Inovacijski projekti 2010/2011 - zbornik strokovnih prispevkov - page 174

174
OŠ Jurija Vege Morav
č
e, vrtec Vojke Napokoj
Vegova 38
1251 Morav
č
e
OD KORAKA DO BESEDE
2010
2011
Vodja inovacijskega projekta: Lea Štrukelj, prof. šp. vzgoje, vzgojiteljica
Sodelavci: Romanca Boži
č
, vzgojiteljica, Barbara Mihel
č
i
č
, dipl. vzgojiteljica
Konzulent: Bernarda Mal
Povzetek:
Inovacijski projekt Od koraka do besede zajema predpripravo staršev in vzgojiteljic na vstop
otroka v vrtec. Starši pred vstopom otroka v vrtec doživljajo stresno obdobje, ki se prenaša na
njihove otroke, prav tako njihovi dvomi, strah,… V projektu smo se ukvarjale z raziskovalnimi
vprašanji, kako starše pripraviti na otrokov uspešen vstop v vrtec, kako vzpostaviti
č
imprejšnje
zaupanje med starši in vzgojiteljicami ter kako uvajati otroka, da bo
č
im manj stresno tako za
otroka, kot tudi za njegove starše in vzgojiteljice. Od koraka do besede je inovacijski projekt, ki
ima za rezultat protokol uvajanja otrok v vrtec. Protokol sestavljajo dejavnosti: uvodni
roditeljski sestanek z vzgojiteljicami in starši, ki so svojega otroka že uvedli v vrtec brez težav
in s težavami (predavanje zunanje strokovnjakinje, priporo
č
ila vzgojiteljic za uvajanje, delitev
po skupinah k posameznim vzgojiteljicam, podpisovanje pogodb), evalvacijska okrogla miza 4
mesece po uvajanju, dan odprtih vrat prvega starostnega obdobja in zgibanka s priporo
č
ili za
uspešno in nestresno uvajanje. Dosežki so bili merjeni z intervjujem staršev, anketo o njihovih
ob
č
utkih, podatki o udeležbi na sre
č
anjih.
Abstract:
Innovational project titled From the first step to the word covers the preparation for parents and
educators at the childs' admission in the kindergarten. The period before the admission is
stressful for the parents and their fears and doubts have often a substantial impact on the
children. The project deals with research questions, how to prepare parents for the child's
successful entry into kindergarten, how to establish trust between the parents and teachers
and how to introduce a child to the educational system to be less stressful for him and his
parents, kindergarten teachers. From the first step to the word is a project that covers the
protocol of introduction of children to kindergarten. Protocol consists of the following activities:
introductory meeting with educators and parents who have already introduced their child to
kindergarten without any problems or difficulties (expert lecture, transfer of recommendations
for the deployment of teachers, assigment into groups, signing contracts), evaluation round
table with the parents one month after deployment, an open day for the youngest age groups
and leaflet with recommendations for a successful and stress-free introduction. Achievements
were measured by parent interviews, a survey about their feelings as well as data on
participation in meetings.
Klju
č
ne besede:
uvajanje otrok v vrtec, stres, starši, vzgojiteljice, sodelovalni odnos.
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...444
Powered by FlippingBook