DigCompEdu

Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu Angleški izvirnik: European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu EUR 28775 EN, ISBN 78-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466 Avtorica: Christine Redecker Urednik: Yves Punie Joint Research Centre, European Commission JRC Science Hub https://ec.europa.eu/jrc © European Union, 2017 Slike © Evropska unija 2017 in avtor: Prodigioso Volcán SL, 2017, na straneh 34–87. Prevod: Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. Strokovna redakcija slovenskega prevoda: mag. Nives Kreuh, Alenka Andrin, dr. Liljana Kač, Mojca Dolinar, Anita Poberžnik, Amela Sambolić Beganović, mag. Borut Čampelj Jezikovni pregled: dr. Špela Bregač Oblikovanje: Prodigioso Volcán SL Izdajatelj: Zavod Republike Slovenije za šolstvo Za izdajatelja: dr. Vinko Logaj Urednica: mag. Nives Kreuh Grafična priprava: Medium, d. o. o. Prva spletna izdaja Ljubljana, 2018 Publikacija ni plačljiva Publikacija je objavljena na povezavi: www.zrss.si/pdf/digcompedu.pdf © prevod v slovenščino Zavod RS za šolstvo, 2018 Prevod je izključna odgovornost organizacije, ki ga je izdala. Evropska komisija ni odgovorna za prevod ali nadaljnjo uporabo tega dokumenta. ----------------------------------- Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI - ID = 297044480 ISBN 978-961-03-0421-0 (pdf) ----------------------------------- Izvleček Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu Izobraževalci se soočajo s hitro spreminjajočimi zahtevami poklicnih področij, zato potrebujejo številnejše in tudi drugačne kompetence kot v preteklosti. Razširjenost digitalnih naprav in dolžnost vseh izobraževalcev pomagati učečim, da bodo postali digitalno pismeni, pomeni, da se morajo tudi sami digitalno opismeniti. V domačem in mednarodnem prostoru so nastali številni okvirji, orodja za samovrednotenje in programi usposabljanja, ki določajo digitalne kompetence izobraževalcev, jim pomagajo pri samovrednotenju le-teh in ugotavljanju potreb po usposabljanju na njihovih šibkih področjih. Na podlagi analiz in primerjav vseh teh pripomočkov je nastal Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu. Okvir je temeljni znanstveno podprti dokument, ki služi pripravi strateških usmeritev v posamezni državi in vpeljavi ustreznih orodij in programov usposabljanja na lokalni in državni ravni. Ob tem skrbi za enotno strokovno izrazoslovje, ki je pomembno tudi za vodenje čezmejnih dialogov med strokovnjaki, ki si izmenjujejo primere dobre rabe. Okvir je namenjen izobraževalcemna vseh ravneh in področjih izobraževanja – od predšolskega do univerzitetnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, obveznega, splošnega in poklicnega izobraževanja, izobraževanja učencev s posebnimi potrebami in neformalnega izobraževanja. Hkrati služi tudi kot temeljni okvir vsem razvijalcem modelov digitalnih kompetenc, tj. državam članicam Evropske unije, regionalnim vladam, institucijam, ki se ukvarjajo s področjem izobraževanja, izobraževalnim ustanovam in vsem, ki izobražujejo oz. usposabljajo.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3