Namen smernic je spodbujanje inovativnega in ustvarjalnega pouka z IKT. Smernice za fiziko obsegajo izpise iz učnih načrtov v osnovni in/ali srednji šoli, ki se nanašajo na vključevanje IKT v pouk. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT za učence/dijake,  zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev za pouk fizike.