Usposabljanje in evalvacija

Namen usposabljanja

Namen usposabljanja učiteljev je opolnomočiti jih za izvajanje dejavnosti, ki pri učencih in dijakih spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost ter s tem razvoj kompetence podjetnosti tako pri učiteljih kot pri učencih in dijakih.

Usposabljanje, ki so ga  so razvili avstrijski partnerji v projektu, temelji na t. i. TRIO modelu:

  1. Temeljno izobraževanje za podjetnost

Spodbujanje temeljnih podjetnostnih spretnosti, biti prilagodljiv, inovativen in sposoben začeti svoj projekt

  1. Podjetnostna kultura

Spodbujanje podjetnostnega razmišljanja, dovzetnosti, ustvarjalnosti, tveganja, postavljanja ciljev, samoniciativnosti in kulture trajnostni.

  1. Podjetnostna državljanska vzgoja

Razvijanje novih oblik odgovornosti, državljanstva  in partnerstev, ki so ugodna za vsakega posameznika, druge ljudi in okolje.

Model sestavlja 17 vsebinskih sklopov, ki jih v projektu imenujemo »izzivi«.

Temeljijo na aktivnih metodah in oblikah dela, kot so projektno delo, izkušenjsko učenje, sodelovalno učenje, samorefleksija ipd. Vsak izziv se konča z refleksijo oziroma povratno informacijo učitelja ter z vrednotenjem, ki zajema učiteljevo vrednotenje, samovrednotenje in vrstniško vrednotenje.

 

Organizacija usposabljanja

Usposabljanje izvajamo na štirih ravneh:

A1 – osnovna šola, učitelji prve triade

A2 – osnovna šola, učitelji tretje triade

B1 – srednja šola

Ravnatelji

Za raven A1 in A2 izvajamo 5 izzivov, za raven B1 pa 7. 


Usposabljanje za učitelje vključuje:

  • uvodno delavnico: predstavitev projekta in kompetence podjetnost
  • usposabljanje za izzive
  • delavnico za načrtovanje izvajanje izzivov v šolah
  • evalvacijsko delavnico ob koncu izvajanja izzivov

 

Potek usposabljanja za šole, ki so bile uvrščene v eksperimentalno skupino

Datum Skupina Vsebina
24. 5. 2016 A1 Evalvacija izvedbe in gradiv
A2
B1

Potek usposabljanja za ravnatelje

Datum Vsebina
16. 11. 2015

Ideja podjetnosti in vloga ravnateljev v projektu

24. 3. 2016 Izkušnje z uvajanje izzivov v šole, vloga ravnateljev pri uvajanju sprememb
23. 5. 2016

Evalvacija projekta z vidika ravnateljev in načrtovanje trajnosti

 

Predvidene aktivnosti do konca leta 2016

Usposabljanje za eksperimentalne šole:

Rok, datum Aktivnost Udeleženci
24. 5. 2016

Evalvacijska delavnica

za eksperimentalne šole

A1, A2 in B1 z ravnatelji

 

Potek usposabljanja za šole, ki so bile uvrščene v kontrolno skupino:

Rok, datum Aktivnost Udeleženci
24. in 25. 8. 2016 Usposabljanje B1
29. in 30. 8. 2016 Usposabljanje A1 in A2
22. 9. 2016 Usposabljanje A1, A2 in B1
10. 11. 2016 Usposabljanje B2
16. 11. 2016 Usposabljanje) B2
Oktober  2016 – april 2017 Uvajanje izzivov v šolah A1, A2, B1  in B2
Od januarja 2017 Obiski na šolah B1 in B2

 

Usposabljanje za ravnatelje šol, ki so bile uvrščene v kontrolno skupino:

Datum Vsebina
24. 8. 2016 Ideja podjetnosti in vloga ravnateljev v projektu
6. 12. 2016 Izkušnje z uvajanje izzivov v šole, vloga ravnateljev pri uvajanju sprememb
Maj 2017 Izkušnje z uvajanje izzivov v šole, vloga ravnateljev pri uvajanju sprememb