Namen smernic je spodbujanje inovativnega in ustvarjalnega pouka z IKT. Smernice za matematiko obsegajo izpise iz učnih načrtov v osnovni in srednji šoli, ki se nanašajo na vključevanje IKT v pouk. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT za učence,  zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev za pouk matematike.

Share on FacebookTweet about this on Twitter