domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Slovenski znakovni jezik kot triletni izbirni predmet

Ljubljana, 20.03.2019

Strokovni svet za Republike Slovenije za splošno izobraževanje je 20. decembra 2018 potrdil spremembo vzgojno-izobraževalnih programov na nivoju osnovne šole in določil nov izbirni predmet Slovenski znakovni jezik ter učni načrt za ta predmet.

S pričujočim učnim načrtom se učencem odpira možnost za izbiro učenja SZJ kot triletnega izbirnega predmeta, ki se izvaja v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, na rednih osnovnih šolah in na osnovnih šolah s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom.

Učni načrt SZJ je zasnovan kot samostojna zaključena celota, ki je hkrati tudi osnova za nadaljevalno učenje SZJ v srednji šoli. Izbirni predmet SZJ je namenjen vsem učencem, ne glede na predznanje. Izbrali ga bodo lahko tudi učenci, ki so SZJ v družinskem okolju usvojili kot prvi/materni jezik. Tudi zanje bo predmet uporaben, saj je za dvig jezikovne samozavesti nujno, da uporabniki dobro poznajo tudi jezikoslovni opis (slovnico) svojega jezika ter nekatere metajezikovne izraze v zvezi z njim. To znanje je bistveno tudi za ohranjanje SZJ nasploh.

Znakovni jeziki so naravni človeški jeziki s polno razvitimi slovnicami, ki namesto govorno-slušnega prenosnika uporabljajo kretalno-vidni prenosnik. Mednje sodi tudi slovenski znakovni jezik (SZJ), ki je v Sloveniji avtohtoni jezik jezikovne skupnosti gluhih in nekaterih slišečih. Je primarno sporazumevalno sredstvo za okoli 900 gluhih in ima okoli 1500 uporabnikov. SZJ je samostojen človeški jezik z lastno slovnico, ki ne temelji na slovenščini, čeprav obstajajo tudi nekatere podobnosti med jezikoma zaradi jezikovnega stika med njima (večina uporabnikov SZJ (po)zna tudi slovenščino) in zaradi določenih univerzalnih lastnosti človeških jezikov. Prav zato, ker gre v obeh primerih za naravni človeški jezik, lahko otrok kot svoj prvi/materni jezik enako hitro, uspešno in zlahka usvoji slovenščino ali SZJ – prav tako pa se po usvojitvi prvega/maternega jezika lahko enako uspešno uči slovenščino ali SZJ kot svoj drugi/tuji jezik.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter