modeli_in_priporocila

27 • Pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela učitelji v okviru učiteljskega zbora, strokovnih aktivov in ob sodelovanju razrednika opravijo pregled doseženih ciljev in evalvirajo delo v preteklem šolskem letu. Dogovorijo se, katerim ciljem pred- meta bodo na začetku pouka posvetili večjo pozornost. Posebno pozornost naj namenijo tistim ciljem, ki so bili v času izobraževanja na daljavo izpuščeni ali pa doseženi manj poglobljeno. • Učitelji naj izdelajo individualni načrt za tiste učence, ki jih ni bilo možno doseči z izobraževanjem na daljavo, in za tiste, ki imajo večje vrzeli v znanju, ter tiste, ki bi po njihovem mnenju lahko dosegli višji nivo znanja. S tem bodo za vse učence vzpostavljeni pogoji za uspešno, njim primerno napredovanje. • Za uspešno učenje učencev s posebnimi potrebami je nujno timsko sodelovanje med učitelji dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev ovir oz. motenj in učitelji predmeta ter z razredniki. Za vse učence s posebnimi potrebami se pregledajo in dopolnijo potrebne prilagoditve v individualiziranem programu (IP). • Pri načrtovanju spodbudnega učnega okolja, v katerem se upoštevajo individualne razlike med učenci, je priporočeno izvajanje koncepta formativnega spremljanja. • Šola opravi evalvacijo izobraževanja na daljavo v šolskem letu 2019/2020 (usposo- bljenost učiteljev, komunikacija na daljavo, sodelovanje strokovnih delavcev itd.). V letnem delovnem načrtu opredeli usposabljanje pedagoških in drugih strokovnih delavcev. Pri tem izpostavi aktivnosti za razvoj pedagoških digitalnih kompetenc. Prav tako šola na temelju analize izdela načrt vključevanja digitalnih tehnologij v proces poučevanja, učenja in preverjanja znanja učencev. Na podlagi obeh načrtov, ki ju ravnatelj vključi v letni delovni načrt, izdela tudi načrt novih potreb po IKT.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYyMTI3