Nacionalna konferenca
Poti do kakovostnega znanja
naravoslovja in matematike

Brdo pri Kranju
11. in 12. december 2012

DOMOV KONTAKT

Gradiva konference

Naravoslovno izobraževanje v Evropi: nacionalne politike, prakse in raziskave ( celotna študija, poudarki iz študije)

Matematično izobraževanje v Evropi: skupni izzivi in nacionalne politike ( celotna študija, poudarki iz študije)

Zbornik prispevkov konference NAMA 2012 19 MB

Rezultati evalvacijskega vprašalnika za udeležence konference NAMA 2012 44 KB


GRADIVA PREDAVATELJEV

Torek, 11. december 2012

 • Tiskovna konferenca

Predstavitev rezultatov TIMSS in PIRLS 2011, Pedagoški inštitut 

 • Plenarno predavanje

Languages and math/sciences as vectors for civic education: preparing our children to live in a globalized world, Bruno della Chiesa 

Poglobljeni pregled rezultatov TIMSS in PIRLS 2011 v vzporednih skupinah:

 • PIRLS bralna pismenost, Marjeta Doupona Horvat
 • TIMSS matematika, Barbara Japelj Pavešić 
 • TIMSS naravoslovje, Karmen Svetlik 

 • Plenarno predavanje

Razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih in učiteljih, dr. Andrej Šorgo 

Vključevanje novega znanja v pouk NAMA, dr. Mojca Čepič 

 • Tematske steze
1. tematska steza: Bralna pismenost pri naravoslovju in matematiki
 • Bralna pismenost kot opora naravoslovni in matematični pismenosti, dr. Fani Nolimal 
 • Razvoj bralne pismenosti pri matematiki v 2. razredu, Anita Rojnik 
 • Ravni bralnega razumevanja v 2. triletju pri obdelavi podatkov, Tjaša Vidmar Kenda in Tina Žagar 
 • Se učimo fizike ali angleščine? Oboje!, Berta Kogoj 
2. tematska steza: Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki
 • Aktivni pouk: pot do kakovostnega znanja naravoslovja?, dr. Vesna Ferk Savec
 • Poučevanje in učenje s samoizdelanimi kemijskimi modeli, Darinka Sikošek in Mateja Žuželj 
 • Aktivno v svet stožnic, Sonja Ivančič 
 • Aktivna metoda za učenje mitoze, Janina Žorž 
 • Aktivna obravnava večkotnikov, Mojca Pev 
3. tematska steza: Kontekstualizacija pouka pri naravoslovju in matematiki
 • Kontekstualizacija pri pouku matematike, dr. Zlatan Magajna
 • Naravoslovni poskusi v vrtcu, Alenka Bradač 
 • Polarizacija okrog nas, Saša Ziherl in Maja Pečar
 • Stik z električno upornostjo, dr. Katarina Susman, David Rihtaršič in Tomaž Kušar
 • Pouk kemije z uporabo učnih modulov PROFILES, Barbara Šket, dr. Vesna Ferk Savec in dr. Iztok Devetak 
4. tematska steza: Diferenciacija in individualizacija pouka naravoslovja in matematike
 • Učna individualizacija in diferenciacija s perspektive pomoči učencem z učnimi težavami, dr. Amalija Žakelj 
 • Nadarjeni učenci pri pouku kemije, Irma Murad
 • Samostojno terensko delo dijakov v izbranem koščku gozda skozi daljši čas, Metka Škornik
5. tematska steza: Vrednotenje znanja pri naravoslovju in matematiki
 • Ne spreglejmo vloge produktivnega pogovora za kakovosten pouk matematike in naravoslovja, ddr. Barica Marentič Požarnik 
 • Spremljanje in samoocenjevanje znanja učencev 4. razreda pri matematiki, Vesna Vršič in Metka Flisar 
 • Uporaba metode Johna Hattija pri kemiji, Anastazija Avsec 
 • Med oceno in rezultati NPZ: Primerjava dosežkov učencev 9. razreda v osnovni šoli Martina Krpana pri NPZ 2012 iz matematike in zaključne ocene matematike v šolskem letu 2011/2012, Iris Kravanja Šorli in Maja Kravanja 
 • Reševanje problemske naloge iz raziskave PISA 2003, preverjanje matematične pismenosti učiteljev in dijakov ter opisniki za ocenjevanje problemskih nalog pri matematiki, Jasna Kos in Simona Vreš 
6. tematska steza: Povezovanje po dolgem in počez
 • Povezovanje po dolgem in počez? Seveda, ne pa tudi vsevprek!, Katja Pavlič Škerjanc 
 • S povezovanjem učencev razredne in predmetne stopnje med šolskimi zidovi in zunaj njih lahko povečamo motivacijo za učenje naravoslovnih predmetov, Tjaša Kampos in Violeta Stefanovik
 • S povezovanjem matematike, fizike, kemije in angleščine do priprave svežega sadnega sladoleda v osnovni šoli, Franc Gosak 
 • Zvok v naravoslovju in glasbi – praktični prikaz timskega načrtovanja in aktivne izvedbe učne ure, Tomi Bušinoski in Jelka Pal 
 • Matematični model povečane vsebnosti CO2 v zraku, Maja Vogrinčič Bizjak 
7. tematska steza: Enajsta šola
 • Neformalno izobraževanje – šele enajsta šola je prepozno, dr. Miha Kos 
 • Izvenšolsko neformalno izobraževanje mladostnikov o trajnostnem varovanju lokalnih vodnih virov, Liliana Vižintin 
 • Verižni eksperiment kot interesna dejavnost, Gregor Udovč 
 • Aktivnosti Vodnikove enajste šole in drugo delo z nadarjenimi na naravoslovnem področju, Renata Filipič


