Modeli_in_priporocila_2021-22

Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 | Modeli in priporočila 20 Posebna delovna skupina na NIJZ je od marca 2020 na podlagi vedno novih znanstvenih spo- znanj in spremljanja epidemiološkega stanja pripravljala priporočila za področje vzgoje in izo- braževanja za zamejevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. Ukrepanje smo redno usklajevali s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), vključevali so se tudi drugi ključni deležniki: predstavniki ravnateljev, sindikati kot predstavniki zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja, občasno so se v usklajevanje vključili predstavniki staršev. Pri uskla- jevanjih so sodelovali predstavniki Ministrstva za zdravje (MZ) in Svetovalne skupine pri MZ. Priporočila so bila predstavljena vodstvom šol na strokovnih srečanjih ravnateljev, zdravnikom pa so bila predstavljena na strokovnih srečanjih specialistov pediatrije in šolske medicine. MIZŠ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in delovna skupina na NIJZ so v času lanskih po- letnih počitnic v sodelovanju pripravili koncepte ter oblikovali modele šolanja in priporočila za šolsko leto 2020/21 in objavili publikacijo Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 – Modeli in priporočila (Kustec et al.). Modeli in priporočila ter s tem epidemiološki ter higienski ukrepi so bili pripravljeni na podlagi znanstvenih spoznanj in pristopov iz drugih držav. Upoštevane so bile usmeritve WHO in ECDC. Pri pripravi so upošte- vali, da so pogoji za širjenje okužbe s SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnih zavodih ugodnejši, saj predšolski otroci, učenci, dijaki, njihovi vzgojitelji in učitelji ter drugi zaposleni preživljajo več ur dnevno v zaprtih prostorih. V šolski prostor vstopajo tudi starši in različni zunanji izva- jalci posameznih aktivnosti. Mnogi zaposleni in drugi odrasli so starejši oz. imajo druge dejav- nike tveganja, ko okužba s covidom-19 lahko pomeni težji potek bolezni in resne zaplete ter neugodne izide. Varnost je bilo treba zagotoviti tudi otrokom z zdravstvenimi tveganji, zaradi katerih so bolj ogroženi. Okužba s SARS-CoV-2 se lahko prenaša iz okolja v šolo, znotraj šole in iz šole v družine otrok in zaposlenih. Tveganje za prenos okužbe v šolo v času velikega števila okuženih v okolju je veliko višje kot tedaj, ko je virusa v okolju zunaj šole malo. Tvegane epidemiološke razmere so od vseh zahtevale veliko prizadevnosti in doslednosti pri izvajanju preventivnih ukrepov. Pouk v Sloveniji je na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja daljše obdobje potekal na daljavo. Pred ponovnim poukom v živo je bil oblikovan domiseln sistem ukrepanja za varen pouk v šolskem okolju in hkrati razvit učinkovit protokol za hiter umik visokorizičnih stikov okužene osebe ob pojavu okužbe v šoli ter protokol spremljanja okužb v šolah (Galičič et al.). Modeli in priporočila, ki smo jih oblikovali v poletnihmesecih leta 2020 in jih nato nadgrajevali, presejalno hitro testiranje in prioritetno cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju so omo- gočili, da so se otroci in mladostniki šolali v šolskih prostorih ob relativno visoki stopnji epide- mije. Z upoštevanjem higienskih priporočil in pravočasnim ravnanjem ob pojavu okužbe ter izvajanjem karantenskih ukrepov so bili vzpostavljeni pogoji za relativno varno okolje v šolah.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3