Nacionalna konferenca

Socialna in državljanska odgovornost

Brdo pri Kranju
10. oktober 2013

DOMOV KONTAKT

Socialna in državljanska odgovornost

Nacionalna konferenca SIDRO

Pojem državljanstvo danes nosi pomene, ki so mnogo širši od golega pravnega razmerja med posamezniki in državo. Koncept državljanstva se širi na participacijo državljanov v političnem življenju in nevladnem družbenem delovanju ter sloni na spoštovanju niza skupnih vrednot, na katerih temelji demokratična družba. Vzgoja in izobraževanje za aktivno ali demokratično državljanstvo, s katero oblikujemo sodobnega državljana, je širok proces, v katerem ima pomembno vlogo ne le pouk v učilnicah, temveč tudi vzgoja skozi delovanje in dejavnosti v šoli ter v širši skupnosti.
Državljanske in socialne kompetence, ki naj bi jih udeleženci v izobraževanju pridobili vključujejo:
 • razvijanje politične pismenosti, kar vključuje poznavanje osnovnih demokratičnih konceptov in razumevanje družbenega in političnega dogajanja, občutek pripadnosti in spoštovanje demokratičnih vrednot in različnosti,
 • kritično mišljenje in komunikacijske veščine
 • ter zmožnost in željo konstruktivnega sodelovanja v družbi in v javnih zadevah.
V času, v katerem je kriza vrednot očitna, stremimo k temu, da VIZ aktivno sooblikuje državljane za prihodnost, državljane, ki želijo in so zmožni prevzemati socialno in državljansko odgovornost. Udeleženci bodo na konferenci lahko poglobili svoja strokovna znanja in izmenjali dobre prakse s kolegi.

Nacionalna konferenca o državljanski vzgoji Socialna in državljanska odgovornost – SIDRO bo potekala 10. oktobra 2013 v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju in je namenjena učiteljem in vzgojiteljem ter drugim strokovnim delavcem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalcem učiteljev, pedagoškim svetovalcem in raziskovalcem s področja vzgoje in izobraževanje.

Cilji konference

Kratkoročni:
 • Osvetliti vlogo šole/ vrtca / ljudske univerze pri razvijanju državljanske kompetence otrok, učencev, dijakov, udeležencev izobraževanja odraslih, strokovnih delavcev in staršev.
 • Predstaviti stanje na področju državljanske vzgoje.
 • Predstaviti študijo Eurydice o poučevanju državljanske vzgoje,
 • Obeležiti evropsko leto državljanstva.
 • Razprava o možnostih za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega procesa (npr.: dvig kakovosti pouka državljanske vzgoje in participacije učencev in učiteljev).
 • Razprava o možnosti vključevanja vrtcev in šol v različne povezave za dvig aktivnega državljanstva učencev/dijakov in učiteljev.
 • Razprava o možnostih za vrednotenje socialne in državljanske kompetence.
 • Senzibilizacija strokovnih delavcev za prepoznavanje primanjkljajev v znanju/kompetenci, poučevalnih praksah in vsakdanjem življenju šole ter spodbuda za ustrezno ukrepanje (predvsem v smislu samorefleksije in samo-aktivnosti).

Dolgoročni:
 • krepitev državljanske kulture pri otrocih, učencih, dijakih, strokovnih delavcih in starših

Omrežje Eurydice bo na konferenci predstavilo najnovejšo evropsko primerjalno študijo o državljanski vzgoji.

Tuji in domači vabljeni predavatelji bodo udeležencem ponudili pogled na državljansko vzgojo z različnih zornih kotov.

V okviru tematskih stez bodo udeleženci lahko spoznavali in predstavljali dobre prakse. Udeleženci bodo svoje prispevke lahko predstavili v obliki:
 • kratke ustne predstavitve
 • e-plakata


POMEMBNI DATUMI


Konferenca bo 10. oktobra 2013.

Program konference

Napoved predavanj
Vabljeni tuji predavatelji
KOTIZACIJE ZA UDELEŽBO NI
ORGANIZATORJI PROGRAMSKI ODBOR POMEMBNO OPOZORILO