logotip
domov
ENGLISH
iskanje   ISKANJE

Gradiva

Elektronski Zbornik izbranih prispevkov KUPM 2016 je objavljen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo na povezavi: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/zbornik-prispevkov-kupm2016/

Elektronski Zbornik razširjenih povzetkov KUPM 2016 je objavljen v Digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo na povezavi: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/zbornik-kupm-2016-povzetki/files/assets/basic-html/index.html#1

SREDA, 16. 11. 2016
Grandis
8.00–9.00 Registracija udeležencev
Moderator M. Suban
9.00–9.30 Uvodni pozdravi, uvod
9.30–10.30 Plenarno predavanje: dr. Marjan Jerman
Geometrija za danes in jutri
10.30–11.00 Odmor
11.00–12.00 Plenarno predavanje: Lorna Harvey
Supporting student’s learning of mathematics
12.00–13.30 Odmor
Prostor Grandis Heros I Heros II Steklena I Steklena II Elegans Virgo
Moderator S. Rajh M. Sirnik J. Bone M. Kerin V. Vršič A. Sambolić Beganović M. Gorše Pihler
13.30–15.00 J. Senekovič: Prostornina prizme in formativno preverjanje
A. Verbinc: 1, 2, 3, določi štirikotnik ti
A. Oder Grabner: Učenec kot sooblikovalec učnega procesa
V. Mlakar: Motiviranost učencev za učenje matematike
M. Škrinar Majdič, I. Kovač Gregorčič: Vodena razprava pri matematiki
L. Petek: Domača naloga pri pouku matematike
Š. Štrakl: Dijak soustvarja kriterije in vrednoti znanje
A. Drobnič Vidic: STEM-povezovanje v slovenskem izobraževanju
Z. Magajna: Dokazovanje od Močnika do računalnika
J. Ferme, B. Brešar: Teorija grafov v srednješolskem izobraževanju
H. Bezgovšek Vodušek: Trapez – en, vsaj en ali natanko en par?
T. Miholič: Saj niti poštevanke ne znajo
E. Krajnc: Samoregulacija učenja matematike
P. Krajnc Urbanija, M. Kerin: Formativno spremljanje v kombiniranem oddelku
M. Pučnik Belavič, M. Kerin: Formativno spremljanje učenca tujca
I. Bider Petelin: Razvijanje številskih predstav
M. M. Ambruš: Potreba po vertikalnem sodelovanju
V. Bračko: Uvajanje formativnega spremljanja
V. Kocjančič Kuhar: Sodelovalno učenje pri utrjevanju matematike
M. Podgoršek, A. Lipovec: Vpogled v matematično razumevanje učencev
Delavnica
A. Sambolić Beganović, T. Gulič: Inter@ktivna matematika &Scientix.

Delavnica

M. Peršolja: Kako formativno spremljati

15.00–15.30 Odmor
Prostor Grandis Heros I Heros II Steklena I Steklena II Elegans Virgo
Moderator S. Rajh S. Pustavrh J. Bone A. Lipovec M. Dolinar M. Sirnik M. Gorše Pihler
15.30–17.00 V. Manfreda Kolar: Tehnike formativnega preverjanja znanja
T. Kerin: Moje prvo leto formativnega spremljanja
R. Lipnik: Matematika skozi vprašanja in kriterije
A. Mastnak: Učenčevi viri za samoocenjevanje
N. Tajnikar, D. Antolin Drešar: Geometrija in kombinirano izobraževanje
M. Tomažin: Vrednotenje e-učnih gradiv s primeri
N. Horvat: Lastnost funkcij
K. Hebar, N. Zver: Metakognicija pri preverjanju znanja
T. Bregant: Matematična nadarjenost določa življenjsko pot
D. Antolin Drešar: Matematični dnevnik pri pouku matematike
N. Berložnik: Strukturirano poučevanjeM. Mataič Šalamun: Učne težave pri aritmetiki in skupinska pomoč
A. Lipovec, M. Rajšp, A. Lipavic Oštir: Matematika pri pouku tujega jezika
A. Frank: Vključevanje matematike v angleščino
B. Oder, L. Novak: Raziskovanje pri matematiki v 1. VIO
L. Petek: Telesa in like usvajamo z metodo gibanja
N. Pavšič: Merjenje obsega in ploščine na prostem
P. Premrl: Obravnava kotov za učence s posebnimi potrebami
M. Janc: Dobro branje za ustrezno matematično znanje
N. Štros: Otroci in matematična pismenost

Delavnica

I. Rauter Repija: Trikotnik – priložnost za povezovanje znanj

Delavnica

M. Gorše Pihler, S. Kmetič: Z igro moja matematika se učim

17.00–17.15 Odmor
Prostor Grandis
Moderator M. Suban
17.15–18.15 Plenarno predavanje: dr. Amalija Žakelj
Od neformalnega do formalnega učenja matematike
Prostor Heros I
Moderator A. Bačnik
18.30-19.30 Professional chat with dr. Evgenia Sendova&Scientix

 

ČETRTEK, 17. 11. 2016
Grandis
8.00–9.00 Registracija udeležencev
Prostor Grandis Heros I Heros II Steklena I Steklena II Elegans Virgo
Moderator M. Sirnik S. Pustavrh A. Sambolić Beganović V. Vršič M. Dolinar M. Gorše Pihler S. Mršnik, L. Novak
9.00-10.30 B. Repovž, A. Kotnik: Geometrija pri nacionalnih preverjanjih znanja
G. Kverh Žgur: NPZ in učenci s primanjkljaji
M. Jemec:
Večkotniki – gradniki Arhimedskih teles
S. Strgar, K. Šulin:
Telovadba možganov pri matematiki
M. Bončina: Avtentična naloga iz določenega integrala
S. Pustavrh: Risanje skic pri geometriji
M. Suban: Geometrija na poklicni maturi iz matematike
M. Podgoršek:
Poučevanje geometrije s 3D- modelirnikom
N. Lesar, V. Nikolaus: Strategije učenja u nastavi matematike
M. Sabo: Stališča slovenskih in hrvaških učiteljev o razlikah med kurikularnimi matematičnimi vsebinamiN. Baranović: Utjecaj poučavanja na razvoj geometrijskog mišljenja prema van Hiele-ovoj teoriji
A. Jesenek Grašič: Matematično modeliranje pri pouku fizike
M. Hojs: Razvoj geometrijskih predstav z igro Blokus
M. Bregar: Geometrija in gibanje v 2. razredu
K. Sodnik: Merske predstave prvošolcev
S. Kolarič Wolf: Geometrija v prvem triletju
K. Hebar: Matematika kot del kognitivnega treninga
M. Vogrin Pivljakovič: Igrajmo se s kockami
P. Munda: Od mreže kvadra do gledališča
M. Bedök: Matematični sprehod četrtošolcev

Delavnica

S. Rajh: Od Pascalovega do Leibnizovega trikotnika

Delavnica
S. Mršnik, L. Novak:
Ustvarjalnost in reševanje problemov na razredni stopnji

 

10.30–11.00 Odmor
Prostor Grandis
Moderator M. Suban
11.00–12.00 Plenarno predavanje: dr. Dubravka Glasnović Gracin
Matematičke aktivnosti u nastavi geometrije kroz obrazovnu vertikalu
12.00–13.30 Odmor
Prostor Grandis
Moderator M. Suban
13.30–14.30 Plenarno predavanje: dr. Evgenia Sendova
Inquiry based learning as a natural vehicle for cross-curricular integration: the bulgarian experience
14.30-15.30 Plenarno predavanje: Silva Kmetič
Od besed k pojmom in strategijam pri razvoju matematične pismenosti
15.30–16.00 Odmor

 

Prostor Grandis Heros I Heros II Steklena I Steklena II Elegans Virgo
Moderator S. Rajh I. Rauter Repija A. Sambolić Beganović M. Gorše Pihler V. Vršič M. Sirnik J. Bone
16.00–17.30 P. Šuman: Nadarjeni izdelali polieder kot model žoge
M. Škrget: Geometrijska rešitev kvadratne enačbe
M. Štembergar: Napake pri poenostavljanju algebrskih izrazov
M. Bergel: Interaktivna tabla in geometrija
A. Močnik: Učna situacija
A. Bevc: Zlaganje pravilnih večkotnikov
D. Kalan: Kocka in kub dvočlenika
T. Ilovar, B. Črnak-Rešek: Prek igre do znanja z medvrstniškim učenjem
N. Markuš: Matematične igre in konkretni material
P. Mlinar Biček: Tekmovanja s področja matematike
S. Buček: Matematika na raziskovalnih taborih

I. Simčič: Finančna pismenost in finančno izobraževanje

R. Krajnc, M. Gorše Pihler: Programiranje pri pouku matematike
N. Ručigaj: Aritmetično zaporedje na drugačen način
M. Đukić: Ko informatika sreča matematiko

A. Šmid Pustoslemšek: Ustvarjanje matematičnega časopisa
M. Kos: Matematični medpredmetni orientacijski pohod
V. Osterc: Matematika na prostem

Delavnica

J. Banko, M. Sirnik: Pojem enakosti pri pouku matematike

Delavnica
G. Bezjak, J. Bone:
Matematika v kozarcu piva&Scientix

 

Prostor Grandis
17.30-18.00 Zaključek konference