2. mednarodna Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2014

Čatež, 21. in 22. avgust 2014

Konferenca poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Gradiva

E-zbornik prispevkov konference KUPM 2014:
Zbornik prispevkov

E-zbornik povzetkov konference KUPM 2014:
Summaries of lectures and presentations on Thursday, 21. 8. 2014
Povzetki predavanj in predstavitev v četrtek, 21. 8. 2014
Summaries of lectures and presentations on Friday, 22. 8. 2014
Povzetki predavanj in predstavitev v petek, 22. 8. 2014

Posnetki plenarnih predavanj zaradi slabše kakovosti zvoka niso objavljeni.

Gradiva - Četrtek, 21. 8. 2014

Hotel Toplice/ Večnamenska dvorana
8.00–9.00Registracija udeležencev
Moderatormag. Mojca Suban
9.00–9.45Uvodni pozdravi, uvod pdf
9.45–10.45Plenarno predavanje: dr. Nina Pavlin-Bernardić
Motivacija za učenje matematike: Kako pokazati učenicima da je matematika zanimljiva, korisna i važna? pdf
10.45–11.15Odmor
11.15–12.15Plenarno predavanje: dr. Damjan Kobal
Matematika med vedenjem in razumevanjem pdf
12.15–13.45Odmor
Prostor Hotel Toplice Hotel Čatež Hotel Terme
Večnamenska dvorana Rdeča dvorana Salon III Velika konferenčna dvorana Konferenčna dvorana A Konferenčna dvorana B Velika sejna soba
Moderator S. Mršnik M. Sirnik A. Bačnik A. Lipovec S. Kmetič S. Rajh  
13.45–15.00 vox

S. Mršnik, L. Novak: Samorefleksivno mišljenje in formativno spremljanje pri reševanju matematičnih problemov pdf

T. Miholič: Evolucija neke metode pdf

B. Oder: Formativno spremljanje pri matematiki v 3. razredu pdf
vox

H. Bezgovšek Vodušek: Geometrijski koncepti so koncepti s podobo pdf

M. Sirnik, M. Suban: Geometrijski pojem kot v domači in tuji literaturi pdf

M. Pev: Učenje ploščine trikotnika s tehnologijo pdf
vox

N. Baranovič: Učenje temeljeno na čitanju s razumijevanjem pdf

C. Rojko, A. L. Guerrero: Sistem osnovnega matematičnega izobraževanja v Mehiki pdf

J. Radolli: Primerjava znanja matematike srednješolcev in osmošolcev s pomočjo raziskave TIMMS pdf
vox

M. Štraus: Primerjava dosežkov matematične pismenosti med pisnim in računalniškim preverjanjem v raziskavi PISA 2012 pdf

A. Lipovec, J. Zmazek, V. Lah: Interaktivni učbeniki za Z generacijo pdf

M. Guid in drugi: Vpeljava tutorskega sistema za poučevanje matematike pdf
vox

N. Markun Puhan, S. Kmetič: Ali lahko matematično znanje pomaga pri razumevanju dejavnosti športne vzgoje pdf

R. Flander, K.Tadić: Obdelava podatkov v naravoslovju pdf

A. Vadnjal: Od povezovanja in osmišljanja predmeta do aktivne vloge učencev pdf

B. Mahnič: Klimogrami v 7. razredu pdf pdf
vox

D. Gerkšič Blatnik: Uporaba spletne učilnice pri poučevanju matematike na izrednem študiju pdf

K. Živko Pal, M. Jug Skledar: Zakaj nam tretja tablica čokolade ne tekne tako kot prva? pdf

V. Parkelj: Tudi matematika v odprtem kurikulu pdf

A. Oberwalder Zupanc: Matematika rešuje življenja pdf

P. Mrzdovnik: Dijaki in decimalke pdf
Delavnica

A. Sambolić Beganović: Naproti kvalitetnejšim matematičnim i-gradivom za delo na i-tabli
15.00–15.15Odmor
Prostor Hotel Toplice Hotel Čatež Hotel Terme  
Večnamenska dvorana Rdeča dvorana Salon III Velika konferenčna dvorana Konferenčna dvorana A Konferenčna dvorana B
Moderator N. Nedeljko M. Sirnik V. Vršič A. Sambolić Beganović S. Kmetič  
15.15–16.15 vox

