ZRSŠ
MIZŠ
Microsoft
Einstein ne jezi se
video
O projektu

Kako so tablični računalniki lahko podpora pri novih načinih poučevanja in učenja v šolah?

 • Namen projekta Ustvarjalni razred (Creative Classrooms Lab) je razvijati inovativne učne scenarije, pri katerih učenci in učitelji uporabljajo tablične računalnike pri pouku in izven šole.
 • Program podpirajo ministrstva za izobraževanje v devetih evropskih državah, pilotna izvedba pa že poteka v 45 razredih, ki uporabljajo tablične računalnike različnih dobaviteljev.
 • Ministrstva za izobraževanje se povezujejo s partnerji iz industrije, ki bodo sodelovali pri načrtovanju in izvajanju scenarijev, in bodo postali pridruženi partnerji v projektu. V Sloveniji se povezujemo s podjetjem Microsoft.

Kaj je bistvo projekta Ustvarjalni razred?

Model uporabe računalnika 1 : 1 se hitro spreminja, še posebej zaradi hitrosti, s katero novi tablični računalniki različnih proizvajalcev prihajajo na tržišče. To pa vse bolj vpliva tudi na pouk v šolah. V naslednjih 2-3 letih se bodo ustvarjalci programa soočali z zahtevnimi izzivi: Kako učinkovito vlagati v nacionalne programe s tabličnimi računalniki? Kaj svetovati šolam, ki uvajajo inovativno pedagogiko 1 : 1?

V okviru projekta Ustvarjalni razred bo v ta namen izvedenih vrsto poskusnih programov, iz katerih bomo izbrali primere umestitev, učinkov in nadgradnje pedagoških pristopov 1 : 1. Te dragocene izkušnje bodo podpora pri nadaljnjih odločitvah ustvarjalcev programa in temelj za njihove raziskave v prihodnje. Konkretne učne ure iz pilotnih izvedb bodo tudi:

 • s svojimi primeri dobre prakse, priporočili in usposabljanjem pomagale šolam, ki želijo uvajati pouk s tabličnimi računalniki v okviru svoje IKT strategije;
 • podpirale sodelovanje med ministrstvi za izobraževanje in pristojnimi lokalnimi izobraževalnimi ustanovami, in jih spodbujale, naj uvajajo spremembe v svoj izobraževalni sistem;
 • omogočile ustvarjalcem programa, da v okviru projekta opazujejo, v kakšnem obsegu poteka usvajanje inovativne prakse, in kako jo učinkovito spodbujati.

Kdo sodeluje?

Projekt koordinira Evropska šolska mreža (European Schoolnet), mreža 30 evropskih ministrstev za izobraževanje, ki jo financira program Evropske komisije za vseživljenjsko učenje. Devet ministrstev za izobraževanje ali organizacij, ki kot partnerji v projektu sodelujejo v njihovem imenu, predstavlja naslednje države: Avstrija, Belgija (Flandrija), Belgija (Valonija), Češka, italija, Litva, Portugalska, Slovenija in Velika Britanija. Spremljanje in dokumentiranje inovativne prakse v sodelujočih šolah vodi Univerza v Wolverhamptonu v Veliki Britaniji.

Zanimanje za projekt pa je izkazalo tudi več vodilnih ponudnikov s področja IKT, ki že sodelujejo kot partnerji.

Kakšen je namen projekta?

Projekt Ustvarjalni razred bo:

 • deloval kot laboratorij novih idej tako, da bo povezal ustvarjalce programa, inovativne učitelje in dobavitelje tehnološke opreme z namenom razvijati inovativne pedagoške scenarije, ki preizkušajo prednosti tabličnih računalnikov pri novih metodah poučevanja in učenja;
 • omogočil izvajanje pilotne serije teh scenarijev v 45 razredih, ki so že opremljeni s tabličnimi računalniki različnih ponudnikov;
 • spremljal praktične učinke, ki jih dosežemo z uporabo tabličnih računalnikov in se osredotočal na prednosti pri sodelovalnem delu, personalizaciji in aktivnem učenju;
 • raziskoval, kako lahko tablične računalnike učinkovito povežemo z obstoječimi tehnologijami, ki jih v šoli že vsakodnevno uporabljamo;
 • nudil različne vrste usposabljanja za udeležence in tako podpiral ministrstva, da bodo bolj učinkovito in v večjem obsegu v praksi uvajala inovativni pedagoški pristop 1 : 1.

Kako lahko sodelujejo partnerji iz industrije?

Partner iz industrije lahko sodeluje z Evropsko šolsko mrežo, kot:

 1. udeleženec v eni izmed pilotnih izvedb projekta Ustvarjalni razred, ki je v skladu s tematskimi prioritetami ministrstva;
 2. ponudnik finančnih sredstev za posamezne pilotne izvedbe s šolami, ki potekajo vzporedno s projektom.

Kako bo projekt konkretno deloval?

Projekt Ustvarjalni razred je razdeljen na dva pilotna cikla. Spremljali bomo razvoj scenarijev, podpirali pilotne izvedbe na šolah in organizirali delavnice z namenom uvajanja novih metod v širokem obsegu.

Razvijanje učnih scenarijev

 • Razvijanje učnih scenarijev poteka v skladu s smernicami projekta iTEC. To je vodilni projekt v zvezi z načrtovanjem razreda prihodnosti, ki ga prav tako koordinira Evropska šolska mreža (European Schoolnet), zagotavlja pa tudi orodja za izoblikovanje scenarijev za razred prihodnosti (Future Classroom Scenarios Toolkit), ki ga uporabljajo ministrstva za izobraževanje, sodelujoča v projektu Ustvarjalni razred.
 • Iz učnih scenarijev, ustvarjenih v projektu Ustvarjalni razred, lahko učitelji izvzamejo konkretne učne dejavnosti, ki vključujejo rabo tabličnih računalnikov, in jih vključijo v svoj pouk. Doseči želimo, da bi bili učitelji, učenci in ostali zainteresirani aktivni pri učenju v šoli in izven.

Kakšen bo končni rezultat projekta?

Za ustvarjalce programa

Projekt Ustvarjalni razred bo:

 • širil ozaveščenost o programu znotraj ministrstev za izobraževanje tako na nacionalni kot na lokalni ravni z namenom, da bi spodbudili širše zanimanje za projekt in za implementacijo njegove inovativne učne prakse;
 • omogočil ustvarjalcem programa, da v okviru projekta opazujejo, v kakšnem obsegu poteka usvajanje inovativne prakse 1 : 1. Te izkušnje bodo osnova za njihove nadaljnje odločitve.

Za učitelje

Učne ure, izvzete iz pilotnih scenarijev, bodo služile kot:

 • usposabljanje za učitelje v obliki tečaja Ustvarjalni razred;
 • smernice za uspešno integracijo tabličnih računalnikov v pouk;
 • primeri dobre prakse.

Za dobavitelje IKT

Pilotne izvedbe v projektu bodo omogočile dobaviteljem IKT opreme:

 • lažje razumevanje prioritet ustvarjalcev programa in izzivov, s katerimi se soočajo šole, ki želijo implementirati pouk s tablicami;
 • ovrednotenje potencialne dodane vrednosti tabličnih računalnikov na hitro rastočem tržišču in lažje odločanje o tem, kako jih vključiti v pedagogiko 1 : 1.

http://creative.eun.org/