Sreda, 12. december 2012

 • Plenarno predavanje

Eurydice – predstavitev študij o matematičnem in naravoslovnem izobraževanju, Bernadette Forsthuber

 • Predstavitev e-plakatov
LCD 1 (tematska steza: 2. Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki)
 • Spoznavamo vodo, Betti Tomšič 
 • Pajek splete mrežo med področji dejavnosti v vrtcu, Dragica Toplišek Tušar 
 • S kolesom v vrtec, Andreja Žnidar
LCD 2 (tematska steza: 2. Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki)
 • Uporaba mobilnih naprav pri pouku fizike, Lidija Babič in Damjan Štrus 
 • Matematično modeliranje pri eksperimentalnem pouku fizike, Anja Jesenek Grašič 
 • Matematika v naravoslovju – priprava nasičene raztopine sladkorja in prikaz rezultatov, Dobrila Lazović in Mojca Vrtič 
LCD 3 (tematska steza: 2. Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki)
 • Konstruktivistični način osvajanja pojmov živa in neživa narava, Milena Ristić
 • Razvijanje spretnosti uporabe Vernierjeve opreme pri poglobljenem učenju ekologije Triglavskega narodnega parka, Sabina Lepen Narić 
 • Izvedba naravoslovnih dni v osnovni šoli s študenti biologije, Andreja Špernjak
LCD 4 (tematski stezi: 2. Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki in 4. Diferenciacija in individualizacija pouka naravoslovja in matematike)
 • Sodelovalno učenje matematike v mednarodnem projektu, Tatjana Gulič 
 • Prilagoditve in pomoč učencem z učnimi težavami pri matematiki in naravoslovju v osnovni šoli, Tatjana Božič Geč 
 • Igrivo in otrokom prijazno do predstav o številih, Mojca Klug
LCD 5 (tematski stezi: 2. Aktivni pouk pri naravoslovju in matematiki in 5. Vrednotenje znanja pri naravoslovju in matematiki)
 • Dnevne temperature – obdelava podatkov z uporabo IKT in e-gradiv, Andreja Klančar in Saša Sašić 
 • Spletni kvizi za samostojno utrjevanje in preverjanje vsebin iz naravoslovja v 5. razredu, Mladen Kopasić 
 • Majhen korak za človeštvo, velik za posameznika ali vzgoja mladega raziskovalca, Alenka Perko Bašelj in Mojca Orel
LCD 6 (tematska steza: 6. Povezovanje po dolgem in počez)
 • Vič gre v vesolje, Alenka Mozer, Timotej Maroševič, dr. Vida Kariž Merhar, Sonja Artač in Rok Capuder 
 • Ujeti krivuljo poti Sonca čez dan in jo opisati z matematičnim orodjem, Boris Kham in Alenka Cvetkovič 
 • Obseg kroga in opravljena pot – matematika na prostem, Andrej Oberwalder Zupanc 
LCD 7 (tematska steza: 6. Povezovanje po dolgem in počez)
 • Naravoslovni tabor za tretješolce, Bernardka Bernard 
 • Primer medpredmetnega sodelovanja z uporabo IKT pri izvedbi naravoslovnega dneva, Vesna Rajar in Jani Strnad
 • Izboljšanje kakovosti pouka naravoslovja s sodelovanjem v projektu iEARN, Tanja Bogataj 
LCD 8 (tematska steza: 6. Povezovanje po dolgem in počez)
 • Mreženje kompetenc za trajno znanje, Evgenija Peternel 
 • Povezovanje pri naravoslovnih predmetih po vertikali na OŠ Brinje Grosuplje, Tanja Vičič in Marjeta Kolbl 
 • Aktivno timsko poučevanje naravoslovja in tujega jezika v 6. razredu, Manja Kokalj in Ksenija Tripkovič 
LCD 9 (tematski stezi: 6. Povezovanje po dolgem in počez in 7. Enajsta šola)
 • Projekt SECURE v Sloveniji, dr. Barbara Rovšek in dr. Jurij Bajc 
 • Ekošola kot dodatek k pouku naravoslovja, Katarina Kamnar 
 • Želje osnovnošolcev glede učenja naravoslovja, mag. Drago Skurjeni 
LCD 10 (tematska steza: 7. Enajsta šola)
 • Poskusimo s poskusi in predstavimo znanost na odru, Ambrož Demšar 
 • Taborniške veščine kot orodje za razvoj kompetenc na področju naravoslovja, Tadej Pugelj 
 • Gojenje gob, Primož Fabjan in Majda Dobravc 
 • Plenarno predavanje

