Program naravoslovne konference

Program za tiskanje:


Povzetki prispevkov niso lektorirani, avtorji odgovarjajo za vsebino.
Programski odbor si pridružuje pravico do spremembe programa.

Četrtek, 20. 8. 2015Petek, 21. 8. 2015


ČETRTEK, 20.8.2015


8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 9.30 Otvoritev konference
9.30 - 11.00 PLENARNA PREDAVANJA
 • From Slovenia to Europe and back again thanks to Scientix Gradivo
  Agueda Gras-Velázquez, EUN
 • Razvijanje strokovnega jezika: zakaj in čemu, kdo in kako? Gradivo
  Katja Pavlič Škerjanc, ZRSŠ
 • Vpliv svetlobe na bioritem in zdravje človeka Gradivo
  Damjana Rozman, UL-MF
VELIKA DVORANA
11.00 - 11.30 ODMOR
11.30 - 13.00 SEKCIJSKA PREDAVANJA
 • Postavljanje smiselnih vprašanj in razvoj naravoslovne pismenosti
  Andrej Šorgo, UM-FNM
 • Učenje in poučevanje matematične pismenosti Gradivo
 • Amalija Žakelj, ZRSŠ
 • Pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti v današnji družbi Gradivo
  Irena Simčič, ZRSŠ
 • Pristopi k razvijanju digitalne pismenosti pri naravoslovju Gradivo
  Samo Božič, ZRSŠ
GALA DVORANA
 • Sistemski pristop k reševanju okoljskih problemov Gradivo
  Mihael Jožef Toman, UL BF
 • Življenje z nevarnimi snovmi ali kemijska varnost kot povezovalni element po vertikali Gradivo
  Andreja Bačnik, Sandra Mršnik, ZRSŠ
 • Okoljske aktivnosti mlajših učencev v kontekstu trajnostnega razvoja Gradivo
  Martina Rajšp, UM-PeF
 • Razvijanje razumevanja pomena svetlobe za žive organizme
  Simona Slavič Kumer, Vesna Vršič, Saša Kregar, ZRSŠ
VELIKA DVORANA II
 • Toplota iz ledu Gradivo
  Dušan Krnel, UL-PeF
 • Učenje z raziskovanjem in vzgoja za trajnostni razvoj z roko v roki Gradivo
  Ana Gostinčar Blagotinšek, UL-PeF
 • Vizualne reprezentacije nelinearnih (in drugih) pojmov, oz. ali je 23 lahko labod Gradivo
  Alenka Lipovec, UM-PeF
 • Formativno spremljanje učenca v 1. VIO pri pridobivanju naravoslovnega znanja in spretnosti
  Leonida Novak, Sandra Mršnik, ZRSŠ
MODRA DVORANA II
 • Kaj nam svetloba pove o vesolju? Gradivo
  Robert Repnik, UM-FNM
 • Brez svetlobe ni barv Gradivo
  Katarina Susman, UL-PeF
 • Kemiluminiscenca in svetloba pri kemijskih reakcijah
  Marko Jeran, UL-FFKT, KI Ljubljana
 • Vpliv svetlobnega onesnaževanja na vedenje netopirjev in drugih živali Gradivo
  Jasmina Kotnik, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev
VELIKA DVORANA I
 • Implicitno ali eksplicitno poučevanje mišljenja - kaj pravzaprav deluje? Gradivo
  Tanja Rupnik Vec, ZRSŠ
 • Z vertikalnim načrtovanjem naravoslovnih in matematičnih dejavnosti do bolj kakovostnega znanja učencev Gradivo
  Mariza Skvarč, Jerneja Bone, ZRSŠ
 • Interdisciplinarni pristop k izvedbi tehničnih dni Gradivo
  Slavko Kocijančič, UL-PeF
 • Prehransko znanje v medpredmetnem povezovanju Gradivo
  Stojan Kostanjevec, UL-PeF
MODRA DVORANA I
13.00 - 14.30 ODMOR ZA KOSILO
14.30 - 15.15 DELAVNICE I. SKLOP
 • Misliti [in poslušati, govoriti, brati, pisati …] kot naravoslovec Gradivo Gradivo
