Nacionalna konferenca
Poti do kakovostnega znanja
naravoslovja in matematike

Brdo pri Kranju
11. in 12. december 2012

DOMOV KONTAKT

Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike

Nacionalna konferenca NAMA 2012

Znanje naravoslovja in matematike je eden ključnih predpogojev za vzpon do vrhunskih izobraževalnih dosežkov, obenem pa je tudi nujno za uspešno delovanje posameznika v vsakdanjem življenju.

Nacionalna konferenca Poti do kakovostnega znanja naravoslovja in matematike, ki bo potekala 11. in 12. decembra 2012 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, je namenjena učiteljem in vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje.

Cilji konference so:
  • predstaviti trenutno stanje in trende na področju znanja naravoslovja in matematike v Sloveniji, Evropi in po svetu;
  • spodbuditi razpravo o možnostih za dvig kakovosti pouka naravoslovja in matematike;
  • omogočiti udeležencem, da nove ideje, izkušnje in rezultate nacionalnih in mednarodnih preverjanj znanja uporabijo za refleksijo o lastnem strokovnem delu in za profesionalni razvoj.
11. decembra 2012 bodo tako po svetu kot v Sloveniji prvič objavljeni rezultati Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja - TIMSS 2011 in rezultati Mednarodne raziskave bralne pismenosti – PIRLS 2011. Prvič bodo rezultati obeh študij objavljeni hkrati. Rezultate bomo v Sloveniji predstavili na uvodnem dogodku konference NAMA 2012 - na tiskovni konferenci TIMSS 2011 in PIRLS 2011, ki bo namenjena tako udeležencem konference kot tudi medijem.
V nadaljevanju bo konferenca poglobljeno obravnavala rezultate, ki so jih dosegli slovenski učenci v primerjavi z evropskimi, ter razvila razpravo o možnih interpretacijah rezultatov in ukrepih za izboljšanje ravni znanja.

Omrežje Eurydice bo na konferenci predstavilo najnovejši evropski primerjalni študiji o naravoslovnem in matematičnem izobraževanju.

Tuji in domači vabljeni predavatelji bodo udeležencem ponudili pogled na poučevanje matematike in naravoslovja z različnih zornih kotov.

V okviru tematskih stez bodo udeleženci lahko spoznavali in predstavljali dobre prakse. Udeleženci bodo svoje prispevke lahko predstavili v obliki:
  • kratke ustne predstavitve
  • e-plakata
V sklepnem delu konference bodo udeleženci na delavnicah po lastni meri pridobili tudi nova praktična znanja, ki jih bodo lahko s pridom uporabili pri svojem delu.


S pomočjo spletnih konferenc VOX (Arnes) vam je omogočen ogled posnetkov nekaterih predavanj.

Posnetki predavanj


Rezultati evalvacijskega vprašalnika za udeležence konference

Vabljeni predavatelji
KOTIZACIJE ZA UDELEŽBO NI
ORGANIZATORJI PROGRAMSKI ODBOR OPOMBA