Namen smernic je spodbujanje inovativnega in ustvarjalnega pouka z IKT. Smernice za TIT obsegajo izpise iz učnih načrtov v osnovni in srednji šoli, ki se nanašajo na vključevanje IKT v pouk. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT za učence/dijake, zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev za pouk predmeta oz. področja.

 

Share on FacebookTweet about this on Twitter