Namen smernic je spodbujanje inovativnosti in ustvarjalnosti pri vzgojno-izobraževalnemu delu z IKT pri otrocih. Smernice za vrtce obsegajo zapise iz Kurikula za vrtce, ki se nanašajo na vključevanje IKT v vzgojno-izobraževalno delo. Sledijo didaktični napotki z možnimi dejavnostmi z IKT pri neposrednem delu z otroki, zaokroža pa jih seznam obstoječih e-gradiv in e-storitev.

Share on FacebookTweet about this on Twitter