEZIKIH OTROK, KI PRIHAJAJO IZ DRUGIH DRŽAV


13.9.2013 08:00
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Adrijana Božič Bianchini
adri.bozic8@gmail.com
slovenščina
OŠ Dante Alighieri, Izola
2. Sodelujoči:
-učenci prvega in drugega razreda, predstavijo izštevanke in uspavanke v svojem maternem jeziku (italijanskem, hrvaškem, španskem, makedonskem, srbskem, angleškem)
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
-med šolskim letom
-na šolski proslavi
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
-obravnava pri pouku: izštevanke in uspavanke
-petje uspavank v različnih jezikih na šolski predstavi
-petje pesmi "Če si srečen" v maternih jezikih otrok, ki prihajajo iz drugih držav
5. Cilji:
-sprejemanje drugačnosti
-medkulturno ozaveščanje
-spoznanje, da je etnična različnost bogastvo, ki nam pomaga vključevati se v družbo družbo
6. Vsebina:
-izštevanke,
-uspavanke
-obravnava in petje pesmi "Če si srečen" v vseh maternih jezikih otrok iz oddelka
7. Potek in izvedba:
-po učnem programu obravnavam pri pouku slovenščine izštevanke in uspavanke v slovenskem jeziku (poučujem slovenščino na šoli z italijanskim učnim jezikom)
-učenci, katerih materni jezik ni slovenski, predstavijo izštevanke in uspavanke v svojih maternih jezikih
8. Rezultati:
-učenci so bolj socializirani, začutijo bogastvo drugačnosti, zato kar sami sprašujejo med poukom učence, katerih materni jezik je drugačen od njihovega, kako se nekaj pove v njihovem jeziku.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Pozitivni rezultati so se pokazali tudi prisamoevalvacijskem poročilu ob zaključku šolskega leta.
10. Odzivi:PROJEKTNO SREČANJE V OKVIRU PROJEKTA COMENIUS.VEČSTRANSKA PARTNERSTVA. SPREJEM GOSTOV: POLEG NAŠE RAVNATELJICE SO GOSTE SPREJELI TUDI ŽUPAN OBČINE ŠKOFJA LOKA G. MIHA JEŠE TER VELEPOSALNIKE REPUBLIKE LITVE, ČEŠKE REPUBLIKE IN TURČIJE V SLOVENIJI.


11.9.2013 16:11
1. Avtorji in izvajalci dejavnosti oz. dogodka:
Zorica Kozelj,
učiteljica angleščine (zorica.kozelj@guest.arnes.si)
Karla Krajnik (ravnateljica), Andrej Novljan, Jerneja Bokal, Majda Kosec, Gita Šmid, Marija Trilar, Zdenka Primožič, Majda Bertoncelj, Jasna Camlek, Marta Starman, Janez Triler.

OŠ Cvetka Golarja , Frankovo naselje 51, Škofja Loka
2. Sodelujoči:
učenci 9. razreda - 30 naše šole

21 učencev iz Litve, Češke Republike, Turčije in Španije
14 gostujočih učiteljev
3. Čas in kraj/mesto izvedbe dejavnosti oz. dogodka:
OŠ Cvetka Golarja, 24. do 29. marca 2012
4. Vrsta dejavnosti oz. dogodka:
Projektno srečanje v okviru projekta Comenius.večstranska partnerstva.
sprejem gostov: poleg naše ravnateljice so goste sprejeli tudi župan občine Škofja Loka g. Miha Ješe ter veleposalnike republike Litve, Češke republike in Turčije v Sloveniji.
5. Cilji:
poznavanje tujih jezikov, komunikacija v angleščini, medkulturni dialog, spoznavanje novih kultur, dežel in kulinarike, navezovanje socialnih stikov, spoznavanje maternega jezika vsake gostujoče dežele, evropska dimenzija, kulturna dediščina, strpnost, enakopravnost med učenci neglede na kulturno, jezikovno ozadje in versko prepričanje.
6. Vsebina:
ogled naravne in kulurtne dediščine našega kraja,
delavnice na temo pripovedke vsake dežele-ilustracije in predstavitve v angleščine
pregovori: prevod v materne jezike (slovenski, litovski, češki in španski.katalonski).
Učenci so pregovore iz angleščine prevedli v materne jezike in jih predstavili ostalim učencem.
Skupna pesem- himna: 5 kitic, vsaka kitica v jeziku držav udeleženk. Vsi učenci so potem to pesem peli, v vseh jezikih.
Druženje z vrstniki, ples, družabni večeri.
7. Potek in izvedba:
Srečanje je potekalo 6 dni. Učenci in učitelji so obiskali Postojnsko jamo, Bled in škofjeloški grad. Tuje učence so gostili naši učenci, doma, pri svojih družinah. To je pomeben element srečanja, saj so na ta način spoznali način življenja pri nas. IV šoli so potekale delavnice in predstavitve,
Skupina iz Litve je obiskala tudi veleposlanika Litve v Ljubljani. Zanje so pripravili sprejem.
8. Rezultati:
Predvsem so se stkala prijateljstva. Učenci so še vedno v stikih preko socialnih omrežij. Prav vsi učenci so dobili občutek za sprejemanje novih kultur in jezikov. Menimo, da je bil namen dosežen, kajti v osprednje smo postavili strpnost do drugih in pomembnost znanja tujih jezikov ter da se nihče ne sme sramovati svojega jezika, ravno nasprotno, ponosni moramo biti, d aznamo več jezikov.
9. Refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi:
Učenci vseh šol so bili zadovoljni, doživeli so nepozabne trenutke, še vedno imajo stike.
10. Odzivi:
Objave: Ločanka, Radio Ognjišče.

spletna stran, kjer so zabeležene kratke vsebine s srečanja.

http://www.oscg-info.si/video_vsebine