  Katja Pavlič Škerjanc, ZRSŠ
VELIKA SEJNA SOBA
 • Kako učence učiti argumentirati?
  Tanja Rupnik Vec, ZRSŠ
SREBRNA DVORANA I
 • Digitalna in bralna pismenost za digitalno branje Gradivo
  Mojca Suban, Amela Sambolić Beganović, ZRSŠ
SREBRNA DVORANA II
 • Vidiki računalniško podprtega eksperimentalnega dela
  Milenko Stiplovšek, Samo Božič in Andreja Bačnik, ZRSŠ
GALA DVORANA
 • Vrednotenje raziskovalno eksperimentalnih znanj in spretnosti: možnosti in izzivi
  Stanka Preskar, Mariza Skvarč, Anita Poberžnik, ZRSŠ
MODRA DVORANA II
 • Dejavnosti za prepoznavanje piktogramov za nevarne snovi na razredni stopnji Gradivo
  Nives Markun Puhan in Mihaela Kerin, ZRSŠ
ZELENA DVORANA
 • Načrtuj(e)mo naravoslovne in matematične dejavnosti po vertikali Gradivo
  Jerneja Bone, Kristina Angelov Troha, ZRSŠ
RDEČA DVORANA
 • Razvijanje razumevanja pomena svetlobe za žive organizme
  Simona Slavič Kumer, Vesna Vršič, ZRSŠ
MODRA DVORANA I
 • Kaj razkrije pogled skozi spektroskop Gradivo
  Katarina Susman, UL-PeF
SEJNA SOBA V
 • Odboj in lom svetlobe z uporabo tablic
  Darja Bremec, OŠ Belokranjskega odreda Semič
VELIKA DVORANA II
 • Kako bi izmerili hitrost zvoka?
  Matjaž Pintarič, OŠ Škofja Loka Mesto
SEJNA SOBA I
 • Vloga formativnega spremljanja pri razvijanju bioloških konceptov Gradivo
  Zorica Potisk, Gimnazija Kočevje in Saša Kregar, ZRSŠ
ORANŽNA DVORANA
 • Sally Ride EarthKAM: Fotografiranje površja Zemlje iz vesolja in uporaba fotografij pri pouku Gradivo
  Jure Radišek, OŠ Franja Malgaja Šentjur
VIJOLIČNA DVORANA
 • Razvijanje metod biološkega terenskega dela po vertikali (določevalni ključi od vrtca do gimnazije) Gradivo
  Darinka Gilčvert Berdnik, Šolski center Slovenske Konjice in Mojca Šegel, Osnovna šola Pod goro
VELIKA DVORANA I
 • Uporabimo, kar nam ponuja Scientix, pripravimo zanimive poskuse Gradivo
  Tatjana Gulič, OŠ Preska
ZLATA DVORANA
 • Pouk na prostem (SOS-SchoolOutSide) Gradivo
  Renata Filipič, OŠ Valentina Vodnika
MALA SEJNA SOBA
 • Ogled Pivovarne Laško
  koordinator C. Battelli
  zbor ob 14.30 uri pri recepciji Kongresnega centra Thermana Laško
 • Ogled Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva
  koordinatorici A. Ahmetovič, I. Medica
  zbor ob 14.30 uri pred Ekomuzejem, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
15.15 - 15.30 ODMOR
15.30 - 16.15 DELAVNICE II. SKLOP - SCIENTIX DELAVNICE
 • Misliti [in poslušati, govoriti, brati, pisati …] kot matematik Gradivo Gradivo
  Katja Pavlič Škerjanc, ZRSŠ
VELIKA SEJNA SOBA
 • Vrednotenje raziskovalno eksperimentalnih znanj in spretnosti: možnosti in izzivi
  Mariza Skvarč, Stanka Preskar in Anita Poberžnik, ZRSŠ
MODRA DVORANA II
 • Delitev celic, mutacije Gradivo Gradivo Gradivo Gradivo Gradivo
  Alenka Gorjan, SŠFKZ in Sonja Marušič, Srednja šola Veno Pilon
VELIKA DVORANA II
 • Od gojenja do opazovanja gliv – prvi koraki v znanost Gradivo
  Barbara Vevar in Špela Eržen, OŠ Naklo
ZELENA DVORANA
 • Povezujemo z_nano Gradivo
  Tanja Vičič, OŠ Brinje Grosuplje
