modeli_in_priporocila

28 Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 | Modeli in priporočila Veljavnost modela B-OŠ Velja, ko se vsi učenci izobražujejo v šoli oziroma vzgojno-izobraževalnem zavodu. Pri tem veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preven- tivnih ukrepov. Omejitve so takšne narave, da je zaradi prostorskih in kadrovskih pogojev možno izvajati vzgojno-izobraževalni proces v šoli. Vezane so na izvajanje kabinetnega pou- ka, izvajanje obveznega in razširjenega programa zunaj šolskih prostorov, natančno evidenti- ranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva vozačev, odmorov, prehrane prevozov in drugih dejavnosti. Šole poleg klasične organizacije dela, ki jo določata urnik in letni delovni načrt, izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov. Protokoli zajemajo organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov. Mo- del predvideva normativno število učencev v razredu in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov. Potrebno se je zavedati, da več učencev v učilnici pomeni večje tve- ganje za prenos okužb zato bi bilo smiselno oddelke razdeliti v manjše skupine. Z osnovnim pedagoškim vodilom, da se v šoli ohranjajo razredi učencev v celoti, to ni združljivo. Uporabnost modela B-OŠ Model se uporablja za vse šole in vzgojno-izobraževalne zavode, ki izvajajo pro- grame za osnovnošolsko mladino, in za glasbene šole. Vzgojno-izobraževalni zavodi in šole, ki izvajajo prilagojeni izobraževalni pro- gram z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter prilagojene izobraževalne programe z enakovred- nim izobrazbenim standardom, izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v okviru možnosti, ki so dodatno pogojene z zdravstvenim stanjem posameznih učencev. Način izvedbe šola Model B-OŠ Aktiviranje modela s sklepom določi Vlada RS oziroma ministrica, pristojna za izobraževanje.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3