logotip
domov
uporabnik   ISKANJE

Projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ) omogoča usposabljanje s ciljem krepitve kompetenc, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave vzgojno-izobraževalnega dela izkazale kot pomembne za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Komu so namenjena?

Strokovnim in vodstvenim delavcem na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Kdo jih izvaja?

Javni zavodi s področja izobraževanja: Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ), Šola za ravnatelje (ŠR), Državni izpitni center (RIC), Center za poklicno izobraževanje (CPI), Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), Andragoški center Republike Slovenije (ACS) in Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD).

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.472.585,00 EUR.