domov | gradiva posveta | posnetki posveta | fotogalerija | kontakt |  


GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda,
4.-5. oktober 2007 (Biološka znanost in družba)

Hiter razvoj sodobne biološke znanosti (genetike, biomedicine, genskega inženiringa biotehnologije) z raziskovalno dejavnostjo ter uporabo znanstvenih dognanj veliko obeta in hkrati najgloblje posega v življenje in družbo. To poleg velikih pričakovanj vzbuja tudi strah, povezan z njeno uporabo v kontekstu neznanega.

Ker je tudi Slovenija del tega razvoja, sta Zavod RS za šolstvo in Ministrstvo za šolstvo  in šport v okviru razvojno aplikativnega podprojekta Uvajanje interdisciplinarnega pristopa  pri obravnavi vloge sodobne biološke znanosti in etičnih dilem njene uporabe v prihodnosti, organizirala mednarodni posvet GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda, 4.-5. oktober 2007 (Biološka znanost in družba).
Omenjeni podprojekt je potekal v okviru projekta v okviru projekta Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov v izobraževanju.

Namen projekta je bil prispevati k večanju razumevanja razvoja sodobnih bioloških znanosti in njihovih aplikacij oziroma uvajanje sodobnih bioloških znanj v izobraževanje za življenje v prihodnosti ter interdisciplinarna obravnava problematičnosti determinizma pri obravnavi kompleksnih vprašanj razvoja in vloge biološke znanosti.

Na mednarodnem posvetu GENIalna prihodnost - genetika, determinizem in svoboda (Biološka znanost in družba) so sodelovali priznani tuji in domači predavatelji s področja biološke znanosti in medicine ter družboslovnih znanosti.
V panelnih diskusijah je tekla razprava o vplivih raziskovanja in uporabe genetskih raziskav na kompleksne sisteme, kot sta življenje in družba ter o vlogi izobraževanja pri usposabljanju mladine za odgovorno sodelovanje v razvoju in uporabi sodobne znanosti.

Šola kot zelo pomemben del družbe mora nenehno slediti razvoju in uporabi znanja in se odzivati na družbene potrebe. S posodabljanjem učnih načrtov se tako kot drugje v svetu želimo odzvati na te potrebe. Proces posodabljanja naravoslovnih predmetov je lahko uspešen le, če se v sklopu uvajanja zagotovi izobraževanje ključnih akterjev izobraževanja - učiteljic in učiteljev. Ta mednarodni posvet je  bil začetek izobraževanja za uvajanje sodobnih znanj v šolsko prakso. Zato so bila tematska področja posveta vezana na razvoj sodobne biološke znanosti na področjih, ki bodo vključena v posodobitve učnih načrtov.

Ker želimo, da bi obravnava sodobnih bioloških izsledkov bila dostopna tudi tistim učiteljicam in učiteljem, ki se tega posveta niso mogli/-e udeležiti, smo v okviru projekta izdali tudi zbornik prispevkov s posveta, kjer so obširneje predstavljene teme, ki so bile predstavljene na kratkih predavanjih. Zbornik posveta lahko naročite v Založbi Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana. Poleg tega so predavanja in diskusije posnete in dostopne za neprofitne izobraževalne namene na tej spletni strani.

Uporaba posnetkov je dopustna le v neprofitne izobraževalne namene javnih izobraževalnih ustanov, pri čemer mora biti navedena konferenca in govornik. Vsaka uporaba posnetkov izven zgornjih pogojev, v delu ali celoti, je pogojena z izrecnim dodatnim soglasjem predavatelja.

 

Minka Vičar
Vodja projekta Raznoliki pristopi k
posodabljanju naravoslovnih predmetov