MODRA DVORANA I
 • Uporabimo, kar nam ponuja Scientix, pripravimo zanimive poskuse Gradivo
  Tatjana Gulič, OŠ Preska
ZLATA DVORANA
 • Kako bi izmerili hitrost zvoka?
  Matjaž Pintarič, OŠ Škofja Loka Mesto
SEJNA SOBA I
 • Merjenje hitrosti zvoka Gradivo
  Peter Šlajpah, Gimnazija Želimlje in Milenko Stiplovšek, ZRSŠ
GALA DVORANA
 • Nov avto in drevo: projektni pristop k okoljski problematiki Gradivo
  Peter Jenič, OŠ Otočec
SREBRNA DVORANA I
 • Scientix moodle portal
  Alojz Blažič, OŠ Cerklje ob Krki
VIJOLIČNA DVORANA
 • Simulacije s programom Yenka v kurikulu Tehnike in tehnologije v osnovni šoli
  Drago Slukan, OŠ Sevnica
ORANŽNA DVORANA
 • Gremo se znanost na razredni stopnji Gradivo
  Maruša Šegec in Željka Ličan Adamčič, OŠ Vojke Šmuc Izola
SREBRNA DVORANA II
 • Kaj razkrije pogled skozi spektroskop
  Katarina Susman, UL-PeF
SEJNA SOBA V
 • Načrtuj(e)mo naravoslovne in matematične dejavnosti po vertikali
  Jerneja Bone, Kristina Angelov Troha, ZRSŠ
RDEČA DVORANA
16.15 - 16.45 ODMOR
16.45 - 18.00 PREDSTAVITEV E-PLAKATOV V OBLIKI TEACHMEET-a
 • Model očesa, N. Jereb Gradivo
 • S sodelovanjem do obsegov in ploščin likov, A. Muhvič Gradivo
 • Pošten poskus iz domače kuhinje, R. Turk
 • Pouk v naravi?!;-), M. Dobršek Gradivo
 • Kemijske reakcije pod vlivom mikrovalov, D. Rizman Gradivo
 • AURASMA - Kako dodati digitalne informacije tiskanim materialom in učbenikom, T. Gulič Gradivo
 • Znanstveni slovar, T. Vičič Gradivo
VELIKA DVORANA I
 • Didaktični pristopi in medpredmetno povezovanje z Google SketchUp-om, P. Trček Gradivo
 • Sally Ride EarthKAM , J. Radišek Gradivo
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja s kvizom v Moodlu pri biologiji, J. Brecl Gradivo
 • Sodelovalno učenje v naravi pri spoznavanju okolja in matematiki, A. Fekonja Hamler Gradivo
 • Znanstvena bralna značka, N. Ličen Goričan Gradivo
 • Razvijanje (naravoslovne) pismenosti z vključevanjem eksperimentalne oblike dela in sodelovalnega učenja, A. Medvešek Gradivo
 • Vir napetosti - Über Wissenschaft und Fortschritt, M. Primec Gradivo
MODRA DVORANA
 • Sodobni pristopi na poti do večje motivacije in lažjega spremljanja napredka, R. Lipnik Gradivo
 • Popularizacija tehnike – tehnika je »kul«, I. Dović Gradivo
 • Štirikotniki, B. Švarc Fajdiga Gradivo
 • Sodelovalno učenje, S. Prelog
 • Raziskovalno delo devetošolcev na OŠ Ljubečna, M. Gradišnik Mirt
 • Bralna pismenost pri pouku matematike, P. Valenčič Gradivo
 • Odboji in trki, L. Červan
GALA DVORANA
 • Iglokožci malce drugače, M. Kolbl Gradivo
 • Pustni dan – medpredmetno zasnovan, N. Kožar Mencinger
 • QR kode pri pouku matematike, M. Kociper Gradivo
 • Izboljšujmo motivacijo in interes za branje, tema biologija kože, M. Čapalija
 • Termokromni materiali, D. Mati-Djuraki Gradivo
 • Polimeri medpredmetno, M. Jelenc Gradivo
 • Raziskovalne naloge pri matematiki v 3. triadi, S. Strgar Gradivo
VELIKA DVORANA II
18.00 - 19.00 VEČERJA
19.00 DRUŽABNI VEČER Z INGE BREZNIK BLACK&WHITE BAR