logo-evo
Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse

MENTEP uresničuje strategijo evropske politike na področju uporabe IKT pri pouku, in sicer višje kakovosti in inovativnosti učiteljev pri uporabi IKT ter izboljšanje merjenja ravni pedagoške digitalne pismenosti pri učiteljih, ki bo primerljivo na evropski ravni. Ob tem pomaga uresničiti cilje:

 • dvig uporabe IKT pri učenju in poučevanju,
 • vzpostavitev povezave med evropskimi in nacionalnimi strategijami in uporabljenimi orodji za dosego teh ciljev,
 • krepitev profesionalnega razvoja učiteljev za uporabo IKT.
Meddržavni poskus MENTEP je oblikovan v dogovoru z Evropskim šolskim omrežjem in 30 ministrstvi v Evropi. Cilj poskusa je:
 1. Pridobiti podatke za posameznike in odločevalce v državi, ki bodo primerljivi z drugimi evropskimi državami, o ravni pedagoških digitalnih kompetenc učiteljev in potrebah po usposabljanju na tem področju – s pomočjo spletnega orodja za samopreverjanje.
 2. Opolnomočiti učitelje za načrtovanje lastnega profesionalnega razvoja z uporabo sistemske povratne informacije izdelanega orodja za merjenje pedagoških digitalnih kompetenc o močnih področjih in primanjkljajih pri uporabi IKT za poučevanje, ki bodo primerljivi na evropski ravni.
 3. Izdelana sistemska rešitev merjenja učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc in mednarodno primerljiv ekosistem podpore stalnega strokovnega spopolnjevanja.
 4. Izdelan model izvajanja (meddržavnega) poskusa s pilotnimi šolami.

V Republiki Sloveniji vodi projekt Zavod RS za šolstvo.

Osrednje aktivnosti ZRSŠ so sodelovanje pri razvoju spletnega orodja za vrednotenje in samovrednotenje pedagoških digitalnih kompetenc, nacionalno koordinatorstvo meddržavnega poskusa in razvoj ekosistema (portala) kot podpore profesionalnemu razvoju učiteljev na tem področju.

Kako lahko odločevalci v državi podprejo učitelje pri pridobivanju njihovih pedagoških digitalnih kompetenc?

Raziskava IKT v izobraževanju Survey of Schools: ICT in education (2013) je pokazala, da:

 • se dve tretjini učiteljev v EU usposablja za uporabo IKT pri pouku v svojem prostem času,
 • skoraj vsi prepoznavajo pozitivne učinke uporabe IKT na rezultate učenja pri svojih učencih,
 • je kljub naklonjenosti učiteljev za uporabo IKT dejanska raba pri pouku še vedno prenizka, zato je treba dvigniti digitalno pismenost učiteljev na njihovem področju dela.
Ključne dejavnosti

Projekt MENTEP (Mentoring Technology Enchanced Pedagogy, slov. Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse) se zaveda evropske potrebe po učiteljih, ki bi bili vešči uporabe IKT pri pouku, in potrebe po natančnejših podatkih o ravni učiteljevih pedagoških digitalnih kompetenc. Prav zaradi tega udeleženci  v projektu raziskujejo možnosti uporabe spletnega orodja za samopreverjanje digitalnih kompetenc. Učitelje bi tako lahko opolnomočili za prevzemanje odgovornosti za lastno strokovno rast in s tem za dvig pedagoških digitalnih kompetenc na način, ki bi jim najbolj ustrezal.

 • Projektni partnerji bodo razvili spletno orodje in ga testirali na pilotnih šolah v 10 državah.
 • Novo spletno orodje za samopreverjanje POT-OS (ang. TET-SAT – Technology Enchaned Teaching – Self-Assessment Tool), ki bo zanesljivo in trajnostno, bo temeljilo na podobnih obstoječih orodjih. Učitelji, ki ga bodo uporabili, bodo imeli dostop do različnih virov in strokovne podpore na nacionalnih portalih. Orodje bo moč prilagajati in nadgrajevati tudi v prihodnosti.
 • Vsaj 1000 učiteljev iz vsake od sodelujočih držav bo uporabilo orodje v času testiranja. Zbiranje podatkov samopreverjanja bo anonimno, državam in posameznikom pa bo služilo kot sredstvo ugotavljanja in spremljanja ravni pedagoških digitalnih kompetenc, ki bo primerljivo na evropski ravni. Omogočilo bo tudi ugotavljanje vpliva samopreverjanja na profesionalno rast učiteljev.
 • Projekt bo raziskal možnosti sistemske rešitve vseevropskega certifikata pedagoških digitalnih kompetenc.
Ključni rezultati
 • Zvišanje učiteljevih kompetenc in samozavesti za uporabo IKT pri pouku.
 • Povečano število učiteljev, ki zmorejo inovativno uporabljati IKT.
 • Povečana raba IKT pri poučevanju in učenju.
 • Izboljšan strokovni profil učiteljskega poklica.
 • Kakovostnejši podatki o ravni pedagoških digitalnih kompetenc in potrebah po strokovnem usposabljanju.
 • Močnejša povezava med evropskimi in nacionalnimi pristopi vrednotenja pedagoških digitalnih kompetenc.
Kaj lahko iz projekta MENTEP pridobijo odločevalci v državi?
 • Udeležijo se lahko 4 spletnih tečajev (ang. MOOC – Massive Online Open Courses) in se bolj poglobljeno seznanijo s spletnim orodjem za samopreverjanje, rezultati in spoznanji v projektu. Te spletne tečaje lahko tudi promovirajo med učitelji in ravnatelji kot možnost usposabljanja za profesionalno rast na poklicnem področju. Spletne tečaje bo izvajal European Schoolnet Academy.
 • Preverjeno in potrjeno spletno orodje za samopreverjanje pedagoških digitalnih kompetenc – POT-OS (ang. TET-SAT – Technology Enchaned Teaching – Self-Assessment Tool) lahko ponudijo svojim učiteljem in orodje tudi prilagodijo potrebam v svoji državi.
 • Dobijo dostop do zanesljivih podatkov o napredku učiteljev na področju pedagoških digitalnih kompetenc in kako jih lahko pri razvijanju in dvigu le-teh strokovno podprejo v državi.
 • Sprotno lahko spremljajo dinamiko dela v projektu in dosežene rezultate na spletnih straneh projekta in družabnih omrežjih.
Projektni podatki
 • Vir financiranja: Evropska komisija s pomočjo programa Erasmus+.
 • Trajanje: od marca 2015 do februarja 2018.
 • Koordinator: European Schoolnet, mreža 30 ministrstev iz vse Evrope.
 • Partnerji: 16 partnerjev v 13 državah.

Časovnica projekta

Marec – oktober 2015 Oktober 2015 – marec 2016 April – oktober 2016 November 2016 – maj 2017 Junij 2017 – februar 2018

Koncept prototipa orodja

-analiza obstoječih sistemov

-definiranje področij in kriterijev samovrednotenja

Razvijanje prototipa orodja

-razvoj novega orodja in nacionalnih portalov (ekosistemov)

-vzorčenje šol / učiteljev za izvedbo poskusa na pilotnih šolah

Predtestiranje orodja in prilagoditve / posodobitve Izvajanje poskusa na pilotnih šolah Evalvacija
Spletni tečaji in študija možnosti certificiranja

The MENTEP project is a European Policy Experimentation funded by the European Commission via the Erasmus+ programme. This website reflects the views only of the authors and it does not represent the opinion of the European Commission, and the European Commission is not responsible or liable.