Namen smernic za uporabo IKT pri pouku zgodovine je spodbujanje inovativnega in ustvarjalnega pouka z IKT. Smernice za zgodovino obsegajo izpise iz učnih načrtov v osnovni in srednji šoli, ki se nanašajo na vključevanje IKT v pouk. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT za učence/dijake, zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev za pouk predmeta oz. področja.

Share on FacebookTweet about this on Twitter