modeli_in_priporocila

8 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila 1 Uvod O snovnošolska in srednješolska vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji po- tekata v 455 matičnih osnovnih šolah ter 319 podružničnih šolah, 143 sred- njih šolah (vključene so enote šolskih centrov), 54 javnih glasbenih šolah, 27 osnovnih šolah s prilagojenim programom, 21 enotah s prilagojenim programom pri os- novnih šolah, 16 zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in 36 dijaških domovih 1 . Skupno pa je v osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje vključenih okoli 260.000 učencev in dijakov. Zaposlenih pa je okoli 25.500 učiteljev in drugih strokovnih delavcev 2 . Podatki kažejo na razvejeno in široko mrežo šol, ki programe izvajajo skladno s temeljno zasnovo sistema vzgoje in izobraževanja. Ta v Sloveniji temelji na skupnem vsebinskem okviru. Obvezni del programa je tako rekoč v celoti centraliziran in določen z učnimi načrti ter katalogi znanj, razširjeni del programa v osnovnih šolah, nerazpore- jene ure v programih gimnazij ter odprti kurikul v srednjem poklicnem ter strokov- nem izobraževanju pa so v veliki meri prepuščeni izbiri šol glede na interes učencev oziroma dijakov. Na institucionalnem, organizacijskem in izvedbenem delu imajo šole avtonomijo, ki jo omejujejo razmeroma močni zakonski in podzakonski predpisi in z njimi povezana odgovornost, zlasti ravnateljev. Na temelju organizacije dela in finan- ciranja, ki je določeno skladno s standardi in normativi, se je v šolskem sistemu v pretek- losti vzpostavilo relativno predvidljivo in utečeno delovanje posameznikov (učiteljev in ravnateljev), ki tvorijo kulturo posameznih vzgojno-izobraževalnih organizacij. Ta pa vpliva na načrtovanje, organizacijo in način izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah, zlasti v razmerah, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu predvidljive. Šestnajstega marca 2020 v šolskem letu 2019/2020 se je zaradi zaprtja vseh vzgo- jno-izobraževalnih institucij začelo nepredvidljivo obdobje, ko so morale šole v izjemno kratkem času preiti na izobraževanje na daljavo. Analize ob zaključku šolskega leta kažejo, da ga je večina šol v danih razmerah uspešno izpeljala. Hkrati pa podatki iz raziskave, ki jo je opravil Zavod RS za šolstvo (Rupnik Vec idr., 2020), podatki, ki jih je zbrala Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS, 2020), in podatki nekaterih drugih raziskav kažejo, da je treba na posameznih področjih povečati usposobljenost učiteljev, izboljšati 1 Vir: www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/solsko-leto-2018-2019-statisticni-podatki-in-novosti/ 2 Vir: SURS, 2020 (www.stat.si/StatWeb/News/Index/8907) .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3