modeli_in_priporocila

32 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Veljavnost modela C-OŠ Velja, ko zaradi omejitev, ki izhajajo iz priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tega modela po- teka pouk v šoli za učence od 1. do vključno 3. razreda. Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka se zagotovi na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole izdelajo natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Za učence od 4. do 9. razreda se izvaja pouk na daljavo. V primeru razpoložljivih prostorskih in kadrovskih kapacitet posamezne šole , ob upoštevanju higienskih in splošnih priporočil, ravnatelj odloči, da šola izvaja pouk v šoli tudi za učence 4. in/ali 5. razreda. Ravnatelj odločitev o izvajanju pouka v šoli za učence 4. in/ali 5. razreda sporoči Sektorju za osnovno šolo na Ministrstvu za izo- braževanje, znanost in šport , takoj ko sprejme takšno odločitev. V takšnem primeru se izvaja pouk na daljavo za učence od 6. do 9 .razreda. Uporabnost modela C-OŠ Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo pro- grame za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni pro- gram z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne programe z enakovred- nim izobrazbenim standardom, izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v okviru možnosti, Model C-OŠ Aktiviranje modela določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3