S. Repolusk, N. Koprivšek: Predtesti pri pouku matematike pdf

N. Nedeljko: Domača naloga - dileme učitelja pdf

B. Gramc: Spremljanje domačih nalog pdf
vox

N. Berložnik: Projektno učenje v 8. in 9. razredu osnovne šole pdf

V. Mlakar: Medpredmetno povezovanje in formativno spremljanje pdf

A. Jurančič: Primer vključevanja matematičnih vsebin v mednarodni projekt pdf

A. Jurančič: Mnogotere inteligentnosti pri pouku matematike pdf
vox

G. Kverh Žgur, T. Bizjak: Uporaba prstov v obsegu do 20 pdf

M. Stergar: Seštevanje in odštevanje s prehodom čez desetico pdf

T. Jerončič: Problemske naloge pri pouku matematike v 2. razredu OŠ za vsakogar pdf

F. Klančnik: Primer problemskega pouka v kombiniranem oddelku pdf
vox

S. Pustavrh: Od zelene table do tabličnih računalnikov pdf

A. Pečovnik Mencinger: Kaj imajo skupnega scenariji, tablice in matematika? pdf

A. Grahor: Video posnetki kot podpora učenju matematike pdf
vox

K. Kmetec, R. Jordan: Z znanjem v Ameriko – po še več znanja pdf

N. Jerebica: Stožnice – medpredmetna povezava z angleščino pdf

I. Olenik: Angleške merske enote - medpredmetna povezava pdf

E. Rudolf, M. J. Ipavic: Z matematiko in barvo kreativno do harmonije pdf
Delavnica

G. Dolinar in drugi: Sprememba pisnega dela poklicne mature iz matematike pdf
16.15–16.45Odmor
Hotel Toplice/ Večnamenska dvorana
Moderatormag. Mojca Suban
16.45–17.45 Okrogla miza ob izidu dvajsetega letnika revije: Že 20 let z Matematiko v šoli pdf
Moderatorka: mag. Marija Lesjak Reichenberg
Sodelujoči: dr. Darjo Felda, dr. Zlatan Magajna, Jerneja Bone, Simona Vozelj, Simona Vreš
17.45–18.00Odmor
18.00–18.20 Predavanje: Jerneja Bone
Kako lahko Scientix pomaga učiteljem matematike? pdf
18.20–19.00 Predavanje: dr. Ivan Leban
Skrita matematika v kristalografijiGradiva - Petek, 22. 8. 2014

Hotel Toplice/ Večnamenska dvorana
8.00–9.00Registracija udeležencev
Prostor Hotel Toplice Hotel Čatež Hotel Terme
Večnamenska dvorana Rdeča dvorana Salon III Velika konferenčna dvorana Konferenčna dvorana A Konferenčna dvorana B Velika sejna soba
Moderator M. Sirnik S. Rajh V. Vršič     L. Željko A. Lipovec
9.00–10.30 vox

