O projektu

V mednarodnem projektu Youthstart – Spodbujanje podjetnosti za mlade (Youth Start – Entrepreneurial Challenges) sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav.

V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

1. Predstavitev projekta

Temeljni namen projekta

je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi, v katerih je izpostavljena samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30.12.2006). To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu Youthstart – Spodbujanje podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih dijakih?

Cilji

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:

 • razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
 • spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
 • spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

Faze projekta:

 1. faza: javni poziv šolam ter izbor 21 splošnih gimnazij,
 2. faza: začetna usposabljanja učiteljev (pristop ter orodja za razširjanje in poglobitev znanj o veščinah in znanjih samoiniciativnosti in podjetnosti) – prva polovica šolskega leta 2015/16,
 3. faza: izvajanje in spremljanje pouka – druga polovica šolskega leta 2015/16 in šolsko leto 2016/17,
 4. faza: zaključne evalvacije, načrtovanje širitve ideje projekta na kolektiv, diseminacijske dejavnosti.

Tretja (3.) faza projekta bo potekala na gimnazijah v obliki eksperimenta. To pomeni, da bo polovica gimnazij vključena v eksperimentalno skupino, ostala polovica gimnazij pa v kontrolno skupino. Po prvem letu izvajanja bodo eksperimentalne šole postale kontrolne in obratno. V eksperimentalnih oddelkih bodo učenci in učitelji delali na razvoju in spodbujanju samoiniciativnosti in podjetnosti. V kontrolnih oddelkih oz. šolah bo pouk potekal v skladu z uveljavljeno prakso.

Pričakovani rezultati projekta:

 • pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
 • širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
 • primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
 • raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
 • nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,
 • razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri dijakih, vključenih v projekt.

 

2. Kaj bodo sodelujoče šole, učitelji in učeči se pridobili z delom v projektu?

 • Začetna izobraževanja ter redna izobraževalno-refleksivna srečanja na regijskem in centralnem nivoju (do 5 dni v šolskem letu predvidoma zunaj pouka – ob petkih popoldan in sobotah) in podporna gradiva.
 • Možnost mreženja in izmenjave primerov dobre prakse med sodelujočimi šolami in v mednarodnem prostoru.
 • Možnost objave gradiv, ki bodo nastala kot rezultat dela v projektu.
 • Možnost sodelovanja na zaključni konferenci mednarodnega projekta.
 • Potrdilo o sodelovanju v razvojnem projektu za napredovanje v naziv (pod pogojem izpolnitve vseh obveznosti v projektu).