Osnovne sestavine kakovostnega pouka matematike, dr. Petar Pavešić 

 • Delavnice
1. a Matematične naloge iz preizkusov znanja TIMSS 2011: zasnova, razumevanje rezultatov, uporaba pri poučevanju in učenju, Barbara Japelj Pavešič, PI 
1. b Od zaprtih k odprtim problemom, Silva Kmetič in mag. Mojca Suban Ambrož, ZRSŠ 
2. a Naravoslovne naloge iz preizkusov znanja TIMSS 2011: zasnova, razumevanje rezultatov, uporaba pri poučevanju in učenju, Karmen Svetlik, PI 
2. b Didaktični pristopi za razvijanje bralne pismenosti pri naravoslovju, mag. Mariza Skvarč, Sandra Mršnik, mag. Leonida Novak in mag. Andreja Bačnik, ZRSŠ 
3. a Kako zagotoviti aktivnejše učenje pri pouku naravoslovnih predmetov? dr. Iztok Devetak, dr. Vesna Ferk Savec, dr. Saša A. Glažar in dr. Katarina S. Wissiak Grm, PeF in NTF, UL
3. b Razvijanje naravoslovnega razmišljanja ob preprostih poskusih, Mihael Gojkošek, Bor Gregorčič in dr. Gorazd Planinšič, FMF, UL 
4. a Učenje z raziskovanjem v predšolskem obdobju in v prvem triletju osnovne šole, dr. Dušan Krnel, PeF, UL
4. b Kako preseči naivne predstave v naravoslovju, mag. Claudio Battelli, ZRSŠ 
5. a Kako do kakovostnejšega znanja učencev z analizo dosežkov NPZ?, dr. Gašper Cankar in Erika Semen, RIC 
5. b Od besedilnih nalog do modeliranja pri pouku matematike, dr. Zlatan Magajna, PeF, UL in Jožef Senekovič
6. a Prepoznavanje učnih težav ter ukrepi pomoči učencem z učnimi težavami pri matematiki v osnovni šoli, mag. Mateja Sirnik, Vesna Vršič, dr. Amalija Žakelj, ZRSŠ, Alenka Spasovski, Jana Pečaver, Mojca Kavčič, Zdenka Mahnič, Marjeta Ferkolj Smolič, OŠ Grm in Alenka Živic, OŠ Venclja Perka Domžale 
6. b Diferenciacija in individualizacija dela z nadarjenimi učenci pri matematiki, Majda Vehovec, OŠ Šenčur pri Kranju 
7. a Trajnostni razvoj – kroskurikularna tema v posodobljenih učnih načrtih, Simona Slavič Kumer in Bernarda Moravec, ZRSŠ 
7. b Dotik za domači stik, Ana Bordjan in Matija Hreščak, ZOO 
8. a Nekatere možnosti medpredmetnega povezovanja NAMA, Milenko Stiplovšek, Anita Poberžnik in mag. Sonja Rajh, ZRSŠ 
8. b Raziskovanje encimske aktivnosti, dr. Iztok Tomažič, BF, UL
9. a Raznolika in smiselna uporaba IKT pri NAMA (Merjenje odrivne moči s tehnologijo ali brez nje) Samo Božič, Amela Sambolić Beganović in Nives Markun Puhan, ZRSŠ 
9. b Miti in legende o domačih nalogah, Urška Lun in Andreja Verbinc, OŠ Oskarja Kovačiča
10. a Diferenciacija pri naravoslovnih predmetih, Saša Kregar, ZRSŠ in Katja Stopar, Gimnazija Ravne na Koroškem 
10. b Učne težave na področju naravoslovja, dr. Marija Kavkler, PeF, UL
11. a Naravoslovne dejavnosti v naravnem okolju, Irena Brajkovič, Simona Žibert Menart in Mirjana Jesenek Mori, CŠOD 
11. b Vzgoja za odgovoren odnos do narave skozi izkušenjsko učenje, Irena Furlan, ZOO

Predstavitev projekta Scientix 


Predloga za ppt predstavitev za aktivne udeležence:
Predloga

Navodila za pripravo in predstavitev e-plakatov:
Navodila e-plakati


S pomočjo spletnih konferenc VOX (Arnes) vam je omogočen ogled posnetkov nekaterih predavanj.

Posnetki predavanj


Rezultati evalvacijskega vprašalnika za udeležence konference

Vabljeni predavatelji
KOTIZACIJE ZA UDELEŽBO NI
ORGANIZATORJI PROGRAMSKI ODBOR OPOMBA