A. Žakelj: Pomen alternativnih predstavitev problema za učenje z razumevanjem pdf

J. Senekovič: Vzorci v sedmem razredu osnovne šole pdf

S. Kmetič, T. Miholič, V. Zobec: Do višine trikotnika po več poteh pdf
vox

P. Mladinić, N. Radović: Što imaju zajedničko: Leon Battista Alberti, renesansa, moderno doba i matematika

Z. Lobor, I. Martinić in drugi: Vizualizacija prostora u IPA projektu pdf

A. Miklavčič-Jenič, H. Jordan: Kaj imata skupnega valj in drevo pdf

K. Udovč, A. Petrovič: Izdelava multimedijskih gradiv za matematiko pdf
vox

V. Vršič: Računski postopek – razhajanje med izvajanjem, pričakovanji in vrednotenjem pdf

D. Kozoderc , K. Čadež, P. Čuk Kozoderc: Razvoj temeljnih številskih konceptov s pomočjo Numicona pdf

D. Škamlec: Poučevanje odštevanja skozi različne strategije pdf

M. Močnik, A. Podbrežnik: Matematična pismenost in matematični problemi pdf
Sponzorska delavnica

A. Celcar, A. Cencelj: Interaktivno poučevanje matematike s pomočjo SMART Notebook orodij
Delavnica

J. Bone, A. Sambolić Beganović: S portalom Scinetix do interaktvnih gradiv – kakšna si želimo? pdf
Delavnica

A. Herremans:
Paper roll mathematics in the classroom pdf Eng
Matematika z zvitkom papirja
Eng pdf
vox

A. Mastnak: Predstave bodočih učiteljev predmeta matematika v OŠ o neformalnem formativnem preverjanju znanja pdf

M. Podgoršek: Kako poučujejo matematiko bodoči učitelji razrednega pouka? pdf

R. Šepulj: Mnenja staršev o smiselnosti vpeljave matematičnih vsebin v vrtec pdf
10.30–11.00Odmor
Hotel Toplice/ Večnamenska dvorana
Moderatormag. Mojca Suban
11.00–12.00Plenarno predavanje: Norman Emerson
Using Assessment for Learning Strategies in the Mathematics Classroom/Preverjanje za učenje matematike pdf pdf
12.00–13.00Plenarno predavanje: dr. Tatjana Hodnik Čadež
Poučevanje matematike na razredni stopnji v luči sodobnih raziskav pdf
13.00–14.30Odmor
14.30–15.30Plenarno predavanje: dr. Željka Milin Šipuš
Kako učenici razumiju i primjenjuju grafove linearnih funkcija u matematici i fizici? pdf
15.30–16.30Plenarno predavanje: dr. Zlatan Magajna
Pouk matematike in tehnologija pdf
16.30–17.00Odmor
Prostor Hotel Toplice Hotel Čatež Hotel Terme
Večnamenska dvorana Rdeča dvorana Salon III Velika konferenčna dvorana Konferenčna dvorana A Konferenčna dvorana B Velika sejna soba
Moderator M. Suban L. Novak M. Dolinar J. Bone M. Jerman S. Pustavrh S. Rajh
17.00–18.00 vox

K. Ferjančič: Pristopi k matematiki skozi uporabo v naravoslovju, družboslovju in umetnosti pdf

A. Herremans: An international initiative to stimulate research competences in mathematics pdf

B. Kuzman: Spodbujanje matematično nadarjenih dijakov na poletnem taboru MARS pdf
Ponovljeni predavanji

H. Bezgovšek Vodušek: Geometrijski koncepti so koncepti s podobo pdf

S. Mršnik, L. Novak: Samorefleksivno mišljenje in formativno spremljanje pri reševanju matematičnih problemov pdf
vox

M. Pisk: Kaj pa merjenje pdf

V. Kocjančič Kuhar: Povezovanje prometnih vsebin z matematiko pdf

P. Mlinar: Na pomoč! Dobila bom interaktivno tablo pdf

A. Cencelj: Težave pri samostojnem učenju matematike z internetom pdf

B. Novak: Predstavitev izdelkov/pripomočkov

K. Udovč: Predstavitev izdelkov/pripomočkov
vox

I. Kravanja Šorli, T. Božič Geč: Uspešne spoprijemalne strategije učencev z učnimi težavami pdf

M. M. Ambruš: Učim otroka s posebnimi potrebami in on uči mene

M. Narat: Prednosti formativnega spremljanja pri pouku matematike v povezavi z uporabo i-table pdf

T. Balantič: BUS in iTabla pri matematiki pdf

N. Poljanc, P. Meglič, A. Rener: Odstotki pri športu pdf
vox

J. Žerovnik: Ali je smiselno ponovno premisliti osnove? pdf

Ž. Zorić: Projekt u nastavi matematike pdf

M. Tomšič: Dinamika izjav in izjavnih povezav pdf

vox

A. Drobnič Vidic: Proces matematizacije pri študiju naravoslovja pdf

M. Stiplovšek: Povezovanje matematike in fizike v gimnaziji – stališča in izkušnje fizika pdf

S. Buček: Finančna matematika za nadarjene učence pdf
V. Osterc: Notranja diferenciacija v 1. razredu pri seštevanju do 20

M. Omahen: Didaktični pripomočki za pouk matematike v prvem triletju

A. Smole, S. Strgar: Učim se učiti (matematiko) pdf

A. Smole, S. Strgar: Utrjevanje znanja skozi igro pdf

M. Janc: Uporaba sodobne tehnologije pri pouku matematike pdf

N. Zrim: Oh, že spet domača naloga pdf

N. Belec: Sodelovalne metode pri utrjevanju znanja iz matematike
18.00–18.15Odmor
Hotel Toplice/ Večnamenska dvorana
Moderatormag. Mojca Suban
18.15–19.00 Pogled na KUPM 2014 in načrti za naprej